Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ansættelse - medhold - ej medhold

J. nr. 2015-6810-22675

En guldsmedforretning annoncerede efter en pige til et fritidsjob. Dette var i strid med loven.

En mand søgte jobbet og indsendte samtidig en klage over forretningen til Ligebehandlingsnævnet. Forretningen havde dermed ikke haft mulighed for at vurdere ansøgningen før klagen blev indgivet. Forretningen bad senere manden om, at sende nogle anbefalingerne med til ansøgningen. Disse anbefalinger havde forretningen ikke modtaget. Der var derfor ikke påvist faktisk omstændigheder i sagen, der gav anledning til at formode, at ansøgeren havde været udsat for forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at indklagede i et stillingsopslag søgte efter en pige til ansættelse som fritids-/efter skolehjælp.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede i et stillingsopslag søgte efter en pige til ansættelse som fritids-/efter skolehjælp.

Indklagede har ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven i forbindelse med behandlingen af klagers ansøgning til stillingen som fritids-/efter skolehjælp.

Sagsfremstilling

Der er klaget over, at indklagede guldsmedeforretning i et stillingsopslag søgte efter en pige til en stilling som fritids-/efter skolehjælp.

Det fremgår af stillingsopslaget, at: "Vi har brug for en pige, som har mulighed for, at arbejde fredag/lørdag og muligvis en eftermiddag i løbet af ugen samt i ferieperioder."

Klager, som er en mand, søgte den 8. maj 2015 pr. mail den opslåede stilling. Samme dag klagede han til Ligebehandlingsnævnet.

Ved mail af 21. maj 2015 takkede indklagede for ansøgningen og bad klager om at sende kopi af de anbefalinger, som han havde henvist til i sin ansøgning. Indklagede oplyste, at den nye medarbejder skulle starte i juli/august 2015.

Nævnet har forstået, at klager ikke har sendt anbefalingerne til indklagede.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at indklagede ikke må annoncere efter et bestemt køn.

Klager har søgt stillingen og har været udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn.

Klager har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at han er blevet udsat for direkte eller indirekte forskelsbehandling.

Klager ønsker, at Ligebehandlingsnævnet konstaterer, at stillingsopslaget er i strid med ligebehandlingsloven, samt tilkender ham godtgørelse på 25.000 kr.

Indklagede gør gældende, at klager ikke har været udsat for forskelsbehandling, da han ikke er blevet stillet ringere på grund af sit køn.

Ved en beklagelig fejl anvendte indklagede i et stillingsopslag på indklagedes hjemmeside ordet pige i stedet for det neutrale ord medarbejder. Det har aldrig været hensigten at forskelsbehandle eventuelle ansøgere på grund af køn.

Klager søgte stillingen samme dag, som annoncen blev slået op, og sendte efterfølgende et CV. Han oplyste ikke, at han samtidig havde indgivet en klage til Ligebehandlingsnævnet.

På grund af travlhed i butikken læste indklagede først de indkomne ansøgninger den 21. maj 2015. Der var på dette tidspunkt to ansøgere, en kvindelig ansøger og klager. Begge ansøgninger blev behandlet, og i den forbindelse blev klager anmodet om at eftersende de anbefalinger, som han beskrev i sit CV. Klager har endnu ikke fremsendt disse anbefalinger. På tidspunktet for indklagedes høringssvar den 1. juni 2015 var der fortsat ikke indkaldt til eller afholdt samtaler med ansøgerne.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke ved annoncering må angive, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Ifølge indklagedes stillingsopslag søgtes en pige til ansættelse. Det er i strid med annonceringsbestemmelsen i ligebehandlingsloven, hvorfor klager får medhold i denne del af klagen.

Der kan ikke ydes godtgørelse til klager for selve overtrædelsen af annonceringsbestemmelsen.

En arbejdsgiver skal ifølge ligebehandlingsloven behandle mænd og kvinder lige ved ansættelse.

Klagen til Ligebehandlingsnævnet blev modtaget, inden indklagede havde mulighed for at vurdere klagers ansøgning. Indklagede havde på tidspunktet for det afgivne høringssvar endnu ikke indkaldt ansøgere til samtale eller afvist klagers ansøgning. Klager har efter det oplyste ikke sendt kopi af de anbefalinger, som indklagede har bedt om. På denne baggrund har klager ikke påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at indklagede konkret i forbindelse med ansættelsen har udsat ham for forskelsbehandling på grund af køn.

Klager får derfor ikke medhold i denne del af klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 6 om annonceringsforbuddet

§ 14 om tilkendelse af godtgørelse ved overtrædelse af §§ 2-5

§ 16 a om delt bevisbyrde

<2015-6810-22675>