Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Generelt om tilskud og forældrenes egenbetaling
Afsnit II Fritidshjemsplads til børn i skolealderen
Kapitel 1 Plads i fritidshjem i anden kommune
Kapitel 2 Kommunalbestyrelsens tilskud til fritidshjem og forældrenes egenbetaling
Kapitel 3 Tilskudsberettigede forældrebetaling ved plads i fritidshjem i opholdskommunen
Kapitel 4 Økonomisk fripladstilskud
Kapitel 5 Søskendetilskud til en plads i fritidshjem
Kapitel 6 Behandlingsmæssigt fripladstilskud til fritidshjem
Afsnit III Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge
Kapitel 7 Plads i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i anden kommune
Kapitel 8 Tilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge og forældrenes egenbetaling
Kapitel 9 Tilskudsberettigede forældrebetaling til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i opholdskommunen
Kapitel 10 Økonomisk fripladstilskud
Kapitel 11 Søskendetilskud til en plads i klubtilbud m.v.
Afsnit IV Ikrafttræden m.v.
Kapitel 12 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

I medfør af § 55, stk. 4, § 64, § 69, stk. 4, og § 77 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 167 af 20. februar 2015, fastsættes:

Afsnit I

Generelt om tilskud og forældrenes egenbetaling

§ 1. Forældrebetaling efter dagtilbudsloven, herunder retten til et eventuelt økonomisk fripladstilskud, søskende tilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud og socialpædagogisk fripladstilskud, følger de eller den af barnets forældre, som har retten til en plads i et fritidshjem eller et klubtilbud, jf. dagtilbudslovens § 2.

§ 2. Tilskud efter dagtilbudslovens §§ 63 og 76 beregnes i følgende prioriterede rækkefølge:

1) økonomisk fripladstilskud,

2) søskendetilskud,

3) behandlingsmæssigt fripladstilskud og

4) socialpædagogisk fripladstilskud.

Afsnit II

Fritidshjemsplads til børn i skolealderen

Kapitel 1

Plads i fritidshjem i anden kommune

§ 3. Opskrivning på venteliste og optagelse i et fritidshjem i en anden kommune efter dagtilbudslovens § 55 sker efter institutionskommunens retningslinjer for optagelse. Institutionskommunen kan anmode forældrene om at oplyse, hvornår opholdskommunen kan give et tilskud til en plads i institutionskommunen efter dagtilbudslovens § 61.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, der ønsker en plads i et af kommunens fritidshjem, når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4, i kommunen. Ved beregningen skal der rundes op til nærmeste hele tal.

Stk. 2. Ventelisten for børn fra andre kommuner, der ønsker plads i kommunens fritidshjem, kan opgøres i forhold til alle kommunens fritidshjem, aldersgrupper, fritidshjemstyper, distrikter og/eller i forhold til de enkelte fritidshjem efter dagtilbudsloven. Fritidshjemspladser, der er forbeholdt bestemte grupper af børn, kan udelades i opgørelsen og undtages fra beslutning om lukning af ventelisten.

§ 5. En beslutning, der er truffet efter § 4, bevarer kun sin gyldighed i tre måneder efter dens ikrafttræden. Inden udgangen af de tre måneder fra beslutningen om lukning af ventelisten, skal kommunalbestyrelsen derfor træffe en ny beslutning om lukning, hvis ventelisten fortsat skal være lukket.

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal elektronisk indberette beslutninger om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner og beslutninger om forlængelse af lukning på hjemmesiden www.ventelistelukning.dk.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre beslutningen om lukning lokalt i kommunen.

Stk. 3. En beslutning om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner og om forlængelse af lukningen har først virkning, når kommunalbestyrelsen korrekt har indberettet beslutningen elektronisk på hjemmesiden www.ventelistelukning.dk, og lukningen er registreret på hjemmesiden.

Kapitel 2

Kommunalbestyrelsens tilskud til fritidshjem og forældrenes egenbetaling

§ 7. Kommunalbestyrelsens tilskud efter dagtilbudslovens § 63 til en plads i fritidshjem må ikke overstige forældrenes faktiske egenbetaling for pladsen. Kommunalbestyrelsens fripladstilskud og søskendetilskud efter dagtilbudslovens § 63 skal anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling til en plads i fritidshjem.

Tilskud til fritidshjem i opholdskommunen

§ 8. Kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling efter dagtilbudslovens § 57 til en plads i fritidshjem kan fastsættes, så tilskuddet og egenbetalingen varierer efter aldersgrupper. I disse tilfælde anvendes de budgetterede bruttodriftsudgifter for den pågældende aldersgruppe ved beregningen af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling til aldersgruppen. Kommunalbestyrelsen afgør, om tilskudsprocenten skal være den samme i forhold til alle typer af fritidshjem og alle aldersgrupper.

§ 9. Ved beregningen af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling opgøres kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter på fritidshjemsområdet inklusive moms.

Stk. 2. Ved opgørelsen af kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter til brug for beregningen af tilskud og egenbetaling for en plads i fritidshjem ses der bort fra befordringsudgifter til udflytterfritidshjem.

Administrationstilskud til selvejende fritidshjem

§ 10. Et selvejende fritidshjem har ret til et administrationstilskud efter dagtilbudslovens § 59, når institutionen administrerer følgende opgaver: Løn, bogføring, budget/regnskab revision og personalejuridisk bistand.

Stk. 2. Har kommunen ikke selvejende eller udliciterede fritidshjem, der modtager et administrationstilskud fastsat ved aftale med kommunalbestyrelsen, eller der varetager administrationen af alle fem opgaver efter stk. 1, udgør kommunalbestyrelsens administrationstilskud til et selvejende fritidshjem i stedet et beløb på 2,1 pct. af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et aldersvarende fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4.

Stk. 3. Selvejende fritidshjem kan, uanset stk. 2 og dagtilbudslovens § 59, stk. 2, til enhver tid indgå aftale med kommunalbestyrelsen om størrelsen af administrationstilskuddet, hvis der kan opnås enighed herom.

Stk. 4. Et selvejende fritidshjem kan efter aftale med kommunalbestyrelsen modtage et forholdsmæssigt administrationstilskud for at varetage enkelte af de i stk. 1 nævnte administrationsopgaver.

Tilskud til fritidshjem i anden kommune

§ 11. Når et barn ved flytning bevarer sin plads i et fritidshjem i fraflytningskommunen efter dagtilbudslovens § 55, stk. 3, skal barnets nye opholdskommune yde et tilskud til pladsen efter dagtilbudslovens § 61. Tilskuddet skal ydes i umiddelbar tilknytning til flytningen, så der ikke er ophør i tilskuddet til barnets ophold i fritidshjemmet.

Stk. 2. Det samlede tilskud udbetales direkte til institutionskommunen. Den mellemkommunale afregning er eksklusive moms.

§ 12. Ønsker forældre en plads til deres barn i et fritidshjem, der er tilknyttet det tyske mindretal ved Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, og er der ikke et sådant tilbud i opholdskommunen, kan forældrene ønske det i en anden kommune. Forældrene betaler i dette tilfælde for opholdet i fritidshjemmet i institutionskommunen efter de almindelige bestemmelser i dagtilbudslovens §§ 57-59 om tilskud og forældrebetaling for en plads i fritidshjem i opholdskommunen.

Stk. 2. Opholdskommunen afholder eventuelle merudgifter i forhold til institutionskommunen.

Kapitel 3

Tilskudsberettigede forældrebetaling ved plads i fritidshjem i opholdskommunen

§ 13. Ved optagelse i fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4, udgør den tilskudsberettigede forældrebetaling et beløb svarende til forældrenes egenbetaling for fritidshjemspladsen, jf. dagtilbudslovens §§ 57 og 58.

Tilskudsberettigede forældrebetaling ved plads i privat fritidshjem

§ 14. Ved optagelse i et privat fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 5, udgør den tilskudsberettigede forældrebetaling et beløb svarende til den gennemsnitlige budgetterede egenbetaling pr. plads i et alderssvarende fritidshjem i opholdskommunen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens samlede tilskud til en plads i privat fritidshjem, jf. dagtilbudslovens §§ 60 og 63 udbetales direkte til det private fritidshjem.

Tilskudsberettigede forældrebetaling ved plads i fritidshjem i anden kommune

§ 15. Ved optagelse i fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4, i anden kommune udgør den tilskudsberettigede forældrebetaling et beløb svarende til den laveste af

1) den gennemsnitlige budgetterede egenbetaling pr. plads i et alderssvarende fritidshjem i opholdskommunen, og

2) den faktiske egenbetaling pr. plads i det benyttede fritidshjem i institutionskommunen, dvs. den gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift pr. plads i det benyttede fritidshjem i institutionskommunen, som beregnet i institutionskommunen, jf. dagtilbudslovens § 57, stk. 2 og § 58, fratrukket opholdskommunens tilskud efter dagtilbudslovens § 61, og et eventuelt ekstra tilskud efter dagtilbudslovens § 62 til reduktion af forældrenes egenbetaling.

Kapitel 4

Økonomisk fripladstilskud

§ 16. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give et økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 63, nr. 2, når forældrene eller den af forældrene, der har retten til fritidshjemspladsen og til fripladstilskuddet, jf. §1, oplyser en husstandsindkomst pr. måned, jf. § 17, der omregnet til en årlig indtægt ligger inden for fripladsskalaens indtægtsgrænser, jf. § 27. Husstandsindkomsten pr. måned omregnes til årlig indtægt ved at gange husstandsindkomsten pr. måned med 12. Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med 57.407 kr. for enlige forsørgere, jf. stk. 4.

Stk. 2. Er den af forældrene, der har retten til fritidshjemspladsen og til fripladstilskuddet, jf. § 1, gift eller lever i et ægteskabslignende samlivsforhold, skal ægtefællens eller samleverens indtægt medregnes i husstandsindkomsten ved beregningen af fripladstilskud.

Stk. 3. Er der hos forældrene eller den forælder, der har retten til fritidshjemspladsen og til fripladstilskuddet, jf. § 1, mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser med kr. 7.000 for hvert barn ud over det første barn.

Stk. 4. Som enlig forsørger medregnes også den forælder, der er enlig, fordi ægtefællen eller samleveren er indsat udover 3 måneder i institutioner under Kriminalforsorgen.

§ 17. Husstandsindkomsten pr. måned, der skal lægges til grund for kommunens afgørelse om økonomisk fripladstilskud, opgøres som:

1) personlig indkomst efter § 3 i personskatteloven med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter § 7 i personskatteloven, dog før det deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, og

2) aktieindkomst, der beskattes efter § 8 a, stk. 1 og 2, i personskatteloven, bortset fra udbytteindkomst op til kr. 5.000.

Stk. 2. Studielån, der udbetales efter lov om statens uddannelsesstøtte, indgår ikke som en del af husstandsindkomsten pr. måned.

Stk. 3. Indtægtsgrundlaget for beregning af økonomisk fripladstilskud til forældre, der er eller har været beskæftiget om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, opgøres efter §11 i bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

Stk. 4. For personer med indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed gælder, at hvis den faktiske indtægt pr. måned, grundet specielle skattetekniske fradrag, væsentligt overstiger husstandsindkomsten pr. måned, beregnet efter stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om økonomisk fripladstilskud på baggrund af en samlet vurdering af familiens økonomiske forhold.

§ 18. Husstandsindkomsten pr. måned, jf. § 17, stk. 1, opdeles i følgende:

1) Indkomst, som fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

2) Indkomst, der ikke fremgår af indkomstregisteret.

§ 19. Indkomsten efter § 18, nr. 1, opgøres foreløbigt ved ansøgning som indkomsten for den første måned, der ansøges om økonomisk fripladstilskud til, ud fra forældrenes egne oplysninger. Opgørelse af indkomsten for senere måneder i året kan ligeledes ske ud fra borgerens egne oplysninger, når betingelserne i § 16, 1. pkt., er opfyldt.

Stk. 2. Indkomst, der ikke fremgår af indkomstregisteret, jf. § 18, nr. 2, opgøres foreløbigt ved ansøgning som indkomsten på ansøgningstidspunktet, der er oplyst i forskudsopgørelsen eller anden relevant dokumentation. Indkomsten for kalenderåret fordeles ligeligt på årets 12 måneder. 2. pkt. gælder endvidere ved senere ændringer i indkomsten, herunder ved omberegning og efterregulering efter §§ 23-25. 2. og 3. pkt. kan fraviges, hvis tilskudsmodtageren dokumenterer, at indkomsten vedrører en afgrænset periode.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor der i husstandsindkomsten indgår indkomst, som fremgår af indkomstregisteret, men udbetales for flere måneder af gangen, kan kommunen fordele indkomsten på enkelte måneder.

Stk. 4. Det beregnede økonomiske fripladstilskud opgjort efter ansøgning danner grundlag for tildeling af økonomisk fripladstilskud hver måned, indtil der sker en omberegning af fripladstilskuddet, jf. § 23.

Ansøgning ved nyoptagelse, indtægtsgrundlag, vejledning m.v.

§ 20. Ved nyoptagelse i et fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2-5, skal kommunalbestyrelsen give et økonomisk fripladstilskud fra det tidspunkt, hvor barnet optages i fritidshjemmet, hvis husstandsindkomsten omregnet til årlig indtægt, jf. § 17, ligger inden for de indtægtsgrænser, der berettiger til økonomisk fripladstilskud efter fripladsskalaen, jf. § 27.

Stk. 2. Søges der om fripladstilskud i andre situationer end ved nyoptagelse efter stk. 1, skal kommunalbestyrelsen give økonomisk fripladstilskud fra den 1. i måneden, der følger efter datoen for ansøgningen om økonomisk fripladstilskud.

Stk. 3. Får modtageren af økonomisk fripladstilskud ikke tildelt økonomisk fripladstilskud i tre sammenhængende måneder som følge af indkomstændringer, som ikke skyldes ændring i husstandssammensætning, skal der søges om økonomisk fripladstilskud på ny, for at modtageren igen kan få tildelt økonomisk fripladstilskud. Indgives ansøgningen inden udgangen af den måned, der følger efter den 3. måned, hvor fripladstilskuddet ikke er tildelt, skal fripladstilskuddet tildeles fra starten af denne måned.

§ 21. Lederen af et fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2-5, skal vejlede forældrene om muligheden for økonomisk fripladstilskud. Oplysninger om reglerne for økonomisk fripladstilskud skal offentliggøres i det enkelte fritidshjem eller på dagtilbuddets hjemmeside og efter anmodning udleveres til forældrene.

Genberegning

§ 22. Kommunen skal genberegne det økonomiske fripladstilskud for en forudgående måned på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret, hvis oplysninger om husstandsindkomsten i indkomstregisteret for den pågældende måned afviger med et beløb svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen, jf. § 27, fra den indkomst, der er lagt til grund for samme periode ved beregningen af fripladstilskuddet.

Stk. 2. Genberegnes det økonomiske fripladstilskud efter stk. 1, medfører genberegningen en justering i form af tillæg til eller fratræk i den kommende måneds forældrebetaling for pladser i fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4. I tilfælde hvor et for lidt tildelt økonomisk fripladspladstilskud, som følge af genberegning efter stk. 1, skal trækkes fra den førstkommende forældrebetaling, og beløbet overstiger forældrenes resterende del af betalingen, vil den resterende del af beløbet skulle efterbetales til forældrene.

Stk. 3. For forældre med børn i private fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 5, medfører genberegning af økonomisk fripladstilskud, jf. stk. 1, enten efterbetaling til eller tilbagebetaling fra forældrene.

Stk. 4. Hvis genberegning efter stk. 1 viser, at forældrene har fået tildelt for lidt eller for meget økonomisk fripladstilskud, og forældrene ikke længere har et barn med plads i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. i opholdskommunen, skal der ske efterbetaling til eller tilbagebetaling fra forældrene.

Stk. 5. Ændring af husstandsindkomsten, som skyldes ændringer i sammensætningen af husstanden medfører ikke, at kommunalbestyrelsen skal genberegne det økonomiske fripladstilskud efter stk. 1.

Stk. 6. Oplysninger fra indkomstregisteret fra en forudgående måned danner ikke grundlag for en omberegning af det økonomiske fripladstilskud, jf. § 23, stk. 2.

Omberegning

§ 23. Såfremt der i løbet af året sker en nedgang i husstandsindkomsten, som er lagt til grund ved beregningen af det økonomiske fripladstilskud, og denne udgør et beløb, som svarer til mindst fem trin på fripladsskalaen, vil fripladstilskuddet kunne omberegnes, når ændringen er indtrådt. Omberegningen kan dog tidligst ske med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger efter ansøgerens meddelelse til kommunen. Det samme gør sig gældende, hvis der i løbet af året sker en forøgelse i antallet af børn i husstanden under 18 år, eller modtageren får status som enlig forsørger.

Stk. 2. Såfremt der i løbet af året sker en forhøjelse af husstandsindkomsten, der er lagt til grund ved beregning af det økonomiske fripladstilskud, og denne udgør et beløb, som svarer til mindst fem trin på fripladsskalaen, skal det økonomiske fripladstilskud omberegnes med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter ændringens indtræden, jf. dog § 22, stk. 5. Det samme gør sig gældende, hvis der i løbet af året sker en mindskelse af antallet af børn i husstanden under 18 år, eller modtagen ikke længere har status som enlig forsørger.

§ 24. Ansøgeren skal til brug for omberegning, jf. § 23, i løbet af året oplyse kommunen om alle forhold, der kan medføre en ændring af det økonomiske fripladstilskud, dog ikke oplysninger om husstandsindkomst, medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet.

Efterregulering

§ 25. Kommunen foretager årligt en endelig efterregulering, jf. § 26, af det månedlige økonomiske fripladstilskud for det forudgående kalenderår. Den endelige efterregulering sker på baggrund af årsopgørelsen, oplysninger fra indkomstregisteret eller øvrig relevant dokumentation om fripladstilskudsmodtagerens økonomi. Afgørelse om efterregulering af det økonomiske fripladstilskud kan ikke genoptages, som følge af, at afgørelse om årsopgørelsen genoptages, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Oplyser modtageren af økonomisk fripladstilskud kommunen om, at afgørelsen om årsopgørelse er påklaget, kan kommunens endelige afgørelse om efterregulering ikke træffes, før klagesagen om årsopgørelsen er færdigbehandlet.

Stk. 3. Afgørelse om efterregulering kan genoptages, hvis en genoptagelse af årsopgørelsen medfører en ændring af en af husstandsmedlemmernes årsindkomst på mindst 25.000 kr.

§ 26. Afviger den reelle månedlige husstandsindkomst fra den husstandsindkomst, der er lagt til grund for beregningen af økonomisk fripladstilskud i de enkelte måneder, skal for meget tildelt fripladstilskud tilbagebetales. For lidt tildelt fripladstilskud skal efterbetales, medmindre efterbetalingen skyldes ændring i husstandssammensætningen. Ændringer i husstandsindkomsten, der på grund af beløbets størrelse ikke har medført genberegning og justering, jf. § 22 eller omberegning efter § 23 indgår i efterreguleringen. Tilbagebetaling og efterbetaling efter 1. og 2. pkt. skal ske, uanset om modtageren af økonomisk fripladstilskud har givet oplysning om ændringerne i husstandsindkomsten i løbet af året.

Fripladsskala

§ 27. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling offentliggør hvert år en fripladsskala for det kommende år, som indeholder indtægtsgrænser for økonomisk fripladstilskud.

Stk. 2. Fripladsskalaens nedre og øvre indtægtsgrænse og forhøjelsen af fripladsgrænserne for enlige forsørgere efter § 16, stk. 4, reguleres én gang årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker afhængigt af, om den tilgrundliggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2,0 pct. De regulerede nedre og øvre fripladsgrænser afrundes til nærmeste kronebeløb deleligt med 100. Den regulerede forhøjelse af fripladsgrænserne for enlige forsørgere efter § 16, stk. 4, afrundes til det nærmeste beløb i kroner.

Stk. 3. Differencen mellem den nedre og øvre indtægtsgrænse reguleret efter stk. 2, deles med 95, og resultatet afrundes til nærmeste kronebeløb.

Stk. 4. Ved den første indtægtsstigning, regnet fra fripladsskalaens nedre indtægtsgrænse, der svarer til kronebeløbet efter stk. 3, fastsættes forældrenes betaling til 5 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling, som defineret i §§ 13-15. For hver efterfølgende indtægtsstigning, der svarer til kronebeløbet efter stk. 3, forhøjes forældrenes betaling med 1 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling, som defineret i §§ 13-15.

Kapitel 5

Søskendetilskud til en plads i fritidshjem

§ 28. Søskendetilskud, jf. dagtilbudslovens § 63, nr. 1, skal beregnes i forhold til den/de billigste plads(er), som findes ved at sammenligne opholdskommunens nettodriftsudgifter, jf. dagtilbudslovens §§ 57-59. Dette gælder også, hvis et barn har plads i en anden kommune.

Stk. 2. Der ydes ikke søskendetilskud til den dyreste plads.

Stk. 3. Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn med ophold i samme hjem. Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medregnes som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.

§ 29. Ved optagelse i et fritidshjem efter dagtilbudslovens §52, stk. 2-5, udgør kommunalbestyrelsens søskendetilskud et beløb, der svarer til mindst 50 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling som defineret i §§13-15, nedbragt med et eventuelt fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 63, nr. 2.

Kapitel 6

Behandlingsmæssigt fripladstilskud til fritidshjem

§ 30. Når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde er optaget i et fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2-5, udgør kommunalbestyrelsens behandlingsmæssige fripladstilskud, jf. dagtilbudslovens § 63, nr. 3, et beløb, der svarer til 50 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling, jf. §§ 13-15 nedbragt med et eventuelt søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

Stk. 2. Er barnet optaget i en halvtidsplads eller derunder i et fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2-5, forhøjes kommunalbestyrelsens tilskud med et behandlingsmæssigt fripladstilskud, jf. dagtilbudslovens § 63, der svarer til 100 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling, jf. §§ 13-15, nedbragt med et eventuelt søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 63, så forældrenes egenbetaling dermed bortfalder.

Socialpædagogisk fripladstilskud til fritidshjem

§ 31. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af det socialpædagogiske fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 63. Kommunalbestyrelsens socialpædagogiske fripladstilskud kan højst udgøre et beløb, der svarer til forældrenes egenbetaling til pladsen nedbragt med et eventuelt søskendetilskud og fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 63.

Afsnit III

Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge

Kapitel 7

Plads i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i anden kommune

§ 32. Opskrivning på venteliste og optagelse i et klubtilbud i en anden kommune efter dagtilbudslovens § 69 sker efter institutionskommunens retningslinjer for optagelse. Institutionskommunen kan anmode forældrene om at oplyse, hvornår opholdskommunen kan give et tilskud til en plads i institutionskommunen efter dagtilbudslovens § 74.

§ 33. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke for optagelse på ventelisten for større børn og unge fra andre kommuner, der ønsker en plads i kommunens klubtilbud m.v., når antallet af udefrakommende større børn og unge på ventelisten overstiger 1 pct. af de større børn og unge, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et klubtilbud m.v. efter dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4, i kommunen. Ved beregningen skal der rundes op til nærmeste hele tal.

Stk. 2. Ventelisten for større børn og unge fra andre kommuner kan opgøres i forhold til hele kommunens klubtilbud m.v., aldersgrupper, distrikter og/eller i forhold til de enkelte klubtilbud m.v. Pladser i klubtilbud m.v., der er forbeholdt bestemte grupper af større børn og unge, kan udelades i opgørelsen og undtages fra beslutning om lukning af ventelisten.

§ 34. En beslutning, der er truffet efter § 33, bevarer alene sin gyldighed i tre måneder efter dens ikrafttræden. Inden udgangen af tre måneder fra beslutningen om lukning af ventelisten skal kommunen derfor træffe en ny beslutning om lukning, hvis ventelisten fortsat skal være lukket.

§ 35. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre beslutninger om at lukke ventelisten for større børn og unge fra andre kommuner og beslutninger om forlængelse af lukning på kommunens hjemmeside.

Stk. 2. En beslutning om at lukke for ventelisten for større børn og unge fra andre kommuner og om forlængelse af lukningen har virkning fra det tidspunkt, hvor oplysningen om lukning fremgår af kommunens hjemmeside.

Kapitel 8

Tilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge og forældrenes egenbetaling

§ 36. Kommunalbestyrelsens tilskud efter dagtilbudsloven § 76 til en plads i et klubtilbud må ikke overstige forældrenes faktiske egenbetaling for pladsen. Kommunalbestyrelsens fripladstilskud og eventuelle søskendetilskud efter dagtilbudslovens § 76 skal anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling for en plads i et klubtilbud.

Tilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i opholdskommunen

§ 37. Kommunalbestyrelsen kan ved fastsættelse af forældrenes egenbetaling for en plads i klubtilbud m.v. efter dagtilbudslovens § 71, stk. 2, beslutte,

1) at forældrenes egenbetaling varierer med barnets eller den unges alder eller klassetrin, og

2) at der ikke skal være egenbetaling for deltagelse i enkelte tilbud eller typer af tilbud.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at det enkelte tilbud selv træffer beslutning om anvendelse af særlige indtægter, der tilgår tilbuddet.

§ 38. Ved beregningen af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling efter dagtilbudslovens § 71, stk. 2, for en plads i klubtilbud m.v., ses der bort fra udgifter til rådgivning, vejledning og hjælpeforanstaltninger med tilknytning til klubtilbuddene.

Stk. 2. Ved beregningen af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling for en plads i klubtilbud m.v. opgøres kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter på klubtilbudsområdet inklusive moms.

Stk. 3. Beregningen af kommunens tilskud til materialer og eventuel forplejning foretages ud fra det enkelte barns eller unges forbrug.

Tilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i anden kommune

§ 39. Når et barn eller en ung ved flytning bevarer sin plads i et klubtilbud m.v. i fraflytningskommunen efter dagtilbudslovens § 69, stk. 3, skal barnets nye opholdskommune yde et tilskud til pladsen efter dagtilbudslovens § 74. Tilskuddet skal ydes i umiddelbar tilknytning til flytningen, så der ikke er ophør i tilskuddet til barnets ophold i klubtilbuddet m.v.

Stk. 2. Hvis opholdskommunen ikke råder over klubtilbudspladser, må kommunen i beregningen af tilskuddet tage udgangspunkt i, hvad der i øvrigt findes af klublignende tilbud i kommunen.

Stk. 3. Det samlede tilskud skal udbetales direkte til institutionskommunen. Den mellemkommunale afregning er eksklusive moms.

§ 40. Ønsker forældre en plads i et klubtilbud, der er tilknyttet det tyske mindretal ved Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, og er der ikke et sådant tilbud i opholdskommunen, kan forældrene ønske det i en anden kommune. Forældrene betaler i dette tilfælde for opholdet i klubtilbuddet i institutionskommunen efter de almindelige bestemmelser i dagtilbudslovens §§ 71-73 om tilskud og forældrebetaling for en plads i klubtilbud m.v. i opholdskommunen.

Stk. 2. Opholdskommunen afholder eventuelle merudgifter i forhold til institutionskommunen.

Kapitel 9

Tilskudsberettigede forældrebetaling til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i opholdskommunen

§ 41. Ved optagelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud efter dagtilbudslovens § 66, stk. 2-5, udgør den tilskudsberettigede forældrebetaling et beløb svarende til forældrenes egenbetaling for klubtilbudspladsen, jf. dagtilbudslovens §§ 71-73.

Tilskudsberettigede forældrebetaling ved klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i anden kommune

§ 42. Ved optagelse i klubtilbud m.v. efter dagtilbudslovens § 66, stk. 2-5, i anden kommune, udgør den tilskudsberettigede forældrebetaling til brug for opholdskommunens økonomiske fripladstilskud den laveste af:

1) den gennemsnitlige budgetterede egenbetaling pr. plads i et alderssvarende klubtilbud i opholdskommunen, og

2) den faktiske egenbetaling pr. plads i det benyttede klubtilbud i institutionskommunen, dvs. den gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift pr. plads i det benyttede klubtilbud m.v. i institutionskommunen, som beregnet i institutionskommunen efter dagtilbudslovens § 71, stk. 2 og 3, § 72 og § 73, fratrukket opholdskommunens tilskud efter dagtilbudslovens § 74, og et eventuelt ekstra tilskud efter dagtilbudslovens § 75 til reduktion af forældrenes egenbetaling.

Kapitel 10

Økonomisk fripladstilskud

§ 43. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give et økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens §76, stk. 1, nr. 1, når forældrene eller den af forældrene, de har retten til klubtilbudspladsen og fripladstilskuddet, jf. § 1, oplyser en husstandsindkomst pr. måned, jf. § 44, der omregnet til en årlig indtægt ligger inden for fripladsskalaens indtægtsgrænser, jf. § 56. Husstandsindkomsten pr. måned omregnes til årlig indtægt ved at gange husstandsindkomsten pr. måned med 12. Fripladsskalaens grænser forhøjes med 57.407 kr. for enlige forsørgere, jf. stk. 4.

Stk. 2. Er den af forældrene, der har retten til klubtilbudspladsen og til fripladstilskuddet, jf. § 1, gift eller lever i et ægteskabslignende samlivsforhold, skal ægtefællens eller samleverens indtægt medregnes i husstandsindkomsten ved beregningen af fripladstilskud.

Stk. 3. Er der hos forældrene eller den forælder, der har retten til klubtilbudspladsen og til fripladstilskuddet, jf. § 1, mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første barn.

Stk. 4. Som enlig forsørger medregnes også den forælder, der er enlig, fordi ægtefællen eller samleveren er indsat udover 3 måneder i institutioner under Kriminalforsorgen.

§ 44. Husstandsindkomsten pr. måned, der skal lægges til grund for kommunens afgørelse om økonomisk fripladstilskud, opgøres som:

1) personlig indkomst efter § 3 i personskatteloven med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter § 7 i personskatteloven, dog før det deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, og

2) aktieindkomst, der beskattes efter § 8 a, stk. 1 og 2, i personskatteloven, bortset fra udbytteindkomst op til kr. 5.000.

Stk. 2. Studielån, der udbetales efter lov om statens uddannelsesstøtte, indgår ikke som en del af husstandsindkomsten pr. måned.

Stk. 3. Indtægtsgrundlaget for beregning af økonomisk fripladstilskud til forældre, der er eller har været beskæftiget om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, opgøres efter § 11 i bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

Stk. 4. For personer med indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed gælder, at hvis den faktiske indtægt pr. måned, grundet specielle skattetekniske fradrag, væsentligt overstiger husstandsindkomsten pr. måned, beregnet efter stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om økonomisk fripladstilskud på baggrund af en samlet vurdering af familiens økonomiske forhold.

§ 45. Husstandsindkomsten pr. måned, jf. § 44, stk. 1, opdeles i følgende:

1) Indkomst, som fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

2) Indkomst, der ikke fremgår af indkomstregisteret.

§ 46. Indkomsten efter § 45, nr. 1, opgøres foreløbigt ved ansøgning som indkomsten for den første måned, der ansøges om økonomisk fripladstilskud til, ud fra forældrenes egne oplysninger. Opgørelse af indkomsten for senere måneder i året kan ligeledes ske ud fra borgerens egne oplysninger, når betingelserne i § 43, 1. pkt., er opfyldt.

Stk. 2. Indkomst, der ikke fremgår af indkomstregisteret, jf. § 45, nr. 2, opgøres foreløbigt ved ansøgning som indkomsten på ansøgningstidspunktet, der er oplyst i forskudsopgørelsen eller anden relevant dokumentation. Indkomsten for kalenderåret fordeles ligeligt på årets 12 måneder. 2. pkt. gælder endvidere ved senere ændringer i indkomsten, herunder ved omberegning og efterregulering efter §§ 50-53. 2. og 3. pkt. kan fraviges, hvis tilskudsmodtageren dokumenterer, at indkomsten vedrører en afgrænset periode.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor der i husstandsindkomsten indgår indkomst, som fremgår af indkomstregisteret, men udbetales for flere måneder af gangen, kan kommunen fordele indkomsten på enkelte måneder.

Stk. 4. Det beregnede økonomiske fripladstilskud opgjort efter ansøgning danner grundlag for tildeling af økonomisk fripladstilskud hver måned, indtil der sker en omberegning af fripladstilskuddet, jf. § 49.

Ansøgning ved nyoptagelse, andre situationer, vejledning m.v.

§ 47. Når der søges om økonomisk fripladstilskud i forbindelse med nyoptagelse i et klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud efter dagtilbudslovens §66, stk. 2-5, har forældrene ret til et økonomisk fripladstilskud fra det tidspunkt, hvor barnet optages i fritidshjemmet, hvis husstandsindkomsten omregnet til årlig indtægt, jf. § 44, ligger inden for de indtægtsgrænser, der berettiger til økonomisk fripladstilskud efter fripladsskalaen, jf. § 54.

Stk. 2. Søges der om økonomisk fripladstilskud i andre situationer end ved nyoptagelse efter stk. 1, skal kommunalbestyrelsen give økonomisk fripladstilskud fra den 1. i måneden, der følger efter datoen for ansøgningen om økonomisk fripladstilskud.

Stk. 3. Får modtageren af økonomisk fripladstilskud ikke tildelt økonomisk fripladstilskud i tre sammenhængende måneder som følge af indkomstændringer, som ikke skyldes ændring i husstandssammensætning, skal der søges om økonomisk fripladstilskud på ny, for at modtageren igen kan få tildelt økonomisk fripladstilskud. Indgives ansøgningen inden udgangen af den måned, der følger efter den 3. måned, hvor fripladstilskuddet ikke er tildelt, skal fripladstilskuddet tildeles fra starten af denne måned.

§ 48. Lederen af et klubtilbud m.v. efter dagtilbudslovens §66, stk. 2-5, skal vejlede forældre og barnet eller den unge om muligheden for økonomisk fripladstilskud.

Genberegning

§ 49. Kommunen skal genberegne det økonomiske fripladstilskud for en forudgående måned på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret, hvis oplysninger om husstandsindkomsten i indkomstregisteret for den pågældende måned afviger med et beløb svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen, jf. § 54, fra den indkomst, der er lagt til grund for samme periode ved beregningen af fripladstilskuddet.

Stk. 2. Genberegnes det økonomiske fripladstilskud efter stk. 1, medfører genberegningen en justering i form af tillæg til eller fratræk i den kommende måneds forældrebetaling for pladser i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud efter dagtilbudslovens § 66, stk. 2-5. I tilfælde hvor et for lidt tildelt økonomisk fripladspladstilskud, som følge af genberegning efter stk. 1, skal trækkes fra den førstkommende forældrebetaling, og beløbet overstiger forældrenes resterende del af betalingen, vil den resterende del af beløbet skulle efterbetales til forældrene.

Stk. 3. For forældre med børn i private klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud efter dagtilbudslovens § 66, stk. 5, medfører genberegning af økonomisk fripladstilskud, jf. stk. 1, enten efterbetaling til eller tilbagebetaling fra forældrene.

Stk. 4. Hvis genberegning efter stk. 1 viser, at forældrene har fået tildelt for lidt eller for meget økonomisk fripladstilskud, og forældrene ikke længere har et barn med plads i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. i opholdskommunen, skal der ske efterbetaling til eller tilbagebetaling fra forældrene.

Stk. 5. Ændring af husstandsindkomsten, som skyldes ændringer i sammensætningen af husstanden medfører ikke, at kommunalbestyrelsen skal genberegne det økonomiske fripladstilskud efter stk. 1.

Stk. 6. Oplysninger fra indkomstregisteret fra en forudgående måned danner ikke grundlag for en omberegning af det økonomiske fripladstilskud, jf. § 50, stk. 2.

Omberegning

§ 50. Såfremt der i løbet af året sker en nedgang i husstandsindkomsten, som er lagt til grund ved beregningen af det økonomiske fripladstilskud, og denne udgør et beløb, som svarer til mindst fem trin på fripladsskalaen, vil fripladstilskuddet kunne omberegnes, når ændringen er indtrådt. Omberegningen kan dog tidligst ske med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger efter ansøgerens meddelelse til kommunen. Det samme gør sig gældende, hvis der i løbet af året sker en forøgelse i antallet af børn i husstanden under 18 år, eller modtageren får status som enlig forsørger.

Stk. 2. Såfremt der i løbet af året sker en forhøjelse af husstandsindkomsten, der er lagt til grund ved beregning af det økonomiske fripladstilskud, og denne udgør et beløb, som svarer til mindst fem trin på fripladsskalaen, skal det økonomiske fripladstilskud omberegnes med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter ændringens indtræden, jf. dog § 49, stk. 5. Det samme gør sig gældende, hvis der i løbet af året sker en mindskelse af antallet af børn i husstanden under 18 år, eller modtagen ikke længere har status som enlig forsørger.

§ 51. Ansøgeren skal til brug for omberegning, jf. § 50, i løbet af året oplyse kommunen om alle forhold, der kan medføre en ændring af det økonomiske fripladstilskud, dog ikke oplysninger om husstandsindkomst, medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet.

Efterregulering

§ 52. Kommunen foretager årligt en endelig efterregulering, jf. § 53, af det månedlige økonomiske fripladstilskud for det forudgående kalenderår. Den endelige efterregulering sker på baggrund af årsopgørelsen, oplysninger fra indkomstregisteret eller øvrig relevant dokumentation om fripladstilskudsmodtagerens økonomi. Afgørelse om efterregulering af det økonomiske fripladstilskud kan ikke genoptages, som følge af, at afgørelse om årsopgørelsen genoptages, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Oplyser modtageren af økonomisk fripladstilskud kommunen om, at afgørelsen om årsopgørelse er påklaget, kan kommunens endelige afgørelse om efterregulering ikke træffes, før klagesagen om årsopgørelsen er færdigbehandlet.

Stk. 3. Afgørelse om efterregulering kan genoptages, hvis en genoptagelse af årsopgørelsen medfører en ændring af en af husstandsmedlemmernes årsindkomst på mindst 25.000 kr.

§ 53. Afviger den reelle månedlige husstandsindkomst fra den husstandsindkomst, der er lagt til grund for beregningen af økonomisk fripladstilskud i de enkelte måneder, skal for meget tildelt fripladstilskud tilbagebetales. For lidt tildelt fripladstilskud skal efterbetales, medmindre efterbetalingen skyldes ændring i husstandssammensætningen. Ændringer i husstandsindkomsten, der på grund af beløbets størrelse ikke har medført genberegning og justering, jf. § 49 eller omberegning efter § 50 indgår i efterreguleringen. Tilbagebetaling og efterbetaling efter 1. og 2. pkt. skal ske, uanset om modtageren af økonomisk fripladstilskud har givet oplysning om ændringerne i husstandsindkomsten i løbet af året.

Fripladsskala

§ 54. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling offentliggør hvert år en fripladsskala for det kommende år, som indeholder indtægtsgrænser for økonomisk fripladstilskud.

Stk. 2. Fripladsskalaens nedre og øvre indtægtsgrænse og forhøjelsen af fripladsgrænserne for enlige forsørgere efter § 43, stk. 4, reguleres én gang årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker afhængigt af, om den tilgrundliggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2,0 pct. De regulerede nedre og øvre fripladsgrænser afrundes til nærmeste kronebeløb deleligt med 100. Den regulerede forhøjelse af fripladsgrænserne for enlige forsørgere efter § 43, stk. 4, afrundes til det nærmeste beløb i kroner.

Stk. 3. Differencen mellem den nedre og øvre indtægtsgrænse reguleret efter stk. 2, deles med 95, og resultatet afrundes til nærmeste kronebeløb.

Stk. 4. Ved den første indtægtsstigning, regnet fra fripladsskalaens nedre indtægtsgrænse, der svarer til kronebeløbet efter stk. 3, fastsættes forældrenes betaling til 5 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling, som defineret i §§ 41-42. For hver efterfølgende indtægtsstigning, der svarer til kronebeløbet efter stk. 3, forhøjes forældrenes betaling med 1 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling, som defineret i §§ 41-42.

Kapitel 11

Søskendetilskud til en plads i klubtilbud m.v.

§ 55. Når kommunalbestyrelsen giver søskendetilskud til klubtilbud m.v., jf. dagtilbudslovens § 76, stk. 2, skal tilskuddet beregnes i forhold til den/de billigste plads(er), som findes ved at sammenligne opholdskommunens nettodriftsudgifter, jf. dagtilbudslovens §§ 71-73. Dette gælder også, hvis et barn har en plads i en anden kommune.

Stk. 2. Der ydes ikke søskendetilskud til den dyreste plads.

Stk. 3. Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn med ophold i samme hjem. Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medregnes som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.

Søskendetilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i opholdskommunen

§ 56. Når kommunalbestyrelsen i opholdskommunen giver søskendetilskud ved optagelse i klubtilbud m.v. efter dagtilbudslovens § 66, stk. 2-5, udgør kommunalbestyrelsens søskendetilskud et beløb, der svarer til mindst 50 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling som defineret i §§ 41 og 42, nedbragt med et eventuelt økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 76, stk. 1, nr. 1.

Afsnit IV

Ikrafttræden m.v.

Kapitel 12

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse

§ 57. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 868 af 24. juni 2011 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

Stk. 3. Bekendtgørelsens §§ 25, 26, 52 og 53 om efterregulering finder første gang anvendelse for økonomisk fripladstilskud, der er tildelt i 2016. For regulering af økonomisk fripladstilskud for kalenderåret 2015 finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, den 17. september 2015

Ellen Trane Nørby

/ Liz Nymann Lausten