Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder og køn - stillingsopslag - ej medhold

J. nr. 2014-6810-18187

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en virksomhed, der formidler borgerligt personstyret assistance, søgte efter en kvinde i en vis alder til en stilling. Socialministeriet har givet dispensation til, at det ved stillingsopslag til BPA-hjælpere er tilladt at søge efter hjælpere med en bestemt alder eller et bestemt køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn og alder i forbindelse med, at indklagede i et stillingsopslag skrev, at de søgte en moden, kvindelig BPA-hjælper (borgerstyret personlig assistance).

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Klager er en yngre mand.

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede i et stillingsopslag søgte efter en kvindelig BPA-hjælper.

Det var heller ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at indklagede i samme stillingsopslag søgte efter en BPA-hjælper, som aldersmæssigt svarede til kvinden, som skulle modtage hjælpen.

Sagsfremstilling

Indklagede formidler jobs som BPA-hjælper.

Indklagede havde indrykket et stillingsopslag på en hjemmeside med følgende ordlyd:

Billede 1

Klager søgte ikke stillingen.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende at stillingsopslaget, er i strid med forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven. Klager mener, at han skal tilkendes en kontant godtgørelse, da det ikke er første gang, han ser stillingsopslag, som er i strid med loven.

Ifølge stillingsopslaget søgte indklagede efter "en moden, ansvarlig og stabil kvinde". Klager er en mand på 22 år, og hans alder og køn gjorde, at hans chance for ansættelse ville være yderst minimal.

Klager mener, at henvisningen til "moden" kvinde var et udtryk for, at den kommende medarbejder skulle være en kvinde på alder med kvinden, der søgte en BPA-hjælper.

Indklagede gør gældende, at stillingsopslaget hverken er i strid med ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven.

Kvinden, som søgte en BPA-hjælper, havde blandt andet brug for hjælp til at komme i bad, og en del af arbejdsopgaverne hos personen med handicap omfattede således intim støtte i hverdagen.

Arbejdsopgavernes indhold medførte, at stillingsopslaget var omfattet af dispensationsreglen til ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn og alder på arbejdsmarkedet.

En arbejdsgiver skal som udgangspunkt behandle ansøgere lige i forbindelse med ansættelse.

Social- og Integrationsministeriet har imidlertid ved afgørelse af 29. oktober 2012 givet dispensation til, at det ved stillingsopslag til BPA-hjælper kan angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn, da arbejdsopgaverne ofte omfatter meget intim støtte.

Socialministeriet har ligeledes ved afgørelse af 13. oktober 2005 givet dispensation til, at det ved stillingsopslag til BPA-hjælperkan angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af en bestemt alder.

I denne sag har indklagede opslået en stilling som handicaphjælper til en 62 årig kvinde, som blandt andet skulle have hjælp til bad, toilet og påklædning.

Ligebehandlingsnævnet finder, at stillingsopslaget med sin henvisning til, at der søges efter en "kvinde", er omfattet af dispensationsmuligheden fra ligebehandlingsloven, da arbejdsopgaverne omfattede intim støtte.

Endvidere finder Ligebehandlingsnævnet, at henvisningen til, at der ønskes en "moden" kvinde, må opfattes som indklagedes krav om, at ansøger aldersmæssigt skal svare til indklagedes alder. Denne del af annoncen er omfattet af den givne dispensation fra forskelsbehandlingsloven.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 6 om annoncering

§ 13, stk. 1, om dispensation

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1, om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 5 om annoncering

§ 6 om undtagelser

Socialministeriets afgørelse af 13. oktober 2005 om dispensation fra forskelsbehandlingsloven ved ansættelse af handicaphjælpere

Social- og Integrationsministeriets afgørelse af 29. oktober 2012 om dispensation fra ligebehandlingsloven ved ansættelse af BPA-hjælpere

<2014-6810-18187>