Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder og køn - stillingsopslag - medhold

J. nr. 2014-6810-17278

Det var i strid med ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, at en restaurant i et stillingsopslag søgte efter piger på omkring 16 år.

Klager fik derfor medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn og alder i forbindelse med, at en restaurant søgte kvindelige medarbejdere på omkring 16 år.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, at indklagede søgte kvindelige medarbejdere på omkring 16 år.

Sagsfremstilling

En arbejdssøgende mand klagede til politiet over en stillingsannonce, som han havde set på en restaurants Facebook side.

Stillingsannoncen havde følgende ordlyd:

"Hej Folkens. Er du pige og er fyldt 16 år eller fylder snart 16 år så se her. [Indklagede] søger to friske, unge og dynamiske ungarbejdere. Du skal kunne arbejde mindst to gange om ugen af ca. 4-5 timer af gangen. Hvis det var noget for dig så kom forbi med en ansøgning. Det er med start allerede fra januar, gerne før. Mvh."

Klager gjorde i en kommentar til stillingsannoncen på Facebook indklagede opmærksom på, at der ikke måtte stå noget om alder og køn.

Indklagede svarede, at "de plejer at være pænere at kigge på og kunder har det bedre med at blive betjent af en pige."

Klager politianmeldte herefter indklagede.

Det fremgår af politiets rapport, at indklagede har forklaret, at han udelukkende søgte efter piger, fordi de to medarbejdere, der lige var stoppet, var piger. Indklagede søgte efter en pige på 16 år eller næsten 16 år, fordi han var af den opfattelse, at man minimum skulle være fyldt 15 år for at måtte betjene kassen og frituregryden i restauranten, og for at måtte arbejde til klokken 21, hvor restauranten lukkede.

Politiet konstaterede efterfølgende, at indklagede havde fjernet stillingsopslaget fra Facebook.

Politiet traf den 6. marts 2014 afgørelse om at opgive påtale mod indklagede i anledning af jobopslaget på Facebook med henvisning til, at det er Ligebehandlingsnævnet, der efter ligebehandlingsloven er rette påtalemyndighed. Samtidig videresendte politiet sagen til Ligebehandlingsnævnet til "videre foranstaltning".

Klager har efterfølgende oplyst, at han ønsker, at Ligebehandlingsnævnet behandler klagen over køns- og aldersdiskrimination.

Parternes bemærkninger

Klager har i sin anmeldelse til politiet anført, at indklagede alders- og kønsdiskriminerer i deres stillingsopslag på Facebook.

Indklagede har ikke svaret på Ligebehandlingsnævnets henvendelser.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at det ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Nævnet behandler også klager over forskelsbehandling på grund af alder efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forskelsbehandlingsloven).

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at det ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes en person med en bestemt alder.

Ligebehandlingsnævnet finder, at indklagede i forbindelse med annonceringen efter medarbejdere har udøvet direkte forskelsbehandling på grund af både køn og alder ved at søge efter piger omkring 16 år.

For så vidt angår alder bemærkes, at forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling ikke gælder ved ansættelse af lønmodtagere under 18 år, hvis ansættelse er omfattet af en kollektiv overenskomst, der indeholder særlige regler om aflønning af unge under 18 år.

Indklagede har ikke fremlagt oplysninger om, at ansættelsen af de pågældende medarbejdere var omfattet af en særlig overenskomst, der indeholder særlige regler om aflønning af unge under 18 år.

Indklagede har derfor i forbindelse med stillingsannoncen overtrådt både ligebehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af køn og forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.

Klager får derfor medhold i klagen.

Nævnet bemærker, at der efter nævnets opfattelse ikke har været noget til hinder for, at politiet har kunnet påtale en overtrædelse af den foreliggende karakter i strafferetligt regi.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 3, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12 om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-2, om lovens anvendelsesområde

§ 6 om forbud mod forskelsbehandling ved annoncering

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1-2, om lovens anvendelsesområde

§ 5 om forbud mod forskelsbehandling ved annoncering

§ 5a, stk. 5, om undtagelse for unge under 18 år

<2014-6810-17278>