Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 02.2015 af 09. september 2015 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved brev af 3. marts 2015 klaget til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder over en afgørelse truffet af Jordbrugets Uddannelser af 27. februar 2015 om ikke at imødekomme Deres ansøgning om to elever under uddannelse til dyrepasser med specialet dyr i zoologiske anlæg.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af sagen, at De den 3. marts 2014 ansøgte Jordbrugets Uddannelser om tilladelse til at have to elever i praktik. Der er tale om, at A er omdannet til en erhvervsdrivende Fond med nyt cvr. nr. Der er således tale om fornyelse af en tidligere tilladelse til at have elever.

Jordbrugets Uddannelser har den 27. februar 2015 truffet afgørelse om ikke at imødekomme Deres ansøgning. Udvalget begrunder afgørelsen med, at virksomheden ikke er egnet til at uddanne elever. Begrundelsen bygger på en vurdering af uddannelsesmulighederne i virksomheden i relation til de overordnede bestemmelser for uddannelses mål og indhold. Udvalget anfører endvidere, at eleverne bliver anset som billig arbejdskraft og ikke som elever med oplæring og uddannelse som formål.

Jordbrugets Uddannelser begrunder endvidere afslaget med, at en virksomhed skal kunne give elever tilfredsstillende oplæringsforhold, herunder sikre elever ordentlige ansættelsesforhold og et godt arbejdsmiljø.

De har ved brev af 3. marts 2015 klaget til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder over Jordbrugets afgørelse af 27. marts 2015. De oplyser i den forbindelse, at De stiller Dem uforstående overfor udvalgets begrundelse i forhold til det faglige personale, at eleverne bliver anset som billig arbejdskraft og i forhold til arbejdsmiljøet. De er endvidere forundret over bedømmelsen, når udvalget ikke har besøgt virksomheden. Det fremgår af ”elevpolitik i A ”, at mindst én af elevpladserne går til elever med specielle behov, som ansættes på normale vilkår uden tilskud, så eleven kan føle sig så ”normal” som muligt. De oplyser, at det er dyrt og tidskrævende at have elever, i sær elever med specielle behov. De lægger vægt på, at eleverne har en aktiv dag, som ligner en dyrepassers dag. Der er tilknyttet en dyrelæge, som holder foredrag og underviser eleverne. De oplyser, at der er en god tone, men at der stilles krav til mødepligt, ærlighed og flittighed. De oplyser endvidere, at A har samarbejde med Europas største Rescuecenter i Holland X.

Jordbruget Uddannelser har ved e-mail af 29. juni 2015 oplyst Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder om, at repræsentanter fra dyrepasserudvalget har besigtiget Deres virksomhed den 26. juni 2015.

Udvalget oplyser, at besigtigelsen ikke har givet anledning til at ændre på udvalgets afgørelse af 27. februar 2015 om afslag på praktikgodkendelse til to elever. Udvalget oplyser, at der dog af besigtigelsesrapporten fremgår, at virksomheden kan godkendes til en bestemt navngiven elev, med henblik på, at denne elev kan færdiggøre sin uddannelse i virksomheden som planlagt. Der foreligger endvidere en vejledning i, hvad der skal til for, at virksomheden kan blive godkendt. Blandt andet skal der være en kontinuerlighed i personale og drift for at opnå en permanet godkendelse. Endvidere bør der udarbejdes en plan for elevernes praktikoplæring i virksomheden, herunder oplæring i, hvordan eleverne skal forholde sig i anlæg med dyr. Det anbefales i rapporten, at der foretages en genbesigtigelse af virksomheden, når elevens aftale udløber, for at se om der er stabilitet i drift og personale.

Ved e-mail af 29. juni 2015 har De fået forelagt udvalgets besigtigelsesrapport og e-mail med frist for bemærkninger den 6. juli 2015.

Ankenævnet har ikke modtaget yderligere kommentarer fra Dem.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet tilsidesætter Jordbrugets Uddannelsers afgørelse af 27. februar 2015, hvori A har fået afslag på ansøgning om to elever til uddannelsen dyrepasser med specialet dyr i zoologiske anlæg.

Jordbrugets Uddannelser bør iværksætte en ny godkendelsessag hurtigst muligt på baggrund af A’s ansøgning.

Ankenævnet har lagt følgende til grund:

Ankenævnet finder, at der ikke foreligger konkrete grunde til at frygte for elevernes sikkerhed eller forhold i øvrigt. Ankenævnet finder derfor, at der kan gives en tidsbegrænset tilladelse i f.eks. tre år under forudsætning af, at A overholder kravene om, at der skal være udarbejdet praktikplaner for eleverne og større kontinuerlighed i elevansvarlige oplærere samt en beskrivelse af sikkerhedsprocedurerne i praktikvirksomheden i forbindelse med elevernes færden i anlæg med dyr.

Ankenævnet har noteret sig, at det faglige udvalg har givet en begrænset tilladelse til at færdiggøre en bestemt elev, hvilket Ankenævnet ikke finder grundlag for at ændre.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§ 47 i lovbekendtgørelse nr. 789 af 19. juni 2015 om erhvervsuddannelser.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 330 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Dyr, planter og natur.

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.