Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0028
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner og fælles betingelser
Kapitel 2 Omkostningsfordeling ved nettilslutning m.v.
Kapitel 3 Definitionen på eksisterende vindmøller
Kapitel 4 Skrotningsordninger for vindmøller på land
Kapitel 5 Husstandsvindmøller
Kapitel 6 Flytning af vindmøller
Kapitel 7 Fravalg af pristillæg
Kapitel 8 Oplysningspligt
Kapitel 9 Afgørelser
Kapitel 10 Opgørelse af fuldlasttimer for eksisterende vindmøller pr. 1. april 2001
Kapitel 11 Klageadgang
Kapitel 12 Straffebestemmelser
Kapitel 13 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.1)

I medfør af § 30, § 39, stk. 8, § 42, stk. 8, § 43, stk. 2 og 3, § 53, stk. 1, § 57, stk. 1, § 61, § 65, stk. 3, § 68 og § 73, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015, som ændret ved lov nr. 744 af 1. juni 2015, og § 85 a i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013, og efter forelæggelse for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, skt. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde, definitioner og fælles betingelser

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for elproducerende vindmøller på land og på havet, som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Afregningsmåler: Måler, som anvendes til registrering af vindmøllens elproduktion eller elforbrug.

2) Husstandsvindmøller: En vindmølle, der producerer elektricitet, som leveres til elforsyningsnettet fra en vindmølle med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, og som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. § 41 i lov om fremme af vedvarende energi.

3) Havvindmølle: En vindmølle, der er opstillet på søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone, og hvor vindmøllens fundament ikke er synligt ved normal vandstand.

4) Installeret effekt: Den opstillede vindmølles nominelle effekt, der er angivet i vindmøllens certifikat, jf. bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller, eller i vindmøllens tekniske specifikation.

5) Internt opsamlingsnet: Det interne forbindelsesnet mellem vindmøllerne i en havvindmøllepark eller vindmøller, der er opstillet i gruppe eller parker på land, frem til tilslutningspunktet.

6) Kollektivt opsamlingsnet: Det kollektive elforsyningsnet fra tilslutningspunktet til leveringspunktet.

7) Leveringspunkt: Det punkt i det kollektive elforsyningsnet, hvor det kollektive opsamlingsnet ophører, og hvor elforbrugere kan tilsluttes.

8) Oprindelig produktion: Elproduktion, der opgøres eller beregnes for en vindmølles drift siden den oprindelige tilslutning.

9) Oprindelig tillslutning: En vindmølles første tilslutning til det kollektive elforsyningsnet i Danmark eller i udlandet.

10) Opstillingsomkostninger: Omkostninger til køb af en vindmølle, installation og nettilslutning.

11) Store virksomheder: Virksomheder som ikke er en SMV omfattet af definitionen i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, (EU-Tidende 2003, nr.124 af 20. maj 2003, s. 36).

12) Tilslutningspunktet: Det punkt, hvor en eller flere vindmøller tilsluttes det kollektive elforsyningsnet.

13) Udpeget vindmølleområde: Et område, der er udpeget af staten eller af kommunen i en kommuneplan specifikt, til opstilling af en eller flere vindmøller, jf. bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.

§ 2. En vindmølle kan kun tilsluttes det kollektive elforsyningsnet, såfremt den er opstillet i overensstemmelse med gældende bestemmelser i lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om planlægning og byggeloven samt regler udstedt med hjemmel i de nævnte love.

Stk. 2. Såfremt betingelserne for nettilslutning er opfyldt, har net- og transmissionsvirksomheden pligt til at tilslutte vindmøllen til det kollektive elforsyningsnet.

Kapitel 2

Omkostningsfordeling ved nettilslutning m.v.

§ 3. Ved anmodning om nettilslutning af en vindmølle på land anviser netvirksomheden et tilslutningspunkt på det nærmeste sted på det kollektive elforsyningsnet, hvor elektriciteten fra den nye vindmølle kan aftages, jf. dog § 4. Netvirksomheden fastsætter spændingsniveauet.

Stk. 2. Omkostninger til udbygning og forstærkning af det kollektive elforsyningsnet ved nettilslutning af en vindmølle på land påhviler netvirksomheden.

Stk. 3. Ved tilslutning af en vindmølle i egen forbrugsinstallation påhviler eventuel udbygning og forstærkning af stikledningen vindmølleejeren.

Stk. 4. Tilsluttes vindmøllen på transmissionsniveau, finder stk. 1 og 2 tilsvarende anvendelse for transmissionsvirksomheden.

§ 4. Ved opstilling af en eller flere vindmøller på land i et udpeget vindmølleområde er netvirksomheden forpligtet til at føre det kollektive elforsyningsnet frem til et tilslutningspunkt i vindmølleområdet, når der er tilstrækkelig sikkerhed for, at der opføres vindmøller med en samlet installeret effekt på mindst 1,5 MW. Tilstrækkelig sikkerhed kan være bankgaranti eller tilsvarende sikkerhedsstillelse. Netvirksomheden fastsætter spændingsniveauet.

Stk. 2. Tilsluttes vindmøllen på transmissionsniveau, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse for transmissionsvirksomheden.

Stk. 3. Vindmølleejeren er forpligtet til at dimensionere det interne forbindelsesnet mellem tilslutningspunktet og afregningspunktet (måleren) efter Energinet.dk’s retningslinjer. Retningslinjerne er offentliggjort på Energinet dk’s hjemmeside www.energinet.dk.

§ 5. Ved nettilslutning af havvindmøller, som er etableret efter udbud, jf. § 23, stk. 1, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi (store havvindmølleparker) er den transmissionsvirksomhed, som ejer det elforsyningsnet, hvortil havvindmøllerne tilsluttes, forpligtet til at afholde omkostninger til etablering af ledningsnet frem til et opsamlingspunkt ved havvindmøllernes interne forbindelsesnet.

Stk. 2. Den pågældende transmissionsvirksomhed fastsætter spændingsniveauet.

§ 6. Ved nettilslutning af havvindmøller, som ikke er omfattet § 5, påhviler omkostninger til etablering af havvindmølleparkens interne opsamlingsnet frem til et tilslutningspunkt på land vindmølleejeren. Fra dette tilslutningspunkt påhviler omkostningerne til udbygning og forstærkning af det kollektive elforsyningsnet, herunder transformering, den net- eller transmissionsvirksomhed, som ejer det kollektive elforsyningsnet.

Stk. 2. Net- eller transmissionsvirksomheden fastsætter spændingen i tilslutningspunktet på et af følgende spændingsniveauer:

1) 10-20 kV.

2) 33 kV.

3) 50-60 kV.

4) 132-150 kV.

Stk. 3. Vindmølleejeren er ansvarlig for at finde den geografiske placering af tilslutningspunktet. Vindmølleejeren skal i forbindelse med etablering af et anlæg, som skal indeholde det nævnte tilslutningspunkt, afholde omkostningerne i forbindelse med byggemodningen af anlægsprojektet, samt dække net- eller transmissionsselskabets omkostninger til areal til nettilslutning, herunder byggemodning.

Stk. 4. Ved land forstås den ø eller det fastland, hvor net- eller transmissionsvirksomheden kan fastsætte et leveringspunkt, som ikke nødvendiggør etablering af elforsyningsnet på søterritoriet.

§ 7. Hvis nettilslutning af vindmøller efter §§ 3-6 tillige nødvendiggør omkostninger til forstærkning af det kollektive elforsyningsnet med spændinger indtil 100 kV ejet af andre net- og transmissionsvirksomheder, afholdes omkostningerne hertil som en del af disse virksomheders omkostninger ved nettilslutningen.

Stk. 2. Hvis elektricitet fra vindmøller omfattet af §§ 3-5 leveres til en net- eller transmissionsvirksomhed gennem en ledningsforbindelse, hvortil der ikke er tilsluttet forbrugere eller andre elproducenter end vindmøller, afholdes omkostningerne til nettab i denne ledningsforbindelse fra afregningsmåleren som en del af net- eller transmissionsvirksomhedens omkostninger ved, at vindmøllerne er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.

Stk. 3. Hvis nettilslutning af vindmøller efter § 6 leveres til en net- eller transmissionsvirksomhed gennem en ledningsforbindelse, hvortil der ikke er tilsluttet forbrugere eller andre elproducenter end vindmøller, afholdes omkostningerne til nettab i denne ledningsforbindelse fra tilslutningspunktet som en del af net- eller transmissionsvirksomhedens omkostninger ved, at vindmøllerne er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.

§ 8. Omkostninger til en vindmølles nettilslutning frem til det i §§ 3-6 nævnte tilslutningspunkt afholdes af vindmølleejeren, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Nettilslutningsomkostninger ved opstilling af en vindmølle omfatter omkostninger til vindmøllens installation, lavspændingstilslutning og lavspændingsstik, køb og etablering af afregningsmålere, målertransformere og lokal transformer, stikledning til det kollektive elforsyningsnet og tilslutning til det kollektive elforsyningsnet, herunder fasekompensering. Omkostninger til fasekompensering for ikke medleveret reaktiv effekt påhviler net- eller transmissionsvirksomheden. Omkostninger til den kollektive elforsyningsvirksomheds behandling af anmodning om nettilslutning påhviler vindmølleejeren.

Stk. 3. Afregningsmålere og målertransformere ejes af net- eller transmissionsvirksomheden.

Stk. 4. Alle vindmølleejeres nettilslutningsomkostninger skal dække dokumenterede udgifter og foreligge ved faktura, som skal være fremkommet til vindmølleejeren senest 3 måneder efter vindmøllens nettilslutning.

Stk. 5. Omkostninger til vedligeholdelse af eller udskiftning af afregningsmålere og målertransformere, kalibrering og aflæsning af målere samt til afregning af elektricitet, påhviler vindmølleejeren. Omkostningerne skal dække reelle dokumenterede udgifter vedrørende den enkelte vindmølle. Net- eller transmissionsvirksomheden skal over for ejeren af vindmøllen specificere omkostningernes sammensætning, jf. 1. pkt., ved fremsendelse af faktura. Net- eller transmissionsvirksomheden skal på vindmølleejerens anmodning dokumentere disse omkostninger.

Stk. 6. Såfremt net- eller transmissionsvirksomheden ikke har fremsendt faktura, jf. stk. 4, eller kan dokumentere omkostningerne ved faktura, jf. stk. 5, kan vindmølleejeren indbringe sagen for Energitilsynet, som kan pålægge net- eller transmissionsvirksomheden at fremkomme med faktura eller dokumentation for udgifterne.

Stk. 7. Omkostninger ved etablering af ledningsnet, som påhviler transmissionsvirksomheden efter § 5, opkræves som omkostninger gennem den enkelte virksomheds tariffer.

Stk. 8. Omkostninger til administration ved nettilslutning og ved at en vindmølle er nettilsluttet, som net- eller transmissionsvirksomheden afholder vedrørende vindmøllen, og som ikke er nævnt i stk. 2, 3 og 5, opkræves som omkostninger gennem den enkelte virksomheds tariffer, jf. elforsyningslovens § 8, stk. 3. Dette gælder dog ikke driftsomkostninger til ledningsforbindelser, som er nævnt i § 7, stk. 2 og 3, og som er en del af det kollektive opsamlingsnet.

§ 9. Vindmøller, som efter den 20. maj 2003 tilsluttes til det kollektive elforsyningsnet eller til en forbrugsinstallation, hvorfra elektriciteten kan leveres til det kollektive elforsyningsnet, skal have egen afregningsmåler, som overholder Energinet.dk’s forskrifter for elmåling. Forskrifterne er offentliggjort på Energinet. dk’s hjemmeside www.energinet.dk.

Stk. 2. Vindmøller, som er nettilsluttet senest den 20. maj 2003 og er opstillet i grupper eller parker, skal have egen afregningsmåler, som nævnt i stk. 1, såfremt der til elektricitet fra de enkelte vindmøller ydes forskelligt pristillæg.

Stk. 3. Er vindmøllers produktion ikke målt på timebasis, fordeles produktionen på timebasis af Energinet.dk i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte forskrifter.

Stk. 4. Vindmøller på 25 kW eller derunder tilsluttet en forbrugsinstallation er undtaget fra kravet om egen afregningsmåler efter stk. 1.

Stk. 5. Havvindmøller er undtaget fra kravet om egen afregningsmåler efter stk. 1. Dette gælder ikke forsøgsmøller.

§ 10. Net- og transmissionsvirksomheden har pligt til at give en vindmølleejer, som anmoder om nettilslutning, alle nødvendige oplysninger, herunder

1) et detaljeret skøn, som omfatter alle udgifter, over hvad tilslutningen vil koste,

2) en rimelig og nøjagtig tidsplan for modtagelse og behandling af ansøgningen om nettilslutning og

3) en rimelig vejledende tidsplan for nettilslutningen.

Kapitel 3

Definitionen på eksisterende vindmøller

§ 11. Eksisterende vindmøller på land og på havet defineres som vindmøller, der

1) senest den 31. december 1999 er købt ved bindende, ubetinget kontrakt, jf. dog stk. 3,

2) senest den 31. december 1999 er anmeldt i henhold til bekendtgørelsen nr. 1518 af 14. december 2006 om støj fra vindmøller, og

3) for hvilke der senest den 31. august 2000 er indgivet anmodning om tilslutning til det kollektive elforsyningsnet sammen med dokumentation for opfyldelse af betingelserne for tilslutning.

Stk. 2. Eksisterende vindmøller på land skal senest den 31. december 1999 være anmeldt til kommunen i henhold til byggelovgivningen og enten

1) senest den 31. december 1999 være tilladt opstillet i henhold til endelig vedtaget lokalplan, hvor opstilling af vindmøller er udtrykkeligt tilladt, eller

2) senest den 31. december 1999 være tilladt opstillet i henhold til en landzonetilladelse, herunder have opnået eventuelt fornødne dispensationer efter byggelovgivningen.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte kontrakt kan alene være betinget af, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser til opstilling af vindmøllen senest den 31. december 1999, og at betingelser for nettilslutning er opfyldt senest den 31. august 2000.

Stk. 4. Hvis en lokalplan ophæves af Naturklagenævnet på grund af forhold forbundet med kommunalbestyrelsens behandling af sagen, vil vindmøller omfattet af lokalplanen blive betragtet som eksisterende, såfremt kommunalbestyrelsen inden 6 måneder fra Naturklagenævnets ophævelse af lokalplanen endeligt vedtager en lokalplan i uændret form efter offentlig fremlæggelse og fornyet behandling i kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Opstilles vindmøllen efter den 1. april 2001, er den installerede effekt den effekt, som fremgår af den bindende kontrakt, jf. stk. 1, nr. 1.

Kapitel 4

Skrotningsordninger for vindmøller på land

Vindmøller nedtaget i perioden fra den 3. marts 1999 til den 31. december 2003

§ 12. En vindmølleejer kan opnå skrotningsbevis for en vindmølle på 150 kW eller derunder, der er nedtaget i perioden fra den 3. marts 1999 til og med den 31. december 2003, under de i stk. 2 eller 3 nævnte betingelser.

Stk. 2. Skrotningsbevis for vindmøller, der er nedtaget i perioden fra den 1. april 2001 til og med den 31. december 2003, kan opnås, såfremt det fremgår af en af vindmølleejeren rekvireret landinspektørerklæring, at vindmøllen er nedtaget og fjernet. Endvidere skal det fremgå af en af netvirksomheden udfærdiget erklæring, at vindmøllen har været opstillet, været i drift og har haft en kapacitet på under 100 kW eller på mellem 100 og 150 kW (begge effektværdier inklusive).

Stk. 3. For vindmøller, der er nedtaget i perioden fra den 3. marts 1999 til og med den 31. marts 2001, kan skrotningsbevis opnås, såfremt der foreligger en erklæring, som er underskrevet af såvel den pågældende netvirksomhed som af ejeren af den nedtagne vindmølle. Af erklæringen skal fremgå, at vindmøllen har været opstillet, været i drift, har haft en kapacitet på under 100 kW eller på mellem 100 og 150 kW (begge effektværdier inklusive) samt tidspunktet for, hvornår vindmøllen er nedtaget og fjernet.

Stk. 4. Skrotningsbeviset giver ejeren ret til at modtage pristillæg efter § 42, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi for det tredobbelte af den nedtagne vindmølles installerede effekt, såfremt denne havde en installeret effekt på under 100 kW.

Stk. 5. Skrotningsbeviset giver ejeren ret til at modtage pristillæg efter § 42, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi for det dobbelte af den nedtagne vindmølles installerede effekt, såfremt denne havde en installeret effekt på mellem 100 kW og 150 kW (begge effektværdier inklusive), og såfremt den var placeret maksimalt 2,5 km fra en vindmølle, der havde en installeret effekt på under 100 kW, og som selv har opnået et skrotningsbevis.

Vindmøller nedtaget i perioden fra den 15. december 2004 til den 15. december 2011

§ 13. Et skrotningsbevis som nævnt i stk. 2 giver ejeren ret til at modtage pristillæg efter § 42, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi for elektricitet produceret på en fabriksny vindmølle nettilsluttet i perioden fra den 1. januar 2005 til og med den 31. december 2011.

Stk. 2. En vindmølleejer kan under de i stk. 3, 4 og 6 nævnte betingelser og under forbehold af den i stk. 3 nævnte pulje opnå skrotningsbevis for en vindmølle med en effekt på 450 kW eller derunder, der nedtages i perioden fra den 15. december2004og senest til og med den 15. december 2011. Et skrotningsbevis kan opdeles i op til 10 selvstændige skrotningsbeviser.

Stk. 3. Skrotningsbevis kan kun udstedes inden for en pulje, som svarer til en samlet effekt på 175 MW i nedtagne vindmøller med en effekt på 450 kW og derunder, som er nedtaget fra den 15. december 2004 til og med den 15. december 2011.

Stk. 4. Skrotningsbevis er endvidere betinget af, at der foreligger

1) en erklæring underskrevet af den pågældende netvirksomhed med oplysning om, at vindmøllen har været opstillet, har været i drift og har haft en effekt på 450 kW eller derunder, samt tidspunktet for, hvornår vindmøllen er frakoblet det kollektive elforsyningsnet, og

2) en erklæring underskrevet af vindmølleejeren om, at vindmøllen er nedtaget.

Stk. 5. Netvirksomheden afgiver den i stk. 4, nr. 1, nævnte erklæring til vindmølleejeren senest 8 dage efter at have modtaget anmodning herom.

Stk. 6. Anmodning om skrotningsbevis indgives til Energinet.dk senest den 15. december 2011.

§ 14. En vindmølleejer kan anmode Energinet.dk om at give et skriftligt forhåndstilsagn om, at der kan udstedes skrotningsbevis for nedtagning af en vindmølle efter § 13. Forhåndstilsagnet kan ikke omsættes. Energinet.dk giver forhåndstilsagnet, såfremt virksomheden finder, at det i § 13, stk. 3, nævnte maksimum på 175 MW effekt ikke overskrides derved.

Stk. 2. Et forhåndstilsagn giver vindmølleejeren ret til at modtage et skrotningsbevis, såfremt betingelserne for at modtage et skrotningsbevis i øvrigt er opfyldt, og vindmølleejeren

1) inden 8 dage fra modtagelsen af forhåndstilsagnet anmoder netvirksomheden om snarest muligt at frakoble vindmøllen fra det kollektive elforsyningsnet, og

2) inden 40 dage fra modtagelsen af forhåndstilsagnet, jf. dog den i § 13, stk. 6, nævnte frist, indleverer anmodning om skrotningsbevis til Energinet.dk med dokumentation for de forhold, som er nævnt i nr. 1 og i § 13, stk. 4.

Stk. 3. Energinet.dk offentliggør løbende oplysninger på elektroniske medier om størrelsen af den effekt, for hvilken der er udstedt skrotningsbeviser og forhåndstilsagn.

Stk. 4. Energinet.dk udarbejder ansøgningsmateriale til brug for udstedelse og behandling af skrotningsbeviser og forhåndstilsagn.

Fælles bestemmelser for de to skrotningsordninger

§ 15. For at udnytte et skrotningsbevis udstedt efter §§ 12 eller 13 skal beviset indleveres til og påtegnes af netvirksomheden senest på tidspunktet for nettilslutningen af den nye vindmølle. Påtegningen skal indeholde oplysning om, hvilken ny vindmølle beviset udnyttes i. Skrotningsbeviset kan herefter ikke udnyttes i andre vindmøller.

Stk. 2. Kan et skrotningsbevis ikke fuldt ud udnyttes i én ny vindmølle, bortfalder den overskydende del.

Stk. 3. Ejeren af et skrotningsbevis, som ikke er udnyttet til udbetaling af pristillæg efter § 42, stk. 2 og 5, i lov om fremme af vedvarende energi kan overdrage dette til andre.

Stk. 4. En vindmølle, som har udløst skrotningsbevis efter §§ 12 eller 13, kan ikke på ny tilsluttes til det kollektive elforsyningsnet eller til en forbrugsinstallation, hvorfra elektriciteten kan leveres til det kollektive elforsyningsnet.

Kapitel 5

Husstandsvindmøller

§ 16. Pristillægget til vindmøller omfattet af § 41, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, som fastsættes således, at pristillægget og den efter lovens § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh, ydes i 12 år fra nettilslutningen. Hvis nettilslutningen er sket før den 1. januar 2003, regnes perioden for pristillæg dog fra den 1. januar 2003.

§ 17. Ansøgning om tilsagn om pristillæg for vindmøller nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere efter § 41, stk. 4, jf. § 41, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, sendes til Energinet.dk. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Energinet.dk.

Stk. 2. En vindmølle, som opfylder betingelserne i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015, skal ikke ansøge om tilsagn om pristillæg efter stk. 1, men skal ansøge om pristillæg efter § 26, stk. 1, nr. 1, i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Energinet.dk eller hentes på hjemmesiden www.energinet.dk.

Stk. 4. Ansøgningsskemaet kan udfyldes elektronisk på hjemmesiden www.energinet.dk eller sendes til Energinet.dk.

Stk. 5. Ansøgning om tilsagn om pristillæg efter § 41, stk. 4, jf. § 41, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Navn og adresse på vindmølleejeren.

2) CPR-nr., CVR-nr. eller anden identifikationsnummer på vindmølleejeren.

3) Bopælsadresse på vindmølleejeren.

4) Adressen på egen forbrugsinstallation.

5) Telefonnummer eller e-mailadresse til vindmølleejeren.

6) Vindmøllens installerede effekt målt i kW.

7) Opnået certifikat for vindmøllen.

8) Forventede tidspunkt for nettilslutning af vindmøllen.

9) Skriftlig dokumentation for aftale om køb af vindmøllen, jf. dog stk. 6.

10) En bekræftelse fra vindmølleejeren på at vindmøllen ikke er opstillet, og at vindmøllen ikke vil blive opstillet, hvis der ikke opnås tilsagn om pristillæg.

11) En bekræftelse fra vindmølleejeren på at vindmølleejeren ikke har modtaget eller vil modtage anden støtte til vindmøllen.

12) Købspris for vindmøllen.

13) Installationsomkostninger.

14) Nettoafregningsgruppe for vindmøllen.

15) Angivelse af hvilke former for elafgift vindmølleejeren betaler.

16) Dokumentation for tegningsreglen for juridiske personer.

Stk. 6. Aftalen efter stk. 5, nr. 9, skal være betinget af opnåelse af tilsagn om pristillæg.

Stk. 7. Store virksomheder skal fremsende dokumentation for, at vindmøllen ikke vil blive opstillet, hvis der ikke opnås tilsagn om pristillæg.

Stk. 8. Ansøgninger, som ikke er bekræftet i overensstemmelse med stk. 4, nr. 10 og 11, afslås.

§ 18. Energinet.dk træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg efter § 41, stk. 4, jf. § 41, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Når Energinet.dk modtager en ansøgning efter § 17, foretager Energinet.dk en kontrol af, om pristillægget efter § 41, stk. 4, jf. § 41, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, har tilskyndelsesvirkning. Det kontrolleres ved at påse, om ansøgers samlede omkostninger til en vindmølle, jf. § 19, stk. 1, er større end ansøgers omkostninger til køb af elektricitet fra det kollektive elforsyningsnet, jf. § 19, stk. 2.

Stk. 3. De oplysninger og standardværdier, som anvendes til kontrol af tilskyndelsesvirkningen efter stk. 2, fastsættes med udgangspunkt i den dag, ansøgningen er fyldestgørende.

Stk. 4. Hvis en vindmølle, som har fået tilsagn om pristillæg fra Energinet.dk, ikke nettilsluttes inden 2 år fra tidspunktet for afgivelsen af tilsagnet, bortfalder tilsagnet.

Stk. 5. Energinet.dk kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 4, hvis vindmøllen ikke opnår nettilslutning inden 2 år fra tidspunktet for afgivelse af tilsagnet, og forholdet ikke kan tilregnes vindmølleejeren.

§ 19. Ansøgers samlede forventede omkostninger til en vindmølle beregnes som summen af følgende:

1) Opstillingsomkostninger omregnet til en årlig annuitetsydelse under antagelse af en 20-årig afskrivningsperiode og med en kalkulationsrente beregnet som den lange obligationsrente + 5 %-point.

2) Indtægter fra salg af overskydende elektricitetsproduktion fra vindmøllen.

3) Årlige driftsomkostninger til almindelig vedligeholdelse af en vindmølle.

4) Eventuel rådighedsbetaling.

5) Årlig betaling for køb af elektricitet.

6) Årlig betaling af elafgift.

7) Årlig betaling af nettariffer.

8) Årlig betaling af abonemment.

9) Årlig betaling for offentlige forpligtelser.

Stk. 2. Ansøgers omkostninger til køb af elektricitet fra det kollektive elforsyningsnet, som ansøger vil have, hvis ansøger ikke opstiller vindmøllen, beregnes som summen af følgende:

1) Årlig betaling for køb af elektricitet.

2) Årlig betaling af elafgift.

3) Årlig betaling af nettariffer.

4) Årlig betaling af abonnement.

5) Årlig betaling for offentlige forpligtelser.

Stk. 3. Hvis Energinet.dk’s kontrol i medfør af § 18, stk. 2, viser, at pristillægget ikke har tilskyndelsesvirkning, afslås ansøgningen.

§ 20. Afgørelse om tilsagn om pristillæg er bundet til adressen på egen forbrugsinstallation, der er oplyst efter § 17, stk. 5, nr. 4. Tilsagnet kan ikke overdrages til andre.

Stk. 2. Stk. 2. Energinet.dk kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 1, 2. pkt., hvis der foreligger særlige omstændigheder. Der foreligger særlige omstændigheder, hvis tilsagnet indgår som en underordnet del af en overdragelse.

Kapitel 6

Flytning af vindmøller

§ 21. Ved flytning og ny nettilslutning af vindmøller følger det opnåede pristillæg den enkelte vindmølle, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For vindmøller tilsluttet i egen forbrugsinstallation, som har en installeret effekt på 25 kW eller derunder, jf. § 41 i lov om fremme af vedvarende energi, gælder stk. 1 alene, såfremt vindmøllen igen tilsluttes i egen forbrugsinstallation. Flyttes vindmøllen, således at denne ikke længere er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, bortfalder pristillægget, idet betingelserne herfor ikke længere er opfyldt, jf. § 41 i lov om fremme af vedvarende energi.

Kapitel 7

Fravalg af pristillæg

§ 22. En vindmølleejer kan ved meddelelse til Energinet.dk fravælge modtagelsen af pristillæg og andre ydelser efter §§ 35a-42 i lov om fremme af vedvarende energi. Vindmølleejeren kan endvidere ved meddelelse til Energinet.dk genoptage modtagelsen af nævnte pristillæg og andre ydelser. Retten til genoptagelse omfatter ikke ejere af havvindmøller etableret efter udbud.

Stk. 2. Fravalg og genoptagelse efter stk. 1 sker med virkning fra den første dag i en måned og med forudgående varsel på mindst en måned, hvis der ydes VE-bevis eller pristillæg for elektriciteten efter bestemmelserne i §§ 35a-42 i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 3. Ved opgørelsen af oprindelig produktion til brug ved beregningen af fuldlasttimer ifølge denne bekendtgørelse og §§ 35a-42 i lov om fremme af vedvarende energi medregnes også produktion under fravalg som nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Nødvendige administrative omkostninger ved fravalg og genoptagelse, som afholdes af den pågældende net- eller transmissionsvirksomhed og Energinet.dk betales af vindmølleejeren på grundlag af opgørelse over disse omkostninger.

Stk. 5. Energinet.dk udarbejder ansøgningsmateriale til brug for fravalg af pristillæg.

Kapitel 8

Oplysningspligt

§ 23. Den til enhver tid værende ejer af en vindmølle er forpligtet til over for Energinet.dk, transmissions- og netvirksomheden eller Energistyrelsen at afgive sådanne oplysninger, herunder regnskaber og lignende dokumentation, som findes nødvendige til gennemførelse af bekendtgørelsens bestemmelser om nettilslutning og pristillæg.

Stk. 2. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en vindmølle at underrette netvirksomheden, transmissionsvirksomheden og Energinet.dk om ejerskifte, tidligere nettilslutninger og om ændrede forhold i øvrigt af betydning for overholdelse af betingelserne for nettilslutning og for modtagelse af pristillæg for den leverede elektricitet.

Stk. 3. Underretning skal ske straks fra det tidspunkt, hvor modtageren af pristillægget er blevet bekendt med, at forholdet er indtruffet, eller at forholdet vil indtræffe.

Kapitel 9

Afgørelser

§ 24. Den netvirksomhed, som har eller har ansøgt om bevilling til det pågældende forsyningsområde, træffer afgørelse om nettilslutning, herunder om hvorvidt betingelserne for tilslutning er opfyldt. Endvidere træffer netvirksomheden afgørelse om fordelingen af omkostninger, som nævnt i § 8.

Stk. 2. Tilsluttes vindmøller direkte til et transmissionsnet, træffer transmissionsvirksomheden afgørelse om nettilslutning, herunder om hvorvidt betingelserne for tilslutning er opfyldt. Endvidere træffer transmissionsvirksomheden afgørelse om fordelingen af omkostninger, som nævnt i § 8.

Stk. 3. Netvirksomheden træffer afgørelse om, hvorvidt en vindmølle på land opfylder betingelserne i definitionen på eksisterende vindmøller efter § 11, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt en havvindmølle opfylder betingelserne i definitionen på eksisterende vindmøller efter § 11, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en vindmølle opfylder betingelserne i definitionen efter § 11 på eksisterende vindmøller i alle sager, hvor en ny vindmølle er købt i perioden fra den 3. marts 1999 til og med den 31. december 1999.

Stk. 6. Afgørelse om opgørelse af fuldlasttimer for vindmøller efter §§ 35a-42 i lov om fremme af vedvarende energi træffes af netvirksomheden. Tilsluttes vindmøllen direkte til et transmissionsnet, træffer transmissionsvirksomheden afgørelse herom.

§ 25. Uanset bestemmelserne i § 19, stk. 1-3 og 6, kan en net- eller transmissionsvirksomhed anmode Energinet.dk om at træffe afgørelse efter de nævnte bestemmelser på net- eller transmissionsvirksomhedens vegne. Energinet.dk kan i så fald forlange, at net- eller transmissionsvirksomheden refunderer de udgifter, som en sådan anmodning påfører Energinet.dk.

§ 26. Energinet.dk træffer afgørelse om følgende:

1) Pristillæg og andre ydelser til elektricitet fra vindmøller efter §§ 35a-40, § 41, stk. 2, § 41, stk. 3, og § 42, i lov om fremme af vedvarende energi.

2) Udstedelse af skrotningsbevis som nævnt i kapitel 4 i denne bekendtgørelse, herunder hvorvidt betingelserne for opnåelse af beviset er opfyldt.

3) Fravalg og genoptagelse af udbetalingen af pristillæg og andre ydelser efter § 16 i denne bekendtgørelse.

4) Opgørelse af fuldlasttimer for vindmøller efter § 39 i lov om fremme af vedvarende energi.

5) Udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn om pristillæg efter § 41, stk. 4, jf. § 41, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi og §§ 16-20 i denne bekendtgørelse.

6) Dispensation til overdragelse af tilsagn om pristillæg efter § 20, stk. 2, i denne bekendtgørelse.

§ 27. Energinet.dk træffer afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn om pristillæg til vindmøller, der er omfattet af § 41, stk. 4, jf. § 41, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, og denne bekendtgørelse efter ansøgning.

Stk. 2. Ansøgningen udfyldes elektronisk på www.energinet.dk eller sendes til Energinet.dk med dokumentation for, at vindmøllen opfylder kravene for at modtage udbetaling af pristillæg efter § 41, stk. 4, jf. § 41, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, på nettilslutningstidspunktet.

Stk. 3. Energinet.dk fastsætter de nærmere krav til dokumentationen efter stk 2.

Stk. 4. Udbetaling af pristillæg efter stk. 1, er betinget af,

1) at vindmøllen er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregistret),

2) at vindmøllen er tilsluttet i egen forbrugsinstallation på adressen som oplyst efter § 17, stk. 5, nr. 4, jf. dog § 20 stk. 2,

3) at nettilslutning er sket den 1. januar 2016 eller senere,

4) at vindmøllens installerede effekt er som oplyst efter § 17, stk. 5, nr. 6, og

5) at nettoafregning sker i den gruppe som oplyst efter § 17, stk. 5, nr. 13.

Kapitel 10

Opgørelse af fuldlasttimer for eksisterende vindmøller pr. 1. april 2001

§ 28. Netvirksomheden udarbejder en opgørelse over antallet af forbrugte fuldlasttimer pr. 1. april 2001. Opgørelsen opdateres ved hver udbetaling af pristillæg.

Stk. 2. Opgørelsen baseres på den afregnede elproduktion. Såfremt der ikke eksisterer afregningsdata tilbage fra vindmøllens oprindelige tilslutning, beregnes de manglende produktionsdata. Tilbageberegningen foretages ved hjælp af en vindkorrigeret gennemsnitsberegning på de foreliggende afregningsdata. Der vindkorrigeres kun for hele år. Produktionen for det år, en vindmølle nettilsluttes første gang, beregnes forholdsmæssigt, hvorved en måneds produktion betragtes som 1/12 af et års produktion.

Stk. 3. Ved gennemsnitsberegningen til brug for tilbageberegningen af produktionsdata medtages ikke år, hvor den vindkorrigerede produktion afviger med 25 pct. eller mere fra årsgennemsnittet. I det omfang, der er afregningsdata længere tilbage end fem år hos netvirksomheden eller Energinet.dk, skal disse indgå i beregningen. Såfremt vindmølleejeren kan dokumentere elafregningsdata længere tilbage end fem år, anvendes dette i stedet for et beregnet tal.

Stk. 4. Såfremt flere vindmøller er tilsluttet samme måler, fordeles produktionen imellem vindmøllerne ud fra en vindkorrigeret årsproduktion pr. kW.

Stk. 5. For vindmøller, der er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, og som har en installeret effekt på over 25 kW, beregnes opgørelsen af produktionen på grundlag af en årlig produktion på 2.200 fuldlasttimer.

Kapitel 11

Klageadgang

§ 29. Afgørelser efter § 24, stk. 1, 2 og 6, og §§ 26, stk. 1, nr. 1-4 og § 25 kan påklages til Energitilsynet.

Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at de i stk. 1 nævnte afgørelser er meddelt. Klage indgives til netvirksomheden, transmissionsvirksomheden eller Energinet.dk, der inden 4 uger efter modtagelsen videresender klagen til Energitilsynet med en udtalelse og de oplysninger, der har ligget til grund for afgørelsen.

§ 30. Afgørelser efter § 24, stk. 3 og 4, kan påklages til Energistyrelsen.

Stk. 2 Energistyrelsens afgørelser kan ikke påklages til klima- og energiministeren.

§ 31. Afgørelser truffet i henhold til § 24, stk. 5, § 26, stk. 1 nr. 5 og 6, §§ 29 og 30 kan påklages til Energiklagenævnet.

§ 32. Afgørelser truffet i henhold til § 18, § 20, stk. 2, og § 27 kan påklages til Energiklagenævnet.

§ 33. Klage efter § 18, § 20, stk. 2, § 27, § 30, og § 31 skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelserne er meddelt.

Kapitel 12

Straffebestemmelser

§ 34. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med anmodning om nettilslutning og modtagelse af pristillæg og andre ydelser for elektricitet, eller

2) undlader at indsende underretning om ændringer i forudsætninger af betydning for nettilslutning og pristillæg og andre ydelser for elektricitet, eller som afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med en sådan underretning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 13

Ikrafttrædelse

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. september 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1063 af 7. september 2010 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.m. ophæves.

Energistyrelsen, den 18. september 2015

Morten Bæk

/ Jane Glindvad Kristensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16, som ændret ved Rådets direktiv 2013/18/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 230.