Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magtanvendelse på psykiatriske afdelinger

I medfør af § 4, stk. 5 og 6, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. 1729 af 2. december 2010, som ændret ved lov nr. 579 af 4. maj 2015, fastsættes:

§ 1. Den for behandlingen ansvarlige overlæge skal sikre, at en patient tilbydes en eller flere samtaler efter ophør af en tvangsforanstaltning.

Stk. 2. Formålet med samtalen er at få belyst patientens og personalets opfattelse af den situation, som ledte til tvangsanvendelse, dels for at kunne forebygge yderligere tvangsanvendelse, og dels for eventuelt at gennemføre tvang på en anden måde ved fremtidige tvangsforanstaltninger.

§ 2. Samtalerne skal gennemføres systematisk. Følgende forhold skal gennemgås:

1) Hvordan patienten oplevede den pågældende tvangsforanstaltning og den måde den blev gennemført på.

2) Patientens opfattelse af årsag til og formål med den pågældende tvangsforanstaltning.

3) Patientens vurdering af hvordan tvang kunne have været undgået i den konkrete situation, og i givet fald hvordan patienten og personalet skulle have forholdt sig.

4) Patientens forslag til hvordan tvang i eventuelle fremtidige situationer kan forebygges.

5) Information om hvordan personalet opfattede årsagen til og formålet med tvangsforanstaltningen.

6) Virkning og eventuelle bivirkninger ved den pågældende tvangsforanstaltning, fx ved medicinering.

Stk. 2. Andre forhold knyttet til tvangsforanstaltningen, som må antages at kunne fremme formålet med samtalen, jf. § 1, stk. 2, kan inddrages i samtalen såvel af patienten som af personalet.

§ 3. En eftersamtale skal gennemføres af en af den behandlingsansvarlige overlæge udpeget person på det afsnit, hvor tvangsforanstaltningen har fundet sted.

Stk. 2. Samtalen skal finde sted snarest efter ophør af tvangsforanstaltningen.

§ 4. Patienter under 15 år, hvor forældremyndighedens indehaver har givet samtykke til en behandling, og der er sket magtanvendelse, skal tilbydes en eller flere samtaler efter ophør af magtanvendelsen, svarende til ovenstående §§ 1- 3. Dette tilbud gælder også for forældremyndighedens indehaver.

§ 5. Referat af samtalen skal journalføres.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. september 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1493 af 14. december 2006 om samtaler efter ophør af en tvangsforanstaltning på psykiatriske afdelinger ophæves.

Sundhedsstyrelsen, den 11. september 2015

Anne-Marie Vangsted

/ Anette Lykke Petri