Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 54-15 om hjemmehjælp - rengøring - hyppighed - tilknytning til arbejdsmarkedet - fleksjob

En kommunes afslag på hjælp til rengøring er ikke i strid med serviceloven, hvis borgeren – selvom rengøringen fordeles over flere uger - har mulighed for at leve et så normalt liv som muligt, herunder er i stand til at passe et arbejde.

Der kan bevilges hjælp til nødvendige praktiske opgaver til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Rengøring og tilknytning til arbejdsmarkedet

Servicelovens formål er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Borgeren skal have mulighed for at leve så normalt et liv som muligt, herunder have et socialt liv og mulighed for at passe et arbejde.

Kommunen skal derfor bevilge rengøring, hvis det er en forudsætning for, at en borger med væsentlig funktionsnedsættelse kan bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet, som også kan være i form af et fleksjob.

Rengøring fordelt over flere uger

Der er ikke i serviceloven præcise beskrivelser af, hvilke normer der gælder for rengøring. Der er i kommunens kvalitetsstandard generel serviceinformation om rengøring til borgerne i kommunen.

En kommunes afslag på hjælp til rengøring, fordi en borger kan gøre rent fordelt over flere uger, er som udgangspunkt ikke i strid med servicelovens formål.

Ankestyrelsen understreger, at hjælp efter serviceloven skal tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov og forudsætninger.

Lovgivning: Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015 - § 1, § 81 og § 83

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om kommunen kan give afslag på rengøring med den begrundelse, at borgeren kan dele rengøringen op over flere uger, herunder om der kan bevilges rengøring for, at borgeren har ressourcer til at passe sit fleksjob.

2. Reglerne

Lov om social service § 83 fastslår, at der kan bevilges hjælp til nødvendige praktiske opgaver til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

3. Andre principafgørelser

Gældende

20-15: Kommunen kan i kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp i hjemmet fastsætte størrelsen på det areal, borgere som udgangspunkt får gjort rent i. Kvalitetsstandarden kan også fastlægge, hvilke og hvor mange rum hjælpen omfatter.

Kommunen skal dog altid foretage en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp til rengøring. I sager om bevilling af rengøring betyder det, at serviceniveauet, som det er beskrevet i kvalitetsstandarden, skal fraviges, hvis borgerens behov nødvendiggør det.

83-12: En kommune var berettiget til at give afslag på fortsat praktisk hjælp med henvisning til, at borgeren kunne benytte mindre belastende arbejdsstillinger, dele opgaverne op over flere dage eller gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler.

82-12: Ankestyrelsen understregede, at serviceniveauet skal fraviges i de tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør dette, og at mere subjektivt prægede forhold skal indgå i vurderingen af borgerens behov, såsom borgerens værdighed, integritet og personlige glæde ved at leve i et rent hjem, og navnlig borgerens mulighed for at leve et så normalt liv som muligt, herunder et socialt liv.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at en borger altid har krav på en fyldestgørende begrundelse. Dette gælder især, når borgeren får nedsat sin bevilling.

C-52-05: Ankestyrelsen fandt, at en kommunes afslag på yderligere hjemmehjælp alene med henvisning til, at den ydede hjælp var maksimal hjælp i forhold til kommunens kvalitetsstandard, ikke var i overensstemmelse med loven. Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunen ikke ved sin afgørelse konkret havde begrundet, hvorfor kommunen ikke fandt grundlag for at fravige kommunens generelle serviceniveau.

C-3-05: Kommunen skulle behandle alle anmodninger om hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet efter en konkret individuel vurdering af behovet. Kommunen burde således have foretaget en konkret individuel vurdering af behovet for hjælp til strygning af tøj. Det forhold, at strygning af tøj ikke var omfattet af kommunens kvalitetsstandarder, kunne ikke i sig selv medføre afslag på den ansøgte hjælp. En kommunes kvalitetsstandarder måtte anses for en generel serviceinformation i forhold til borgerne i kommunen og kunne ikke tilsidesætte kravet om, at der skulle foretages en konkret, individuel vurdering af behovet i det enkelte tilfælde.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har behandlet din klage over Kommunens afgørelse af 4. februar 2014. Afgørelsen er truffet på møde.

Resultatet er:

• Kommunen skal træffe en ny afgørelse om rengøring

Det betyder, at kommunes afgørelse af 4. februar 2014 ikke gælder. Kommunen skal behandle din sag efter de retningslinjer, vi har angivet nedenfor i begrundelsen.

Du skal være opmærksom på, at kommunen godt kan komme til samme resultat som tidligere.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at kommunen ikke har foretaget en konkret og individuel vurdering af dit behov for rengøring.

Vi vurderer, at kommunen ikke har foretaget en helhedsvurdering af din mulighed for at udføre rengøring og samtidig have et så normalt liv som muligt.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at det fremgår af din klage, at du har behov for rengøring, da du har et fleksjob, som du ønsker at bevare, hvorfor du har behov for hvile. Kommunen har imidlertid oplyst telefonisk til dig, at der i kommunen ikke ydes hjælp til opgaver, man selv kan udføre, da der ikke ydes kompenserende rengøring, jf. journalnotat af 24. februar 2014.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af kommunens afgørelse, at du har konstante smerter i hoved, nakke, skuldre, hofte og fødder, hvorfor du kun kan klare rengøring af 65 m2 af din bolig ved at dele det op over flere uger, og at det er oplyst, at du har en bolig på 200 m2. Kommunen har et udgangspunkt i kvalitetstandarden på 60 m2.

Vi skal henvise til, at det følger af Ankestyrelsens praksis, at der ved vurderingen af, om opgaverne kan deles op, skal tages hensyn til borgerens mulighed for at leve et så normalt liv som muligt jf. principafgørelse 82-12.

Vi vurderer desuden, at kommunen ikke har foretaget en konkret og individuel vurdering af, om du har behov for hyppigere rengøring end hver 3. uge. Du har oplyst, at du har hudgener fra støvet i din bolig. Kommunen henviser til, at det kun er husstøvmideallergi, der kan berettige til hyppigere rengøring end hver 3. uge.

I kommunens kvalitetsstandard beskrives muligheden for hyppigere rengøring på grund af særlige helbredsforhold, og det fremgår, at det f.eks. kan være ved diagnosen støvallergi. Støvallergi er dog alene beskrevet som et eksempel i standarden, og kommunen skal altid foretage en konkret og individuel vurdering. Kommunen skal altid vurdere, om der er baggrund for at fravige kvalitetsstandarden, jf. Ankestyrelsens principafgørelse C-3-05.

Vi finder endelig, at sagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan træffe afgørelse i sagen.

Kommunen skal derfor indhente oplysninger om, hvorvidt du har helbredsmæssige problemer med skimmelsvamp i din bolig. Det vil sige, at kommunen skal indhente oplysninger, der konkret omhandler dig og din bolig.

Kommunen skal desuden tage stilling til, over hvor lang en periode, du vil være nødt til at dele rengøringsopgaverne op og samtidig vurdere, hvorvidt denne opdeling af opgaverne giver dig tid nok til at restituere, varetage dit fleksjob, og have mulighed for et socialt liv ved siden af udførelsen af opgaverne.

Kommunen skal desuden tage stilling til, om der i din sag er behov for at vurdere, om der skal bevilges rengøring på et større areal. Kommunen skal altid vurdere, om der er baggrund for at fravige kvalitetsstandarden. Dette fremgår af principafgørelse 20-15.

Vi bemærker, at vi med denne afgørelse alene har taget stilling til, hvorvidt du er berettiget til praktisk hjælp til rengøring.

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse. Hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din ansøgning, skal kommunen i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i kommunens vurdering. Hvis du er uenig i kommunens nye afgørelse, kan du klage efter de almindelige klageregler.