Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Personkreds
Kapitel 2 Beregning og udbetaling
Kapitel 3 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere

I medfør af § 22, stk. 8, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved lov nr. 1000 af 30. august 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Personkreds

§ 1. Kommunen yder efter ansøgning et dansktillæg til en person, som modtager integrationsydelse efter § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, eller supplerende hjælp til brøkpension efter lovens § 27 a, 2. pkt., og som har bestået en prøve i dansk, der giver ret til tillægget, jf. lovens § 22, stk. 4.

Stk. 2. Kommunen yder efter ansøgning et dansktillæg efter dispensation til personer med en funktionsnedsættelse omfattet af lovens § 22, stk. 6.

Niveau for danskprøve

§ 2. Der ydes dansktillæg for bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. eller for FVU-læsning trin 2, jf. lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Prøve i Dansk 2 er bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen).

Stk. 2. Herudover ydes dansktillæg for følgende prøver i dansk:

1) Bestået Prøve i Dansk 3 med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) eller Studieprøven bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i hver af de fire discipliner.

2) Folkeskolens afsluttende prøver 9. eller 10. klasse bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i danskdisciplinerne bortset fra orden.

3) Bevis for studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) samt for studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).

4) Bevis for almen forberedelseseksamen (avu).

5) Prøvebevis for bestået enkeltfag i dansk eller dansk som andetsprog med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) på et af niveauerne G-A fra en af følgende uddannelser: stx, hf, hhx, htx, eux, eud eller avu.

6) Bestået FVU-læsning trin 3 eller 4.

7) Bevis for International Baccalaureate (IB) med dansk på A- eller B-niveau.

8) Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København.

9) Bevis for videregående uddannelser på universiteter, professionsskoler, handelshøjskoler, sygeplejeskoler, seminarier m.v., medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb.

Dispensation

§ 3. Hvor ganske særlige grunde taler herfor, kan kommunen efter ansøgning yde dansktillæg til en person, der er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge heraf ikke er i stand til eller har rimelig udsigt til at kunne bestå en prøve i dansk, som giver ret til tillægget, jf. lovens § 22, stk. 6.

Stk. 2. Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgningen fremlægge dokumentation for ansøgerens funktionsnedsættelse og dennes betydning for at kunne opfylde betingelsen om bestået danskprøve.

Stk. 3. Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgningen afgive oplysning på tro og love om deltagelse i danskundervisning og forsøg på at tage prøve, jf. lovens § 22, stk. 6, 2. pkt.

Stk. 4. Hvis ansøgeren ikke har deltaget i danskundervisning og ikke har forsøgt at tage prøve i dansk, skal ansøgeren fremlægge dokumentation for sin funktionsnedsættelse og for, at denne er årsag til manglende deltagelse i danskundervisning og prøvedeltagelse i form af en lægeerklæring, jf. lovens § 22, stk. 6, 1. og 3. pkt.

Stk. 5. Det skal fremgå af lægeerklæringen, om behandlingsmulighederne er udtømte, om den pågældende er ude af stand til at bestå en prøve i dansk på det krævede niveau, og om den pågældende fremover vil blive i stand til at tilegne sig dansk på det krævede niveau, jf. lovens § 22, stk. 7.

Kapitel 2

Beregning og udbetaling

§ 4. Dansktillægget udgør et månedligt beløb på 1.500 kr. (2015-niveau), dog således at den samlede hjælp ikke overstiger, hvad ansøgeren ville være berettiget til efter §§ 23-25 i lov om aktiv socialpolitik, såfremt opholdskravet i lovens § 11, stk. 3, var opfyldt.

§ 5. Dansktillæg ydes fra tidspunktet for indgivelse af ansøgning herom, hvis ansøgningen efterfølgende imødekommes. Aktivlovens § 88 finder ikke anvendelse for udbetaling af dansktillæg.

§ 6. Dansktillæg udbetales månedsvis bagud. Aktivlovens § 90 finder tilsvarende anvendelse for udbetaling af dansktillæg.

Kapitel 3

Ikrafttrædelse

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. september 2015.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 14. september 2015

Inger Støjberg

/ Henrik Thomassen