Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 57-15 om samvær - netværk - afbrydelse

Resumé:

Forældemyndighedsindehavers nye ægtefælle kan være en del af barnets eller den unges netværk

Et anbragt barn eller ung har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner mv. under anbringelsen uden for hjemmet. Reglen om samvær gør ikke udtømmende op med hvilke personer, der er omfattet af begrebet netværk.

I den konkrete sag har Ankestyrelsen vurderet, at fars nye ægtefælle er omfattet af begrebet netværk, idet hun er en del af farens hjem, og idet hun både under og efter anbringelsen kan være en ressource for barnet. Kommunen skal derfor ud fra en konkret vurdering af barnets behov tage stilling til, om der skal være samvær mellem barnet og fars nye ægtefælle.

Hvis kommunen finder, at der ikke skal være samvær, eller at samværet skal begrænses til mindre end én gang hver fjerde uge, og forældremyndighedsindehaveren eller barnet over 12 år er uenige heri, skal sagen forelægges børn og unge-udvalget. Det er uden betydning for denne vurdering, om samværet ønskes etableret ved, at forældremyndighedsindehaverens ægtefælle deltager i dennes samvær eller ved et selvstændigt samvær mellem barnet og forældremyndighedsindehaverens ægtefælle.

Hvem kan være netværk?

Vurderingen af, om en person er omfattet af et barns eller en ungs netværk skal tage udgangspunkt i en konkret helhedsvurdering af barnets tilknytning eller mulige relation til personen.

Vurderingen kan ikke foretages ud fra en fast målestok, men må foretages på baggrund af en række momenter, som alle er medvirkende til at belyse tilknytningen og relationen mellem barnet og personen.

Der kan ikke stilles krav om, at barnet allerede på tidspunktet for kommunens vurdering skal have en relation til personen. Bestemmelsen giver også mulighed for, at samvær kan bruges til, at barnet eller den unge kan etablere nære relationer.

Ved vurderingen kan der blandt andet lægges vægt på, hvilken tilknytning personen har til barnet eller den unge, hvilken tilknytning personen har til de biologiske forældre, og om personen er en fast del af det biologiske hjem, idet det biologiske hjem må vurderes som en helhed. Der kan i den forbindelse også lægges vægt på udsigten til, at barnet eller den unge skal hjemgives til det biologiske hjem. Ved vurderingen kan der desuden lægges vægt på, om der er tale om en person, som vil være en ressource i barnet eller den unges liv både under og efter anbringelsen.

Lovgivning: Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1053 af 8. september 2015 - § 71

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for nærmere at afklare, hvad der skal forstås ved begrebet netværk.

2. Reglerne

Lov om social service § 71 fastslår, at barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, og at kommunen under hensyn til barnets bedste skal sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige. Bestemmelsen fastslår desuden, at der ved tilrettelæggelsen af samværet skal lægges vægt på, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe eller bevare være relationer. Herudover fremgår det, at en afbrydelse af samvær mellem barnet eller den unge og forældrene eller netværket skal forelægges børn og unge-udvalget.

Det fremgår af lovforslagets bemærkninger til Barnets Reform, at samvær mellem barnet eller den unge og netværk er en del af den indsats, der skal iværksættes overfor barnet eller den unge under anbringelsen. Der skal lægges vægt på, at barnet eller den unge også på længere sigt har netværk at støtte sig til. Det fremgår videre, at samvær med netværk også skal ses som led i, at barnet eller den unge kan skabe nære relationer, som kan være støttende for barnet eller den unge, også efter en anbringelse er ophørt.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

124-13: Omhandler samvær og kontakt med andre end forældrene. Principafgørelsen fastslår, at under en anbringelse uden for hjemmet af et barn eller en ung skal der tages stilling til barnet eller den unges samvær og kontakt med netværket. Principafgørelsen fastslår desuden, at netværket som altovervejende hovedregel skal specificeres i afgørelsen. Det fremgår af principafgørelsen, at netværk som udgangspunkt kan være alle personer, som har tilknytning til barnet eller den unge på tidspunktet for kommunens afgørelse.

Samvær med netværket kan bestå i, at forældremyndighedsindehaveren tager en eller flere personer fra netværket med til sit eget samvær med barnet eller den unge. Kommunen sætter rammerne herfor som en del af tilrettelæggelsen af forældremyndighedsindehaverens samvær.

Hvis en person fra netværket derved har samvær mindre end én gang om måneden, og forældremyndighedsindehaveren ikke er enig heri, skal børn og unge-udvalgets træffe afgørelse i sagen.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over X Kommunes afgørelse truffet den 31. oktober 2014.

Resultatet er:

• Vi ophæver kommunens afgørelse

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at din hustru YY er omfattet af personkredsen, som er XXs netværk.

Desuden vurderer vi, at kommunen ikke har kompetence til at træffe afgørelse om afbrydelse af samvær mellem XX og YY.

Hvad har været afgørende for resultatet

Vi har ved vores afgørelse lagt vægt på, at du i juni 2014 blev gift med YY, og at I har boet sammen siden oktober 2013.

Vi har også lagt vægt på, at YY således er en del af dit hjem, og dermed også en del af den familie, som XX fremadrettet skal have et forhold til, både under og efter anbringelsen.

Vi er opmærksomme på, at XX ikke har noget forudgående kendskab til YY. Vi finder dog, at det faktum, at XX ikke i forvejen har en relation til YY ikke i sig selv kan medføre, at YY ikke er omfattet af begrebet netværk. Begrundelsen herfor er, at servicelovens regler om samvær lægger op til, at samvær også kan ske som led i at etablere nære relationer.

Det fremgår af servicelovens § 71, stk. 1, 3. pkt., at der ved tilrettelæggelsen af samværet skal lægges vægt på, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe og bevare nære relationer til forældre og netværket.

Vi finder således, at YY er en del af XXs netværk.

Da YY er en del af XXs netværk har kommunen ikke kompetence til at træffe afgørelse om afbrydelse af samvær mellem XX og YY. Det fremgår af servicelovens § 71, stk. 3, 2. pkt., jf. 1. pkt. og Ankestyrelsens principafgørelse 124-13, at det er børn og unge-udvalget, der har kompetence hertil.

Manglende partshøring

Kommunen skal forud for sin afgørelse foretage partshøring i overensstemmelse med forvaltningslovens regler herom. Der må ikke træffes afgørelse, før parten har haft en rimelig frist til at sætte sig ind i oplysningerne og fremkomme med eventuelle bemærkninger hertil.

Udgangspunktet er, at tilsidesættelse af partshøringsreglerne medfører, at afgørelsen er ugyldig, fordi der herved er svigtet en væsentlig retssikkerhedsgaranti for borgerne.

Vi finder efter en konkret væsentlighedsvurdering, at kommunens sagsbehandlingsfejl ikke har haft betydning for sagens endelige resultat. Ved denne vurdering har vi lagt vægt på, at du i forbindelse med din klage har haft mulighed for at fremkomme med eventuelle bemærkninger.

Vi kritiserer, at kommunen ikke har partshørt dig forud for afgørelse af 31. oktober 2014, og vi indskærper, at kommunen fremover overholder reglerne om partshøring.

Bemærkninger til kommunen

Vi bemærker, at hvis kommunen fortsat mener, at der ikke skal være samvær mellem XX og YY skal sagen forelægges børn og unge-udvalget. Ellers skal kommunen fastsætte samvær mellem XX og YY. Et sådant samvær skal fastsættes ud fra XXs behov.

Vi bemærker også, at vi med denne afgørelse ikke har taget stilling til, om der skal være samvær mellem XX og YY.