Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 59-15 om økonomisk friplads - efterregulering - tilbagebetaling - beregningsgrundlag - bidrag til privattegnet pension - åbenbart misforhold

Resumé:

Der kan ydes økonomisk fripladstilskud til et barns ophold i daginstitution, hvis forældrene har indkomst under en vis grænse. En indbetaling til en privattegnet pensionsordning, der i et betydeligt omfang nedbringer forældrenes personlige indtægt, kan ikke begrunde økonomisk fripladstilskud.

Formålet med bestemmelsen er at tilgodese forældre med lav eller moderat indtægt. Det er ikke hensigten med bestemmelsen, at forældre ved at indbetale et stort bidrag til en privattegnet pensionsordning dermed opnår en social ydelse, som forældrene som følge af en høj indtægt ikke i øvrigt ville have ret til. En sådan disposition står i åbenbart misforhold med lovens formål.

Der vil derfor ved beregning af økonomisk fripladstilskud alene kunne accepteres et rimeligt bidrag til en privattegnet pensionsordning.

Ved vurderingen af, hvad der kan anses for et rimeligt bidrag til en privattegnet pensionsordning i relation til beregning af økonomisk fripladstilskud, skal der foretages en samlet konkret vurdering af familiens økonomiske og sociale forhold efter dagtilbudsbekendtgørelsens § 27, stk. 2.

I den konkrete sag ville forældrene, allerede som følge af deres høje indtægt i 2011 og under henvisning til beløbsgrænsen for at opnå økonomisk fripladstilskud i 2011, ikke have været berettiget til økonomisk fripladstilskud. Dette uanset at der blev set bort fra en rimelig bidragsbetaling til pensionsordningen.

Forældrene havde således modtaget det fulde økonomiske fripladstilskud for 2011 uberettiget.

Vurderingen af, om forældrene havde modtaget tilskuddet mod bedre vidende, blev hjemvist til fornyet behandling og afgørelse i kommunen.

Lovgivning:

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge – lovbekendtgørelse nr. 167 af 20. februar 2015 – § 43, stk. 1, og § 93, stk. 1

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge – nr. 868 af 24. juni 2011 – § 27, stk. 1, og stk. 2, og § 31, stk. 1, og stk. 2

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, hvorvidt der i relation til beregning af økonomisk fripladstilskud kan accepteres en ekstraordinær stor indbetaling til en privattegnet pensionsordning, der i et betydeligt omfang nedbringer den personlige skattepligtige indtægt.

2. Reglerne

Det fremgår af dagtilbudslovens § 43, stk. 1, at kommunen skal give et økonomisk fripladstilskud til et barns ophold i daginstitution under hensyn til forældrenes økonomiske forhold.

Forældrenes egenbetaling til en plads i en daginstitution fastsættes derved, at forældrene godtgør, at deres samlede aktuelle indtægter omregnet til årsindtægt ligger inden for fripladsskalaens indtægtsgrænser for det pågældende år.

Der fremgår af dagtilbudsbekendtgørelsens § 27, stk. 1, at det er den aktuelle indtægt, der skal lægges til grund ved beregningsgrundlaget for økonomisk fripladstilskud, og at den aktuelle indtægt består af den personlige skattepligtige indtægt.

Udgangspunktet i § 27, stk. 1, fraviges ved bestemmelsen i § 27, stk. 2, hvorefter beregningsgrundlaget for økonomisk fripladstilskud kan fastlægges efter en samlet vurdering af familiens økonomiske og sociale forhold, når den faktiske indtægt, der er til rådighed, er væsentlig større eller mindre end den aktuelle indtægt. Det fremgår af praksis, at dette navnlig forekommer ved specielle skattetekniske fradrag.

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over X kommunes afgørelse af 29. oktober 2013 om efterregulering af økonomisk fripladstilskud for 2011 og om tilbagebetaling af for meget modtaget fripladstilskud.

Resultatet er

• Vi er enige med kommunen i, at der skal foretages en efterregulering af det økonomiske fripladstilskud

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse om, at du uberettiget har modtaget 32.499 kr. i fripladstilskud i 2011, men med en anden begrundelse.

• Kommunen skal vurdere, om det fripladstilskud, som du har fået for meget i 2011, er modtaget mod bedre vidende.

Det betyder, at vi hjemviser denne del af sagen til ny behandling og afgørelse i kommunen. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen om efterregulering

Beregningsgrundlaget

Ankestyrelsen finder, at der ikke i relation til beregning af indtægtsgrundlaget for økonomisk fripladstilskud er grundlag for at acceptere en sådan ekstraordinær stor indbetaling til en privattegnet pensionsordning, som du og din ægtefælle har foretaget i 2011.

Vi finder, at det alene er rimelige indbetalinger til privattegnede pensionsordninger, som kan fradrages i den personlige indtægt ved fastsættelse af beregningsgrundlaget for daginstitutionsbetaling.

Du ville, allerede som følge af størrelsen på din og din ægtefælles reelle indtægter for 2011 og under henvisning til beløbsgrænsen for at kunne få økonomisk fripladstilskud i 2011, ikke have været berettiget til økonomisk fripladstilskud. Dette uanset at der blev set bort fra et rimeligt bidrag til den privattegnede pensionsordning.

Du har derfor modtaget det fulde økonomiske fripladstilskud i 2011 uberettiget, og den foretagne efterregulering af økonomisk fripladstilskud for 2011 skal på denne baggrund opretholdes.

Vi lægger ved afgørelsen til grund, at du og din ægtefælle har haft en samlet personlig skattepligtig indtægt for 2011 på 158.922 kr. I har herudover haft et virksomhedsresultat fratrukket AM-bidrag på 867.131 kr. samt øvrige indtægter på 17.470 kr.

Du og din ægtefælle har overført 922.800 kr. i virksomhedsoverskud til en privattegnet livsvarig pensionsordning. I har i overensstemmelse med de skattemæssige regler fået et fuldt fradrag på 922.800 kr. i den skattepligtige indtægt.

Du og din ægtefælle har fået beregnet økonomisk fripladstilskud for 2011 ud fra en samlet husstandsindtægt på 0,00 kr.

Indtægtsgrænsen for at modtage økonomisk fripladstilskud i 2011 er 470.400 kr.

Der kan foretages efterregulering af økonomisk fripladstilskud, hvis der har været en indtægtsfremgang på mere end 10 %.

Vi lægger vægt på, at du og din ægtefælle har haft en høj indtægt i 2011 navnlig i form af et virksomhedsoverskud, som I reelt har kunnet råde over. I har derfor haft evne til at betale hele udgiften til daginstitution. I har imidlertid valgt at indrette jer på en sådan måde, at en betydelig del af jeres aktuelle indtægter er nedbragt og dermed familiens rådighedsbeløb ved indbetaling af et helt ekstraordinært stort beløb til en privattegnet pensionsordning.

Bidragsbetalingen, der langt har oversteget, hvad der sædvanligvis må anses for en normal indbetaling til en privattegnet pension, har således beslaglagt det meste af jeres disponible indtægt for 2011.

Vi lægger vægt på formålet med at opnå et økonomisk fripladstilskud, hvor forældre på grund af lav eller moderat indtægt kan få lov til at betale mindre for at få deres barn/børn passet i et dagtilbud.

Vi finder, at din og din ægtefælles ekstraordinært store indbetaling til pensionsordningen dermed ikke er forenelig med dagtilbudslovens formål og med, hvad der sædvanligvis kan give grundlag for ydelse af fripladstilskud. Den foretagne indbetaling har beslaglagt en så stor del af husstandens indtægt, at forholdet mellem den faktiske disponible indtægt og den skattepligtige indtægt har stået i et åbenbart misforhold. Dette har medført en urealistisk begrænsning i forbrugsmulighederne for en familie.

Du og din ægtefælle har således med den foretagne disposition opnået en social ydelse, som I ikke i øvrigt ville have haft ret til som følge af en endog meget høj indtægt. Dette er ikke hensigten med bestemmelsen om økonomisk fripladstilskud.

Det fremgår af dagtilbudsbekendtgørelsen, at beregningsgrundlaget af økonomisk fripladstilskud som udgangspunkt består af personlig indtægt med tillæg af positiv nettokapitalindkomst og aktieindkomst. Der kan ved opgørelsen af den personlige indtægt blandt andet fradrages bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. efter pensionsbeskatningslovens regler herom.

Udgangspunktet kan fraviges, hvis den faktiske indtægt, der er til rådighed, er væsentlig større eller mindre end den aktuelle indtægt. Beregningsgrundlaget skal herefter fastlægges ud fra en samlet vurdering af familiens økonomiske og sociale forhold.

Undtagelsesbestemmelsen bør således finde anvendelse ved vurderingen af, om et bidrag til en privattegnet pensionsordning kan anses for rimeligt.

Det vil efter bestemmelsen skulle vurderes, hvad der konkret for den enkelte familie kan anses for et rimeligt bidrag til en privattegnet pensionsordning. Der bør tages hensyn til indbetalingens størrelse set i forhold til forældrenes indtægt og alder, den erhvervsmæssige situation, pensionsopsparingens samlede størrelse samt de skattemæssige forhold ved udbetaling af pensionen. Der bør derudover tages hensyn til et privatforbrug af en størrelse, som må antages at være realistisk for en familie af den pågældende størrelse.

Tilbagebetaling

Ankestyrelsen finder, at kommunen har truffet afgørelse om tilbagebetaling af for meget modtaget fripladstilskud uden at vurdere, om betingelserne herfor er opfyldt.

Sagen hjemvises derfor til ny behandling og afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at kræve tilbagebetaling efter dagtilbudslovens § 93, stk. 1, er opfyldt.

Tilbagebetaling af for meget modtaget fripladstilskud forudsætter, at modtageren har modtaget tilskuddet mod bedre vidende. Dagtilbudsloven fastslår, at tilskud ydet efter loven skal tilbagebetales, når modtageren mod bedre vidende har undladt at give oplysninger som krævet i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller har modtaget tilskud efter loven uden at være berettiget til det.

Der kan alene ske tilbagebetaling af fripladstilskud fra det tidspunkt, hvor modtageren har modtaget tilskuddet mod bedre vidende. Det skal også have stået tilstrækkeligt klart ud fra den vejledning, som modtageren har fået om sin oplysningspligt ved ændrede forhold, at ændringerne havde betydning for retten til fripladstilskuddet, og at der skulle gives besked til kommunen herom.

Vi lægger herved til grund, at reglen i dagtilbudsbekendtgørelsen § 31 om efterregulering af fripladstilskud må fortolkes i overensstemmelse med den almindelige regel i dagtilbudslovens § 93 om tilbagebetaling af ydelser efter loven. Dette betyder, at krav om tilbagebetaling forudsætter, at modtageren har modtaget ydelsen mod bedre vidende.

Vi skal henvise til vores praksis i principafgørelse 54-13.