Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0041
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om aktivers lokalisering og kongruente valutaer i forhold til de pensionsmæssige hensættelser for firmapensionskasser1)

I medfør af § 51, nr. 2, og § 71, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 953 af 14. august 2015, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på pensionskasser omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser.

Valuta

§ 2. En pensionskasse skal indfri sine forpligtelser i samme valuta, som pensionsforpligtelsen er udtrykt i. Er pensionsforpligtelsen ikke udtrykt i nogen valuta skal pensionskassen indfri sine forpligtelser i valutaen for det land, hvor medlemmet har sit sædvanlige opholdssted.

Stk. 2. Pensionskassen kan vælge at indfri sine forpligtelser i den valuta, som pensionsbidraget er udtrykt i, såfremt pensionskassen har en rimelig begrundelse herfor.

§ 3. En pensionskasse skal opgøre et aktivs værdi i følgende valuta:

1) Obligationer, gældsbreve, pantebreve, tilgodehavender i kreditinstitutter og fordringer, som kan sidestilles hermed, opgøres i den valuta, i hvilken de er denomineret.

2) Aktier og andre kapitalandele opgøres i den valuta, der anvendes i udstederens hjemland, jf. dog stk. 2 og 3.

3) Fast ejendom opgøres i den valuta, der anvendes i det land, hvor ejendommen er beliggende.

Stk. 2. For andele i investeringsinstitutter og foreninger gælder følgende:

1) Værdien af andele m.v. fordeles mellem forskellige valutaer i overensstemmelse med fordelingen af de underliggende aktiver efter reglerne i stk. 1.

2) Er mindst 80 pct. af de underliggende aktiver i andelen permanent udtrykt i en bestemt valuta efter reglerne i stk. 1, skal hele andelen anses for udtrykt i denne valuta.

3) Hvis der ikke løbende foreligger dokumentation for de underliggende aktivers fordeling på valutaer efter reglerne i stk. 1, anses den valuta, som andelen opgøres i, for ubestemt og andelen vil ikke kunne medregnes i aktiverne til dækning af de samlede pensionsmæssige hensættelser.

Stk. 3. Et aktiv opgjort i en bestemt valuta efter reglerne i stk. 1 og 2 kan konverteres til et aktiv opgjort i en anden valuta ved hjælp af valutaterminskontrakter, valutaoptionskontrakter, valutaswaps eller lignende. Efter konverteringen skal aktivets værdi være tilstrækkelig til at afdække pensionsforpligtelsen efter skat og afgifter.

Kongruens

§ 4. En pensionskasse opfylder kravet om kongruente valutaer, jf. § 48, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, ved at afdække pensionsforpligtelser, der skal indfries i en bestemt valuta, med aktiver i samme valuta.

Stk. 2. For pensionsforpligtelser udtrykt i en valuta fra et land uden for Den Europæiske Union, der er undergivet regulering, overførselsrestriktioner eller lignende, som gør valutaen uegnet til at afdække pensionsmæssige hensættelser, anses kravet om kongruens for opfyldt ved investering i en anden valuta, som udsætter pensionskassen for en mindre valutakursrisiko.

Lokalisering

§ 5. De aktiver, der i henhold til § 46 a, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, anvendes til dækning af de samlede pensionsmæssige hensættelser, skal være lokaliseret i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, jf. dog stk. 2. Lokaliseringskravet gælder dog ikke for aktiver til dækning af pensionsmæssige hensættelser vedrørende risici beliggende i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. En pensionskasse kan anvende aktiver, der er lokaliseret i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, til dækning af de pensionsmæssige hensættelser, såfremt pensionskassen sikrer, at Finanstilsynet har adgang til at begrænse eller forbyde pensionskassens frie rådighed over aktiverne i de tilfælde, hvor pensionskassens økonomiske situation måtte begrunde dette.

Straffebestemmelser

§ 6. Overtrædelse af § 2, stk. 1, § 3, stk. 1 og 2, og § 5, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1122 af 17. september 2007 om firmapensionskassers og forsikringsselskabers aktivers lokalisering og kongruente valutaer i forhold til de forsikringsmæssige hensættelser ophæves.

Finanstilsynet, den 18. september 2015

Kristian Vie Madsen

/ Carsten Brogaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (pensionskassedirektivet), EU-Tidende 2003, nr. L 235, side 10.