Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pulje til cykelbokse

I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.21.30 på finansloven for finansåret 2015 fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål gennem konkrete forsøg med etablering af cykelbokse i samarbejde med kommunalbestyrelserne at udnytte og øge eksisterende viden om, hvordan man forebygger ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister.

Anvendelsesområde

§ 2. Reglerne i denne bekendtgørelse fastlægger rammerne for at få tilskud til etablering af cykelbokse.

Statsligt tilskud

§ 3. Det statslige tilskud pr. cykelboks udgør maksimalt 30.000 kroner af de samlede udgifter.

Stk. 2. Det statslige tilskud kan ydes i årene 2015-2016, så længe der er midler til rådighed inden for den afsatte ramme.

Stk. 3. Vejdirektoratet kan stille vilkår eller betingelser for tilskud eller tilsagn om tilskud.

Ansøgning om tilskud

§ 4. Ansøgning om tilskud kan indgives til Vejdirektoratet af kommunalbestyrelser.

Indgivelse af ansøgning og frister

§ 5. Ansøgning om tilskud skal indgives ved at anvende det til enhver tid gældende ansøgningsskema med projektbeskrivelse og projektbudget, der ligger på Vejdirektoratets hjemmeside.

Stk. 2. Nærmere oplysninger om ansøgningsperiode og ansøgningsfrist kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside.

Stk. 3. Vejdirektoratet kan til enhver tid anmode om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

Kriterier for etablering af cykelbokse

§ 6. Vejdirektoratet giver dispensation fra bekendtgørelse nr. 801 af 4. juli 2012 om anvendelse af vejafmærkning, som ændret ved bkg. nr. 844 af 14. juni 2013 og bkg. nr. 212 af 6. marts 2014, til at der ved etablering af cykelbokse foran højresvingsbane etableres to stoplinjer ved signalregulerede kryds, jf. anvendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 1.

§ 7. Vejdirektoratet stiller følgende kriterier for, at der kan gives tilskud til etablering af cykelbokse:

1) at der er tale om signalreguleret kryds,

2) at der er bymæssig bebyggelse,

3) at der er eksisterende cykelsti/-bane,

4) at der er højresvingsbane i et spor,

5) at cykelboks placeres foran højresvingsbane,

6) at det aktuelle ben ikke må være udstyret med:

a) afkortet cykelsti

b) før-grønt for højresvingende trafik,

7) at det aktuelle ben også kan være det vinkelrette ben i T-kryds, og

8) at der foreligger skøn eller tællinger af cykeltrafikken i det aktuelle ben.

Stk. 2. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation fra et eller flere af disse kriterier, hvis Vejdirektoratet finder begrundelsen herfor rimelig.

Opfølgning m.v.

§ 8. Tilskuddet modtages efter endelig afrapportering af projektet. Afrapporteringen bør indeholde billeder af anlægget og revisorpåtegnet regnskab.

Stk. 2. Vejdirektoratet fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes, og kan i den forbindelse anmode om enhver oplysning til brug herfor fra ansøgeren eller tilskudsmodtageren.

Stk. 3. Tilskudsmodtager skal straks underrette Vejdirektoratet, hvis

1) der foreligger forhold, som efter stk. 4 kan medføre krav om helt eller delvist bortfald af tilskud eller tilsagn om tilskud.

Stk. 4. Vejdirektoratet påser, at tilskud eller tilsagn om tilskud kan bortfalde, hvis

1) ansøger eller tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger,

2) ansøger eller tilskudsmodtager tilsidesætter sin underretningspligt efter stk. 3,

3) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning.

§ 9. Vejdirektoratet kan kræve, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvist, hvis der er sket helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud i henhold til § 8, stk. 4.

§ 10. Hvis et udbetalt tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og beregnes fra forfaldsdagen.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2015.

Transport- og Bygningsministeriet, den 28. september 2015

Hans Christian Schmidt

/ Sysser Davidsen