Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32006R0166
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Kompetent myndighed
Kapitel 4 PRTR-indberetning, kvalitetsvurdering og frister
Kapitel 5 Basisoplysninger om virksomheden
Kapitel 6 Fortrolighed
Kapitel 7 Tvangsbøder
Kapitel 8 Klage over afgørelser
Kapitel 9 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)1)

I medfør af § 35 a, stk. 1, § 35 b, § 80, stk. 1 og 2, § 89 a, stk. 1, og § 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 446 af 23. maj 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved indberetning om udledning af forurenende stoffer til et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EØF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 596/2009 af 18. juni 2009 (PRTR-forordningen).

§ 2. Virksomheder, hvor der foregår en eller flere af de aktiviteter, som er nævnt i bilag I til PRTR-forordningen, og hvor tærskelkapaciteten i bilaget er overskredet, jf. forordningens artikel 5, skal indberette de årlige mængder af:

1) udledning til luft, vand og jord af ethvert af de forurenende stoffer i bilag II til PRTR-forordningen, som overskrider tærskelværdien i bilag II,

2) overførsel væk fra virksomhedens område af farligt affald i mængder på mere end 2 tons om året eller ikke-farligt affald i mængder på mere end 2.000 tons om året og

3) overførsel af ethvert af de forurenende stoffer, der er anført i bilag II til PRTR-forordningen væk fra virksomhedens område med spildevand, når tærskelværdierne i bilag II, kolonne 1b, er overskredet.

Stk. 2. Data om udledninger skal indsamles og indberettes for hele kalenderår.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Certificeret virksomhed: Virksomhed, der er registreret som deltager i den europæiske ordning i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF, (EMAS-forordningen) eller certificeret efter DS/EN ISO 14001.

2) Tilsynsmyndighed: Den myndighed, som efter lov om miljøbeskyttelse fører tilsyn med virksomheden.

Kapitel 3

Kompetent myndighed

§ 4. Miljøstyrelsen varetager de opgaver, som er henlagt til den kompetente myndighed i henhold til PRTR-forordningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kvalitetsvurdering af PRTR-data, jf. PRTR-forordningens artikel 9, stk. 2, er henlagt til tilsynsmyndigheden.

Kapitel 4

PRTR-indberetning, kvalitetsvurdering og frister

§ 5. Virksomheden indsender sit udkast til PRTR-indberetning til tilsynsmyndigheden, således at tilsynsmyndigheden har udkastet i hænde senest den 15. april efter det foregående kalenderårs afslutning.

§ 6. Tilsynsmyndigheden vurderer på grundlag af myndighedens kendskab til virksomhedens miljøforhold og godkendelsens vilkår kvaliteten af de miljødata, der indgår i udkastet til PRTR-indberetning, med hensyn til deres fuldstændighed, konsistens og troværdighed. Tilsynsmyndigheden udarbejder på baggrund heraf en udtalelse. Indeholder udtalelsen bemærkninger til indberetningen, skal udtalelsen være virksomheden i hænde senest fire uger efter, at myndigheden har modtaget virksomhedens udkast til PRTR-indberetning.

Stk. 2. Efter modtagelsen af tilsynsmyndighedens udtalelse, jf. stk. 1, udarbejder virksomheden den endelige PRTR-indberetning. PRTR-indberetningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af PRTR-forordningens artikel 5.

Stk. 3. Indeholder udtalelsen ingen bemærkninger, afslutter tilsynsmyndigheden indberetningen og videresender denne til Miljøstyrelsen og virksomheden med en oplysning om at indberetning er afsluttet.

Stk. 4. Virksomheden skal senest den 30. juni indsende PRTR-indberetningen vedrørende det foregående kalender år samt tilsynsmyndighedens udtalelse og virksomhedens eventuelle kommentarer hertil til Miljøstyrelsen.

§ 7. Tilsynsmyndigheden kan forlænge fristen i § 5, stk. 1.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan forlænge fristen i § 6, stk. 1, hvis virksomheden er indforstået hermed, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Tilsynsmyndighedens udtalelse, jf. § 6, stk. 1, skal være virksomheden i hænde senest syv dage inden fristen i § 6, stk. 4, udløber.

§ 8. For certificerede virksomheder, kan den eksterne akkrediterede auditor eller verifikator, som foretager certificeringen, indtræde i tilsynsmyndighedens opgaver efter § 6.

§ 9. Miljøstyrelsen offentliggør oplysningerne i det danske PRTR-register senest samtidig med, at Miljøstyrelsen videresender dem til Europa-Kommissionen.

§ 10. Kravene til rapportering i §§ 5, 6 og 11 gælder ikke i det omfang, oplysninger nævnt i artikel 5 i PRTR-forordningen afgives til Landbrugsindberetning eller Danmarks Miljøportal.

§ 11. Når der er stillet et elektronisk indberetningssystem til rådighed, skal det anvendes. Miljøstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside, om indberetningssystemet er til rådighed.

Kapitel 5

Basisoplysninger om virksomheden

§ 12. Virksomheder, hvor der foregår en eller flere af de aktiviteter, som er nævnt i bilag I til PRTR-forordningen, og hvor tærskelkapaciteten i bilaget er overskredet, jf. PRTR-forordningens artikel 5, fremsender samtidigt med indberetningen de oplysninger, der fremgår af bilag III i PRTR-forordningen, under punktet Identifikation af virksomheden, til Miljøstyrelsen, medmindre Miljøstyrelsen allerede har de pågældende oplysninger.

Kapitel 6

Fortrolighed

§ 13. Miljøstyrelsen kan bestemme, at oplysninger, der efter PRTR-forordningen skal indberettes til Miljøstyrelsen, ikke skal offentliggøres, hvis de kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedsloven, forvaltningsloven eller lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 2. En virksomhed, der ønsker at udelade oplysninger efter stk. 1, skal fremsende en skriftlig anmodning herom til Miljøstyrelsen senest samtidig med, at den fremsender de øvrige oplysninger til offentliggørelse. Det skal fremgå af anmodningen, hvorfor virksomheden finder det nødvendigt at undlade offentliggørelse.

Kapitel 7

Tvangsbøder

§ 14. Undlader en virksomhed i rette tid at indsende PRTR-indberetningen til Miljøstyrelsen, eller mangler en PRTR-indberetning oplysninger i henhold til PRTR-forordningens artikel 5, kan Miljøstyrelsen som tvangsmiddel pålægge bestyrelsen, direktionen eller et tilsvarende ledelsesorgan i virksomheden ugentlige eller månedlige tvangsbøder.

Kapitel 8

Klage over afgørelser

§ 15. Afgørelser efter § 13, stk. 1, kan påklages til miljø- og fødevareministeren. Øvrige afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger ophæves. Denne bekendtgørelse finder dog fortsat anvendelse på aflæggelsen af grønne regnskaber, som følger kalenderåret 2014, og på aflæggelse af grønne regnskaber, som følger en anden regnskabsperiode for regnskabsåret 2014 end kalenderåret, og hvor regnskabsperioden afsluttes den 30. juni 2015 som seneste dato.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 13. oktober 2015

Eva Kjer Hansen

/ Michel Schilling

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EF og 96/61/EF, EU-tidende nr. L 33, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 596/2009 af 18. juni 2009, EU-Tidende nr. L 188, side 14. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.