Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0109
 
32007L0014
 
32010L0073
 
32013L0050
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser1)

I medfør af § 27, stk. 12, § 30 og § 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastlægger, hvilke udstedere der er omfattet af kravene i § 27, stk. 7, § 27 a og § 29, stk. 1, 2. pkt. og stk. 6, i lov om værdipapirhandel m.v., og fastsætter nærmere regler om de pågældende udstederes forpligtelser. Bekendtgørelsen fastlægger også regler for, efter hvilke regler årsrapporter og halvårsrapporter fra udstedere fra tredjelande skal være udarbejdet. Bekendtgørelsen fastlægger dog ikke omfanget af forpligtelser for udstedere af værdipapirer optaget til handel på alternative markedspladser.

Stk. 2. Kravene i § 27, stk. 7, § 27 a, og § 29, stk. 1, 2. pkt. og stk. 6, i lov om værdipapirhandel m.v. og i denne bekendtgørelse, finder alene anvendelse på udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, og har Danmark som hjemland, jf. § 3.

Stk. 3. Når en udsteders værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked uden udstederens samtykke, påhviler overholdelsen af oplysningsforpligtelserne for udstedere i lov om værdipapirhandel m.v. og denne bekendtgørelse den, der foranlediger optagelse af værdipapiret til handel.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på andele, der udstedes af institutter for kollektiv investering bortset fra institutter af den lukkede type, og på andele, der erhverves eller afhændes i sådanne institutter for kollektiv investering.

Definitioner

§ 2. Ved værdipapirer forstås i denne bekendtgørelse omsættelige værdipapirer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.

Stk. 2. Ved gældsbeviser forstås obligationer eller andre former for omsættelige gældsinstrumenter, bortset fra værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, eller værdipapirer, som, hvis de konverteres, eller de dertil knyttede rettigheder udøves, giver ret til at erhverve aktier eller værdipapirer, der kan sidestilles med aktier.

Stk. 3. Ved værtsland forstås et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor en udsteder har værdipapirer optaget til handel, hvis dette land ikke er udstederens hjemland.

Stk. 4. Ved tredjeland forstås et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område.

Hjemland

§ 3. Danmark er hjemland for udstedere af gældsbeviser med en pålydende værdi pr. enhed under 1.000 euro og udstedere af aktier med registreret hjemsted i Danmark.

Stk. 2. Danmark er hjemland for udstedere af gældsbeviser med en pålydende værdi pr. enhed under 1.000 euro og udstedere af aktier med registreret hjemsted i et tredjeland, når udstederen har valgt Danmark som hjemland. Udstederen kan vælge Danmark som hjemland, hvis Danmark er blandt de lande, hvor udstederens værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked.

Stk. 3. Danmark er hjemland for udstedere, der ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, når udstederen har valgt Danmark som hjemland. Udstederen kan vælge Danmark som hjemland, hvis Danmark er det land, hvor udstederen har registreret hjemsted eller hvis Danmark er blandt de lande, hvor udstederens værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked.

Stk. 4. Når Danmark er valgt som hjemland i medfør af stk. 3, er dette valg gældende i mindst 3 år, medmindre udstederens værdipapirer ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller medmindre udstederen omfattes af stk. 1, 2 eller 5 i løbet af treårsperioden.

Stk. 5. I tilfælde, hvor Danmark i medfør af stk. 2 og 3, har været udstederens hjemland, men ikke længere er det fordi udstederen ikke har registreret hjemsted i Danmark og fordi udstederens værdipapirer ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, skal udsteder vælge et nyt hjemland. Udsteder vælger sit nye hjemland blandt de lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udstederens værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked eller det land, hvor udstederen har sit registrerede hjemsted.

§ 4. En udsteder skal offentliggøre sit hjemland, jf. § 3, i overensstemmelse med § 6.

Stk. 2. En udsteder skal samtidig med offentliggørelsen efter stk. 1, oplyse sit hjemland til

1) den kompetente myndighed i det land, hvor udstederen har sit vedtægtsmæssige hjemsted,

2) den kompetente myndighed i hjemlandet, hvis dette ikke er den samme myndighed som under nr. 1, og

3) de kompetente myndigheder i samtlige værtslande.

Stk. 3. Finanstilsynet er den kompetente myndighed i Danmark.

§ 5. Hvis en udsteder ikke offentliggør sit hjemland senest 3 måneder efter den dato, hvor dennes værdipapirer for første gang optages til handel på et reguleret marked, er hjemlandet det land i Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udstederens værdipapirer er optaget til handel. Når udstederens værdipapirer er optaget til handel på regulerede markeder, der er beliggende i eller udøver virksomhed i mere end én medlemsstat, er disse medlemsstater udstederens hjemlande, indtil udstederen har truffet valg om et enkelt hjemland, jf. § 3 og opfyldt sine forpligtelser i henhold til § 4.

Krav til offentliggørelse

§ 6. En udsteder af værdipapirer der skal offentliggøre oplysninger på den i § 27 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. foreskrevne måde, eller efter § 4, stk. 1, § 9 eller § 10 i denne bekendtgørelse, skal sikre, at udbredelsen af oplysningerne sker i overensstemmelse med stk. 2-8.

Stk. 2. Oplysningerne skal udbredes på en måde, som sikrer, at de i videst muligt omfang når ud til offentligheden i hele Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Udbredelsen skal så vidt muligt ske samtidig her i landet og andre lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Udbredelsen skal ske hurtigt og på et ikke-diskriminerende grundlag.

Stk. 3. Oplysningerne skal distribueres via medier, som med rimelighed kan forventes at sørge for, at oplysningerne rent faktisk når ud til offentligheden i hele Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 4. Oplysningerne skal meddeles medierne i en uredigeret fuldstændig tekst. Dog kan offentliggørelse af årsrapporter og halvårsrapporter, som en udsteder er forpligtet til at offentliggøre i medfør af § 27, stk. 7, i lov om værdipapirhandel m.v., ske ved bekendtgørelse via disse medier med angivelse af, på hvilken internetside de relevante dokumenter er tilgængelige. Henvisningen kan dog ikke alene ske til det sted, hvor oplysningerne i henhold til § 27 a, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., opbevares.

Stk. 5. Meddelelsen til medierne skal ske på en måde, som

1) sikrer meddelelsens sikkerhed,

2) mindsker risikoen for dataforvanskning og uautoriseret adgang, og

3) giver vished med hensyn til kilden til oplysningerne.

Stk. 6. Udsteder skal sørge for sikkerhed for modtagelsen ved hurtigst muligt at udbedre eventuelle fejl eller forstyrrelser i fremsendelsen af oplysninger. Udstederen er ikke ansvarlig for systemiske fejl eller mangler i de medier, som oplysningerne er meddelt til.

Stk. 7. Meddelelsen til medierne skal ske på en måde, som

1) gør det klart, at oplysningerne er omfattet af en pligt til offentliggørelse i medfør af § 27 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. eller i medfør af denne bekendtgørelse,

2) tydeligt identificerer den pågældende udsteder, og

3) tydeligt angiver emnet for oplysningerne samt tidspunkt og dato for udstederens meddelelse af oplysningerne.

Stk. 8. Udstederne skal være i stand til at dokumentere følgende over for Finanstilsynet i relation til enhver offentliggørelse af oplysninger:

1) Navnet på den person, der har sendt oplysningerne til medierne.

2) Detaljerede oplysninger om godkendelse af sikkerheden.

3) Det tidspunkt og den dato, hvor oplysningerne er blevet sendt til medierne.

4) Det medium, hvori oplysningerne er blevet videregivet.

5) Hvis det er relevant, detaljerede oplysninger om eventuelle restriktioner, som udstederen har lagt på oplysningerne.

Sprog

§ 7. En udsteder, der skal offentliggøre oplysninger på den i § 27 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. foreskrevne måde, eller efter § 4, stk. 1, § 9 og § 10 i denne bekendtgørelse, skal sikre, at offentliggørelse sker på et eller flere sprog i overensstemmelse med stk. 2-8.

Stk. 2. En udsteder, der har Danmark som hjemland, og hvis værdipapirer alene er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, skal offentliggøre oplysninger på dansk, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. En udsteder, der har Danmark som hjemland, og hvis værdipapirer både er optaget til handel på et reguleret marked her i landet og på et reguleret marked i et eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal offentliggøre oplysninger på dansk, jf. dog stk. 4. Derudover skal udstederen offentliggøre oplysninger på engelsk eller et sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor værdipapiret er optaget til handel.

Stk. 4. En udsteder, som har Danmark som hjemland, kan uanset stk. 2 eller stk. 3, 1. pkt., offentliggøre oplysninger alene på engelsk, hvis det er besluttet på generalforsamlingen ved simpelt flertal. Generalforsamlingen kan endvidere bemyndige det centrale ledelsesorgan til at træffe denne beslutning. Generalforsamlingens beslutning efter 1. eller 2. pkt. skal optages i vedtægterne. Optagelsen i vedtægterne kræver ikke særskilt vedtagelse.

Stk. 5. En udsteder, der har Danmark som hjemland, og hvis værdipapirer ikke er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, men på et reguleret marked i et eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal enten offentliggøre oplysninger på engelsk eller et sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Endvidere skal udsteder offentliggøre oplysninger på dansk eller engelsk.

Stk. 6. En udsteder, der ikke har Danmark som hjemland, og hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, skal offentliggøre oplysninger enten på dansk, engelsk, norsk eller svensk.

Stk. 7. En udsteder af gældsbeviser, hvis pålydende værdi pr. enhed udgør mindst 100.000 euro eller hvis pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 100.000 euro, når gældsbeviserne er udstedt i anden valuta end euro, og hvis gældsbeviser er optaget til handel på et reguleret marked her i landet eller et eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan uanset stk. 1-6 offentliggøre oplysninger på engelsk, jf. dog stk. 8. Endvidere kan udsteder offentliggøre oplysninger på dansk, svensk eller norsk, hvis dette sprog også accepteres af den kompetente myndighed i de pågældende lande.

Stk. 8. En udsteder af gældsbeviser, hvis pålydende værdi pr. enhed udgør mindst 50.000 euro eller, når der er tale om gældsbeviser i en anden valuta end euro, med en pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen, der svarer til mindst 50.000 euro, hvis disse allerede var optaget til handel på et reguleret marked i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, inden den 31. december 2010, kan i hele gældsbevisets løbetid uanset stk. 1-6 offentliggøre oplysninger på engelsk. Endvidere kan udsteder offentliggøre oplysninger på dansk, svensk eller norsk, hvis dette sprog også accepteres af den kompetente myndighed i de pågældende lande.

Registrering og opbevaring af oplysninger

§ 8. En udsteder af værdipapirer, der skal indsende oplysninger i medfør af § 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v., skal sikre, at indsendelsen af oplysningerne sker i overensstemmelse med stk. 2 og 3.

Stk. 2. Indsendelse af oplysninger skal ske digitalt til Finanstilsynets it-system og ved brug af digital signatur. Udenlandske udstedere, der har Danmark som hjemland, jf. § 3, stk. 2 eller 3, er dog ikke forpligtet til at bruge digital signatur.

Stk. 3. Stk. 2 og § 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v. finder tilsvarende anvendelse på udstedere, der skal offentliggøre oplysninger efter § 4, stk. 1, § 9 og § 10 i denne bekendtgørelse.

Supplerende oplysninger

§ 9. En udsteder af aktier skal straks offentliggøre alle ændringer af de rettigheder, der er knyttet til de forskellige aktieklasser, herunder ændring af de rettigheder, der er knyttet til afledte instrumenter udstedt af udstederen selv, og som giver adgang til at erhverve udstederens aktier.

Stk. 2. En udsteder af andre værdipapirer end aktier skal straks offentliggøre alle ændringer af rettigheder, som indehavere af disse værdipapirer har, herunder ændringer i værdipapirernes vilkår og betingelser, som indirekte kan berøre disse rettigheder, navnlig som følge af en ændring af lånevilkår eller rentesatser.

§ 10. En udsteder af aktier skal offentliggøre det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital i selskabet senest ved udgangen af hver kalendermåned, hvori en ændring har fundet sted.

Oplysninger til indehavere af værdipapirer

§ 11. En udsteder af aktier, der ikke er omfattet af selskabsloven, men som er omfattet af § 3, stk. 2 eller 3, skal opfylde de i stk. 2-4 nævnte krav.

Stk. 2. Udstederen skal sikre lige behandling af alle aktionærer, der befinder sig i samme situation.

Stk. 3. Udstederen skal sikre, at alle de faciliteter og oplysninger, der er nødvendige for, at aktionærerne kan udøve deres rettigheder, er tilgængelige her i landet. Udstederen skal endvidere sikre, at dataintegriteten bevares. Med forbehold af lovgivningen i det land, hvor udstederen er registreret, må aktionærer ikke forhindres i at udøve deres rettigheder ved fuldmagt. Udstederen skal herunder:

1) Give oplysninger om tid, sted og dagsorden for generalforsamlingerne, det samlede antal aktier og stemmerettigheder samt aktionærernes ret til at deltage i generalforsamlingerne.

2) Stille en formular til en fuldmagt eller, hvis relevant, en elektronisk fremsendt formular til fuldmagt til rådighed for enhver, der er berettiget til at stemme på en generalforsamling, sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen eller, på anmodning, efter indkaldelsen.

3) Som sin repræsentant udpege et pengeinstitut, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

4) Offentliggøre meddelelser eller udsende underretning om uddeling og udbetaling af udbytte, udstedelse af nye aktier samt eventuelle tildelings-, tegnings-, annullerings- eller konverteringsordninger.

Stk. 4. Udstederen har mulighed for at fremsende oplysninger til aktionærerne i elektronisk form, såfremt en sådan beslutning træffes på en generalforsamling og mindst opfylder følgende betingelser:

1) Anvendelsen af elektronisk fremsendelse må ikke afhænge af aktionærens hjemsted eller bopæl eller i de tilfælde, der er omhandlet i § 29, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., de fysiske eller juridiske personers hjemsted eller bopæl.

2) Der skal sørges for identifikationsordninger, således at aktionærerne eller de fysiske eller juridiske personer, der er berettiget til at udøve eller styre udøvelsen af stemmerettigheder, rent faktisk bliver informeret.

3) Aktionærer eller, i de i § 29, stk. 3, nr. 1-5, i lov om værdipapirhandel m.v. omhandlede tilfælde, fysiske eller juridiske personer, der er berettiget til at erhverve, afhænde eller udøve stemmerettigheder, skal skriftligt anmodes om deres samtykke til informationsformidling i elektronisk form. Hvis de ikke gør indsigelse inden for en rimelig frist, anses de for at have givet deres samtykke. De skal på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden kunne forlange, at informationen formidles skriftligt.

4) En eventuel fordeling af udgifterne til fremsendelse af sådanne oplysninger ad elektronisk vej bestemmes af udsteder i overensstemmelse med princippet om ligebehandling i stk. 2.

Oplysninger til indehavere af gældsbeviser

§ 12. En udsteder af gældsbeviser, der er omfattet af § 3, stk. 1-3, skal opfylde de i stk. 2-5 nævnte krav.

Stk. 2. Udstederen skal sikre lige behandling af alle indehavere af sidestillede gældsbeviser for så vidt angår alle rettigheder, der er knyttet til gældsbeviserne.

Stk. 3. Udstederen skal sikre, at alle faciliteter og oplysninger, der måtte være nødvendige for, at indehaverne af gældsbeviserne kan udøve deres rettigheder, er offentligt tilgængelige her i landet. Udstederen skal endvidere sikre, at dataintegriteten bevares. Med forbehold af lovgivningen i det land, hvor udstederen er registreret, må indehavere af gældsbeviser ikke forhindres i at udøve deres rettigheder ved fuldmagt. Udsteder skal herunder:

1) Offentliggøre meddelelser eller udsende underretning om tid, sted og dagsorden for forsamlinger for indehavere af gældsbeviser, udbetaling af renter, udøvelse af eventuelle konverterings-, ombytnings-, tegnings-, eller annulleringsrettigheder og indløsning, samt disse indehaveres ret til at deltage heri.

2) Stille en formular til en fuldmagt eller, hvis relevant, en elektronisk fremsendt formular til fuldmagt til rådighed for enhver, der er berettiget til at stemme på en forsamling for indehavere af gældsbeviser, sammen med indkaldelsen til forsamlingen eller, på anmodning, efter indkaldelsen.

3) Som sin repræsentant udpege et pengeinstitut, gennem hvilket indehavere af gældsbeviser kan udøve deres finansielle rettigheder.

Stk. 4. Hvis det kun er indehavere af gældsbeviser med en pålydende værdi pr. enhed på mindst 100.000 euro eller, når der er tale om gældsbeviser i en anden valuta end euro, med en pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen, der svarer til mindst 100.000 euro, der skal indkaldes til en forsamling, kan udsteder vælge et hvilket som helst land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, til mødested, hvis alle de faciliteter og oplysninger, der er nødvendige for, at disse indehavere kan udøve deres rettigheder, stilles til rådighed i det pågældende land.

Stk. 5. Stk. 4 gælder også for udstedere af gældsbeviser, hvis pålydende værdi pr. enhed på mindst 50.000 euro eller, når der er tale om gældsbeviser i en anden valuta end euro, med en pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen, der svarer til mindst 50.000 euro, hvis disse allerede var optaget til handel på et reguleret marked i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, inden den 31. december 2010 i hele gældsbevisets løbetid, forudsat at alle de faciliteter og oplysninger, der er nødvendige for, at disse indehavere kan udøve deres rettigheder, gøres tilgængelige i det medlemsland, udstederen har valgt.

Stk. 6. Udstedere, der er omfattet af § 3, stk. 1-3, eller som i medfør af stk. 4 eller 5 har valgt et mødested her i landet, kan fremsende oplysninger til indehavere af gældsbeviser i elektronisk format, hvis en sådan beslutning træffes på en forsamling og mindst opfylder følgende betingelser:

1) Anvendelsen af elektronisk fremsendelse må ikke afhænge af, hvor gældsbevisindehaveren eller den befuldmægtigede, der repræsenterer ham, har hjemsted eller bopæl.

2) Der skal sørges for identifikationsordninger, således at indehaverne af gældsbeviser rent faktisk bliver informeret.

3) Indehaverne af gældsbeviser skal anmodes skriftligt om deres samtykke til informationsformidling i elektronisk form, og hvis de ikke gør indsigelse inden for en rimelig frist, anses de for at have givet deres samtykke. De skal på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden kunne forlange, at informationen formidles skriftligt.

4) En eventuel fordeling af udgifterne til fremsendelse af oplysninger i elektronisk form bestemmes af udsteder i overensstemmelse med princippet om lige behandling i stk. 2.

Særligt for udstedere, der er registreret i et tredjeland

§ 13. En udsteder med registreret hjemsted i et tredjeland omfattet af § 3, stk. 2 eller 3, kan undtages for kravene i § 29, stk. 1, 2. pkt. og stk. 6, i lov om værdipapirhandel m.v. samt § 10 i denne bekendtgørelse, såfremt lovgivningen i det tredjeland, hvor udsteder er registreret, indeholder ækvivalente krav, eller udsteder opfylder kravene i lovgivningen i et tredjeland i overensstemmelse med stk. 2-4. De oplysninger, der er omfattet af kravene i tredjelandet, skal offentliggøres og indsendes i overensstemmelse med § 27 a i lov om værdipapirhandel m.v. og § 7 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Et tredjeland anses for at opstille krav svarende til § 29, stk. 1, 2. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v., når den frist, inden for hvilken en udsteder, der har registreret hjemsted i det tredjeland, i henhold til landets lovgivning, skal underrettes om større besiddelser, og inden for hvilken den skal offentliggøre oplysninger om større besiddelser, i alt svarer til eller er kortere end syv handelsdage.

Stk. 3. Et tredjeland anses for at opstille krav svarende til de krav, der er fastsat i § 29, stk. 6 i lov om værdipapirhandel m.v., når det i henhold til landets lovgivning kræves, at en udsteder, der har registreret hjemsted i det tredjeland, skal opfylde følgende betingelser:

1) En udsteder, der har tilladelse til at besidde indtil højst 5 % af sine egne aktier, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, skal foretage en anmeldelse, så snart denne tærskel nås eller overskrides.

2) En udsteder, der har tilladelse til at besidde indtil mellem 5 % og 10 % af sine egne aktier, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, skal foretage en anmeldelse, så snart tærsklen på 5 % eller tærsklen på 10 % nås eller overskrides.

3) En udsteder, der har tilladelse til at besidde mere end 10 % af sine egne aktier, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, skal foretage en anmeldelse, så snart tærsklen på 5 % eller tærsklen på 10 % nås eller overskrides.

Stk. 4. Et tredjeland anses for at opstille krav svarende til de krav, der er fastsat i § 10, når det i henhold til det pågældende lands lovgivning kræves, at en udsteder skal offentliggøre det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital senest 30 kalenderdage efter, at der er sket en stigning eller fald heri.

§ 14. Årsrapporter og halvårsrapporter fra udstedere fra tredjelande, der skal offentliggøres i medfør af § 27, stk. 7, i lov om værdipapirhandel m.v., skal udarbejdes efter samme regnskabsregler som de, der ville gælde, hvis udstederen var hjemmehørende i Danmark. De dele af årsrapporten og halvårsrapporten, der ikke skal følge de internationale regnskabsstandarder som vedtaget i medfør af Rådets forordning nr. 1606/2002/EF af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder kan dog efter tilladelse fra Finanstilsynet udarbejdes efter et andet regnskabsregelsæt, når Finanstilsynet vurderer, at det pågældende regelsæt er ækvivalent med det regelsæt, der gælder for udstedere hjemmehørende i Danmark.

Stk. 2. Når Kommissionen i overensstemmelse med artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF, har besluttet, at et andet regnskabsregelsæt er ækvivalent med de internationale regnskabsstandarder, som er nævnt i stk. 1, kan dette andet regnskabsregelsæt uanset stk. 1 anvendes af udstedere, som er nævnt i stk. 1, 1. pkt., ved udarbejdelse af koncernregnskabet og halvårsregnskabet på koncernbasis.

Stk. 3. Når Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning, som er nævnt i stk. 2, har besluttet, at et andet regnskabsregelsæt kan accepteres for en begrænset periode, kan dette andet regnskabsregelsæt uanset stk. 1 anvendes af udstedere, som er nævnt i stk. 1, 1. pkt., ved udarbejdelse af koncernregnskabet og halvårsregnskabet på koncernbasis for regnskabsår, der begynder inden 1. januar 2015.

§ 15. En udsteder omfattet af § 3, stk. 2 eller 3, med hjemsted i et tredjeland, der offentliggør oplysninger i et tredjeland, og som kan have betydning for offentligheden i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal offentliggøre og indsende disse oplysninger i overensstemmelse med § 27 a i lov om værdipapirhandel m.v. og denne bekendtgørelse, selv om disse oplysninger ikke er omfattet af oplysningsforpligtelserne i kapitel 7 i lov om værdipapirhandel m.v.

Straf

§ 16. Overtrædelse af § 4, stk. 1, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, §§ 8-10, § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, og §§ 14 og 15 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. november 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1442 af 13. december 2013 om udstederes oplysningsforpligtelser ophæves.

Overgangsbestemmelser

§ 18. En udsteder, der har foretaget valg af hjemland, jf. § 3, stk. 2 eller 3, og har meddelt dette til Finanstilsynet inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, er undtaget fra pligten i § 4, med mindre udstederen vælger et andet hjemland efter denne bekendtgørelse er trådt i kraft.

§ 19. For en udsteder, hvis værdipapirer allerede er optaget til handel, men som ikke har offentliggjort sit valg af hjemland inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, er begyndelsestidspunktet for beregning af fristen på 3 måneder, jf. § 5, den 27. november 2015.

Finanstilsynet, den 9. november 2015

Jesper Berg

/ Hanne Råe Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF, EU-Tidende 2004, nr. L 390, s. 38, som ændret ved Europaparlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, EU-Tidende 2010, nr. L 327, s. 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/50/EU af 22. oktober 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og Kommissionens direktiv 2007/14/EF om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 294, s. 13 og dele af Kommissionens direktiv 2007/14/EF af 8. marts 2007 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, EU-Tidende 2007, nr. L 69, s. 27.