Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om internetdomænet ·dk

I medfør af § 8 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner fastsættes:

Bred repræsentation

§ 1. Administrator skal organiseres som en forening og skal have en vedtægt om medlemskab, hvoraf det fremgår, at enhver organisation med et lovligt virke, som repræsenterer en vigtig del af internetsamfundet, kan optages som medlem.

Stk. 2. De medlemmer af administrators forening, der er organisationer med et lovligt virke inden for internetsamfundet, og som repræsenterer de private brugere, professionelle brugere og internetbranchen (leverandører), skal ved afstemning kunne udpege mindst tre repræsentanter med stemmeret til administrators øverste ledelsesorgan.

Stk. 3. Sammensætningen i administrators øverste ledelsesorgan, herunder udpegningsregler, skal fremgå af administrators vedtægter.

Soliditet

§ 2. Administrator skal til stadighed have en soliditetsgrad på mindst 20 procent.

Stk. 2. Administrator skal hvert år senest den 31. maj til Erhvervsstyrelsen sende en erklæring udarbejdet på baggrund af det seneste årsregnskab påtegnet af en registreret eller statsautoriseret revisor, hvoraf det fremgår, at administrator opfylder soliditetskravet.

Forretningsplan

§ 3. Administrator skal årligt udarbejde en toårig forretningsplan med angivelse af planens økonomiske konsekvenser. Planen skal være godkendt af det øverste ledelsesorgan og som minimum indeholde følgende:

1) Planperiodens vigtigste målsætninger og handlinger.

2) Lanceringsplan for nye produkter, prispolitik og introduktion af nye standarder.

Stk. 2. Udarbejdelse af forretningsplanens økonomiske konsekvenser skal ske i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper om redegørelse for anvendt regnskabspraksis.

Indhold af årsberetning

§ 4. Administrators årsberetning skal være godkendt af administrators øverste ledelsesorgan og som minimum indeholde en redegørelse, der viser,

1) at administrators øverste ledelsesorgan har en sammensætning med en bred repræsentation af internetinteressenter i samfundet, jf. domænelovens § 9,

2) administrators indsats for at fremme udviklingen i internetsamfundet, herunder aktiviteter over for internetsamfundet og samarbejde med det internationale internetsamfund, jf. domænelovens § 24,

3) at administrator råder over tilstrækkelige faglige og økonomiske ressourcer, jf. domænelovens § 19,

4) afholdelse af offentlige høringer over væsentlige ændringer i forretningsbetingelser, vilkår og vedtægter, jf. § 5,

5) at administrator udviser omkostningsbevidsthed, jf. domænelovens § 10, stk. 3,

6) hvordan administrator sikrer, at alle registreringsdata vederlagsfrit kan overføres til en kommende administrator, jf. domænelovens § 32, stk. 2,

7) hvordan administrator sikrer stabil, sikker og uafbrudt drift af og forbindelse til navneservere for internetdomænet ·dk, jf. domænelovens § 20,

8) i hvilket omfang der i perioden er foretaget it-sikkerhedsuddannelse/certificeringer af medarbejdere og systemer, udover hvad der følger af § 10,

9) om der er indgået kontrakter med administrators medlemmer, jf. § 9, og

10) oplysninger om de årlige driftsomkostninger pr. domænenavn.

Stk. 2. Administrator skal hvert år senest den 31. maj sende årsberetningen til Erhvervsstyrelsen.

Offentliggørelse

§ 5. Administrator skal på sin hjemmeside offentliggøre

1) årsberetning,

2) vedtægter,

3) forretningsvilkår,

4) forretningsplan,

5) beslutninger om afslag på optagelse som medlem,

6) høringer,

7) beskrivelser af de administrative procedurer for registrering, suspension, blokering og ibrugtagning af domænenavne,

8) beskrivelser af de administrative procedurer vedrørende domænenavne, herunder hvordan domænenavne bliver tilføjet, og i hvilken rækkefølge de ændres og fjernes,

9) antallet af registrerede domænenavne og

10) antallet af registrerede IDN-domænenavne.

Benchmark af priser

§ 6. Administrator skal årligt udarbejde en undersøgelse, der skal udgøre et sammenligningsgrundlag med resultater fra andre tilsvarende administratorer af landeinternetdomæner (som minimum Sverige, Norge, Finland, Holland, Tyskland og Storbritannien), der viser, hvordan administratorernes priser for oprettelse og vedligeholdelse af en registrering af et domænenavn er placeret i forhold til hinanden.

Stk. 2. Undersøgelsen skal offentliggøres på administrators hjemmeside.

Stk. 3. Administrator skal hvert år senest den 31. maj sende rapporten samt et skærmprint, der viser offentliggørelsen heraf, til Erhvervsstyrelsen.

Tilfredshedsundersøgelser

§ 7. Administrator skal mindst én gang om året undersøge registranters tilfredshed med henholdsvis administrator og eventuelle registratorer.

Stk. 2. Administrator skal offentliggøre resultatet af undersøgelsen på sin hjemmeside sammen med oplysning om relevante tiltag til forbedring.

Stk. 3. Administrator skal hvert år senest den 31. maj sende rapporterne samt skærmprint, der viser, at de er blevet offentliggjort på administrators hjemmeside, til Erhvervsstyrelsen.

§ 8. Administrator skal mindst én gang om året undersøge eventuelle registratorers tilfredshed med administrator.

Stk. 2. Administrator skal offentliggøre resultatet af undersøgelsen på sin hjemmeside sammen med oplysning om relevante tiltag til forbedring.

Stk. 3. Administrator skal orientere registratorer om undersøgelsens resultat og om relevante tiltag til forbedring.

Stk. 4. Administrator skal hvert år senest den 31. maj sende rapporterne samt et skærmprint, der viser, at de er blevet offentliggjort på administrators hjemmeside, til Erhvervsstyrelsen.

Godkendelse af kontrakter

§ 9. Administrators øverste ledelsesorgan skal orienteres om planlagt anvendelse og indgåelse af væsentlige underleverandørkontrakter for mere end kr. 500.000, samt enhver kontrakt med ejerskabsforbundne organisationer eller administrators medlemmer.

Stk. 2. Administrator skal hvert år senest den 31. maj sende en ledelseserklæring, hvori der redegøres for i hvilket omfang, der er indgået ovenfornævnte kontrakter i det forgangne år og bekræfte, at administrators øverste ledelsesorgan er blevet orienteret herom, til Erhvervsstyrelsen.

Certificering

§ 10. Administrator skal være certificeret efter ISO/IEC 27001-sikkerhedsstandarden eller anden ækvivalent eller nyere standard.

Stk. 2. Administrator skal hvert år senest den 31. maj sende et akkrediteret certificeringsbevis vedrørende den i stk. 1 nævnte standard til Erhvervsstyrelsen.

Sekundære navneservere

§ 11. Administrator skal have geografisk adskilte sekundære navneservere og mindst have én sekundær navneserver, der drives af en tredjepart.

Stk. 2. Administrator skal hvert år senest den 31. maj sende systemdokumentation over administrators systemløsning med angivelse af geografisk placering samt kopi af driftsaftalen med tredjeparten til Erhvervsstyrelsen.

Sikker og stabil drift

§ 12. Administrator skal som minimum have en tilgængelighed på 99,0 procent på de administrative systemer og 100 procent tilgængelighed for domænenavneservertjenesten, målt på månedsbasis.

Stk. 2. Ethvert utilsigtet driftsstop og nedbrud af domænenavneservertjenesten skal rapporteres uden unødigt ophold til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Administrator skal hvert år senest den 31. maj sende driftsstatistikker, som er gennemgået og påtegnet af en IT-revisor, der er registreret eller statsautoriseret revisor, og som dokumenterer kvartalsvise, månedsvist akkumulerede, målinger af driftsstabiliteten for de administrative systemer og tilgængeligheden af domænenavneservertjenesten, til Erhvervsstyrelsen.

Sikkerhedspanel

§ 13. Administrator skal nedsætte et sikkerhedspanel med 3-5 medlemmer, som skal besidde viden om domænenavnsområdet og have et internationalt perspektiv på arbejdet på dette område. Panelet skal rådgive administrators bestyrelse.

Stk. 2. Forslag stillet af sikkerhedspanelet skal behandles af administrators bestyrelse.

Stk. 3. Sikkerhedspanelet har mulighed for at rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen, såfremt bestyrelsen afviser at implementere forslag fra panelet, og denne manglende implementering ifølge panelet vil være kritisk for administrationen af ·dk-domænet.

Aktivering af domæner

§ 14. Administrator skal som minimum opdatere navneserverdatabasen tre gange dagligt. Opdateringerne skal registreres i en logbog.

Stk. 2. IT-revisoren skal hvert år senest den 31. maj indsende en godkendelse af administrators logbog over opdateringerne af navneserverdatabasen til Erhvervsstyrelsen.

Anvendelse af specialtegn

§ 15. Registranter skal kunne registrere domænenavne indeholdende ASCII tegn, samt følgende tegn, som ikke findes i ASCII: æ, ø, å, ü, ä, ö, é.

Stk. 2. Administrator skal sikre, at registrerede domænenavne kan oversættes efter internationale regler.

IPv6

§ 16. Administrators systemer, herunder domænenavneservere, skal understøtte Internet Protokol version 6 (IPv6).

Stk. 2. Administrators systemer, herunder domænenavneservere, skal kunne håndtere IPv6 adresseområdet i den almindelige drift sammen med Internet Protokol version 4 (IPv4) adresseområdet.

Stk. 3. Administrator skal hvert år senest den 31. maj sende tekniske specifikationer eller lignende, der viser, at administrators systemer, herunder navneservere, kan håndtere IPv6 adresseområdet i den almindelige drift sammen med IPv4 adresseområdet, til Erhvervsstyrelsen.

Overdragelsesplan ved kommende administratorskift

§ 17. Administrator skal udarbejde en plan, der viser, at overdragelse af administrationen til en eventuel ny administrator kan ske uden væsentlige gener for brugerne. Planen skal opdateres mindst en gang årligt. Planen skal som minimum indeholde følgende:

1) Opstilling af succeskriterier for administratorskiftet.

2) Fase- og tidsplan for administratorskiftet.

3) En angivelse af risikoen for funktionsstop og i den forbindelse hvilke funktioner, der i givet fald vil blive berørt heraf.

4) Nødplan til afhjælpning af utilsigtede følger.

5) Eventuelle følger som administratorskiftet vil medføre for registranter og eventuelle registratorer.

6) Samarbejdsproces med den kommende administrator.

7) Plan for håndtering af eventuelle forsinkelser i overtagelsesprocessen.

Stk. 2. Administrator skal hvert år senest den 31. maj sende overdragelsesplanen til Erhvervsstyrelsen.

Genskabelse af database ved administratorskifte

§ 18. Administrator skal kunne genskabe zonefilerne med en teksteditor, der opererer i overensstemmelse med ISO-8859-I eller ASCII eller anden ækvivalent eller nyere standard.

Stk. 2. Administrator skal hvert år senest den 31. maj sende en procedurebeskrivelse for genskabelse af zonefilerne med en teksteditor, der opererer i overensstemmelse med ISO-8859-I eller ASCII eller anden ækvivalent eller nyere standard, til Erhvervsstyrelsen.

Overdragelse af aktiver ved kommende administratorskift

§ 19. Administrator skal i forbindelse med udpegning af ny administrator overtage administrationen, tilbyde den efterfølgende administrator at overtage relevante aktiver til drift af domæneadministrationen som programmel og maskinel ejet af administrator eller af et datterselskab, hvori administrator har den bestemmende indflydelse, og som administrator har overladt administrationen til.

Stk. 2. Aktiverne skal kunne overtages senest ved administrators ophør til maksimalt bogført værdi, hvilket skal fremgå af administrators vedtægter.

§ 20. Administrator skal sikre, at en efterfølgende administrator har ret til at indtræde i de eventuelle aftaler vedrørende driftsaktiver til brug for administrationen, herunder leasing af aktiver, vedligeholdelsesaftaler m.v. samt eventuelle aftaler om varetagelse af drift på administrators vegne, hvilket skal fremgå af administrators vedtægter.

Indflydelse samt kvalitet og gennemsigtighed i beslutningsprocessen

§ 21. På administrators generalforsamling skal alene repræsentanter for internetsamfundet have stemmeret. Generalforsamlingen skal have kompetence til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsen for administrator skal vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal sammensættes således, at der sikres repræsentation af internetinteressenter, herunder private brugere, professionelle brugere og internetbranchen (leverandører).

Stk. 3. Bestyrelsen skal varetage den overordnede ledelse af foreningen og skal træffe beslutning om overordnede spørgsmål vedrørende foreningens administration af ·dk-domænet, herunder spørgsmål vedrørende funktionalitet, produktudbud, sikkerhed og andre praktiske aspekter af domæneadministrationen. Bestyrelsen skal fastsætte en forretningsorden om sit virke.

Stk. 4. Bestyrelsen udpeger den daglige ledelse af foreningen og fastlægger den daglige ledelses kompetence.

Stk. 5. Administrator skal sikre, at offentligheden ved offentlige høringer eller på anden måde inddrages i overvejelser om

1) forslag med principiel eller vidtrækkende betydning, herunder forslag om ændring af regler vedrørende registrering af domæner, og

2) nye eller ændrede regler fastsat af administrator.

Stk. 6. Administrator skal på sin hjemmeside orientere om administrators beslutninger af betydning for brugerne.

Beslutningsproces om produkter

§ 22. Administrator skal sikre en grundig behandling af forslag fra medlemmer, brugere eller andre om nye produkter, tjenester eller standarder.

Stk. 2. Forslag, der ikke umiddelbart kan afvises som irrelevante eller uegnede, skal af administrator undersøges nærmere, herunder i relation til spørgsmål om IT-sikkerhed, teknisk og administrativ løsning, økonomiske konsekvenser, mulige påvirkning af andre ydelser eller forhold samt skønnede positive eller negative effekter, herunder den forventede efterspørgsel blandt brugere eller andre.

Stk. 3. Forslag, der ikke har vidererækkende konsekvenser, kan behandles af administrators daglige ledelse. Forslag af principiel eller væsentlig betydning skal behandles af administrators bestyrelse.

Stk. 4. Ved spørgsmål, der i særlig grad berører relationen til enkelte registratorer, skal administrator efter en konkret vurdering inddrage de enkelte registratorer.

Stk. 5. Administrator skal sikre, at forslagsstillere orienteres om behandlingen af stillede forslag.

Produktionsmål

§ 23. Administrator skal sikre, at navnerummet er sikkert, stabilt og prisbilligt.

Stk. 2. Administrator skal fastsætte mål for følgende:

1) Svartider for reservation eller registrering af domænenavne fra modtagelsen af en valid ansøgning.

2) Annonceringen af ændring af navneservice på administrators navneservere.

3) Synliggørelse af online ændring af stamdata i den offentlige tilgængelige navnedatabase efter validering af oplysningerne.

4) Svartider for behandling af alle skriftlige henvendelser til administrator.

5) Svartider for behandling af alle telefoniske henvendelser til administrationen i den annoncerede telefontid.

Stk. 3. Administrator skal løbende efterprøve, om målene i stk. 2 opnås. En halvårlig statistik over opfyldelsen af målene skal gøres tilgængelig på administrators hjemmeside.

Stk. 4. Administrator skal sikre en fortsat udvikling af administrationen og herunder blandt andet fokusere på følgende områder:

1) Yderligere selvbetjeningsmuligheder på internettet for brugerne.

2) Fortsat udvikling af serviceniveauet ved personlige henvendelser til administrator.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2015.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 23. september 2015

Troels Lund Poulsen

/ Torsten Andersen