Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet
Den fulde tekst

Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Akademikerne har den 18. september 2015 indgået vedlagte protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet, der er ansat i en stilling omfattet af Kulturministeriets til enhver tid gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet.

2. Dette protokollat udgør sammen med overenskomst for akademikere i staten det samlede overenskomstgrundlag for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet.

3. Stillingsstrukturen herunder bestemmelser vedrørende maksimale længder for midlertidige ansættelser i de respektive stillingskategorier samt regler for kvalifikationskrav og bedømmelser mv. udsendes fremover som bekendtgørelse af Kulturministeriet og ikke som bilag til Finansministeriets cirkulære.

4. Protokollatet træder i kraft samtidig med Kulturministeriets nye bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv., dog senest 1. november 2015.

5. Protokollatet indeholder visse ansættelsesvilkår for følgende stillinger:

a) Videnskabelig assistent

b) Forsker

c) Postdoc

d) Seniorforsker

e) Seniorrådgiver

f) Forskningsprofessor

g) Forskningsprofessor MSO

6. Særlige bestemmelser for allerede ansatte, der er ansat i henhold til protokollat om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet af 5. marts 1997 (Fmst. 19-97) eller tidligere stillingsstrukturer fremgår af protokollatets § 4.

7. De med * markerede tillæg mv. er pensionsgivende.

8. Medmindre andet fremgår, er tillæg mv. angivet i årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012.

9. Vedrørende reglerne for opslag af stillinger henvises til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ansættelse videnskabelige medarbejdere ved arkiver, biblioteker, museer mv. (for tiden bekendtgørelse nr. 717 af 12. september 1997).

10. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Denne placering har ikke betydning for bestemmelsens henholdsvis bemærkningens retlige status. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under ”Generelle bemærkninger”.

Væsentlige ændringer

11. Som de væsentligste ændringer i forhold til protokollat om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet (Fmst. 19-97) kan nævnes:

a) Beskrivelser af de enkelte stillinger herunder ansættelsens varighed, kvalifikationskrav, og forhold vedr. bedømmelse er udgået. Ovenstående regler fremgår af Kulturministeriets Bekendtgørelse om stillingstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet.

b) Stillingen som postdoc er tilføjet og ydes tillæg på kr. kr. 49.300*.

c) Stillingerne som kandidatstipendiat og forskningsassistent er udgået og erstattet af stillingen som videnskabelig assistent, som ydes tillæg på kr. 37.200*.

d) Tillægget til forskere/projektforskere er forhøjet til kr. 49.300* kr.

e) Tillægget til seniorforskere og seniorrådgivere er forhøjet fra 87.900* kr. til 89.100* kr.

f) Tillægget til projektseniorforskere er forhøjet fra 81.400* kr. til 89.100* kr.

g) Stillingen som forskningsprofessor er ændret fra en midlertidig stilling til en fast stilling.

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft 18. september 2015. Samtidig ophæves cirkulære af 5. marts 1997 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet (Fmst. nr. 19-97).

Moderniseringsstyrelsen, den 18. september 2015

Jesper Johansen Meisner


Bilag 1

Protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Protokollatet omfatter videnskabeligt personale med forskningsopgaver, der er ansat i en stilling omfattet af den til enhver tid gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet.

§ 1. Aflønning

Tillæg udgør følgende årlige beløb:

     
Videnskabelig assistent
37.200 kr.*
 
Forsker
49.300 kr.*
 
Projektforsker
49.300 kr.*
 
Postdoc
49.300 kr.*
 
Seniorforsker
89.100 kr.*
 
Projektseniorforsker
89.100 kr.*
 
Seniorrådgiver
89.100 kr.*
 
     

Stk. 2. Til forskningsprofessorer med særlige opgaver aftales tillægget lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et tillæg på 171.700 kr.*

Ved overgang til ansættelse som forskningsprofessor med særlige opgaver overgår medarbejdere, der er ansat på det gamle lønsystem, til det nye lønsystem. Et evt. udligningstillæg, der ydes i forbindelse med overgangen, modregnes i det tillæg, der er knyttet til ansættelsen som forskningsprofessor med særlige opgaver.

Ved ansættelse af forskningsprofessorer med særlige opgaver gælder samme regler for forhandling af tillæg som for seniorforskere.

Hvis en forskningsprofessor med særlige opgaver er overgået fra en stilling hos den pågældende ansættelsesmyndighed som seniorforsker eller seniorrådgiver, tilbagegår den pågældende til ansættelse og aflønning som sådan efter udløbet af ansættelsen som forskningsprofessor med særlige opgaver.

Cirkulærebemærkninger til § 1, stk. 2:

Overgang til ansættelse som professor med særlige opgaver opfattes ikke som et stillingsskift i henhold til § 27 i overenskomst for akademikere i staten, og derfor opretholdes et evt. ydet udligningstillæg ved tilbagegang til ansættelse og aflønning som seniorforsker eller seniorrådgiver.

Stk. 3. Til forskningsprofessorer ydes en løn svarende til lønnen i lønramme 37.

§ 2. Fravær på grund af barsel, adoption og længerevarende sygdom for forskere

Ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov forlænges ansættelsesperioden for midlertidigt ansatte forskere efter ansøgning svarende til fraværsperiodens længde. For varigt ansatte forskere udskydes fristen for faglig bedømmelse tilsvarende efter ansøgning.

Ansættelsesperioden/bedømmelsesfristen kan højst forlænges/udskydes med det antal uger, som den ansatte har ret til fravær under barsels- eller adoptionsorlov, inkl. omsorgsdage afholdt i tilknytning til orloven.

Hvis en tidsbegrænset ansættelsesperiode udløber under barsels- eller adoptionsorlov, genoptager den ansatte tjenesten efter endt orlov med en periode, der svarer til den periode, den ansatte har haft orlov inden for ansættelsesperioden.

Ansættelsesperioden/bedømmelsesfristen kan forlænges/udskydes ved længerevarende sygdom.

§ 3. Generelle bestemmelser

Afsked som følge af negativ faglig bedømmelse eller fordi, den ansatte undlader at anmode om bedømmelse inden for den for vedkommende ansatte gældende frist, kan ikke behandles efter overenskomstens §§ 21 og 22 om forhandling og voldgift.

§ 4. Særlige bestemmelser for allerede ansatte

Ansatte, der ved dette protokollats ikrafttræden er ansat i stillinger som forsker, forskningsassistent eller kandidatstipendiat, opretholder uændrede løn- og ansættelsesvilkår, så længe ansættelsen varer, jf. protokollat af 5. marts 1997 om stillingsstruktur for videnskabeligt ansatte med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet.

Stk. 2. Ansatte, der ved dette protokollats ikrafttræden er ansat i stillinger som forskningsprofessor, jf. stillingsstrukturen af 5. marts 1997, opretholder uændrede løn- og ansættelsesvilkår, så længe ansættelsen varer. Eventuel forlængelse af ansættelsen sker på de vilkår, som var gældende ved ansættelsen.

Stk. 3. Videnskabelige medarbejdere, der er ansat før 1. november 1988, samt videnskabelige medarbejdere, der er ansat som forsker uden tidsbegrænsning efter 1. november 1988 i henhold til § 2 i cirkulære af 9. april 1991, bevarer deres hidtidige løn- og ansættelsesvilkår uændret.

§ 5. Ikrafttræden mv.

Protokollatet træder i kraft samtidig med Kulturministeriets nye bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv., dog senest 1. november 2015. Samtidig ophæves protokollat af 5. marts 1997 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet.

Stk. 2. Protokollatet kan af Finansministeriet og Akademikerne opsiges samtidig med overenskomsten og efter reglerne i samme.

   
København den 18. september 2015
 
   
Akademikerne
Finn R. Larsen
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
Jesper Johansen Meisner

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 046-15