Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1Liste over afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktorer
Bilag 2Liste over importerede råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften, med tilhørende omregningsfaktorer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer
(affalds- og råstofafgiftsloven) 13)

 

Herved bekendtgøres lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998, med de ændringer, der følger af lov nr. 1034 af 23. december 1998, § 5 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 20 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, lov nr. 359 af 22. maj 2000, § 1 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 1 i lov nr. 1295 af 20. december 2000, lov nr. 487 af 7. juni 2001, § 2 i lov nr. 1057 af 17. december 2002, § 3 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, § 9 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, § 1 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 1 i lov nr. 1408 af 21. december 2005, § 1 i lov nr. 512 af 7. juni 2006 og § 1 i lov nr. 515 af 7. juni 2006. 1)

Kapitel 1

Råstoffer

Afgiftspligtens omfang

§ 1. 13) Den, der erhvervsmæssigt indvinder råstoffer, der er nævnt i bilag 1, skal betale en afgift på 5 kr. pr. m3 af råstoffet.

Stk. 2. Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m3 efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 1. Mængden nedrundes til nærmeste hele m3.

§ 2. 13) Den, der erhvervsmæssigt importerer de råstoffer, der er nævnt i bilag 2, skal betale en afgift på 5 kr. pr. m3 af råstoffet.

Stk. 2. Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m3 efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2. Mængden nedrundes til nærmeste hele m3.

§ 2 a. 13) Virksomheder, der indvinder eller importerer under 200 m3 råstoffer årligt, skal ikke betale afgift.

§ 3. 13) For så vidt angår dansk produceret cement, der er fremstillet af råstoffer nævnt i bilag 1, udgør afgiften 5 kr. pr. m3 af råstoffet, hvis producenten kan dokumentere mængden af anvendte råstoffer ved fremstillingen. Hvis der ikke forefindes sådan dokumentation, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. For så vidt angår importeret cement, der er nævnt i bilag 2, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 1, og afgiften udgør ligeledes 5 kr. pr. m3 af råstoffet, hvis importøren kan dokumentere mængden af anvendte råstoffer ved fremstillingen. Hvis der ikke forefindes sådan dokumentation, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2, jf. § 2, stk. 2.

Registrerede virksomheder

§ 4. 13) Virksomheder, der erhvervsmæssigt indvinder afgiftspligtige råstoffer, jf. § 1, stk. 1, eller som erhvervsmæssigt importerer de råstoffer, der er nævnt i bilag 2, jf. § 2, stk. 1, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Registrerede virksomheder er berettiget til at modtage afgiftspligtige råstoffer fra andre registrerede virksomheder, uden at afgiften er berigtiget. Det samme gælder ved import.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 5. Registrerede virksomheder, der udleverer råstoffer, som enten ikke har været bearbejdet eller kun har været underkastet en enkelt bearbejdning, sortering, nedknusning, lufttørring eller lignende simpel bearbejdning, skal opgøre den afgiftspligtige mængde som den mængde råstoffer, der i afgiftsperioden er udleveret fra virksomheden.

Stk. 2. 13) Registrerede virksomheder, der anvender råstoffer i videregående processer, der bortset fra vand kræver tilført andre materialer, opvarmning, brænding og lignende, skal medregne den tilførte mængde råstoffer til udleveringen efter stk. 1.

Stk. 3. 13) I opgørelsen af den afgiftspligtige mængde råstoffer efter stk. 1 kan registrerede virksomheder fradrage mængden af afgiftspligtige råstoffer, der er eksporteret. Betingelsen er, at råstofferne på land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning, jf. stk. 1 og 2. Det samme gælder, når en registreret virksomhed udleverer råstoffer til en anden registreret virksomhed efter § 4, stk. 2.

Afgiftsfritagelse

§ 6. Fritaget for afgift er:

1) Råstoffer, der indvindes til brug for strandfodring.

2) Havbundsmaterialer, der stammer fra oprensnings- og uddybningsarbejder (klapmaterialer), og som nyttiggøres som råstoffer.

3) Rest- og affaldsprodukter, der indvindes fra allerede afsluttede depoter m.v.

4) Overjord og muld, der udleveres uden vederlag.

Afgiftsgodtgørelse

§ 7. 13) Ved erhvervsmæssig eksport af råstoffer, som på land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning, jf. § 5, stk. 1 og 2, godtgør told- og skatteforvaltningen den betalte afgift, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr. Opgørelsen foretages samlet én gang om året.

§ 8. (Ophævet)

Kapitel 2

Affald

Afgiftspligtens omfang

§ 9. Der skal betales afgift af affald, der tilføres en registreringspligtig virksomhed.

Stk. 2. Der betales endvidere afgift af kalk, der tilføres forbrændingsanlæg til røggasrensning ved affaldsforbrænding.

Stk. 3. Fritaget for afgift er:

1) Biomasseaffald, der kan tilføres forbrændingsanlæg uden kommunal anvisning i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli 1997 om biomasseaffald, i læs, der udelukkende indeholder denne type affald.

2) Rent jordfyld og ren jord, der tilføres et deponeringsanlæg som hele selvstændige læs, og som anvendes til daglig afdækning eller slutafdækning.

3) Kompost, der opfylder kravene til anvendelse uden særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, til slutafdækning på lossepladser.

4) Affald, som fjernes fra afsluttede affaldsdeponeringsanlæg (lossepladser, fyldpladser eller specialdepoter), der ikke er omfattet af § 11, stk. 6.

5) Farligt affald, herunder klinisk risikoaffald, der tilføres et forbrændingsanlæg i læs, der udelukkende indeholder farligt affald.

6) 5)   8) Kødmel, benmel og fedt, som stammer fra forarbejdning af animalsk affald og tilføres et forbrændingsanlæg i hele selvstændige læs fra en godkendt forarbejdningsvirksomhed. Det er en betingelse for afgiftsfritagelsen, at kød- og benmelet ikke må anvendes i foderet til dyr, der anvendes til fødevareproduktion.

7)8) 10) Deponering af aske eller slagger fra separat forbrænding af specificeret risikomateriale, hvor der foreligger veterinært krav om deponering.

8) 10) Deponering af aske eller slagger fra separat forbrænding af kød- og benmel, hvor kød- og benmelet er omfattet af nr. 6, men ikke af nr. 7.

9) 9) Olie- og kemikalieforurenet sand fra kommunal strandrensning i hele, selvstændige læs.

10) 9) Papirslam, som anvendes ved industriel produktion.

11) 14) Fiberfraktioner, der fremkommer efter afgasning og separering af husdyrgødning. For at være omfattet skal afgasningen ske i et husdyrgødningsbaseret biogasanlæg i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003 om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

Stk. 4. 9)   10) Affald i form af sten, tegl og brokker og lettere forurenet jord, der overholder de afskæringskriterier, der er angivet i vejledning nr. 7, 2000, fra Miljøstyrelsen, kan tilføres deponeringsanlæg, uden at der skal svares affaldsafgift. Mængden af sten, tegl og brokker og lettere forurenet jord kan samlet årligt maksimalt udgøre 2 pct. af den sidste års deponerede affaldsmængde eksklusive midlertidigt deponeret affald og skal tilføres anlægget i hele, selvstændige læs. De to fraktioner må kun anvendes afgiftsfrit til daglig afdækning og interimsveje. For nye anlæg beregnes mængden ud fra første års deponerede affaldsmængde eksklusive midlertidigt deponeret affald.

Stk. 5. 15)  Ved efterfølgende miljøgodkendelse og registrering af et affaldsdeponeringsanlæg svares der afgift af affaldet. De kommunale miljømyndigheder opgør vægten af affaldet.

Afgiftssats

§ 10. 2)   7)   9) Afgiften udgør 375 kr. pr. t affald, der afleveres til deponering. Afgiften udgør 330 kr. pr. t affald, der afleveres til forbrænding. Den afgiftspligtige vægt er affaldets bruttovægt, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. For tørret spildevandsslam er den afgiftspligtige vægt 3 gange bruttovægten.

Stk. 3. For slam fra rensningsanlæg, der brændes på et slamforbrændingsanlæg beliggende på eller i tilknytning til det pågældende rensningsanlæg, er den afgiftspligtige vægt 4 gange vægten af tørstofmængden. Tørstofvægten opgøres på baggrund af

1) måling af slammængden efter stabilisering eller udrådning, men før afvanding af slammet, og

2) tørstofindholdet i slammet samme sted i anlægget opgjort på baggrund af repræsentative stikprøver, der udtages og analyseres af et uafhængigt, godkendt laboratorium.

Stk. 4. 9) Afgiften udgør 330 kr. pr. t affald, der efter Miljøministeriets bekendtgørelse om affald skal forbrændes, og som efter dispensation fra Miljøstyrelsen tilføres i hele, selvstændige læs og deponeres med henblik på senere forbrænding. Det er en betingelse, at affaldet opbevares fysisk adskilt fra andet affald til deponering.

Stk. 5. 9) Der skal ikke svares afgift ved forbrænding af affald, hvor der er svaret afgift efter stk. 4. Det skal dokumenteres, at der er svaret afgift efter stk. 4.

Stk. 6. 9)12) Den afgiftspligtige mængde skal opgøres ved hjælp af en vægt, jf. dog stk. 3 og 7. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for krav til vægten.

Stk. 7. 9) 12)  Ved forbrænding af affald, hvor det er teknisk vanskeligt at anvende en vægt, kan den afgiftspligtige vægt opgøres ved måling af energiindholdet ved hjælp af en energimåler. Ved kendskab til fraktionens energiindhold pr. t samt forventet tab anvendes disse værdier til beregning af fraktionens afgiftspligtige vægt, jf. stk. 1. I modsat fald anvendes 0,1 t/GJ for træaffald og 0,15 t/GJ for andet affald. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for opgørelse og måling af affaldets energiindhold og krav til målerne.

Stk. 8. 9) Hvis den i stk. 4 nævnte dispensation er udløbet og ikke er forlænget, skal der svares afgift, som om affaldet var deponeret. Afgiften skal svares efter den sats, som var gældende på tidspunktet for tilførsel, fraregnet allerede betalt afgift.

Registrerede virksomheder

§ 11. Virksomheder og anlæg, der til deponering eller forbrænding modtager affald, der er omfattet af kommunalbestyrelsens anvisningspligt eller en kommunal indsamlingsordning, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Virksomheder og anlæg, der på egen grund deponerer eller forbrænder eget affald, som er omfattet af kommunalbestyrelsens anvisningspligt, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Slamforbrændingsanlæg beliggende på eller i tilknytning til et rensningsanlæg skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. 9) Virksomheder og anlæg, der medforbrænder affald med henblik på udnyttelse af materialer i affaldet i virksomhedens eller anlæggets produktion, er registreringspligtige. Medforbrænding af affald omfatter ikke produktion af energi. Der betales alene afgift af affald, der er omfattet af den kommunale anvisningspligt, og som tilføres produktionsanlægget sammen med øvrige råstoffer m.v.

Stk. 5. Deponeringsanlæg til restprodukter fra kraftværker baseret på fossile brændsler eller biomasse skal registreres hos told- og skatteforvaltningen. Anvendelse af restprodukter fra sådanne kraftværker i bygge- og anlægsarbejder er fritaget for registrering, medmindre registreringspligt følger af stk. 1.

Stk. 6. Virksomheder, der modtager affald fra udlandet med henblik på deponering eller forbrænding, skal ligeledes registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 7. Fritaget for registrering er:

a) Anlæg til forbrænding af klinisk risikoaffald.

b) Specielle anlæg til destruktion af farligt affald.

c) Anlæg til deponering af olie-, kemikalie-, eller tungmetalforurenet jord og oprensningssedimenter.

d) 9) Anlæg til deponering af jord fra afvaskning af roer.

Stk. 8. Det er en betingelse for registreringsfritagelsen, at det pågældende anlæg ikke modtager andet anvisningspligtigt affald.

Opgørelse af afgiftspligtig vægt

§ 12. 9) Registrerede virksomheder, jf. § 11, skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde affald, der er tilført virksomheden i perioden, fratrukket vægten af den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført virksomheden i perioden, jf. dog stk. 2 og 3. Hvis vægten af det fraførte affald er større end vægten af det tilførte affald i perioden, overføres den overskydende vægt til fradrag i følgende afgiftsperioder. Affald, som er deponeret efter § 10, stk. 4, kan ved fraførsel ikke fradrages i den tilførte mængde.

Stk. 2. Ved forbrænding af affald på kraftværker baseret på fossile brændsler eller biomasse opgøres den afgiftspligtige vægt af affaldet som vægten af det affald, der er tilført virksomheden i perioden.

Stk. 3. Virksomheder, der er omfattet af registreringspligten i § 11, stk. 4, og som ønsker at udnytte materialer i det affald, der forbrændes, kan opnå afgiftsfritagelse for den del af affaldet, der udnyttes i virksomhedens produktion. Det er en betingelse for fritagelsen, at virksomheden kan godtgøre, hvor stor en del af disse emner der indgår i virksomhedens produkter.

§ 12 a. 9) (Ophævet)

Kapitel 3

Registrede virksomheders regnskabsførelse og afregning m.v.

Regnskab, angivelse og betaling m.v. 4)

§ 13. Afgiftsperioden er kvartalet.

§ 14. Registrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for afregningen af afgiften og for kontrollen med afgiftens betaling. Regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Stk. 2. Af indvejningssedler og lignende skal fremgå, hvilken afgiftssats der er betalt, og den samlede størrelse af afgiften.

Stk. 3. 13) Virksomheder, der indvinder eller importerer råstoffer efter kapitel 1, skal føre regnskab over udlevering af råstoffer eller færdigvarer som nævnt i § 5, stk. 2. Endvidere skal føres regnskab over tilgangen af uberigtigede varer.

Stk. 4. Virksomheder, der skal betale afgift efter kapitel 2, skal føre regnskab over tilførsel og fraførsel af affald.

Stk. 5. 8) Det er en betingelse for afgiftsfrihed efter § 9, stk. 3, nr. 6, at den registrerede virksomhed kan dokumentere, at betingelserne i § 9, stk. 3, nr. 6, er opfyldt.

Stk. 6. 8)10) Det er en betingelse for afgiftsfrihed efter § 9, stk. 3, nr. 7, at den registrerede virksomhed kan dokumentere, at betingelserne i § 9, stk. 3, nr. 7, er opfyldt.

Stk. 7. 10) Det er en betingelse for afgiftsfrihed efter § 9, stk. 3, nr. 8, at den registrerede virksomhed kan dokumentere, at betingelserne i § 9, stk. 3, nr. 8, er opfyldt.

§ 15. Ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem registrerede virksomheder, hvor dette efter kapitel 1 og 2 kan ske, uden at afgiften berigtiges, og ved afsætning af varer til afgiftsfrit formål skal der udstedes en faktura med oplysning om modtagerens navn og adresse og den afgiftspligtige mængde eller værdi.

§ 16. 4) Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode på et kvartal angive den afgiftspligtige mængde og afgiftsbeløbet og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

§§ 17 og 18. 4) (Ophævet)

§ 19. 4) Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, skal arvingerne eller bobestyreren senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama foretage angivelse efter § 16, for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen.

§ 20. 4) Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

§ 21. 4) (Ophævet)

§ 22. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en i henhold til denne lov meddelt afgiftsfritagelse, såfremt den pågældende overtræder de til afgiftsfritagelsen knyttede betingelser.

Hæftelser, oplysninger, henstand m.v.

§ 23. 4) For betaling af afgift efter loven hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.

§ 24. Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender stoffer, varer eller produkter, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal betale afgiften.

Stk. 2. 4) Afgiften kan kræves til betaling inden 14 dage. §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§ 25. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i registreringspligtige virksomheder og efterse virksomhedens varebeholdning, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for en registreringspligtig virksomhed, samt de personer, der er beskæftiget i virksomheden, skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved de i stk. 1 nævnte eftersyn.

Stk. 3. Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand ved kontrollens gennemførelse. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte regler herom.

Stk. 4. 13) Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt importeres eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Stk. 5. 3)  12) I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 26. 3) Told- og skatteforvaltningen har endvidere, hvis det skønnes nødvendigt til enhver tid mod behørig legitimation, uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af regnskaber m.v. hos:

1) Leverandører af stoffer, råvarer, materialer og lignende til fremstilling af afgiftspligtige stoffer, varer eller produkter.

2) Personer og virksomheder, der leverer affald til virksomheder, der er registreringspligtige efter kapitel 2.

3) Erhvervsdrivende, herunder virksomheder, der indkøber og forhandler afgiftspligtige stoffer, varer og produkter.

4) Personer og virksomheder, der modtager affald fra en registreret virksomhed efter kapitel 2, eller som uden at være registreret efter kapitel 2 modtager affald til deponering, forbrænding, oparbejdning eller behandling i øvrigt.

Stk. 2. For de i stk. 1, nr. 3, nævnte virksomheder kan told- og skatteforvaltningen endvidere efterse varebeholdningen.

Stk. 3. 3) § 25, stk. 3 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 27. 12) Det i § 25 og § 26 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.

§ 28. Registrerede virksomheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug for kontrollen med afgifter m.v., herunder oplysninger om leverancer af varer til ikke afgiftspligtig anvendelse.

Stk. 2. Leverandører som nævnt i § 26, stk. 1, nr. 1, skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om det leverede.

Stk. 3. Personer og virksomheder, der leverer affald til registrerede virksomheder efter kapitel 2, skal på begæring meddele oplysning om den leverede mængde.

Stk. 4. Erhvervsdrivende som nævnt i § 26, stk. 1, nr. 3, skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres indkøb af afgiftspligtige stoffer, varer og produkter.

Stk. 5. Personer og virksomheder som nævnt i § 26, stk. 1, nr. 4, skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om de modtagne affaldsmængder.

§ 29. 4) Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.

Kapitel 4

Administration

§ 30. Told- og skatteforvaltningen administrerer afgifterne efter denne lov, herunder opkræver de i kapitel 1 og 2 nævnte afgifter.

Stk. 2. Ved registrering af virksomheder efter kapitel 1 og 2 udsteder told- og skatteforvaltningen bevis for registreringen.

§ 31. 7) Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler om:

1) Specifikation af opgørelse efter § 5 og § 12.

2) Kontrol for fradrag efter § 5, stk. 3, og § 12.

3) Afgiftsgodtgørelse efter § 7.

4) Kontrol med afgifterne.

5) De registrerede virksomheders regnskabsførelse, herunder udstedelse af fakturaer, lageropgørelse m.v.

6) Indbetaling af afgift til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om opgørelse af den i § 10, stk. 3, omhandlede tørstofmængde.

§ 32 og § 32 a. 4)12) (Ophævet)

Kapitel 5

Straf m.v.

§ 33. 4)9)12) Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med afgifterne,

2) undlader at lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen efter § 4, stk. 1, og § 11,

3) overtræder § 14, § 15, § 19, § 25, stk. 2, § 27, § 28 og § 37,

4) undlader at svare afgift, som om affaldet var deponeret, hvis tilladelsen efter § 10, stk. 4, er udløbet og ikke forlænget, jf. § 10, stk. 8,

5) fortsætter driften af en registreringspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 20 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette,

6) tilsidesætter vilkår, der er fastssat i medfør af §§ 6 og 7,

7) undlader at benytte en vægt eller en energimåler, som overholder de af told- og skatteforvaltningen fastsatte regler, jf. § 10, stk. 6 og 7,

8) undlader at angive vægten af afgiftspligtigt affald efter § 12,

9) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

Stk. 2. 6)   11)  Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, hvis overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage statskassen afgift, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 3. 6) I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde. Det kan endvidere bestemmes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 34. 4) Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

§ 35. 4) (Ophævet)

Kapitel 6

Ikrafttrædelse m.v.

§ 36. Loven træder i kraft 1. januar 1990.

§§ 37 og 38. (Udeladt)

§ 39. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 27. november 2006

P.M.V.
Peter Loft

/John FuhrmannBilag 113)

Liste over afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktorer

Bentonit

1 t = 0,6 m3

Brunkul

1 t = 1,4 m3

Ekspanderende ler

1 t = 0,6 m3

Flint

1 t = 0,6 m3

Granit (knust og skærver)

1 t = 0,6 m3

Granit (brosten, kantsten, blokke og lign.)

1 t = 0,4 m3

Grus

1 t = 0,6 m3

Ildfast ler

1 t = 0,6 m3

Jord (fyldjord, råjord)

1 t = 0,6 m3

Kalk

1 t = 0,7 m3

Kalkfiller og foderkalk

1 t = 1,0 m3

Kalksten

1 t = 0,6 m3

Kaolin

1 t = 0,6 m3

Kildekalk, mosekalk og søkalk

1 t = 0,8 m3

Kiselgur (diatomejord), færdigvarer

1 t = 2,5 m3

Klæg

1 t = 1,0 m3

Kridt

1 t = 0,7 m3

Kvartssand

1 t = 0,6 m3

Ler

1 t = 0,6 m3

Mergel

1 t = 0,6 m3

Moler (jordfugtigt)

1 t = 1,0 m3

Moler (tørret, knust)

1 t = 1,6 m3

Muld

1 t = 0,6 m3

Myremalm

1 t = 0,5 m3

Sand

1 t = 0,6 m3

Sandsten

1 t = 0,6 m3

Skaller

1 t = 0,5 m3

Skifer

1 t = 0,6 m3

Spagnum, tørvesmuld og tørvestrøelse

1 t = 5,0 m3

Sten

1 t = 0,6 m3

Tungsand

1 t = 0,4 m3

Tørv (fugtig)

1 t = 1,6 m3

Tørv (lufttørret)

1 t = 2,5 m3Bilag 213)

Liste over importerede råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften, med tilhørende omregningsfaktorer

25.05

Naturligt sand af enhver art, også farvet, undtagen metalholdigt sand henhørende under kapitel 26 (malme, slagger og aske):

 

-2505.10.00

Kvartssand

1 t = 0,6 m3

 

-2505.90.00

Andre naturlige sandtyper (f.eks. søsand, bakkesand m.m.)

 

1 t = 0,6 m3

 

 

 

 

25.08

Lerarter (undtagen ekspanderet ler henhørende under pos. 6806), andalusit, cyanit og sillimanit, også brændt; mullit; chamotte og dinasler:

 

Bentonit

 

 

 

-2508.10.00

Bentonit

1 t = 0,6 m3

 

Andre lerarter (f.eks. teglværksler og lignende lerarter), bortset fra kaolin, bentonit, blegejord og valkejord (fullerjord), ildfast ler:

 

 

-2508.40.00

Alle varer

1 t = 0,6 m3

 

 

 

 

25.09

Kridt

 

-2509.00.00

Alle varer

1 t = 0,7 m3

 

 

 

 

25.12

Fossilt kiselmel (f.eks. kiselgur, trippelse og diatomejord) og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på 1000 kg/m3 eller derunder, også brændt:

 

F.eks. 2512.00.00:

 

 

– moler (jordfugtigt)

1 t = 1,0 m3

 

– moler (tørret, knust)

1 t = 1,6 m3

 

 

 

 

25.16

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form:

 

Granit:

 

 

 

-2516.11.00

Rå eller groft tildannet

1 t = 0,4 m3

 

-2516.12.10

Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form – af tykkelse på 25 cm og derunder

1 t = 0,4 m3

 

-2516.12.90

Tildannet på anden vis

1 t = 0,4 m3

 

Sandsten:

 

 

 

-2516.21.00

Rå eller groft tildannet

1 t = 0,4 m3

 

-2516.22.10

Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form – af tykkelse på 25 cm og derunder

1 t = 0,4 m3

 

-2516.22.90

Tildannet på anden vis

1 t = 0,4 m3

 

 

 

 

25.17

Småsten, grus og knuste sten af den art, der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt singels og flint, også varmebehandlede; tjæremakadam; granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 (travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på 2.500 kg/m3 eller derover samt alabast) eller 2516 (sandsten), også varmebehandlede (tilslagsmaterialer m.v.):

 

-2517.10.10

Småsten, grus, singels og flint

1 t = 0,6 m3

 

-2517.10.20

Knust dolomit og knuste kalksten

1 t = 0,6 m3

 

-2517.10.80

Andre varer af lignende art (f.eks. knust granit)

1 t = 0,6 m3

 

-2517.30.00

Tjæremakadam

1 t = 0,6 m3

 

-2517.49.00

Granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede (bortset fra marmor)

1 t = 0,6 m3

 

 

 

 

25.18

Dolomit, også brændt eller sintret, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; stampeblanding af dolomit:

 

-2518.10.00

Dolomit, ikke brændt eller sintret

1 t = 0,7 m3

 

-2518.20.00

Brændt eller sintret dolomit

1 t = 0,7 m3

 

-2518.30.00

Stampeblanding af dolomit

1 t = 0,7 m3

 

 

 

 

25.19

Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit); smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid, også rent:

 

-2519.10.00

Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit)

1 t = 0,7 m3

 

-2519.90

Andre varer:

 

 

-2519.90.10

Magnesiumoxid, undtagen brændt naturlig magnesiumcarbonat

1 t = 0,7 m3

 

-2519.90.30

Dødbrændt (sintret) magnesia

1 t = 0,7 m3

 

-2519.90.90

Andre varer

1 t = 0,7 m3

 

 

 

 

25.21

Kalksten af den art, der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel (kalk-, cement- eller metalfremstilling):

 

-2521.00.00

Alle varer

1 t = 0,6 m3

 

 

 

 

25.22

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumdioxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825:

 

-2522.10.00

Brændt kalk

1 t = 1,6 m3

 

-2522.20.00

Læsket kalk

1 t = 1,3 m3

 

-2522.30.00

Hydraulisk kalk

1 t = 1,2 m3

 

 

 

 

25.23

Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker:

 

-2523.10.00

Cementklinker

1 t = 1,1 m3

 

-2523.21.00

Portlandcement, hvid eller kunstigt farvet

1 t = 1,1 m3

 

-2523.29.00

Portlandcement, andre varer

1 t = 1,1 m3

 

-2523.30.00

Aluminatcement

1 t = 1,1 m3

 

-2523.90.10

Slaggecement

1 t = 1,1 m3

 

-2523.90.30

Puzzolancement

1 t = 1,1 m3

 

-2523.90.90

Anden hydraulisk cement

1 t = 1,1 m3

 

 

 

 

27.03

Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret:

 

-2703.00.00

Alle varer

1 t = 5,0 m3

 

 

 

 

68.01

Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen skifer)

 

-6801.00.00

Alle varer

1 t = 0,4 m3

 

Officielle noter

1) Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«, jf. lov nr. 428 af 6. juni 2005.

2) Nyaffattelse af § 10, stk. 1, trådte i kraft den 1. januar 1999, jf. lov nr. 1034 af 23. december 1998.

3) Indsættelse af § 25, stk. 5, og ændring af § 26, stk. 1 og 3, trådte i kraft den 4. juni 1999, jf. lov nr. 380 af 2. juni 1999.

4) Ændring af overskriften til §§ 13-16, nyaffattelse af § 16, § 20, § 29, § 33, stk. 1, nr. 5 (bliver nu nr. 4), og § 34, overskrifterne til § 17 og til §§ 18-22 udgår, ophævelse af § 17, § 18, § 19, stk. 1 (stk. 2 bliver herefter stk. 1), § 21, § 32 a, stk. 1, nr. 6, § 33, stk. 1, nr. 4 (nr. 5 bliver herefter nr. 4, og ved lov nr. 1057 af 17. december 2002 nr. 5 igen), § 35, ændring af § 19, stk. 2, (der nu er stk. 1), § 23, § 33, stk. 1, nr. 3 og indsættelse af § 24, stk. 2, trådte i kraft den 1. januar 2001, jf. lov nr. 165 af 15. marts 2000.

5) Indsættelse af § 9, stk. 3, nr. 6, trådte i kraft den 25. maj 2000, jf. lov nr. 359 af 22. maj 2000.

6) Ændring af § 33, stk. 2 og 3, hvor hæfte udgår, trådte i kraft den 1. juli 2001, jf. lov nr. 1029 af 22. november 2000.

7) Nyaffattelse af § 10, stk. 1, og ophævelse af § 31, stk. 1, nr. 7, trådte i kraft den 1. januar 2001, jf. lov nr. 1295 af 20. december 2000.

8) Nyaffattelse af § 9, stk. 3, nr. 6, og indsættelse af § 9, stk. 3, nr. 7, og § 14, stk. 5 og 6, trådte i kraft den 9. juni 2001, jf. lov nr. 487 af 7. juni 2001.

9) Indsættelse af § 9, stk. 3, nr. 8 og 9 (bliver nr. 9 og 10 i note 10), § 9, stk. 4, § 10, stk. 4 (hidtidig stk. 4 ophæves)-8, § 11, stk. 4, 2. pkt., § 11, stk. 7, litra d, § 33, stk. 1, nr. 4 (nr. 4-8 bliver herefter nr. 5-9), ændring af § 10, stk. 1, 3. pkt., ophævelse af § 12 a og nyaffattelse af § 12, stk. 1, og § 33, stk. 1, nr. 6 (bliver herefter nr. 7), trådte i kraft den 1. januar 2003, jf. lov nr. 1057 af 17. december 2002. Der kan ikke ske fradrag i tilførte mængder affald i overensstemmelse med den nyaffattede § 12, stk. 1, ved fraførsel af affald, som er midlertidigt deponeret til forbrændingssats inden den 1. januar 2003.

10) Nyaffattelse af § 9, stk. 3, nr. 7, indsættelse af § 9, stk. 3, nr. 8 (nr. 8 og 9 bliver herefter nr. 9 og 10), § 9, stk. 4, 4. pkt., og § 14, stk. 7, ændring af § 9, stk. 4 og ophævelse og genfremsættelse af § 14, stk. 6, trådte i kraft den 1. marts 2004, jf. lov nr. 127 af 27. februar 2004. Nyaffattelse af § 9, stk. 3, nr. 7, og ophævelse og genfremsættelsen af § 14, stk. 6, har virkning for deponering af affald, der er foretaget den 1. juli 2003 eller senere. Indsættelsen af § 9, stk. 3, nr. 8, og § 14, stk. 7, har virkning for deponering af affald, der er foretaget den 1. juli 2003 eller senere, og har gyldighed indtil den 31. december 2007. Ændringen af § 9, stk. 4, og indsættelsen af § 9, stk. 4, 4. pkt., har virkning for sten, tegl og brokker og lettere forurenet jord til daglig afdækning og interimsveje fra den 1. januar 2004.

11) Nyaffattelsen af § 33, stk. 2, trådte i kraft den 20. maj 2005, jf. lov nr. 325 af 18. maj 2005.

12) Ophævelse af §§ 32 og 32 a, ændring af § 10, stk. 6 og 7, § 25, stk. 5, § 33, stk. 1, nr. 7, og affattelse af § 27 trådte i kraft den 8. juni 2005 og har virkning fra den 1. november 2005, jf. lov nr. 428 af 6. juni 2005.

13) Ændring af lovens titel, nyaffattelse af §§ 1, 2, 2 a, 3 og 4, § 5, stk. 3, § 7, stk. 1, og bilagene 1-2, ændring af § 5, stk. 2, § 14, stk. 3, og § 25, stk. 4, trådte i kraft den 23. december 2005 og har virkning fra den 1. januar 2006, jf. lov nr. 1408 af 21. december 2005.

14) Tidspunktet for ikrafttrædelse af indsættelse af § 9, stk. 3, nr. 11, fastsættes af skatteministeren og har virkning fra den 1. april 2006, jf. lov nr. 512 af 7. juni 2006.

15) Ændring af § 9, stk. 5, 2. pkt., trådte i kraft den 9. juni 2006 og har virkning fra den 1. januar 2007.