Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank
Bilag 2 ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK ARTICLES OF AGREEMENT
Den fulde tekst

Fremsat den 22. oktober 2015 af udenrigsministeren (Kristian Jensen)

Forslag til folketingsbeslutning

om Danmarks ratifikation af overenskomst om oprettelse af Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank

Folketinget meddeler sit samtykke til, at Danmark ratificerer den i Beijing den 29. juni 2015 undertegnede overenskomst om oprettelse af Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank.


Bilag 1

Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank

Overenskomst (Dansk oversættelse)

De lande, på hvis vegne den foreliggende overenskomst er undertegnet (signatarstaterne),

I BETRAGTNING AF det regionale samarbejdes betydning for at kunne fastholde vækst og fremme den økonomiske og sociale udvikling af økonomierne i Asien og dermed bidrage til regional modstandsdygtighed over for potentielle finanskriser og andre udefra kommende faktorer som led i globaliseringen;

I FORSTÅELSE FOR betydningen af infrastrukturens udvikling for at kunne udvide regionale forbindelser og forbedre regional integration og dermed fremme økonomisk vækst og fastholde social udvikling for mennesker i Asien og bidrage til den globale økonomiske dynamik;

I ERKENDELSE AF, at det betydelige langsigtede behov for at finansiere infrastrukturudviklingen i Asien vil blive opfyldt mere hensigtsmæssigt ved et partnerskab mellem eksisterende multilaterale udviklingsbanker og Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank, AIIB (herefter benævnt “Banken”);

I FORVISNING OM, at oprettelsen af Banken som en multilateral finansiel institution med fokus på infrastrukturudvikling vil være med til at mobilisere stærkt tiltrængte yderligere ressourcer fra kilder i og uden for Asien og til at fjerne de finansieringsflaskehalse, som de enkelte økonomier i Asien møder, og vil supplere de eksisterende multilaterale udviklingsbanker med henblik på at fremme bæredygtig og stabil vækst i Asien;

ER BLEVET ENIGE OM at oprette Banken, som skal udøve virksomhed i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

KAPITEL I

FORMÅL, OPGAVER OG MEDLEMSKAB

Artikel 1 Formål

1. Bankens formål er: (i) at fremme en bæredygtig økonomisk udvikling, skabe velstand og forbedre infrastrukturforbindelser i Asien ved at investere i infrastruktur og andre produktive sektorer; og (ii) at fremme regionalt samarbejde og partnerskab om imødegåelse af udviklingsmæssige udfordringer ved at indgå i tæt samarbejde med andre multi- og bilaterale udviklingsinstitutioner.

2. Henvisninger i denne overenskomst til “Asien” og “region” omfatter de geografiske regioner og den geografiske sammensætning, som af de Forenede Nationer er klassificeret som Asien og Oceanien, medmindre andet vedtages af repræsentantskabet.

Artikel 2 Opgaver

For at opfylde de angivne formål varetager Banken følgende opgaver, der sigter på:

(i) at fremme investering af offentlig og privat kapital til udviklingsformål i regionen, navnlig til udvikling af infrastruktur og andre produktive sektorer;

(ii) at udnytte de til rådighed stående ressourcer til at finansiere en sådan udvikling i regionen, herunder de projekter og programmer, der kan bidrage mest effektivt til harmonisk økonomisk vækst i regionen som helhed og under særlig hensyntagen til de behov, der findes hos mindre udviklede medlemmer i regionen;

(iii) at tilskynde til private investeringer i projekter, virksomheder og aktiviteter, der bidrager til den økonomiske udvikling i regionen, navnlig inden for infrastruktur og andre produktive sektorer, samt at supplere private investeringer, når privat kapital ikke er tilgængelig på rimelige vilkår; og

(iv) at iværksætte sådanne andre aktiviteter og levere sådanne andre tjenesteydelser, som kan fremme disse opgaver.

Artikel 3 Medlemskab

1. Medlemskab af Banken er åbent for medlemmer af Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling eller Den Asiatiske Udviklingsbank.

(a) Regionale medlemmer er de medlemmer, der er anført i sektion A i bilag A, samt andre medlemmer, der indgår i Asien-regionen i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2. Alle andre medlemmer er ikke-regionale medlemmer.

(b) Stiftende medlemmer er de i bilag A anførte medlemmer, der senest på den i artikel 57 anførte dato skal have undertegnet denne overenskomst, og som skal have opfyldt alle øvrige betingelser for medlemskab inden for den frist, der er anført i artikel 58, stk. 1.

2. Medlemmer af Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Asiatiske Udviklingsbank, som ikke bliver medlemmer efter artikel 58, kan optages som medlemmer på sådanne vilkår og betingelser, som Banken måtte fastsætte, når repræsentantskabet træffer beslutning herom med særligt flertal i henhold til artikel 28.

3. I tilfælde af et ansøgerland, som ikke er suverænt eller ikke selv er ansvarligt for varetagelsen af sine internationale relationer, skal ansøgningen om medlemskab af Banken indgives eller tiltrædes af det medlem af Banken, som er ansvarligt for varetagelsen af ansøgerlandets internationale relationer.

KAPITEL II

KAPITAL

Artikel 4 Autoriseret aktiekapital

1. Bankens autoriserede aktiekapital udgør et hundrede milliarder US-dollars ($100.000.000.000), fordelt på en million (1.000.000) aktier à nominelt 100.000 dollars ($100.000), som kun medlemmerne har adgang til at tegne i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5.

2. Den oprindelige autoriserede aktiekapital er opdelt i indbetalte aktier og aktier, der kan kræves indbetalt. Den samlede pålydende værdi af de indbetalte aktier andrager tyve milliarder dollars ($20.000.000.000), og den samlede pålydende værdi af de aktier, der kan kræves indbetalt, andrager firs milliarder dollars ($80.000.000.000).

3. Bankens autoriserede aktiekapital kan udvides af repræsentantskabet ved en beslutning truffet med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28 på det tidspunkt og på de vilkår og betingelser, som repræsentantskabet måtte finde passende, herunder fordelingen mellem indbetalte aktier og aktier, der kan kræves indbetalt.

4. Ved ordet “dollar” og symbolet “$” forstås overalt i denne overenskomst den officielle valuta i Amerikas Forenede Stater.

Artikel 5 Aktietegning

1. Hvert medlem tegner aktier i Banken. For så vidt angår den oprindelige autoriserede aktiekapital, skal de indbetalte aktier og de aktier, der kan kræves indbetalt, tegnes i forholdet to (2) til otte (8). Det antal aktier, der ved stiftelsen kan tegnes af de lande, som bliver medlemmer i overensstemmelse med artikel 58, er anført i bilag A.

2. Det antal aktier, som ved stiftelsen skal tegnes af lande, der optages som medlemmer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, fastsættes af repræsentantskabet; der kan dog ikke ske godkendelse af en sådan aktietegning, hvis den ville medføre en reduktion af de regionale medlemmers kapitalandel til under femoghalvfjerds (75) procent af den samlede tegnede aktiekapital, medmindre repræsentantskabet måtte træffe anden beslutning med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

3. Repræsentantskabet kan efter anmodning fra et medlem forhøje det pågældende medlems aktieandel på sådanne vilkår og betingelser, som repræsentantskabet måtte fastsætte ved kvalificeret flertalsbeslutning i henhold til artikel 28; der kan dog ikke ske godkendelse af en sådan forhøjelse af et medlems aktieandel, hvis den ville medføre en reduktion af de regionale medlemmers kapitalandel til under femoghalvfjerds (75) procent af den samlede tegnede aktiekapital, medmindre repræsentantskabet måtte træffe anden beslutning med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

4. Repræsentantskabet skal mindst hvert femte (5.) år tage stilling til størrelsen af Bankens aktiekapital. Hvis den autoriserede aktiekapital udvides, skal hvert medlem have lejlighed til på sådanne ensartede vilkår og betingelser, som repræsentantskabet måtte fastsætte, at overtage en så stor procent af aktiekapitalens udvidelse, som medlemmets tegnede aktiebeløb udgør af Bankens samlede tegnede aktiekapital umiddelbart før udvidelsen. Et medlem er ikke forpligtet til at tegne aktier i forbindelse med en kapitaludvidelse.

Artikel 6 Indbetaling af tegnede aktiebeløb

1. Betaling vedrørende Bankens indbetalte aktiekapital af det beløb, som hver af denne overenskomsts signatarer, der bliver medlem i overensstemmelse med artikel 58, ved stiftelsen har tegnet sig for, foretages i fem (5) rater à tyve (20) procent af nævnte beløb med forbehold for bestemmelserne i denne artikels stk. 5. Den første rate indbetales af medlemmet senest tredive (30) dage efter overenskomstens ikrafttræden eller senest på tidspunktet for det pågældende medlems deponering af sit ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, såfremt deponeringen finder sted efter ikrafttrædelsestidspunktet. Den anden rate forfalder ét (1) år efter denne overenskomsts ikrafttræden. De resterende tre (3) rater forfalder successivt ét (1) år efter forfaldstidspunktet for den foregående rate.

2. Hver rate af indbetalingen af de ved stiftelsen tegnede aktiebeløb vedrørende den oprindelige indbetalte kapital erlægges i dollars eller anden konvertibel valuta med forbehold for bestemmelserne i denne artikels stk. 5. Banken kan til enhver tid konvertere sådanne indbetalinger til dollars. Alle rettigheder, herunder stemmerettigheder, som er erhvervet i forbindelse med indbetalte aktier og tilhørende aktier, der kan kræves indbetalt, vil i tilfælde af forfaldne men ikke modtagne indbetalinger for sådanne aktier bortfalde, indtil Banken har modtaget fuld betaling.

3. Den del af Bankens aktiekapital, der kan kræves indbetalt, kan kun kræves indbetalt, når dette er nødvendigt af hensyn til Bankens indfrielse af sine forpligtelser. Ved fremsættelse af et sådant indbetalingskrav, kan indbetaling efter medlemmets eget valg ske i dollars eller den valuta, der kræves til indfrielse af Bankens forpligtelser, med henblik hvorpå kravet er fremsat. Krav om indbetaling på ikke-indbetalte, tegnede aktier skal udgøre samme procentvise andel af alle aktier, der kan kræves indbetalt.

4. Banken fastsætter det sted, hvortil de i denne artikel omhandlede indbetalinger skal foretages; dog skal indbetalingen af den i denne artikels stk. 1 omhandlede første rate – indtil repræsentantskabets åbningsmøde – ske til regeringen i Den Kinesiske Folkerepublik, der fungerer som depotinstitution for Banken.

5. Et medlem, der med henblik på anvendelsen af nærværende stykke betragtes som et mindre udviklet land, kan vælge at betale sit tegnede aktiebeløb i henhold til denne artikels stk. 1 og 2 enten:

(a) udelukkende i dollars eller anden konvertibel valuta i op til ti (10) rater med hver rate svarende til ti (10) procent af det samlede beløb, hvor den første og anden rate forfalder som fastsat i stk. 1 og den tredje fordelt på ti rater med forfald henholdsvis to år efter og på de efterfølgende årsdatoer for denne overenskomsts ikrafttræden; eller

(b) med en del af beløbet i dollars eller anden konvertibel valuta og en anden del på op til halvtreds (50) procent af hver rate i medlemmets valuta efter den betalingsplan, der er beskrevet i denne artikels stk. 1. Følgende bestemmelser gælder for betalinger i henhold til dette punkt (b):

(i) Medlemmet skal på tidspunktet for aktietegningen i henhold til denne artikels stk. 1 underrette Banken om, hvor stor en andel af indbetalingerne der vil ske i medlemmets egen valuta.

(ii) Hvert medlems indbetaling i egen valuta i henhold til denne artikels stk. 5 skal være af den størrelse, som Banken fastsætter som svarende til den fulde modværdi i dollars af den del af det tegnede beløb, der indbetales. Den første indbetaling skal være af en sådan størrelse, som medlemmet anser for passende i henhold hertil, men skal inden halvfems (90) dage fra forfaldsdatoen være genstand for en sådan regulering, som Banken måtte finde fornøden for at nå op på den fulde modværdi af den pågældende indbetaling i dollars.

(iii) Når værdien af et medlems valuta i forhold til andre valutaer efter Bankens vurdering viser en betydelig nedgang, skal medlemmet inden for en rimelig frist i sin egen valuta indbetale et sådant beløb til Banken, som er tilstrækkeligt til at opretholde værdien af Bankens samlede beholdning af den pågældende valuta i anledning af aktietegningen.

(iv) Når værdien af et medlems valuta i forhold til andre valutaer efter Bankens vurdering viser en betydelig stigning, skal Banken inden for en rimelig frist i denne valuta betale et sådant beløb til medlemmet, som er tilstrækkeligt til at tilpasse værdien af Bankens samlede beholdning af den pågældende valuta i anledning af aktietegningen.

(v) Banken kan give afkald på sin ret til betaling i henhold til punkt (iii), og medlemmet kan give afkald på sin ret til betaling i henhold til punkt (iv).

6. Betaling til Banken af et medlems tegnede aktiebeløb i henhold til denne artikels stk. 5, punkt (b), kan erlægges i form af egenveksler eller andre gældsbeviser udstedt af medlemmets regering eller af den af medlemmet udpegede depotbank i stedet for det beløb, der skal betales i medlemslandets valuta, forudsat at Banken ikke har brug for et sådant beløb til varetagelse af sin virksomhed. Sådanne egenveksler og gældsbeviser er ikke-negotiable og ikke-rentebærende og skal på Bankens anfordring kunne indfries til pari.

Artikel 7 Vilkår for aktier

1. Aktier, som ved stiftelsen tegnes af medlemmer, udstedes til pari. Andre aktier udstedes til pari, medmindre repræsentantskabet under særlige omstændigheder med særligt flertal i henhold til artikel 28 træffer beslutning om at udstede dem på andre vilkår.

2. Aktierne skal være frie og ubehæftede i enhver henseende og kan kun overdrages til Banken.

3. Aktionærernes ansvar er begrænset til den ikke indbetalte del aktiernes emissionspris.

4. Et medlem hæfter ikke for Bankens forpligtelser på grund af sit medlemskab.

Artikel 8 Bankens ordinære kapital

Ved Bankens “ordinære kapital” forstås i denne overenskomst:

(i) Bankens autoriserede aktiekapital, der er tegnet i henhold til artikel 5, og som omfatter både indbetalte aktier og aktier, der kan kræves indbetalt;

(ii) midler, som Banken fremskaffer ved lånoptagelse i medfør af beføjelserne i artikel 16, stk. 1, og på hvilke bestemmelserne i artikel 6, stk. 3, om den del af kapitalen, der kan kræves indbetalt, finder anvendelse;

(iii) midler modtaget som tilbagebetaling af lån eller garantier, der er erhvervet med de i denne artikels punkt (i) og (ii) nævnte midler, eller som afkast på aktier og andre former for finansiering, der er godkendt i henhold til artikel 11, stk. 2, punkt (vi), og erhvervet med sådanne midler;

(iv) indtægter fra lån, der er finansieret med ovennævnte midler, eller fra garantier, på hvilke bestemmelserne i artikel 6, stk. 3, om den del af kapitalen, der kan kræves indbetalt, finder anvendelse; og

(v) alle andre midler og indtægter, som Banken modtager, og som ikke indgår i de i artikel 17 nævnte særlige fondsmidler.

KAPITEL III

BANKENS VIRKSOMHED

Artikel 9 Anvendelse af midlerne

Bankens midler og faciliteter skal udelukkende anvendes til opfyldelse af det i artikel 1 nævnte formål og til udførelse af de i artikel 2 nævnte opgaver samt i overensstemmelse med sunde bankprincipper.

Artikel 10 Bankens ordinære og særlige virksomhed

1. Bankens virksomhed opdeles i:

(i) ordinær virksomhed, der finansieres med Bankens ordinære kapital som omhandlet i artikel 8; og

(ii) særlig virksomhed, der finansieres med de særlige fondsmidler, som er omhandlet i artikel 17.

De to virksomhedstyper kan hver for sig finansiere elementer i samme projekt eller program.

2. Den ordinære kapital og de særlige fondsmidler skal til enhver tid og i alle henseender holdes, anvendes, bindes, investeres eller på anden måde benyttes fuldstændig adskilt fra hinanden. Bankens regnskaber skal udvise Bankens ordinære virksomhed og særlige virksomhed adskilt fra hinanden.

3. Bankens ordinære kapital må under ingen omstændigheder anvendes til at dække tab eller indfri forpligtelser, der opstår i forbindelse med den særlige virksomhed eller andre aktiviteter, hvortil der oprindelig var anvendt eller afsat midler fra de særlige fondsmidler.

4. Udgifter, der direkte vedrører den ordinære virksomhed, afholdes over Bankens ordinære kapital. Udgifter, der direkte vedrører den særlige virksomhed, afholdes over de særlige fondsmidler. Alle andre udgifter dækkes på sådanne betingelser, som Banken måtte fastsætte.

Artikel 11 Modtagerkredsen og retningslinjer for Bankens virksomhed

1. (a) Banken kan yde eller fremskaffe finansiering til ethvert medlem eller dertil knyttede organer, instanser eller politiske underafdelinger eller enheder eller virksomheder, som opererer på et medlems territorium, samt til internationale eller regionale organer eller enheder, som beskæftiger sig med regionens økonomiske udvikling.

(b) Banken kan under særlige omstændigheder yde bistand til en modtager, som ikke er anført i ovenstående punkt (a), under forudsætning af at repræsentantskabet med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28: (i) har besluttet, at en sådan bistand tjener Bankens formål og falder inden for Bankens opgaveområder og er til gavn for Bankens medlemmer; og (ii) har specificeret, hvilke former for bistand der i henhold til denne artikels stk. 2 kan ydes til en sådan modtager.

2. Banken udøver sin virksomhed på en eller flere af følgende måder:

(i) ved at yde, samfinansiere eller deltage i direkte lån;

(ii) ved at erhverve kapitalandele i en institution eller virksomhed;

(iii) ved at yde hel eller delvis garanti – enten som primær eller sekundær debitor – for lån til økonomisk udvikling;

(iv) ved at benytte de særlige fondsmidler i overensstemmelse med de aftaler, der fastlægger disse midlers anvendelse;

(v) ved at yde teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 15; eller

(vi) gennem andre former for finansiering, som repræsentantskabet måtte beslutte med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

Artikel 12 Begrænsninger i Bankens ordinære virksomhed

1. Det samlede beløb, som Banken inden for rammerne af sin ordinære virksomhed har bundet i lån, erhvervelser af kapitalandele, garantier og andre former for finansiering i henhold til artikel 11, stk. 2, punkt (i), (ii), (iii) og (iv), må på intet tidspunkt forøges, hvis det samlede beløb ved en sådan forøgelse ville komme til at overstige Bankens ubehæftede aktiekapital med tillæg af reserver og overført overskud, der indgår i Bankens ordinære kapital. Uanset bestemmelserne i foregående sætning kan repræsentantskabet til enhver tid beslutte med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28, at begrænsningen i henhold til dette stykke – baseret på Bankens finansielle stilling og økonomiske situation – kan øges op til 250% af Bankens ubehæftede aktiekapital med tillæg af reserver og overført overskud, der indgår i Bankens ordinære kapital.

2. Bankens samlede erhvervelser af kapitalandele må på intet tidspunkt overstige Bankens ubehæftede indbetalte aktiekapital med tillæg af overskud og almindelige reserver.

Artikel 13 Forretningsprincipper

Banken udøver sin virksomhed i overensstemmelse med følgende principper:

1. Banken skal anvende sunde bankprincipper i sin virksomhed.

2. Bankens virksomhed sigter primært på finansiering af særlige projekter eller særlige investeringsprogrammer, på erhvervelse af kapitalandele og på ydelse af teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 15.

3. Banken finansierer ikke foranstaltninger på et medlems territorium, hvis det pågældende medlem gør indsigelse mod en sådan finansiering.

4. Banken skal sikre, at alle Bankens virksomhedsaktiviteter er forenelige med Bankens operationelle og finansielle politikker, herunder blandt andet politikker om miljømæssige og sociale påvirkninger.

5. Ved behandlingen af en ansøgning om finansiering skal Banken tage behørigt hensyn til låntagerens mulighed for at opnå finansiering eller faciliteter andre steder på vilkår og betingelser, som Banken finder rimelige for låntageren, under hensyntagen til alle relevante forhold.

6. Når Banken yder lån eller stiller garanti for finansiering, skal den tage behørigt hensyn til udsigterne til, at låntageren og eventuelt garanten vil være i stand til at opfylde forpligtelserne i forbindelse med finansieringskontrakten.

7. Når Banken yder lån eller stiller garanti for finansiering, skal lånevilkårene, blandt andet renten, øvrige gebyrer og afdragsordningen, fastsættes således, at de efter Bankens vurdering er passende for den pågældende finansiering og den risiko, Banken påtager sig.

8. Banken må ikke lægge begrænsninger på køb af varer og tjenesteydelser fra et land, som foretages med provenuet på et lån, der er effektueret inden for rammerne af Bankens ordinære eller særlige virksomhed.

9. Banken skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at provenuet på lån, som Banken har ydet, stillet garanti for eller deltaget i, kun anvendes til de formål, hvortil lånet blev ydet, idet der bør lægges behørig vægt på hensynet til økonomi og effektivitet.

10. Banken skal tage behørigt hensyn til, at en uforholdsmæssig stor del af Bankens midler ikke bør anvendes til fordel for et enkelt medlem.

11. Banken skal bestræbe sig på at opretholde en rimelig spredning i sine investeringer i kapitalandele. Ved Bankens investeringer i kapitalandele påtager Banken sig ikke ansvar for ledelsen af en enhed eller virksomhed, i hvilken Banken besidder en kapitalandel, og søger ej heller at opnå en bestemmende indflydelse i den pågældende enhed eller virksomhed, medmindre dette er nødvendigt for at beskytte Bankens investering.

Artikel 14 Vilkår og betingelser for finansiering

1. For så vidt angår lån, som Banken yder, deltager i eller stiller garanti for, fastsættes vilkårene og betingelserne i kontrakten i overensstemmelse med de i artikel 13 anførte forretningsprincipper og denne overenskomsts øvrige bestemmelser. Ved fastsættelsen af sådanne vilkår og betingelser sørger Banken for fornøden sikring af sine indtægter og sin finansielle stilling.

2. Er modtageren af et lån eller en lånegaranti ikke selv medlem, kan Banken, når den finder det ønskeligt, kræve, at det medlem, på hvis territorium det pågældende projekt skal realiseres, eller det pågældende medlems offentlige organ eller instans, som Banken kan acceptere, skal garantere for tilbagebetaling af hovedstol, betaling af renter og andre gebyrer på lånet i overensstemmelse med lånekontrakten.

3. En kapitalandel må normalt ikke overstige en sådan procentandel af en given enheds eller virksomheds aktiekapital, som er tilladt i henhold til de af bestyrelsen godkendte politikker.

4. Banken kan i udøvelsen af sin virksomhed yde finansiering i det pågældende lands valuta i overensstemmelse med politikker, som minimerer valutakursrisikoen.

Artikel 15 Teknisk bistand

1. Banken kan yde teknisk rådgivning og bistand og andre tilsvarende former for bistand, såfremt dette tjener Bankens formål og falder inden for Bankens opgaveområder.

2. Hvor udgifter afholdt i forbindelse med sådanne ydelser ikke kan refunderes, dækkes disse udgifter af Bankens indtægter.

KAPITEL IV

BANKENS ØKONOMI

Artikel 16 Almindelige beføjelser

Ud over de beføjelser, der er fastsat i andre bestemmelser i denne overenskomst, har Banken følgende beføjelser.

1. Banken kan gennem låntagning eller på anden måde skaffe midler i medlemslande eller andre steder i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser.

2. Banken kan købe eller sælge værdipapirer, som Banken selv har udstedt, stillet garanti for eller anbragt kapital i.

3. Banken kan stille garanti for værdipapirer, som Banken har anbragt kapital i, med henblik på at lette salget deraf.

4. Banken kan stille garanti for eller deltage i garantistillelse for værdipapiremissioner, der foretages af en enhed eller virksomhed med et formål, der er foreneligt med Bankens formål.

5. Banken kan investere eller placere midler, som Banken ikke har brug for i sin virksomhed.

6. Banken skal sikre, at hvert værdipapir, som Banken har udstedt eller stillet garanti for, på forsiden forsynes med en iøjnefaldende angivelse af, at det ikke repræsenterer en forpligtelse for en regering, medmindre det rent faktisk er en bestemt regering, der har indgået forpligtelsen; i så fald skal dette udtrykkeligt fremgå af værdipapiret.

7. Banken kan etablere og forvalte midler for andre parter, såfremt sådanne forvaltede midler tjener Bankens formål og falder inden for Bankens opgaveområder, i henhold til en forvaltningsfonds rammevilkår, som skal være godkendt af repræsentantskabet.

8. Banken kan etablere tilknyttede enheder, som skal tjene Bankens formål og falde inden for Bankens opgaveområder, såfremt dette godkendes af repræsentantskabet ved en beslutning truffet med særligt flertal i henhold til artikel 28.

9. Banken kan udøve sådanne andre beføjelser og fastsætte sådanne regler og bestemmelser, der måtte være nødvendige eller egnede til fremme af Bankens formål og opgaver, og som er forenelige med bestemmelserne i denne overenskomst.

Artikel 17 Særlige fonde

1. Banken kan vælge at varetage administrationen af særlige fonde, der tjener Bankens formål og falder inden for Bankens opgaveområder; sådanne særlige fonde indgår i Bankens midler. Omkostningerne ved at administrere en særlig fond dækkes af den pågældende særlige fond.

2. De særlige fonde, som Banken accepterer, kan anvendes på sådanne vilkår og betingelser, som er forenelige med Bankens formål og opgaver og med den om disse fonde indgåede aftale.

3. Banken fastsætter de regler og bestemmelser, der er nødvendige for at oprette, administrere og anvende de enkelte særlige fonde. Disse regler og bestemmelser skal være forenelige med bestemmelserne i denne overenskomst bortset fra de bestemmelser, der udtrykkeligt kun gælder for Bankens ordinære virksomhed.

4. Ved “særlige fondsmidler” forstås midlerne i de enkelte særlige fonde, som omfatter:

(i) midler, som Banken har accepteret under en særlig fond;

(ii) midler, der er tilbagebetalt i forbindelse med lån eller garantier, og provenu af aktier, der er finansieret med midler fra en særlig fond, og som tilfalder denne særlige fond i overensstemmelse med reglerne og bestemmelserne for denne særlige fond;

(iii) indtægter af investeringer af særlige fondsmidler; og andre midler, der er stillet til rådighed for en særlig fond.

Artikel 18 Fordeling og udlodning af nettoindtægter

1. Repræsentantskabet bestemmer mindst én gang om året, hvor stor en del af Bankens nettoindtægter efter henlæggelse til reserver der skal fordeles på overført overskud eller andre formål, og hvor stor en del der eventuelt skal udloddes til medlemmerne. Beslutning om anvendelse af Bankens nettoindtægter til andre formål træffes med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

2. Den udlodning, der er omhandlet i stk. 1, foretages i forhold til størrelsen af de enkelte medlemmers aktiebesiddelser, og udbetalinger finder sted på de betingelser og i den valuta, som repræsentantskabet måtte fastsætte.

Artikel 19 Valutaer

1. Medlemmerne må ikke indføre begrænsninger eller restriktioner i forhold til valutaer, herunder valutaer, der modtages, besiddes eller anvendes af Banken eller af nogen, som har modtaget disse fra Banken, til betaling i et hvilket som helst land.

2. Når det i henhold til denne overenskomst måtte blive nødvendigt at værdiansætte en valuta i forhold til en anden eller træffe afgørelse om, hvorvidt en valuta er konvertibel, skal en sådan værdiansættelse eller afgørelse foretages og træffes af Banken.

Artikel 20 Metoder til opfyldelse af Bankens forpligtelser

1. I tilfælde af restancer eller misligholdelse af kontrakter vedrørende lån, som Banken har ydet, deltaget i eller stillet garanti for inden for rammerne af den ordinære virksomhed, og i tilfælde af tab, der opstår i forbindelse med aktier eller andre former for finansiering i henhold til artikel 11, stk. 2, punkt (vi), træffer Banken sådanne foranstaltninger, som den måtte finde hensigtsmæssige. Banken foretager passende hensættelser til dækning af eventuelle tab.

2. Tab, der opstår inden for rammerne af Bankens ordinære virksomhed, dækkes:

(i) i første række, af de i stk. 1 nævnte hensættelser;

(ii) i anden række, af nettoindtægterne;

(iii) i tredje række, af reserverne og det overførte overskud;

(iv) i fjerde række, af den ubehæftede indbetalte kapital; og

(v) til sidst, af en passende del af den tegnede kapital, der kan kræves indbetalt, men som endnu ikke er krævet indbetalt, idet en sådan kapital indbetales i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3.

KAPITEL V

LEDELSE

Artikel 21 Bankens struktur

Banken har et repræsentantskab, en bestyrelse, en præsident, en eller flere vicepræsidenter og sådanne andre tjenestemænd og funktionærer, der skønnes nødvendige.

Artikel 22 Repræsentantskabet: Sammensætning

1. Hvert medlem repræsenteres i repræsentantskabet og udnævner et repræsentantskabsmedlem og en suppleant. Hvert repræsentantskabsmedlem og hver suppleant varetager hvervet, så længe det medlem, som har foretaget udnævnelsen, ønsker det. En suppleant kan kun stemme, når repræsentant¬skabs-medlemmet har forfald.

2. På hvert af de årlige møder vælger repræsentantskabet ét af repræsentant-skabsmedlemmerne til formand, som beklæder formandsposten indtil valget af den næste formand.

3. Repræsentantskabsmedlemmerne og deres suppleanter varetager deres hverv uden vederlag fra Banken; dog kan Banken i rimeligt omfang refundere deres udgifter ved deltagelse i møder.

Artikel 23 Repræsentantskabet: Beføjelser

1. Repræsentantskabet er højeste myndighed i alle Bankens anliggender.

2. Repræsentantskabet kan delegere enhver af sine beføjelser til bestyrelsen med undtagelse af beføjelsen til:

(i) at optage nye medlemmer og fastsætte betingelserne for deres optagelse;

(ii) at udvide eller nedsætte Bankens autoriserede aktiekapital;

(iii) at suspendere et medlem;

(iv) at træffe afgørelse i appelsager vedrørende bestyrelsens fortolkning eller anvendelse af denne overenskomst;

(v) at vælge Bankens bestyrelse og fastsætte, hvilke udgifter der refunderes til bestyrelsesmedlemmerne og deres suppleanter, samt disses eventuelle honorarer i henhold til artikel 25, stk. 6;

(vi) at vælge præsidenten, suspendere eller fjerne præsidenten fra hvervet samt fastsætte præsidentens aflønning og andre ansættelsesvilkår;

(vii) at godkende Bankens almindelige balance og resultatopgørelse på grundlag af revisionspåtegningen;

(viii) at træffe bestemmelse om reserverne og fordelingen og udlodningen af Bankens nettooverskud;

(ix) at ændre denne overenskomst;

(x) at træffe beslutning om at bringe Bankens virksomhed til ophør og udlodde dens aktiver; og

(xi) at udøve alle øvrige beføjelser, der udtrykkeligt er tillagt repræsentant¬skabet i denne overenskomst.

3. Repræsentantskabet bibeholder beføjelse til at træffe endelig afgørelse i alle sager, der overdrages eller delegeres til bestyrelsen efter stk. 2 i denne overenskomst.

Artikel 24 Repræsentantskabet: Procedure

1. Repræsentantskabet afholder et årligt møde og sådanne andre møder, som repræsentantskabet i øvrigt måtte træffe bestemmelse om, eller hvortil bestyrelsen indkalder. Repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen, når mindst fem (5) medlemmer af Banken fremsætter anmodning herom.

2. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når et flertal af repræsentant-skabs¬medlemmerne, der repræsenterer mindst to tredjedele af medlemmernes samlede stemmetal, er til stede.

3. Repræsentantskabet kan bestemme, at bestyrelsen kan opnå et votum fra repræsentantskabet vedrørende et bestemt spørgsmål uden at indkalde til et repræsentantskabsmøde, og kan give mulighed for afholdelse af elektroniske møder i repræsentantskabet under særlige omstændigheder.

4. Repræsentantskabet og – i det omfang den har beføjelse hertil – bestyrelsen kan vedtage sådanne regler og bestemmelser og oprette sådanne tilknyttede enheder, som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for Bankens virksomhed.

Artikel 25 Bestyrelsen: Sammensætning

1. Bestyrelsen består af tolv (12) medlemmer, der ikke er medlemmer af repræsentantskabet, og hvoraf:

(i) ni (9) vælges af de repræsentantskabsmedlemmer, der repræsenterer de regionale medlemmer; og

(ii) tre (3) vælges af de repræsentantskabsmedlemmer, der repræsenterer de ikke-regionale medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne skal have en høj grad af faglig kompetence i økonomiske og finansielle spørgsmål og vælges i overensstemmelse med bilag B. Bestyrelsesmedlemmerne kan ud over at repræsentere de medlemmer, af hvis repræsentantskabsmedlemmer de er valgt, også repræsentere medlemmer, som overdrager dem deres stemmer.

2. Repræsentantskabet vurderer løbende bestyrelsens størrelse og sammensætning og kan forøge eller formindske antallet af bestyrelsesmedlemmer eller ændre bestyrelsens sammensætning ved en beslutning truffet med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

3. Hvert bestyrelsesmedlem udnævner en suppleant med fuldmagt til at fungere i dennes sted, når vedkommende ikke er til stede. Repræsentantskabet vedtager regler, som gør det muligt for et bestyrelsesmedlem, der vælges af flere end et bestemt antal medlemmer, at udnævne en yderligere suppleant.

4. Bestyrelsesmedlemmerne og deres suppleanter skal være statsborgere i medlemslandene. To eller flere bestyrelsesmedlemmer må ikke være af samme nationalitet, ligesom to eller flere bestyrelsessuppleanter ikke må være af samme nationalitet. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men kan kun deltage i afstemninger, når vedkommende handler i bestyrelsesmedlemmets sted.

5. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på to (2) år ad gangen og kan genvælges.

(a) Bestyrelsesmedlemmerne varetager deres bestyrelseshverv, indtil deres efterfølgere er valgt og har overtaget deres poster.

(b) Hvis et bestyrelsesmedlems post bliver ledig tidligere end et hundrede firs (180) dage før udløbet af det tidsrum, for hvilket vedkommende er valgt, vælger de repræsentantskabsmedlemmer, der havde valgt det afgåede bestyrelsesmedlem, et nyt bestyrelsesmedlem for resten af perioden i overensstemmelse med bilag B. Til et sådant valg kræves et flertal af de af repræsentantskabsmedlemmerne afgivne stemmer. Hvis et bestyrelsesmedlems post bliver ledig et hundrede firs (180) eller færre dage før udløbet af det tidsrum, for hvilket vedkommende er valgt, kan de repræsentantskabsmedlemmer, der havde valgt det afgåede bestyrelsesmedlem, på samme måde vælge et nyt bestyrelsesmedlem for resten af perioden.

(c) Så længe bestyrelseshvervet er ledigt, udøver det afgåede bestyrelsesmedlems suppleant dennes beføjelser med undtagelse af beføjelsen til at udnævne en suppleant.

6. Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter varetager deres hverv uden vederlag fra Banken, medmindre repræsentantskabet måtte træffe anden beslutning herom; dog kan Banken i rimeligt omfang refundere deres udgifter ved deltagelse i møder.

Artikel 26 Bestyrelsen: Beføjelser

Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsen af Bankens almindelige virksomhed og udøver i så henseende – ud over de beføjelser, der udtrykkeligt er tillagt den ved denne overenskomst – alle de beføjelser, der har fået delegeret af repræsentant-skabet, idet den navnlig skal:

(i) forberede repræsentantskabets arbejde;

(ii) udforme Bankens politikker og med et flertal, der repræsenterer mindst tre fjerdedele af medlemmernes samlede stemmetal, træffe beslutninger om Bankens væsentlige operationelle og finansielle politikker samt om delegering af beføjelser til præsidenten i overensstemmelse med Bankens politikker;

(iii) træffe beslutninger vedrørende Bankens virksomhed i henhold til artikel 11, stk. 2, og med et flertal, der repræsenterer mindst tre fjerdedele af medlemmernes samlede stemmetal, træffe beslutninger om delegering af sådanne beføjelser til præsidenten;

(iv) føre løbende tilsyn med forvaltningen og driften af Banken og oprette en tilsynsmekanisme i dette øjemed i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed, åbenhed, uafhængighed og ansvarlighed;

(v) godkende Bankens strategi, årsplan og budget;

(vi) nedsætte sådanne udvalg, som måtte anses for ønskelige; og

(vii) fremlægge de reviderede regnskaber for hvert regnskabsår til repræsentant-skabets godkendelse.

Artikel 27 Bestyrelsen: Procedure

1. Bestyrelsen afholder møde så ofte, som Bankens virksomhed kræver det, idet møderne afholdes med jævne mellemrum i løbet af året. Bestyrelsen afholder ikke sine møder et fast sted, medmindre repræsentantskabet træffer anden beslutning med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28. Møder kan indkaldes af formanden, eller når mindst tre (3) bestyrelsesmedlemmer fremsætter anmodning herom.

2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, der repræsenterer mindst to tredjedele af medlemmernes samlede stemmetal, er til stede.

3. Repræsentantskabet vedtager bestemmelser, i henhold til hvilke et medlem, såfremt ingen af bestyrelsesmedlemmerne er af det pågældende medlems nationalitet, kan lade sig repræsentere uden stemmeret ved et bestyrelsesmøde, når en sag, der særligt angår medlemmet, er genstand for behandling.

4. Bestyrelsen kan bestemme, at bestyrelsen har mulighed for at afholde et elektronisk møde eller foretage en elektronisk afstemning uden at afholde et møde.

Artikel 28 Afstemning

1. Hvert medlems samlede stemmetal udgøres af summen af medlemmets basisstemmer, aktiestemmer og, i forbindelse med et stiftende medlem, stiftelsesstemmer.

(i) Hvert medlems basisstemmer er det stemmetal, der følger af en lige fordeling blandt alle medlemmer af tolv (12) procent af den samlede sum af alle medlemmernes basisstemmer, aktiestemmer og stiftelsesstemmer.

(ii) Hvert medlems aktiestemmetal svarer til det antal aktier, det pågældende medlem besidder i Banken.

(iii) Hvert stiftende medlem tildeles seks hundrede (600) stiftelsesaktier.

Hvis et medlem har undladt at indbetale en del af det beløb, der er forfaldent ifølge forpligtelserne i forbindelse med de indbetalte aktier i henhold til artikel 6, vil dette medlem – så længe dette beløb ikke er indbetalt – få reduceret det antal aktiestemmer, vedkommende kan bruge, med en procentdel svarende til det skyldige, men ikke indbetalte beløbs andel af den samlede pålydende værdi af de af dette medlem tegnede indbetalte aktier.

2. Ved afstemninger i repræsentantskabet er hvert repræsentantskabsmedlem berettiget til at afgive de stemmer, der tilkommer det medlem, vedkommende repræsenterer.

(i) Medmindre andet udtrykkeligt er foreskrevet i denne overenskomst, træffes alle repræsentantskabets beslutninger med et flertal af de afgivne stemmer.

(ii) Til vedtagelse af en beslutning med kvalificeret flertal i repræsentantskabet kræves, at to tredjedele af det samlede antal repræsentantskabsmedlemmer, som repræsenterer mindst tre fjerdedele af medlemmernes samlede stemmetal, stemmer for forslaget.

(iii) Til vedtagelse af en beslutning med særligt flertal i repræsentantskabet kræves, at det samlede antal repræsentantskabsmedlemmer, som repræsenterer mindst et flertal af medlemmernes samlede stemmetal, stemmer for forslaget.

3. Ved afstemninger i bestyrelsen er hvert bestyrelsesmedlem berettiget til at afgive det antal stemmer, som de repræsentantskabsmedlemmer, der har valgt vedkommende, er berettigede til, samt til at afgive det antal stemmer, som de repræsentantskabsmedlemmer, der har overdraget deres stemmer til vedkommende i overensstemmelse med bilag B, er berettigede til.

(i) Et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer mere end ét medlem, kan særskilt afgive stemme for de medlemmer, som vedkommende repræsenterer.

(ii) Medmindre andet udtrykkeligt er foreskrevet i denne overenskomst, træffes alle bestyrelsens beslutninger med et flertal af de afgivne stemmer.

Artikel 29 Præsidenten

1. Gennem en åben, gennemsigtig og kvalifikationsbaseret proces vælger repræsentantskabet en præsident for Banken ved en beslutning truffet med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28. Præsidenten skal være statsborger i et at de regionale medlemslande. Så længe præsidenten beklæder posten, må denne ikke være medlem af repræsentantskabet eller bestyrelsen og må ej heller være suppleant for et repræsentantskabsmedlem eller bestyrelsesmedlem.

2. Præsidentens embedsperiode er fem (5) år. Præsidenten kan genvælges én gang. Præsidenten kan suspenderes eller fjernes fra hvervet, hvis repræsentant-skabet træffer beslutning herom med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

(a) Hvis præsidentposten af en eller anden grund bliver ledig før embedsperiodens udløb, vælger repræsentantskabet en fungerende præsident for en midlertidig periode eller vælger en ny præsident i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikels stk. 1.

3. Præsidenten er formand for bestyrelsen, men har ikke stemmeret; dog har præsidenten den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed. Præsidenten kan deltage i repræsentantskabets møder, men uden stemmeret.

4. Præsidenten er Bankens juridiske repræsentant. Præsidenten er leder af Bankens personale og varetager efter bestyrelsens anvisning Bankens løbende forretninger.

Artikel 30 Bankens tjenestemænd og funktionærer

1. En eller flere vicepræsidenter udnævnes af bestyrelsen på anbefaling af præsidenten på grundlag af en åben, gennemsigtig og kvalifikationsbaseret proces. Bestyrelsen fastsætter en vicepræsidents embedstid, beføjelser og administrative opgaver i Banken. Såfremt en præsident har forfald, udøves dennes beføjelser og varetages dennes opgaver af en vicepræsident.

2. Præsidenten er ansvarlig for organisationen af Bankens tjenestemands- og funktionærstab samt for ansættelser og afskedigelser i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne regler, idet vicepræsidenter i det i stk. 1 anførte omfang er undtaget herfra.

3. Præsidenten skal ved personaleansættelser og ved anbefaling af vicepræsidenter tage passende hensyn til at engagere tjenestemænd og funktionærer på et så bredt geografisk grundlag som muligt, dog med det forbehold, at det er af største vigtighed at sikre Banken den højeste grad af dygtighed og sagkundskab.

Artikel 31 Bankens internationale karakter

1. Banken må ikke acceptere særlige fonde, lån eller bistand, som på nogen måde kan skade, fordreje eller på anden vis ændre Bankens formål eller opgaver.

2. Banken og Bankens præsident, tjenestemænd og funktionærer må ikke gribe ind i et medlems politiske anliggender, ligesom de i deres beslutnings¬tagning heller ikke må lade sig påvirke af det pågældende medlems politiske karakter. Deres beslutninger skal alene træffes på grundlag af økonomiske hensyn. Sådanne hensyn skal afvejes upartisk med henblik på at give Banken mulighed for at opfylde sit formål og udføre sine opgaver.

3. Bankens præsident, tjenestemænd og funktionærer er under udøvelsen af deres tjenestegerning udelukkende ansvarlige over for Banken og står ikke til ansvar over for nogen anden myndighed. Hvert af Bankens medlemmer skal respektere dette ansvars internationale karakter og afholde sig fra ethvert forsøg på at øve indflydelse på de pågældende under varetagelsen af deres pligter.

KAPITEL VI

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 32 Bankens kontorer

1. Banken har hovedsæde i Beijing, Den Kinesiske Folkerepublik.

2. Banken kan oprette agenturer eller filialkontorer andre steder.

Artikel 33 Kommunikationskanal; Forvaringssteder

1. Hvert medlem udpeger et dertil egnet officielt organ, som Banken kan rette henvendelse til i forbindelse med spørgsmål, der opstår som led i denne overenskomst.

2. Hvert medlem udpeger sin centralbank eller et sådant andet organ, der måtte være aftalt med Banken, som forvaringssted for såvel Bankens beholdning af vedkommende medlems valuta som andre af Bankens aktiver.

3. Banken kan opbevare sine aktiver på sådanne forvaringssteder, som bestyrelsen måtte beslutte.

Artikel 34 Beretninger og oplysninger

1. Bankens arbejdssprog er engelsk, og Banken påberåber sig denne overenskomsts engelske tekst, for så vidt angår alle trufne beslutninger og alle fortolkninger foretaget i henhold til artikel 54.

2. Medlemmerne skal udlevere de oplysninger til Banken, som Banken med rimelighed måtte rekvirere med henblik på at lette Bankens varetagelse af sine opgaver.

3. Banken tilstiller medlemmerne en årsberetning indeholdende en revideret regnskabsopgørelse og offentliggør en sådan beretning. Banken tilstiller endvidere hvert kvartal sine medlemmer en summarisk oversigt over sin finansielle stilling og en resultatopgørelse, der viser resultatet af Bankens virksomhed.

4. Banken udarbejder en politik om offentliggørelse af oplysninger for at fremme gennemsigtighed i sin virksomhed. Banken kan endvidere offentliggøre sådanne andre beretninger, som den finder ønskelige for at opfylde sit formål og varetage sine opgaver.

Artikel 35 Samarbejde med medlemmer og internationale organisationer

1. Banken skal indgå i et tæt samarbejde med sine medlemmer og – i det omfang Banken måtte finde det hensigtsmæssigt inden for denne overenskomsts rammer – med andre internationale finansielle institutioner og internationale organisationer, som beskæftiger sig med regionens økonomiske udvikling eller Bankens forretningsområder.

2. Banken kan med bestyrelsens godkendelse indgå aftaler med sådanne organisationer, såfremt dette tjener et formål, der er foreneligt med denne overenskomst.

Artikel 36 Henvisninger

1. Henvisninger i denne overenskomst til “artikel” eller “bilag” henviser til artikler og bilag i denne overenskomst, medmindre andet er angivet.

2. Henvisninger i denne overenskomst til et bestemt køn skal opfattes som generiske.

KAPITEL VII

UDTRÆDEN OG SUSPENSION AF MEDLEMMER

Artikel 37 Medlemmers ret til udtræden

1. Hvert medlem kan til enhver tid udtræde af Banken ved at indsende en skriftlig opsigelse til Bankens hovedsæde.

2. Et medlems udtræden træder i kraft, og medlemskabet ophører, fra den i meddelelsen angivne dato, dog tidligst seks (6) måneder efter Bankens modtagelse af opsigelsen. Før udmeldelsen træder endeligt i kraft, kan medlemmet dog til enhver tid ved skriftlig meddelelse til Banken trække sin beslutning om udtræden tilbage.

3. Et udtrædende medlem hæfter vedblivende for alle direkte og betingede forpligtelser over for Banken, som medlemmet havde på datoen for indgivelsen af opsigelsen. Hvis medlemmets udtræden træder endeligt i kraft, hæfter medlemmet ikke for forpligtelser, der hidrører fra virksomhed, som Banken har bragt til udførelse efter datoen for dens modtagelse af opsigelsen.

Artikel 38 Suspension af medlemskab

1. Undlader et medlem at opfylde en eller flere af sine forpligtelser over for Banken, kan repræsentantskabet suspendere det pågældende medlem ved en beslutning truffet med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

2. Det således suspenderede medlem ophører automatisk med at være medlem, når der er forløbet ét (1) år efter datoen for suspensionen, medmindre repræsentantskabet – med samme flertal, som kræves til suspension, i henhold til artikel 28 – beslutter at genoptage vedkommende som medlem.

3. Et suspenderet medlem kan, så længe suspensionen varer, ikke udøve nogen rettigheder i henhold til denne overenskomst med undtagelse af retten til udtræden, hvorimod medlemmet vedblivende er underkastet alle forpligtelser.

Artikel 39 Afvikling af mellemværender

1. Når et medlem ophører med at være medlem, hæfter det vedblivende for sine direkte forpligtelser over for Banken samt for sine betingede forpligtelser over for denne, så længe nogen del af de lån, garantier, kapitalandele eller andre former for finansiering i henhold til artikel 11, stk. 2, punkt (vi) (herefter “anden finansiering”), der er henholdsvis ydet og erhvervet inden medlemmets udtræden, er udestående; medlemmet pådrager sig derimod intet ansvar med hensyn til lån, garantier, kapitalandele eller anden finansiering, der efter dette tidspunkt henholdsvis ydes og erhverves af Banken, og ophører med at få del i Bankens indtægter og deltage i dens udgifter.

2. Når et land ophører med at være medlem, træffer Banken foranstaltninger med henblik på tilbagekøb af vedkommende lands aktier som led i afviklingen af mellemværendet med landet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikels stk. 3 og 4. Herved skal den kurs, hvortil aktierne tilbagekøbes, ansættes til den værdi, som Bankens regnskaber udviser den dag, landet ophører med at være medlem.

3. Betalingen for de af Banken i henhold til denne artikel tilbagekøbte aktier skal være undergivet følgende betingelser:

(i) Ethvert til vedkommende land for dets aktier skyldigt beløb skal tilbageholdes, så længe landet, dets centralbank eller et af dets organer, instanser eller politiske underafdelinger hæfter over for Banken som låntager, garant eller anden modpart i henseende til kapitalandele eller anden finansiering, og et sådant beløb kan efter Bankens frie valg anvendes til dækning af nævnte forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Intet beløb kan tilbageholdes til dækning af landets betingede forpligtelse til efter påkrav at foretage fremtidige indbetalinger på tegnede aktier i overensstemmelse med denne overenskomsts artikel 6, stykke 3. I intet tilfælde må et medlems tilgodehavende for aktier udbetales før seks (6) måneder efter den dato, hvor landet er ophørt med at være medlem.

(ii) Betalingen for aktier kan finde sted, efterhånden som de tilsvarende aktiecertifikater afleveres af vedkommende land, og i det omfang den i overensstemmelse med denne artikels stk. 2 fastsatte tilbagekøbspris overstiger de samlede forpligtelser i forbindelse med de under dette stykkes punkt (i) omhandlede lån, garantier, kapitalandele og anden finansiering, indtil det tidligere medlem har modtaget den fulde tilbagekøbspris.

(iii) Betalingerne finder sted i sådanne disponible valutaer, som Banken bestemmer under hensyntagen til sin finansielle stilling.

(iv) Hvis Banken lider tab på lån, garantier, kapitalandele eller anden finansiering, som ikke var indfriet på den dato, hvor et land ophørte med at være medlem, og sådanne tab overstiger de reserver, der på denne dato findes til imødegåelse af tab, skal det pågældende land på anfordring tilbagebetale det beløb, hvormed tilbagekøbsprisen for dets aktier ville være blevet formindsket, dersom tabene var blevet medregnet ved fastsættelsen af tilbagekøbsprisen. Endvidere skal det tidligere medlem vedblivende hæfte for eventuelle ikke indbetalte beløb af aktiekapitalen i overensstemmelse med denne overenskomsts artikel 6, stk. 3, i samme omfang som det ville have haft indbetalingspligt, dersom nedskrivningen af kapitalen havde fundet sted, og indbetaling var blevet foretaget på det tidspunkt, hvor aktiernes tilbagekøbspris blev fastsat.

4. Hvis Banken inden seks (6) måneder fra den dato, hvor et land ophører med at være medlem, standser sin virksomhed i henhold til artikel 41, skal alle vedkommende lands rettigheder afhænge af de i artikel 41-43 indeholdte bestemmelser. Et sådant land skal i forhold til disse artikler fortsat betragtes som medlem, men skal ikke have nogen stemmerettigheder.

KAPITEL VIII

MIDLERTIDIG OG DEFINITIV STANDSNING AF BANKENS VIRKSOMHED

Artikel 40 Midlertidig standsning af Bankens virksomhed

I nødstilfælde kan bestyrelsen midlertidigt standse de forretninger, der vedrører nye lån, garantier, kapitalandele og andre former for finansiering i henhold til artikel 11, stk. 2, punkt (vi), indtil repræsentantskabet får lejlighed til at foretage nøjere overvejelser og træffe yderligere foranstaltninger.

Artikel 41 Definitiv standsning af Bankens virksomhed

1. Banken kan standse sin virksomhed, hvis repræsentantskabet træffer beslutning herom med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

2. Efter en sådan standsning skal Banken straks ophøre med al virksomhed med undtagelse af, hvad der står i forbindelse med behørig realisation, bevaring og sikring af Bankens aktiver samt afvikling af dens forpligtelser.

Artikel 42 Medlemmernes forpligtelser og betaling af fordringer

1. I tilfælde af standsning af Bankens virksomhed hæfter alle medlemmerne vedblivende for sådanne beløb af Bankens aktiekapital, som ikke er krævet indbetalt, og for deres forpligtelser med hensyn til devaluering af deres valutaer, indtil alle kreditorernes fordringer, herunder alle betingede fordringer, er dækket.

2. Alle kreditorer med direkte fordringer skal i første række fyldestgøres gennem Bankens aktiver og dernæst gennem indbetalinger til Banken af tegnede aktiebeløb vedrørende ikke indbetalte aktier eller aktier, der kan kræves indbetalt. Inden bestyrelsen foretager udbetalinger til kreditorer, der har direkte fordringer, skal den træffe sådanne foranstaltninger, som den finder nødvendige for at sikre, at kreditorer med direkte fordringer og kreditorer med betingede fordringer modtager samme procentvise dækning.

Artikel 43 Udlodning af aktiver

1. Der kan først foretages udlodning af aktiver til medlemmerne i anledning af deres tegning af aktier i Banken, når:

(i) alle kreditorernes fordringer er dækket, eller der er foretaget henlæggelser til deres imødegåelse; og når

(ii) repræsentantskabet med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28 har besluttet at foretage en sådan udlodning.

2. Udlodning af Bankens aktiver til medlemmerne skal ske i forhold til hvert medlems aktiepost og skal gennemføres på sådanne tidspunkter og betingelser, som Banken finder retfærdige og rimelige. De udloddede andele af aktiverne behøver ikke at være ensartede med hensyn til aktivernes art. Et medlem er først berettiget til at modtage sin andel af aktiverne, når det har opfyldt alle sine forpligtelser over for Banken.

3. Ethvert medlem, der i henhold til denne artikel får udloddet aktiver, skal have samme rettigheder med hensyn til sådanne aktiver, som Banken havde, før udlodningen fandt sted.

KAPITEL IX

RETSSTILLING, IMMUNITETER, PRIVILEGIER OG FRITAGELSER

Artikel 44 Kapitlets formål

1. For at sætte Banken i stand til at opfylde sit formål og varetage de opgaver, den er blevet betroet, skal den retsstilling og de immuniteter, privilegier og fritagelser, der omhandles i dette kapitel, indrømmes Banken inden for ethvert medlems territorium.

2. Hvert medlem skal omgående træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre de i dette kapitel indeholdte bestemmelserne inden for sit eget territorium og skal give Banken underretning om, hvilke konkrete foranstaltninger det i så henseende har truffet.

Artikel 45 Bankens retsstilling

Banken skal i enhver henseende betragtes som en juridisk person og er i særdeleshed berettiget til:

(i) at indgå aftaler;

(ii) at erhverve og afhænde løsøre og fast ejendom;

(iii) at anlægge og være part i retssager; og

(iv) at træffe andre foranstaltninger, som måtte være nødvendige eller gavnlige for Bankens formål eller virksomhed.

Artikel 46 Beskyttelse mod retsforfølgning

1. Banken nyder beskyttelse mod enhver form for retsforfølgning, dog ikke i sager, der udspringer af eller i forbindelse med udøvelsen af Bankens beføjelser til at rejse midler gennem låntagning eller på anden måde, til at stille garanti for gældsforpligtelser eller til at købe og sælge eller garantere salget af værdipapirer, i hvilke tilfælde der kan anlægges sag mod Banken ved en kompetent domstol inden for et lands territorium, hvor Banken har et kontor eller har udpeget en befuldmægtiget til at modtage stævningsforkyndelse eller varsel om sagsanlæg eller har udstedt eller stillet garanti for værdipapirer.

2. Uanset bestemmelserne i denne artikels stk. 1 kan en sag mod Banken ikke anlægges af et medlem eller af et medlems tilknyttede organer eller instanser eller af en juridisk eller fysisk person, der direkte eller indirekte optræder på vegne af et medlem eller dettes organers eller instanser, eller hvis fordringer hidrører fra et medlem eller dettes organer eller instanser. Medlemmerne skal have adgang til sådanne særlige procedurer til bilæggelse af tvister mellem Banken og dens medlemmer, som måtte være fastsat i denne overenskomst, i Bankens vedtægter og regulativer eller i aftaler indgået med Banken.

3. Bankens ejendele og aktiver, uanset hvor de måtte forefindes, eller i hvis besiddelse de måtte være, skal nyde beskyttelse mod alle former for beslaglæggelse, arrest eller udlæg, indtil der er afsagt endelig dom mod Banken.

Artikel 47 Beskyttelse af Bankens aktiver og arkiv

1. Fondens ejendele og aktiver, uanset hvor de måtte forefindes, eller i hvis besiddelse de måtte være, skal nyde beskyttelse mod ransagning, rekvisition, konfiskation, ekspropriation eller enhver anden form for beslaglæggelse eller tvangsfuldbyrdelse ved administrativ eller lovgivningsmæssig foranstaltning.

2. Bankens arkiv og alle øvrige dokumenter, der tilhører Banken eller er i dens besiddelse, er ukrænkelige, uanset hvor de måtte forefindes, eller i hvis besiddelse de måtte være.

Artikel 48 Aktivernes fritagelse for restriktioner

I det omfang det er nødvendigt for effektivt at opfylde Bankens formål og varetage Bankens opgaver og med forbehold for bestemmelserne i denne overenskomst skal alle ejendele og aktiver, der tilhører Banken, være fritaget for restriktioner samt for regulerings-, kontrol- og moratorieforanstaltninger af enhver art.

Artikel 49 Privilegium vedrørende forsendelser

Officielle forsendelser fra Banken skal af hvert medlem behandles på samme måde som officielle forsendelser fra ethvert andet medlem.

Artikel 50 Tjenestemænds og funktionærers immuniteter og privilegier

Alle medlemmer af Bankens repræsentantskab og bestyrelse og disses suppleanter samt Bankens præsident, vicepræsidenter og alle øvrige tjenestemænd og funktionærer, herunder eksperter, der udfører arbejdsopgaver for Banken:

(i) skal nyde beskyttelse mod retsforfølgning, for så vidt angår de af dem i tjenestens medfør udførte handlinger, medmindre Banken giver afkald på denne beskyttelse, og alle deres officielle papirer og dokumenter skal være ukrænkelige;

(ii) skal, dersom de ikke er statsborgere i eller står i andet lokalt tilknytnings-forhold til opholdslandet, have krav på den samme beskyttelse med hensyn til indvandringsbegrænsninger, bestemmelser vedrørende fremmede statsborgeres anmeldelsespligt og værnepligt og de samme lempelser med hensyn til valutarestriktioner, som af medlemmerne indrømmes andre medlemmers repræsentanter, tjenestemænd og funktionærer af tilsvarende rang; og

(iii) skal have samme adgang til benyttelse af samfærdselsmidler, som medlem-merne indrømmer andre medlemmers repræsentanter, tjenestemænd og funktionærer af tilsvarende rang.

Artikel 51 Skattefritagelse

1. Banken, dens aktiver, ejendele og indtægter samt dens virksomhed og forretninger skal være fritaget for enhver form for beskatning og alle toldafgifter. Banken skal ligeledes være fritaget for enhver forpligtelse med hensyn til betaling, indeholdelse eller opkrævning af skatter og afgifter af enhver art.

2. Ingen skat må pålægges lønninger, honorarer og udgifter, som Banken udbetaler til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, præsidenten, vicepræsidenter og øvrige tjenestemænd eller funktionærer i Banken, herunder eksperter og rådgivere, der udfører arbejdsopgaver for Banken; dog kan et medlem sammen med sit ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument deponere en erklæring om, at det pågældende medlem for sig selv og sine politiske underafdelinger bevarer retten til at beskatte lønninger og honorarer, der efter de givne omstændigheder udbetales af Banken til personer, som er statsborgere i eller står i andet tilhørsforhold til medlemmet.

3. Ingen skat må pålægges gældsbeviser eller værdipapirer, som Banken har udstedt, herunder udbytte eller rente deraf, uanset i hvis besiddelse de måtte være:

(i) dersom en sådan skat medfører en hårdere beskatning af et sådant gældsbevis eller værdipapir udelukkende på grund af, at det er udstedt af Banken; eller

(ii) dersom en sådan beskatning udelukkende er baseret på det sted, hvor, eller på den valuta, hvori sådanne gældsbeviser eller værdipapirer er udstedt, skal indfries eller er indfriet, eller på beliggenheden af et af Banken benyttet kontor eller forretningssted.

4. Ingen skat må pålægges gældsbeviser eller værdipapirer, som Banken har stillet garanti for, herunder udbytte eller rente deraf, uanset i hvis besiddelse de måtte være:

(i) dersom en sådan skat medfører en hårdere beskatning af et sådant gældsbevis eller værdipapir udelukkende på grund af Bankens garanti; eller

(ii) dersom en sådan beskatning udelukkende er baseret på beliggenheden af et af Banken benyttet kontor eller forretningssted.

Artikel 52 Afkald på privilegier m.v.

Banken kan efter sit eget skøn give afkald på de privilegier, immuniteter og fritagelser, der er hjemlet i dette kapitel, i ethvert tilfælde, på en sådan måde og på sådanne betingelser, som den måtte finde hensigtsmæssige under hensyntagen til Bankens interesser.

KAPITEL X

ÆNDRINGER, FORTOLKNING OG VOLDGIFT

Artikel 53 Ændringer

1. Denne overenskomst kan alene ændres ved en beslutning truffet af repræsentantskabet med kvalificeret flertal i henhold til artikel 28.

2. Uanset bestemmelserne i denne artikels stk. 1 kræves repræsentantskabets enstemmige vedtagelse af godkendelse af ændringer i:

(i) retten til at udtræde af Banken;

(ii) de i artikel 7, stk. 3 og 4, fastsatte ansvarsbegrænsninger; og

(iii) de i artikel 5, stk. 4, anførte rettigheder vedrørende køb af aktiekapital.

3. Eventuelle ændringsforslag til denne overenskomst skal, uanset om de stilles af et medlem eller af bestyrelsen, meddeles formanden for repræsentantskabet, som derefter forelægger forslaget for repræsentantskabet. Når en ændring er blevet vedtaget, skal Banken bekræfte dette i en officiel meddelelse stilet til alle medlemmer. Ændringer træder i kraft for alle medlemmer tre (3) måneder efter datoen for den officielle meddelelse, medmindre et andet tidsrum er fastsat deri af repræsentantskabet.

Artikel 54 Fortolkning

1. Alle spørgsmål, der måtte opstå mellem et medlem og Banken eller mellem flere af Bankens medlemmer indbyrdes vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af denne overenskomsts bestemmelser, skal forelægges bestyrelsen til afgørelse. Hvis der ikke findes et bestyrelsesmedlem med samme nationalitet som det medlem, der er særlig berørt af det pågældende spørgsmål, har dette medlem ret til at være direkte repræsenteret på bestyrelsesmødet, når spørgsmålet behandles; dog har repræsentanten for det pågældende medlem ikke stemmeret. De nærmere regler vedrørende denne repræsentationsret fastsættes af repræsentantskabet.

2. Når bestyrelsen har truffet en afgørelse i henhold til denne artikels stk. 1, kan ethvert medlem forlange, at spørgsmålet henvises til repræsentantskabet, hvis afgørelse er endelig. Indtil repræsentantskabets afgørelse foreligger, kan Banken, i det omfang den anser det for nødvendigt, handle på grundlag af bestyrelsens afgørelse.

Artikel 55 Voldgift

Dersom der skulle opstår uoverensstemmelse mellem Banken og et land, der er ophørt med at være medlem, eller mellem Banken og et medlem, efter at der er vedtaget en beslutning om at bringe Bankens virksomhed til ophør, skal en sådan uoverensstemmelse forelægges en voldgiftsret bestående af tre voldgiftsmænd. En af voldgiftsmændene udpeges af Banken, en anden udpeges af det berørte land, og den tredje voldgiftsmand, medmindre parterne bliver enige om en anden ordning, udpeges af præsidenten for Den Internationale Domstol eller en sådan anden myndighed, som repræsentantskabet måtte have bestemt. En flertals¬afgørelse blandt voldgiftsmændene er tilstrækkelig til at nå en beslutning, som er endelig og bindende for parterne. Den tredje voldgiftsmand har fuld beføjelse til at afgøre ethvert procedurespørgsmål i tilfælde, hvor parterne ikke kan opnå enighed herom.

Artikel 56 Stiltiende godkendelse

I tilfælde hvor der kræves et medlems godkendelse eller accept, inden Banken kan foretage en handling, anses denne godkendelse eller accept, hvor intet andet er bestemt i artikel 53, stk. 2, for at være givet, medmindre medlemmet fremkommer med en indsigelse inden for en passende frist, som fastsættes af Banken ved underretning af medlemmet om den foreslåede handling.

KAPITEL XI

AFLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 57 Undertegnelse og deponering

1. Denne overenskomst, der er deponeret hos Den Kinesiske Folkerepubliks regering (i det følgende benævnt “depositaren”), er indtil den 31. december 2015 åben for undertegnelse af regeringerne i de lande, hvis navne er anført i bilag A.

2. Depositaren fremsender bekræftede kopier af denne overenskomst til alle signatarerne og andre lande, der optages som medlemmer af Banken.

Artikel 58 Ratifikation, accept og godkendelse

1. Denne overenskomst skal ratificeres, accepteres eller godkendes af signatarerne. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos depositaren senest den 31. december 2016 eller om nødvendigt en senere dato, som repræsentantskabet måtte træffe beslutning om med særligt flertal i henhold til artikel 28. Depositaren underretter behørigt de øvrige signatarer om hver enkelt deponering og tidspunktet herfor.

2. En signatar, hvis ratifikations-, accept- eller godkendelsesdokument deponeres inden datoen for overenskomstens ikrafttræden, bliver medlem af Banken på den nævnte dato. Alle andre signatarer, der opfylder bestemmelserne i ovenstående stykke, bliver medlem af Banken med virkning fra den dato, hvor ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumentet deponeres.

Artikel 59 Ikrafttræden

Denne overenskomst træder i kraft, når ratifikations-, accept- eller godkendelses-instrumenterne er deponeret af mindst ti (10) signatarer, hvis aktietegningsbeløb ved stiftelsen tilsammen udgør mindst halvtreds (50) procent af de samlede tegningsbeløb som anført i bilag A.

Artikel 60 Åbningsmøde og påbegyndelse af Bankens virksomhed

1. Så snart denne overenskomst træder i kraft, udnævner hvert medlem et repræsentantskabsmedlem, og depositaren indkalder til repræsentantskabets åbningsmøde.

2. På sit åbningsmøde skal repræsentantskabet:

(i) vælge præsidenten;

(ii) vælge Bankens bestyrelsesmedlemmer i henhold til artikel 25, stk. 1; dog kan repræsentantskabet beslutte, at der i den første periode efter stiftelsen og højst i to år skal vælges færre bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til det antal medlemmer og signatarer, som endnu ikke er blevet medlemmer;

(iii) træffe foranstaltninger til at fastsætte datoen for påbegyndelse af Bankens virksomhed; og

(iv) træffe andre fornødne foranstaltninger til at forberede påbegyndelsen af Bankens virksomhed.

3. Banken underretter medlemmerne om, hvornår den påbegynder sin virksomhed.

UDFÆRDIGET i Beijing, Den Kinesiske Folkerepublik, den 29. juni 2015 på engelsk, kinesisk og fransk med samme gyldighed for alle tekster i ét originaleksemplar, som skal deponeres i arkivet hos depositaren.

BILAG A

Tegning ved stiftelsen af den autoriserede aktiekapital for lande, som kan blive medlem i henhold til artikel 58

     
 
Antal aktier
Tegningsbeløb (i mio. $)
DEL A.
   
     
REGIONALE MEDLEMMER
   
Australien
36.912
3.691,2
Aserbajdsjan
2.541
254,1
Bangladesh
6.605
660,5
Brunei Darussalam
524
52,4
Cambodja
623
62,3
Kina
297.804
29.780,4
Georgien
539
53,9
Indien
83.673
8.367,3
Indonesien
33.607
3.360,7
Iran
15.808
1.580,8
Israel
7.499
749,9
Jordan
1.192
119,2
Kasakhstan
7.293
729,3
Korea
37.388
3.738,8
Kuwait
5.360
536,0
Kirgisistan
268
26,8
Laos
430
43,0
Malaysia
1.095
109,5
Maldiverne
72
7,2
Mongoliet
411
41,1
Myanmar
2.645
264,5
Nepal
809
80,9
New Zealand
4.615
461,5
Oman
2.592
259,2
Pakistan
10.341
1.034,1
Filippinerne
9.791
979,1
Qatar
6.044
604,4
Rusland
65.362
6.536,2
Saudi Arabien
25.446
2.544,6
Singapore
2.500
250,0
Sri Lanka
2.690
269,0
Tadsjikistan
309
30,9
Thailand
14.275
1.427,5
Tyrkiet
26.099
2.609,9
Forenede Arabiske Emirater
11.857
1.185,7
Usbekistan
2.198
219,8
Vietnam
6.633
663,3
Ikke-tildelte aktier
16.150
1.615,0
I ALT
750.000
75.000,0
     
DEL B.
   
     
IKKE-REGIONALE MEDLEMMER
   
Østrig
5.008
500,8
Brasilien
31.810
3.181,0
Danmark
3.695
369,5
Egypten
6.505
650,5
Finland
3.103
310,3
Frankrig
33.756
3.375,6
Tyskland
44.842
4.484,2
Island
176
17,6
Italien
25.718
2.571,8
Luxembourg
697
69,7
Malta
136
13,6
Nederlandene
10.313
1.031,3
Norge
5.506
550,6
Polen
8.318
831,8
Portugal
650
65,0
Sydafrika
5.905
590,5
Spanien
17.615
1.761,5
Sverige
6.300
630,0
Schweiz
7.064
706,4
Det Forenede Kongerige
30.547
3.054,7
Ikke-tildelte aktier
2.336
233,6
I ALT
250.000
25.000,0
SUMTOTAL
1.000.000
100.000,0
     

BILAG B

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

Repræsentantskabet fastsætter regler for gennemførelse af hvert valg af medlemmer til bestyrelsen i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

1. Valgkredse. Hvert bestyrelsesmedlem repræsenterer ét eller flere medlemmer i en valgkreds. Den samlede stemmevægt i hver valgkreds udgøres af de stemmer, som bestyrelsesmedlemmet har ret til at afgive i henhold til artikel 28, stk. 3.

2. Valgkredsens stemmevægt. Til hvert valg fastsætter repræsentantskabet en minimumsprocent for valgkredsens stemmevægt for bestyrelsesmedlemmer, der vælges af repræsentantskabsmedlemmer på vegne af regionale medlemmer (regionale bestyrelsesmedlemmer), og en minimumsprocent for valgkredsens stemmevægt for bestyrelsesmedlemmer, der vælges af repræsentantskabsmedlemmer på vegne af ikke-regionale medlemmer (ikke-regionale bestyrelsesmedlemmer).

(a) Minimumsprocenten for regionale bestyrelsesmedlemmer fastsættes til en procentdel af de samlede stemmer, der kan afgives i valget foretaget af repræsentantskabsmedlemmer på vegne af regionale medlemmer (regionale repræsentantskabsmedlemmer). Første minimumsprocent for regionale bestyrelsesmedlemmer er 6%.

(b) Minimumsprocenten for ikke-regionale bestyrelsesmedlemmer fastsættes til en procentdel af de samlede stemmer, der kan afgives i valget foretaget af repræsentantskabsmedlemmer på vegne af ikke-regionale medlemmer (ikke-regionale repræsentantskabsmedlemmer). Første minimumsprocent for ikke-regionale bestyrelsesmedlemmer er 15%.

3. Reguleringsprocent. For at regulere stemmevægtningen på tværs af valgkredse, når efterfølgende afstemningsrunder er påkrævet i henhold til stk. 7 nedenfor, skal repræsentantskabet for hvert valg fastsætte en reguleringsprocent for regionale bestyrelsesmedlemmer og en reguleringsprocent for ikke-regionale bestyrelsesmedlemmer. Hver reguleringsprocent skal være højere end den tilsvarende minimumsprocent.

(a) Reguleringsprocenten for regionale bestyrelsesmedlemmer fast-sættes til en procentdel af de samlede stemmer, der kan afgives i valget foretaget af regionale repræsentantskabsmedlemmer. Første reguleringsprocent for regionale bestyrelsesmedlemmer er 15%.

(b) Reguleringsprocenten for ikke-regionale bestyrelsesmedlemmer fastsættes til en procentdel af de samlede stemmer, der kan afgives i valget foretaget af ikke-repræsentantskabsmedlemmer. Første reguleringsprocent for ikke-regionale bestyrelsesmedlemmer er 60%.

4. Antal kandidater. For hvert valg fastsætter repræsentantskabet antallet af regionale bestyrelsesmedlemmer og ikke-regionale bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, på baggrund af repræsentantskabets beslutninger om bestyrelsens størrelse og sammensætning i henhold til artikel 25, stk. 2.

(a) Første antal regionale bestyrelsesmedlemmer er ni.

(b) Første antal ikke-regionale bestyrelsesmedlemmer er tre.

5. Opstillinger. Hvert repræsentantskabsmedlem kan opstille én person. Kandidater til hvervet som regionalt bestyrelsesmedlem opstilles af regionale repræsentantskabsmedlemmer. Kandidater til hvervet som ikke-regionalt bestyrelsesmedlem opstilles af ikke-regionale repræsentantskabsmedlemmer.

6. Afstemninger. Hvert repræsentantskabsmedlem kan stemme på én kandidat ved at afgive alle de stemmer, som tilkommer det medlem, der udnævnte vedkommende, i henhold til artikel 28, stk. 1. Valg af regionale bestyrelsesmedlemmer sker ved skriftlig afstemning blandt regionale repræsentantskabsmedlemmer. Valg af ikke-regionale bestyrelsesmedlemmer sker ved skriftlig afstemning blandt ikke-regionale repræsentantskabsmedlemmer.

7. Første valgrunde. I første valgrunde vil de kandidater, som opnår det højeste antal stemmer op til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, blive valgt som bestyrelsesmedlemmer. For at blive valgt skal en kandidat imidlertid have opnået tilstrækkeligt mange stemmer til, at vedkommende når op på den gældende minimumsprocent.

(a) Hvis det fornødne antal bestyrelsesmedlemmer ikke vælges i første valgrunde, og kandidatantallet var det samme som det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, bestemmer repræsentantskabet, hvilke efterfølgende foranstaltninger der skal træffes for at gennemføre valget af regionale bestyrelsesmedlemmer eller valget af ikke-regionale bestyrelsesmedlemmer efter de givne omstændigheder.

8. Efterfølgende valgrunder. Hvis det fornødne antal bestyrelsesmedlemmer ikke vælges i første valgrunde, og kandidatantallet oversteg det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, skal der i fornødent omfang gennemføres efterfølgende valgrunder. Ved efterfølgende valgrunder gælder følgende:

(a) Den kandidat, som opnåede det laveste antal stemmer i den foregående valgrunde, kan ikke være opstillet som kandidat i næste valgrunde.

(b) Stemmer må kun afgives af: (i) Repræsentantskabsmedlemmer, som i den foregående valgrunde stemte på en kandidat, der ikke blev valgt; og (ii) repræsentantskabsmedlemmer, hvis stemmer på en kandidat, som blev valgt, anses for at have skubbet stemmerne på den pågældende kandidat op over den gældende reguleringsprocent som anført under (c) nedenfor.

(c) Stemmerne fra alle de repræsentantskabsmedlemmer, som stemte på hver kandidat, tilføjes i faldende rækkefølge, indtil det antal stemmer, som repræsenterer den gældende reguleringsprocent, er overskredet. Repræsentantskabsmedlemmer, hvis stemmer blev talt med i denne beregning, anses for at have afgivet alle deres stemmer på det pågældende bestyrelsesmedlem, herunder det repræsentant-skabsmedlem, hvis stemmer fik det samlede tal til at overstige reguleringsprocenten. De resterende repræsentantskabs-medlemmer, hvis stemmer ikke blev talt med i denne beregning, anses for at have skubbet kandidatens samlede opnåede stemmer op over reguleringsprocenten, og disse repræsentantskabsmedlemmers stemmer vil således ikke blive medregnet i valget af den pågældende kandidat. Disse resterende repræsentantskabsmedlemmer har ret til at stemme i næste valgrunde.

(d) Hvis der i en efterfølgende valgrunde kun mangler at blive valgt et enkelt bestyrelsesmedlem, kan bestyrelsesmedlemmet vælges ved simpel stemmeflerhed blandt de resterende stemmer. Alle sådanne resterende stemmer anses at være blevet medregnet i valget af det sidste bestyrelsesmedlem.

9. Overdragelse af stemmer. Ethvert repræsentantskabsmedlem, som ikke deltager i afstemningen om valget, eller hvis stemmer ikke bidrager til valget af et bestyrelsesmedlem, kan overdrage de stemmer, hvortil vedkommende er berettiget, til et valgt bestyrelsesmedlem, under forudsætning af at alle de repræsentantskabsmedlemmer, som har valgt det pågældende bestyrelsesmedlem, forinden har givet deres samtykke til en sådan overdragelse.

10. Stiftende medlemmers privilegier. Repræsentantskabsmedlemmers ret til at opstille og stemme på bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmers ret til at udnævne bestyrelsessuppleanter skal respektere princippet om, at hvert stiftende medlem har det privilegium at kunne udpege bestyrelsesmedlemmet eller en suppleant i sin valgkreds på fast eller roterende basis.


Bilag 2

ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK ARTICLES OF AGREEMENT

The countries on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

CONSIDERING the importance of regional cooperation to sustain growth and promote economic and social development of the economies in Asia and thereby contribute to regional resilience against potential financial crises and other external shocks in the context of globalization;

ACKNOWLEDGING the significance of infrastructure development in expanding regional connectivity and improving regional integration, thereby promoting economic growth and sustaining social development for the people in Asia, and contributing to global economic dynamism;

REALIZING that the considerable long-term need for financing infrastructure development in Asia will be met more adequately by a partnership among existing multilateral development banks and the Asian Infrastructure Investment Bank (hereinafter referred to as the “Bank”);

CONVINCED that the establishment of the Bank as a multilateral financial institution focused on infrastructure development will help to mobilize much needed additional resources from inside and outside Asia and to remove the financing bottlenecks faced by the individual economies in Asia, and will complement the existing multilateral development banks, to promote sustained and stable growth in Asia;

HAVE AGREED to establish the Bank, which shall operate in accordance with the following::

Chapter I

PURPOSE, FUNCTIONS AND MEMBERSHIP

Article 1 Purpose

1. The purpose of the Bank shall be to: (i) foster sustainable economic development, create wealth and improve infrastructure connectivity in Asia by investing in infrastructure and other productive sectors; and (ii) promote regional cooperation and partnership in addressing development challenges by working in close collaboration with other multilateral and bilateral development institutions.

2. Wherever used in this Agreement, references to “Asia” and “region” shall include the geographical regions and composition classified as Asia and Oceania by the United Nations, except as otherwise decided by the Board of Governors.

Article 2 Functions

To implement its purpose, the Bank shall have the following functions:

(i) to promote investment in the region of public and private capital for development purposes, in particular for development of infrastructure and other productive sectors;

(ii) to utilize the resources at its disposal for financing such development in the region, including those projects and programs which will contribute most effectively to the harmonious economic growth of the region as a whole and having special regard to the needs of less developed members in the region;

(iii) to encourage private investment in projects, enterprises and activities contributing to economic development in the region, in particular in infrastructure and other productive sectors, and to supplement private investment when private capital is not available on reasonable terms and conditions; and

(iv) to undertake such other activities and provide such other services as may further these functions.

Article 3 Membership

1. Membership in the Bank shall be open to members of the International Bank for Reconstruction and Development or the Asian Development Bank.

(a) Regional members shall be those members listed in Part A of Schedule A and other members included in the Asia region in accordance with paragraph 2 of Article 1. All other members shall be non-regional members. 3

(b) Founding Members shall be those members listed in Schedule A which, on or before the date specified in Article 57, shall have signed this Agreement and shall have fulfilled all other conditions of membership before the final date specified under paragraph 1 of Article 58.

2. Members of the International Bank for Reconstruction and Development or the Asian Development Bank which do not become members in accordance with Article 58 may be admitted, under such terms and conditions as the Bank shall determine, to membership in the Bank by a Special Majority vote of the Board of Governors as provided in Article 28.

3. In the case of an applicant which is not sovereign or not responsible for the conduct of its international relations, application for membership in the Bank shall be presented or agreed by the member of the Bank responsible for its international relations.

CHAPTER II

CAPITAL

Article 4 Authorized Capital

1. The authorized capital stock of the Bank shall be one hundred billion United States dollars ($100,000,000,000), divided into one million (1,000,000) shares having a par value of 100,000 dollars ($100,000) each, which shall be available for subscription only by members in accordance with the provisions of Article 5.

2. The original authorized capital stock shall be divided into paid-in shares and callable shares. Shares having an aggregate par value of twenty billion dollars ($20,000,000,000) shall be paid-in shares, and shares having an aggregate par value of eighty billion dollars ($80,000,000,000) shall be callable.

3. The authorized capital stock of the Bank may be increased by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28, at such time and under such terms and conditions as it may deem advisable, including the proportion between paid-in and callable shares.

4. The term “dollar” and the symbol “$” wherever used in this Agreement shall be understood as being the official currency of payment of the United States of America.

Article 5 Subscription of Shares

1. Each member shall subscribe to shares of the capital stock of the Bank. Each subscription to the original authorized capital stock shall be for paid-in shares and callable shares in the proportion two (2) to eight (8). The initial number of shares available to be subscribed by countries which become members in accordance with Article 58 shall be that set forth in Schedule A. 4

2. The initial number of shares to be subscribed by countries which are admitted to membership in accordance with paragraph 2 of Article 3 shall be determined by the Board of Governors; provided, however, that no such subscription shall be authorized which would have the effect of reducing the percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28.

3. The Board of Governors may, at the request of a member, increase the subscription of such member on such terms and conditions as the Board may determine by a Super Majority vote as provided in Article 28; provided, however, that no such increase in the subscription of any member shall be authorized which would have the effect of reducing the percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28.

4. The Board of Governors shall at intervals of not more than five (5) years review the capital stock of the Bank. In case of an increase in the authorized capital stock, each member shall have a reasonable opportunity to subscribe, under such terms and conditions as the Board of Governors shall determine, to a proportion of the increase of stock equivalent to the proportion which its stock theretofore subscribed bears to the total subscribed capital stock immediately prior to such increase. No member shall be obligated to subscribe to any part of an increase of capital stock.

Article 6 Payment of Subscriptions

1. Payment of the amount initially subscribed by each Signatory to this Agreement which becomes a member in accordance with Article 58 to the paid-in capital stock of the Bank shall be made in five (5) installments, of twenty (20) per cent each of such amount, except as provided in paragraph 5 of this Article. The first installment shall be paid by each member within thirty (30) days after entry into force of this Agreement, or on or before the date of deposit on its behalf of its instrument of ratification, acceptance or approval in accordance with paragraph 1 of Article 58, whichever is later. The second installment shall become due one (1) year from the entry into force of this Agreement. The remaining three (3) installments shall become due successively one (1) year from the date on which the preceding installment becomes due.

2. Each installment of the payment of initial subscriptions to the original paid-in capital stock shall be paid in dollars or other convertible currency, except as provided in paragraph 5 of this Article. The Bank may at any time convert such payments into dollars. All rights, including voting rights, acquired in respect of paid-in and associated callable shares for which such payments are due but have not been received shall be suspended until full payment is received by the Bank. 5

3. Payment of the amount subscribed to the callable capital stock of the Bank shall be subject to call only as and when required by the Bank to meet its liabilities. In the event of such a call, payment may be made at the option of the member in dollars or in the currency required to discharge the obligations of the Bank for the purpose of which the call is made. Calls on unpaid subscriptions shall be uniform in percentage on all callable shares.

4. The Bank shall determine the place for any payment under this Article, provided that, until the inaugural meeting of the Board of Governors, the payment of the first installment referred to in paragraph 1 of this Article shall be made to the Government of the People’s Republic of China, as Trustee for the Bank.

5. A member considered as a less developed country for purposes of this paragraph may pay its subscription under paragraphs 1 and 2 of this Article, as an alternative, either:

(a) entirely in dollars or other convertible currency in up to ten (10) installments, with each such installment equal to ten (10) percent of the total amount, the first and second installments due as provided in paragraph 1, and the third through tenth installments due on the second and subsequent anniversary dates of the entry into force of this Agreement; or

(b) with a portion in dollars or other convertible currency and a portion of up to fifty (50) per cent of each installment in the currency of the member, following the schedule of installments provided in paragraph 1 of this Article. The following provisions shall apply to payments under this sub-paragraph (b):

(i) The member shall advise the Bank at the time of subscription under paragraph 1 of this Article of the proportion of payments to be made in its own currency.

(ii) Each payment of a member in its own currency under this paragraph 5 shall be in such amount as the Bank determines to be equivalent to the full value in terms of dollars of the portion of the subscription being paid. The initial payment shall be in such amount as the member considers appropriate hereunder but shall be subject to such adjustment, to be effected within ninety (90) days of the date on which such payment was due, as the Bank shall determine to be necessary to constitute the full dollar equivalent of such payment.

(iii) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange value of a member's currency has depreciated to a significant extent, that member shall pay to the Bank within a reasonable time an additional amount of its currency required to maintain 6 the value of all such currency held by the Bank on account of its subscription.

(iv) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange value of a member's currency has appreciated to a significant extent, the Bank shall pay to that member within a reasonable time an amount of that currency required to adjust the value of all such currency held by the Bank on account of its subscription.

(v) The Bank may waive its rights to payment under sub-paragraph (iii) and the member may waive its rights to payment under sub-paragraph (iv).

6. The Bank shall accept from any member paying its subscription under sub-paragraph 5 (b) of this Article promissory notes or other obligations issued by the Government of the member, or by the depository designated by such member, in lieu of the amount to be paid in the currency of the member, provided such amount is not required by the Bank for the conduct of its operations. Such notes or obligations shall be non-negotiable, non-interest-bearing, and payable to the Bank at par value upon demand.

Article 7 Terms of Shares

1. Shares of stock initially subscribed by members shall be issued at par. Other shares shall be issued at par unless the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28 decides in special circumstances to issue them on other terms.

2. Shares of stock shall not be pledged or encumbered in any manner whatsoever, and they shall be transferable only to the Bank.

3. The liability of the members on shares shall be limited to the unpaid portion of their issue price.

4. No member shall be liable, by reason of its membership, for obligations of the Bank.

Article 8 Ordinary Resources

As used in this Agreement, the term "ordinary resources" of the Bank shall include the following:

(i) authorized capital stock of the Bank, including both paid-in and callable shares, subscribed pursuant to Article 5;

(ii) funds raised by the Bank by virtue of powers conferred by paragraph 1 of Article 16, to which the commitment to calls provided for in paragraph 3 of Article 6 is applicable; 7

(iii) funds received in repayment of loans or guarantees made with the resources indicated in sub-paragraphs (i) and (ii) of this Article or as returns on equity investments and other types of financing approved under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11 made with such resources;

(iv) income derived from loans made from the aforementioned funds or from guarantees to which the commitment to calls set forth in paragraph 3 of Article 6 is applicable; and

(v) any other funds or income received by the Bank which do not form part of its Special Funds resources referred to in Article 17 of this Agreement.

CHAPTER III

OPERATIONS OF THE BANK

Article 9 Use of Resources

The resources and facilities of the Bank shall be used exclusively to implement the purpose and functions set forth, respectively, in Articles 1 and 2, and in accordance with sound banking principles.

Article 10 Ordinary and Special Operations

1. The operations of the Bank shall consist of:

(i) ordinary operations financed from the ordinary resources of the Bank, referred to in Article 8; and

(ii) special operations financed from the Special Funds resources referred to in Article 17.

The two types of operations may separately finance elements of the same project or program.

2. The ordinary resources and the Special Funds resources of the Bank shall at all times and in all respects be held, used, committed, invested or otherwise disposed of entirely separately from each other. The financial statements of the Bank shall show the ordinary operations and special operations separately.

3. The ordinary resources of the Bank shall, under no circumstances, be charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of special operations or other activities for which Special Funds resources were originally used or committed.

4. Expenses appertaining directly to ordinary operations shall be charged to the ordinary resources of the Bank. Expenses appertaining directly to special operations shall be charged to the Special Funds resources. Any other expenses shall be charged as the Bank shall determine.

Article 11 Recipients and Methods of Operation

1. (a) The Bank may provide or facilitate financing to any member, or any agency, instrumentality or political subdivision thereof, or any entity or enterprise operating in the territory of a member, as well as to international or regional agencies or entities concerned with economic development of the region.

(b) The Bank may, in special circumstances, provide assistance to a recipient not listed in sub-paragraph (a) above only if the Board of Governors, by a Super Majority vote as provided in Article 28: (i) shall have determined that such assistance is designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank and is in the interest of the Bank’s membership; and (ii) shall have specified the types of assistance under paragraph 2 of this Article that may be provided to such recipient.

2. The Bank may carry out its operations in any of the following ways:

(i) by making, co-financing or participating in direct loans;

(ii) by investment of funds in the equity capital of an institution or enterprise;

(iii) by guaranteeing, whether as primary or secondary obligor, in whole or in part, loans for economic development;

(iv) by deploying Special Funds resources in accordance with the agreements determining their use;

(v) by providing technical assistance in accordance with Article 15; or

(vi) through other types of financing as may be determined by the Board of Governors, by a Special Majority vote as provided in Article 28.

Article 12 Limitations on Ordinary Operations

1. The total amount outstanding of loans, equity investments, guarantees and other types of financing provided by the Bank in its ordinary operations under sub-paragraphs 2 (i), (ii), (iii) and (vi) of Article 11 shall not at any time be increased, if by such increase the total amount of its unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources would be exceeded. Notwithstanding the provisions of the preceding sentence, the Board of Governors may, by a Super Majority vote as provided in Article 28, determine at any time that, based on the Bank’s financial position and financial standing, the limitation under this paragraph may be increased, up to 250% of the Bank’s unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources.

2. The amount of the Bank’s disbursed equity investments shall not at any time exceed an amount corresponding to its total unimpaired paid-in subscribed capital and general reserves.

Article 13 Operating Principles

The operations of the Bank shall be conducted in accordance with the principles set out below.

1. The Bank shall be guided by sound banking principles in its operations.

2. The operations of the Bank shall provide principally for the financing of specific projects or specific investment programs, for equity investment, and for technical assistance in accordance with Article 15.

3. The Bank shall not finance any undertaking in the territory of a member if that member objects to such financing.

4. The Bank shall ensure that each of its operations complies with the Bank’s operational and financial policies, including without limitation, policies addressing environmental and social impacts.

5. In considering an application for financing, the Bank shall pay due regard to the ability of the recipient to obtain financing or facilities elsewhere on terms and conditions that the Bank considers reasonable for the recipient, taking into account all pertinent factors.

6. In providing or guaranteeing financing, the Bank shall pay due regard to the prospects that the recipient and guarantor, if any, will be in a position to meet their obligations under the financing contract.

7. In providing or guaranteeing financing, the financial terms, such as rate of interest and other charges and the schedule for repayment of principal shall be such as are, in the opinion of the Bank, appropriate for the financing concerned and the risk to the Bank.

8. The Bank shall place no restriction upon the procurement of goods and services from any country from the proceeds of any financing undertaken in the ordinary or special operations of the Bank.

9. The Bank shall take the necessary measures to ensure that the proceeds of any financing provided, guaranteed or participated in by the Bank are used only for the purposes for which the financing was granted and with due attention to considerations of economy and efficiency.

10. The Bank shall pay due regard to the desirability of avoiding a disproportionate amount of its resources being used for the benefit of any member.

11. The Bank shall seek to maintain reasonable diversification in its investments in equity capital. In its equity investments, the Bank shall not assume responsibility for managing any entity or enterprise in which it has an investment and shall not seek a controlling interest in the entity or enterprise concerned, except where necessary to safeguard the investment of the Bank.

Article 14 Terms and Conditions for Financing

1. In the case of loans made or participated in or loans guaranteed by the Bank, the contract shall establish, in conformity with the operating principles set forth in Article 13 and subject to the other provisions of this Agreement, the terms and conditions for the loan or the guarantee concerned. In setting such terms and conditions, the Bank shall take fully into account the need to safeguard its income and financial position.

2. Where the recipient of loans or guarantees of loans is not itself a member, the Bank may, when it deems it advisable, require that the member in whose territory the project concerned is to be carried out, or a public agency or any instrumentality of that member acceptable to the Bank, guarantee the repayment of the principal and the payment of interest and other charges on the loan in accordance with the terms thereof.

3. The amount of any equity investment shall not exceed such percentage of the equity capital of the entity or enterprise concerned as permitted under policies approved by the Board of Directors.

4. The Bank may provide financing in its operations in the currency of the country concerned, in accordance with policies that minimize currency risk.

Article 15 Technical Assistance

1. The Bank may provide technical advice and assistance and other similar forms of assistance which serve its purpose and come within its functions.

2. Where expenditures incurred in furnishing such services are not reimbursable, the Bank shall charge such expenditures to the income of the Bank.

CHAPTER IV

FINANCES OF THE BANK

Article 16 General Powers

In addition to the powers specified elsewhere in this Agreement, the Bank shall have the powers set out below.

1. The Bank may raise funds, through borrowing or other means, in member countries or elsewhere, in accordance with the relevant legal provisions.

2. The Bank may buy and sell securities the Bank has issued or guaranteed or in which it has invested.

3. The Bank may guarantee securities in which it has invested in order to facilitate their sale.

4. The Bank may underwrite, or participate in the underwriting of, securities issued by any entity or enterprise for purposes consistent with the purpose of the Bank.

5. The Bank may invest or deposit funds not needed in its operations.

6. The Bank shall ensure that every security issued or guaranteed by the Bank shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not an obligation of any Government, unless it is in fact the obligation of a particular Government, in which case it shall so state.

7. The Bank may establish and administer funds held in trust for other parties, provided such trust funds are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank, under a trust fund framework which shall have been approved by the Board of Governors.

8. The Bank may establish subsidiary entities which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank, only with the approval of the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28.

9. The Bank may exercise such other powers and establish such rules and regulations as may be necessary or appropriate in furtherance of its purpose and functions, consistent with the provisions of this Agreement.

Article 17 Special Funds

1. The Bank may accept Special Funds which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank; such Special Funds shall be resources of the Bank. The full cost of administering any Special Fund shall be charged to that Special Fund.

2. Special Funds accepted by the Bank may be used on terms and conditions consistent with the purpose and functions of the Bank and with the agreement relating to such Funds.

3. The Bank shall adopt such special rules and regulations as may be required for the establishment, administration and use of each Special Fund. Such rules and regulations shall be consistent with the provisions of this Agreement, except for those provisions expressly applicable only to ordinary operations of the Bank.

4. The term "Special Funds resources" shall refer to the resources of any Special Fund and shall include:

(i) funds accepted by the Bank for inclusion in any Special Fund;

(ii) funds received in respect of loans or guarantees, and the proceeds of any equity investments, financed from the resources of any Special Fund which, under the rules and regulations of the Bank governing that Special Fund, are received by such Special Fund;

(iii) income derived from investment of Special Funds resources; and

(iv) any other resources placed at the disposal of any Special Fund.

Article 18 Allocation and Distribution of Net Income

1. The Board of Governors shall determine at least annually what part of the net income of the Bank shall be allocated, after making provision for reserves, to retained earnings or other purposes and what part, if any, shall be distributed to the members. Any such decision on the allocation of the Bank’s net income to other purposes shall be taken by a Super Majority vote as provided in Article 28.

2. The distribution referred to in the preceding paragraph shall be made in proportion to the number of shares held by each member, and payments shall be made in such manner and in such currency as the Board of Governors shall determine.

Article 19 Currencies

1. Members shall not impose any restrictions on currencies, including the receipt, holding, use or transfer by the Bank or by any recipient from the Bank, for payments in any country.

2. Whenever it shall become necessary under this Agreement to value any currency in terms of another or determine whether any currency is convertible, such valuation or determination shall be made by the Bank.

Article 20 Methods of Meeting Liabilities of the Bank

1. In the Bank’s ordinary operations, in cases of arrears or default on loans made, participated in, or guaranteed by the Bank, and in cases of losses on equity investment or other types of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11, the Bank shall take such action as it deems appropriate. The Bank shall maintain appropriate provisions against possible losses.

2. Losses arising in the Bank’s ordinary operations shall be charged:

(i) first, to the provisions referred to in paragraph 1 above;

(ii) second, to net income;

(iii) third, against reserves and retained earnings;

(iv) fourth, against unimpaired paid-in capital; and

(v) last, against an appropriate amount of the uncalled subscribed callable capital which shall be called in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 6.

CHAPTER V

GOVERNANCE

Article 21 Structure

The Bank shall have a Board of Governors, a Board of Directors, a President, one or more Vice-Presidents, and such other officers and staff as may be considered necessary.

Article 22 Board of Governors: Composition

1. Each member shall be represented on the Board of Governors and shall appoint one Governor and one Alternate Governor. Each Governor and Alternate Governor shall serve at the pleasure of the appointing member. No Alternate Governor may vote except in the absence of his principal.

2. At each of its annual meetings, the Board shall elect one of the Governors as Chairman who shall hold office until the election of the next Chairman.

3. Governors and Alternate Governors shall serve as such without remuneration from the Bank, but the Bank may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.

Article 23 Board of Governors: Powers

1. All the powers of the Bank shall be vested in the Board of Governors.

2. The Board of Governors may delegate to the Board of Directors any or all its powers, except the power to:

(i) admit new members and determine the conditions of their admission;

(ii) increase or decrease the authorized capital stock of the Bank;

(iii) suspend a member;

(iv) decide appeals from interpretations or applications of this Agreement given by the Board of Directors;

(v) elect the Directors of the Bank and determine the expenses to be paid for Directors and Alternate Directors and remuneration, if any, pursuant to paragraph 6 of Article 25;

(vi) elect the President, suspend or remove him from office, and determine his remuneration and other conditions of service;

(vii) approve, after reviewing the auditors’ report, the general balance sheet and the statement of profit and loss of the Bank;

(viii) determine the reserves and the allocation and distribution of the net profits of the Bank;

(ix) amend this Agreement;

(x) decide to terminate the operations of the Bank and to distribute its assets; and

(xi) exercise such other powers as are expressly assigned to the Board of Governors in this Agreement.

3. The Board of Governors shall retain full power to exercise authority over any matter delegated to the Board of Directors under paragraph 2 of this Article.

Article 24 Board of Governors: Procedure

1. The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other meetings as may be provided for by the Board of Governors or called by the Board of Directors. Meetings of the Board of Governors shall be called by the Board of Directors whenever requested by five (5) members of the Bank.

2. A majority of the Governors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Governors, provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members.

3. The Board of Governors shall by regulation establish procedures whereby the Board of Directors may obtain a vote of the Governors on a specific question without a meeting and provide for electronic meetings of the Board of Governors in special circumstances.

4. The Board of Governors, and the Board of Directors to the extent authorized, may establish such subsidiary entities, and adopt such rules and regulations, as may be necessary or appropriate to conduct the business of the Bank.

Article 25 Board of Directors: Composition

1. The Board of Directors shall be composed of twelve (12) members who shall not be members of the Board of Governors, and of whom:

(i) nine (9) shall be elected by the Governors representing regional members; and

(ii) three (3) shall be elected by the Governors representing non-regional members.

Directors shall be persons of high competence in economic and financial matters and shall be elected in accordance with Schedule B. Directors shall represent members whose Governors have elected them as well as members whose Governors assign their votes to them.

2. The Board of Governors shall, from time to time, review the size and composition of the Board of Directors, and may increase or decrease the size or revise the composition as appropriate, by a Super Majority vote as provided in Article 28.

3. Each Director shall appoint an Alternate Director with full power to act for him when he is not present. The Board of Governors shall adopt rules enabling a Director elected by more than a specified number of members to appoint an additional Alternate Director.

4. Directors and Alternate Directors shall be nationals of member countries. No two or more Directors may be of the same nationality nor may any two or more Alternate Directors be of the same nationality. Alternate Directors may participate in meetings of the Board but may vote only when the Alternate Director is acting in place of the Director.

5. Directors shall hold office for a term of two (2) years and may be re-elected.

(a) Directors shall continue in office until their successors shall have been chosen and assumed office.

(b) If the office of a Director becomes vacant more than one hundred and eighty (180) days before the end of his term, a successor shall be chosen in accordance with Schedule B, for the remainder of the term, by the Governors who elected the former Director. A majority of the votes cast by such Governors shall be required for such election. The Governors who elected a Director may similarly choose a successor if the office of a Director becomes vacant one hundred and eighty (180) days or less before the end of his term.

(c) While the office of a Director remains vacant, an Alternate Director of the former Director shall exercise the powers of the latter, except that of appointing an Alternate Director.

6. Directors and Alternate Directors shall serve without remuneration from the Bank, unless the Board of Governors shall decide otherwise, but the Bank may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.

Article 26 Board of Directors: Powers

The Board of Directors shall be responsible for the direction of the general operations of the Bank and, for this purpose, shall, in addition to the powers assigned to it expressly by this Agreement, exercise all the powers delegated to it by the Board of Governors, and in particular:

(i) prepare the work of the Board of Governors;

(ii) establish the policies of the Bank, and, by a majority representing not less than three-fourths of the total voting power of the members, take decisions on major operational and financial policies and on delegation of authority to the President under Bank policies;

(iii) take decisions concerning operations of the Bank under paragraph 2 of Article 11, and, by a majority representing not less than three-fourths of the total voting power of the members, decide on the delegation of such authority to the President;

(iv) supervise the management and the operation of the Bank on a regular basis, and establish an oversight mechanism for that purpose, in line with principles of transparency, openness, independence and accountability;

(v) approve the strategy, annual plan and budget of the Bank;

(vi) appoint such committees as deemed advisable; and

(vii) submit the audited accounts for each financial year for approval of the Board of Governors.

Article 27 Board of Directors: Procedure

1. The Board of Directors shall meet as often as the business of the Bank may require, periodically throughout the year. The Board of Directors shall function on a non-resident basis except as otherwise decided by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28. Meetings may be called by the Chairman or whenever requested by three (3) Directors.

2. A majority of the Directors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Directors, provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members.

3. The Board of Governors shall adopt regulations under which, if there is no Director of its nationality, a member may send a representative to attend, without right to vote, any meeting of the Board of Directors when a matter particularly affecting that member is under consideration.

4. The Board of Directors shall establish procedures whereby the Board can hold an electronic meeting or vote on a matter without holding a meeting.

Article 28 Voting

1. The total voting power of each member shall consist of the sum of its basic votes, share votes and, in the case of a Founding Member, its Founding Member votes.

(i) The basic votes of each member shall be the number of votes that results from the equal distribution among all the members of twelve (12) per cent of the aggregate sum of the basic votes, share votes and Founding Member votes of all the members.

(ii) The number of the share votes of each member shall be equal to the number of shares of the capital stock of the Bank held by that member.

(iii) Each Founding Member shall be allocated six hundred (600) Founding Member votes.

In the event a member fails to pay any part of the amount due in respect of its obligations in relation to paid-in shares under Article 6, the number of share votes to be exercised by the member shall, as long as such failure continues, be reduced proportionately, by the percentage which the amount due and unpaid represents of the total par value of paid-in shares subscribed to by that member.

2. In voting in the Board of Governors, each Governor shall be entitled to cast the votes of the member he represents.

(i) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Governors shall be decided by a majority of the votes cast.

(ii) A Super Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of two-thirds of the total number of Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members.

(iii) A Special Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of a majority of the total number of Governors, representing not less than a majority of the total voting power of the members.

3. In voting in the Board of Directors, each Director shall be entitled to cast the number of votes to which the Governors who elected him are entitled and those to which any Governors who have assigned their votes to him, pursuant to Schedule B, are entitled.

(i) A Director entitled to cast the votes of more than one member may cast the votes for those members separately.

(ii) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Directors shall be decided by a majority of the votes cast.

Article 29 The President

1. The Board of Governors, through an open, transparent and merit-based process, shall elect a president of the Bank by a Super Majority vote as provided in Article 28. He shall be a national of a regional member country. The President, while holding office, shall not be a Governor or a Director or an Alternate for either.

2. The term of office of the President shall be five (5) years. He may be re-elected once. The President may be suspended or removed from office when the Board of Governors so decides by a Super Majority vote as provided in Article 28.

(a) If the office of the President for any reason becomes vacant during his term, the Board of Governors shall appoint an Acting President for a temporary period or elect a new President, in accordance with paragraph 1 of this Article.

3. The President shall be Chairman of the Board of Directors but shall have no vote, except a deciding vote in case of an equal division. He may participate in meetings of the Board of Governors but shall not vote.

4. The President shall be the legal representative of the Bank. He shall be chief of the staff of the Bank and shall conduct, under the direction of the Board of Directors, the current business of the Bank.

Article 30 Officers and Staff of the Bank

1. One or more Vice-Presidents shall be appointed by the Board of Directors on the recommendation of the President, on the basis of an open, transparent and merit-based process. A Vice-President shall hold office for such term, exercise such authority and perform such functions in the administration of the Bank, as may be determined by the Board of Directors. In the absence or incapacity of the President, a Vice-President shall exercise the authority and perform the functions of the President.

2. The President shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the officers and staff in accordance with regulations adopted by the Board of Directors, with the exception of Vice-Presidents to the extent provided in paragraph 1 above.

3. In appointing officers and staff and recommending Vice-Presidents, the President shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and technical competence, pay due regard to the recruitment of personnel on as wide a regional geographical basis as possible.

Article 31 The International Character of the Bank

1. The Bank shall not accept Special Funds, loans or assistance that may in any way prejudice, limit, deflect or otherwise alter its purpose or functions.

2. The Bank, its President, officers and staff shall not interfere in the political affairs of any member, nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member concerned. Only economic considerations shall be relevant to their decisions. Such considerations shall be weighed impartially in order to achieve and carry out the purpose and functions of the Bank.

3. The President, officers and staff of the Bank, in the discharge of their offices, owe their duty entirely to the Bank and to no other authority. Each member of the Bank shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of them in the discharge of their duties.

CHAPTER VI

GENERAL PROVISIONS

Article 32 Offices of the Bank

1. The principal office of the Bank shall be located in Beijing, People’s Republic of China.

2. The Bank may establish agencies or offices elsewhere.

Article 33 Channel of Communication; Depositories

1. Each member shall designate an appropriate official entity with which the Bank may communicate in connection with any matter arising under this Agreement.

2. Each member shall designate its central bank, or such other institution as may be agreed upon with the Bank, as a depository with which the Bank may keep its holdings of currency of that member as well as other assets of the Bank.

3. The Bank may hold its assets with such depositories as the Board of Directors shall determine.

Article 34 Reports and Information

1. The working language of the Bank shall be English, and the Bank shall rely on the English text of this Agreement for all decisions and for interpretations under Article 54.

2. Members shall furnish the Bank with such information it may reasonably request of them in order to facilitate the performance of its functions.

3. The Bank shall transmit to its members an annual report containing an audited statement of its accounts and shall publish such report. It shall also transmit quarterly to its members a summary statement of its financial position and a profit and loss statement showing the results of its operations.

4. The Bank shall establish a policy on the disclosure of information in order to promote transparency in its operations. The Bank may publish such reports as it deems desirable in the carrying out of its purpose and functions.

Article 35 Cooperation with Members and International Organizations

1. The Bank shall work in close cooperation with all its members, and, in such manner as it may deem appropriate within the terms of this Agreement, with other international financial institutions, and international organizations concerned with the economic development of the region or the Bank’s operational areas.

2. The Bank may enter into arrangements with such organizations for purposes consistent with this Agreement, with the approval of the Board of Directors.

Article 36 References

1. References in this Agreement to Article or Schedule refer to Articles and Schedules of this Agreement, unless otherwise specified.

2. References in this Agreement to a specific gender shall be equally applicable to any gender.

CHAPTER VII

WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF MEMBERS

Article 37 Withdrawal of Membership

1. Any member may withdraw from the Bank at any time by delivering a notice in writing to the Bank at its principal office.

2. Withdrawal by a member shall become effective, and its membership shall cease, on the date specified in its notice but in no event less than six (6) months after the date that notice has been received by the Bank. However, at any time before the withdrawal becomes finally effective, the member may notify the Bank in writing of the cancellation of its notice of intention to withdraw.

3. A withdrawing member shall remain liable for all direct and contingent obligations to the Bank to which it was subject at the date of delivery of the withdrawal notice. If the withdrawal becomes finally effective, the member shall not incur any liability for obligations resulting from operations of the Bank effected after the date on which the withdrawal notice was received by the Bank.

Article 38 Suspension of Membership

1. If a member fails to fulfill any of its obligations to the Bank, the Board of Governors may suspend such member by a Super Majority vote as provided in Article 28.

2. The member so suspended shall automatically cease to be a member one (1) year from the date of its suspension, unless the Board of Governors decides by a Super Majority vote as provided in Article 28 to restore the member to good standing.

3. While under suspension, a member shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement, except the right of withdrawal, but shall remain subject to all its obligations.

Article 39 Settlement of Accounts

1. After the date on which a country ceases to be a member, it shall remain liable for its direct obligations to the Bank and for its contingent liabilities to the Bank so long as any part of the loans, guarantees, equity investments or other forms of financing under paragraph 2 (vi) of Article 11 (hereinafter, other financing) contracted before it ceased to be a member is outstanding, but it shall not incur liabilities with respect to loans, guarantees, equity investments or other financing entered into thereafter by the Bank nor share either in the income or the expenses of the Bank.

2. At the time a country ceases to be a member, the Bank shall arrange for the repurchase of such country's shares by the Bank as a part of the settlement of accounts with such country in accordance with the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article. For this purpose, the repurchase price of the shares shall be the value shown by the books of the Bank on the date the country ceases to be a member.

3. The payment for shares repurchased by the Bank under this Article shall be governed by the following conditions:

(i) Any amount due to the country concerned for its shares shall be withheld so long as that country, its central bank or any of its agencies, instrumentalities or political subdivisions remains liable, as borrower, guarantor or other contracting party with respect to equity investment or other financing, to the Bank and such amount may, at the option of the Bank, be applied on any such liability as it matures. No amount shall be withheld on account of the contingent liability of the country for future calls on its subscription for shares in accordance with paragraph 3 of Article 6. In any event, no amount due to a member for its shares shall be paid until six (6) months after the date on which the country ceases to be a member.

(ii) Payments for shares may be made from time to time, upon surrender of the corresponding stock certificates by the country concerned, to the extent by which the amount due as the repurchase price in accordance with paragraph 2 of this Article exceeds the aggregate amount of liabilities, on loans, guarantees, equity investments and other financing referred to in sub-paragraph (i) of this paragraph, until the former member has received the full repurchase price.

(iii) Payments shall be made in such available currencies as the Bank determines, taking into account its financial position.

(iv) If losses are sustained by the Bank on any loans, guarantees, equity investments or other financing which were outstanding on the date when a country ceased to be a member and the amount of such losses exceeds the amount of the reserve provided against losses on that date, the country concerned shall repay, upon demand, the amount by which the repurchase price of its shares would have been reduced if the losses had been taken into account when the repurchase price was determined. In addition, the former member shall remain liable on any call for unpaid subscriptions in accordance with paragraph 3 of Article 6, to the same extent that it would have been required to respond if the impairment of capital had occurred and the call had been made at the time the repurchase price of its shares was determined.

4. If the Bank terminates its operations pursuant to Article 41 within six (6) months of the date upon which any country ceases to be a member, all rights of the country concerned shall be determined in accordance with the provisions of Articles 41 to 43. Such country shall be considered as still a member for purposes of such Articles but shall have no voting rights.

CHAPTER VIII

SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS OF THE BANK

Article 40 Temporary Suspension of Operations

In an emergency, the Board of Directors may temporarily suspend operations in respect of new loans, guarantees, equity investment and other forms of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11, pending an opportunity for further consideration and action by the Board of Governors.

Article 41 Termination of Operations

1. The Bank may terminate its operations by a resolution of the Board of Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28.

2. After such termination, the Bank shall forthwith cease all activities, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its assets and settlement of its obligations.

Article 42 Liability of Members and Payments of Claims

1. In the event of termination of the operation of the Bank, the liability of all members for uncalled subscriptions to the capital stock of the Bank and in respect of the depreciation of their currencies shall continue until all claims of creditors, including all contingent claims, shall have been discharged.

2. All creditors holding direct claims shall first be paid out of the assets of the Bank and then out of payments to the Bank or unpaid or callable subscriptions. Before making any payments to creditors holding direct claims, the Board of Directors shall make such arrangements as are necessary, in its judgment, to ensure a pro rata distribution among holders of direct and contingent claims.

Article 43 Distribution of Assets

1. No distribution of assets shall be made to members on account of their subscriptions to the capital stock of the Bank until:

(i) all liabilities to creditors have been discharged or provided for; and

(ii) the Board of Governors has decided, by a Super Majority vote as provided in Article 28, to make such distribution.

2. Any distribution of the assets of the Bank to the members shall be in proportion to the capital stock held by each member and shall be effected at such times and under such conditions as the Bank shall deem fair and equitable. The shares of assets distributed need not be uniform as to type of asset. No member shall be entitled to receive its share in such a distribution of assets until it has settled all of its obligations to the Bank.

3. Any member receiving assets distributed pursuant to this Article shall enjoy the same rights with respect to such assets as the Bank enjoyed prior to their distribution.

CHAPTER IX

STATUS, IMMUNITIES, PRIVILEGES AND EXEMPTIONS

Article 44 Purposes of Chapter

1. To enable the Bank to fulfill its purpose and carry out the functions entrusted to it, the status, immunities, privileges and exemptions set forth in this Chapter shall be accorded to the Bank in the territory of each member.

2. Each member shall promptly take such action as is necessary to make effective in its own territory the provisions set forth in this Chapter and shall inform the Bank of the action which it has taken.

Article 45 Status of the Bank

The Bank shall possess full juridical personality and, in particular, the full legal capacity:

(i) to contract;

(ii) to acquire, and dispose of, immovable and movable property;

(iii) to institute and respond to legal proceedings; and

(iv) to take such other action as may be necessary or useful for its purpose and activities.

Article 46 Immunity from Judicial Proceedings

1. The Bank shall enjoy immunity from every form of legal process, except in cases arising out of or in connection with the exercise of its powers to raise funds, through borrowings or other means, to guarantee obligations, or to buy and sell or underwrite the sale of securities, in which cases actions may be brought against the Bank only in a court of competent jurisdiction in the territory of a country in which the Bank has an office, or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, no action shall be brought against the Bank by any member, or by any agency or instrumentality of a member, or by any entity or person directly or indirectly acting for or deriving claims from a member or from any agency or instrumentality of a member. Members shall have recourse to such special procedures for the settlement of controversies between the Bank and its members as may be prescribed in this Agreement, in the by-laws and regulations of the Bank, or in the contracts entered into with the Bank.

3. Property and assets of the Bank shall, wheresoever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgment against the Bank.

Article 47 Immunity of Assets and Archives

1. Property and assets of the Bank, wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of taking or foreclosure by executive or legislative action.

2. The archives of the Bank, and, in general, all documents belonging to it, or held by it, shall be inviolable, wheresoever located and by whomsoever held.

Article 48 Freedom of Assets from Restrictions

To the extent necessary to carry out the purpose and functions of the Bank effectively, and subject to the provisions of this Agreement, all property and assets of the Bank shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

Article 49 Privilege for Communications

Official communications of the Bank shall be accorded by each member the same treatment that it accords to the official communications of any other member.

Article 50 Immunities and Privileges of Officers and Employees

All Governors, Directors, Alternates, the President, Vice-Presidents and other officers and employees of the Bank, including experts and consultants performing missions or services for the Bank:

(i) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity, except when the Bank waives the immunity and shall enjoy inviolability of all their official papers, documents and records;

(ii) where they are not local citizens or nationals, shall be accorded the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, and the same facilities as regards exchange regulations, as are accorded by members to the representatives, officials and employees of comparable rank of other members; and

(iii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by members to representatives, officials and employees of comparable rank of other members.

Article 51 Exemption from Taxation

1. The Bank, its assets, property, income and its operations and transactions pursuant to this Agreement, shall be exempt from all taxation and from all customs duties. The Bank shall also be exempt from any obligation for the payment, withholding or collection of any tax or duty.

2. No tax of any kind shall be levied on or in respect of salaries, emoluments and expenses, as the case may be, paid by the Bank to Directors, Alternate Directors, the President, Vice-Presidents and other officers or employees of the Bank, including experts and consultants performing missions or services for the Bank, except where a member deposits with its instrument of ratification, acceptance, or approval a declaration that such member retains for itself and its political subdivisions the right to tax salaries, and emoluments , as the case may be, paid by the Bank to citizens or nationals of such member.

3. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is issued by the Bank; or

(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Bank.

4. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security guaranteed by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is guaranteed by the Bank; or

(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Bank.

Article 52 Waivers

1. The Bank at its discretion may waive any of the privileges, immunities and exemptions conferred under this Chapter in any case or instance, in such manner and upon such conditions as it may determine to be appropriate in the best interests of the Bank.

CHAPTER X

AMENDMENT, INTERPRETATION AND ARBITRATION

Article 53 Amendments

1. This Agreement may be amended only by a resolution of the Board of Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the unanimous agreement of the Board of Governors shall be required for the approval of any amendment modifying:

(i) the right to withdraw from the Bank;

(ii) the limitations on liability provided in paragraphs 3 and 4 of Article 7; and

(iii) the rights pertaining to purchase of capital stock provided in paragraph 4 of Article 5.

3. Any proposal to amend this Agreement, whether emanating from a member or the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the Board of Governors, who shall bring the proposal before the Board of Governors. When an amendment has been adopted, the Bank shall so certify in an official communication addressed to all members. Amendments shall enter into force for all members three (3) months after the date of the official communication unless the Board of Governors specifies therein a different period.

Article 54 Interpretation

1. Any question of interpretation or application of the provisions of this Agreement arising between any member and the Bank, or between two or more members of the Bank, shall be submitted to the Board of Directors for decision. If there is no Director of its nationality on that Board, a member particularly affected by the question under consideration shall be entitled to direct representation in the Board of Directors during such consideration; the representative of such member shall, however, have no vote. Such right of representation shall be regulated by the Board of Governors.

2. In any case where the Board of Directors has given a decision under paragraph 1 of this Article, any member may require that the question be referred to the Board of Governors, whose decision shall be final. Pending the decision of the Board of Governors, the Bank may, so far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the Board of Directors.

Article 55 Arbitration

If a disagreement should arise between the Bank and a country which has ceased to be a member, or between the Bank and any member after adoption of a resolution to terminate the operations of the Bank, such disagreement shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators. One of the arbitrators shall be appointed by the Bank, another by the country concerned, and the third, unless the parties otherwise agree, by the President of the International Court of Justice or such other authority as may have been prescribed by regulations adopted by the Board of Governors. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision which shall be final and binding upon the parties. The third arbitrator shall be empowered to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto.

Article 56 Approval Deemed Given

Whenever the approval of any member is required before any act may be done by the Bank except under paragraph 2 of Article 53, approval shall be deemed to have been given unless the member presents an objection within such reasonable period as the Bank may fix in notifying the member of the proposed act.

CHAPTER XI

FINAL PROVISIONS

Article 57 Signature and Deposit

1. This Agreement, deposited with the Government of the People’s Republic of China (hereinafter called the “Depository”), shall remain open until December 31, 2015 for signature by the Governments of countries whose names are set forth in Schedule A.

2. The Depository shall send certified copies of this Agreement to all the Signatories and other countries which become members of the Bank.

Article 58 Ratification, Acceptance or Approval

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depository not later than December 31, 2016, or if necessary, until such later date as may be decided by the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28. The Depository shall duly notify the other Signatories of each deposit and the date thereof.

2. A Signatory whose instrument of ratification, acceptance or approval is deposited before the date on which this Agreement enters into force, shall become a member of the Bank, on that date. Any other Signatory which complies with the provisions of the preceding paragraph, shall become a member of the Bank on the date on which its instrument of ratification, acceptance or approval is deposited.

Article 59 Entry into Force

This Agreement shall enter into force when instruments of ratification, acceptance or approval have been deposited by at least ten (10) Signatories whose initial subscriptions, as set forth in Schedule A to this Agreement, in the aggregate comprise not less than fifty (50) per cent of total of such subscriptions.

Article 60 Inaugural Meeting and Commencement of Operations

1. As soon as this Agreement enters into force, each member shall appoint a Governor, and the Depository shall call the inaugural meeting of the Board of Governors.

2. At its inaugural meeting, the Board of Governors:

(i) shall elect the President;

(ii) shall elect the Directors of the Bank in accordance with paragraph 1 of Article 25, provided that the Board of Governors may decide to elect fewer Directors for an initial period shorter than two years in consideration of the number of members and Signatories which have not yet become members;

(iii) shall make arrangements for the determination of the date on which the Bank shall commence its operations; and

(iv) shall make such other arrangements as necessary to prepare for the commencement of the Bank’s operations.

3. The Bank shall notify its members of the date of the commencement of its operations.

DONE at Beijing, People’s Republic of China on June 29, 2015, in a single original deposited in the archives of the Depository, whose English, Chinese and French texts are equally authentic.

SCHEDULE A

Initial Subscriptions to the Authorized Capital Stock for Countries Which May Become Members in accordance with Article 58

     
 
Number of Shares
Capital Subscription
(in million $)
PART A.
   
     
REGIONAL MEMBERS
   
Australia
36,912
3,691.2
Azerbaijan
2,541
254.1
Bangladesh
6,605
660.5
Brunei Darussalam
524
52.4
Cambodia
623
62.3
China
297,804
29,780.4
Georgia
539
53.9
India
83,673
8,367.3
Indonesia
33,607
3,360.7
Iran
15,808
1,580.8
Israel
7,499
749.9
Jordan
1,192
119.2
Kazakhstan
7,293
729.3
Korea
37,388
3,738.8
Kuwait
5,360
536.0
Kyrgyz Republic
268
26.8
Lao People’s Democratic Republic
430
43.0
Malaysia
1,095
109.5
Maldives
72
7.2
Mongolia
411
41.1
Myanmar
2,645
264.5
Nepal
809
80.9
New Zealand
4,615
461.5
Oman
2,592
259.2
Pakistan
10,341
1,034.1
Philippines
9,791
979.1
Qatar
6,044
604.4
Russia
65,362
6,536.2
Saudi Arabia
25,446
2,544.6
Singapore
2,500
250.0
Sri Lanka
2,690
269.0
Tajikistan
309
30.9
Thailand
14,275
1,427.5
Turkey
26,099
2,609.9
United Arab Emirates
11,857
1,185.7
Uzbekistan
2,198
219.8
Vietnam
6,633
663.3
Unallocated
16,150
1,615.0
TOTAL
750,000
75,000.0
     
PART B.
   
     
NON-REGIONAL MEMBERS
   
Austria
5,008
500.8
Brazil
31,810
3,181.0
Denmark
3,695
369.5
Egypt
6,505
650.5
Finland
3,103
310.3
France
33,756
3,375.6
Germany
44,842
4,484.2
Iceland
176
17.6
Italy
25,718
2,571.8
Luxembourg
697
69.7
Malta
136
13.6
Netherlands
10,313
1,031.3
Norway
5,506
550.6
Poland
8,318
831.8
Portugal
650
65.0
South Africa
5,905
590.5
Spain
17,615
1,761.5
Sweden
6,300
630.0
Switzerland
7,064
706.4
United Kingdom
30,547
3,054.7
Unallocated
2,336
233.6
TOTAL
250,000
25,000.0
GRAND TOTAL
1,000,000
100,000.0
     

SCHEDULE B

ELECTION OF DIRECTORS

The Board of Governors shall prescribe rules for the conduct of each election of Directors, in accordance with the following provisions.

1. Constituencies. Each Director shall represent one or more members in a constituency. The total aggregate voting power of each constituency shall consist of the votes which the Director is entitled to cast under paragraph 3 of Article 28.

2. Constituency Voting Power. For each election, the Board of Governors shall establish a Minimum Percentage for constituency voting power for Directors to be elected by Governors representing regional members (Regional Directors) and a Minimum Percentage for constituency voting power for Directors to be elected by Governors representing non-regional members (Non-Regional Directors).

(a) The Minimum Percentage for Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Governors representing regional members (Regional Governors). The initial Minimum Percentage for Regional Directors shall be 6%.

(b) The Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Governors representing non-regional members (Non-Regional Governors). The initial Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be 15%.

3. Adjustment Percentage. In order to adjust voting power across constituencies when subsequent rounds of balloting are required under paragraph 7 below, the Board of Governors shall establish, for each election, an Adjustment Percentage for Regional Directors and an Adjustment Percentage for Non-Regional Directors. Each Adjustment Percentage shall be higher than the corresponding Minimum Percentage.

(a) The Adjustment Percentage for Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Regional Governors. The initial Adjustment Percentage for Regional Directors shall be 15%.

(b) The Adjustment Percentage for Non-Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Non-Regional Governors. The initial Adjustment Percentage for Non-Regional Directors shall be 60%.

4. Number of Candidates. For each election, the Board of Governors shall establish the number of Regional Directors and Non-Regional Directors to be elected, in light of its decisions on the size and composition of the Board of Directors pursuant to paragraph 2 of Article 25.

(a) The initial number of Regional Directors shall be nine.

(b) The initial number of Non-Regional Directors shall be three.

5. Nominations. Each Governor may only nominate one person. Candidates for the office of Regional Director shall be nominated by Regional Governors. Candidates for the office of Non-Regional Director shall be nominated by Non-Regional Governors.

6. Voting. Each Governor may vote for one candidate, casting all of the votes to which the member appointing him is entitled under paragraph 1 of Article 28. The election of Regional Directors shall be by ballot of Regional Governors. The election of Non-Regional Directors shall be by ballot of Non-Regional Governors.

7. First Ballot. On the first ballot, candidates receiving the highest number of votes, up to the number of Directors to be elected, shall be elected as Directors, provided that, to be elected, a candidate shall have received a sufficient number of votes to reach the applicable Minimum Percentage.

(a) If the required number of Directors is not elected on the first ballot, and the number of candidates was the same as the number of Directors to be elected, the Board of Governors shall determine the subsequent actions to complete the election of Regional Directors or the election of Non-Regional Directors, as the case may be.

8. Subsequent Ballots. If the required number of Directors is not elected on the first ballot, and there were more candidates than the number of Directors to be elected on the ballot, there shall be subsequent ballots, as necessary. For subsequent ballots:

(a) The candidate receiving the lowest number of votes in the preceding ballot shall not be a candidate in the next ballot.

(b) Votes shall be cast only by: (i) Governors who voted in the preceding ballot for a candidate who was not elected; and (ii) Governors whose votes for a candidate who was elected are deemed to have raised the votes for that candidate above the applicable Adjustment Percentage under (c) below.

(c) The votes of all the Governors who cast votes for each candidate shall be added in descending order of number, until the number of votes representing the applicable Adjustment Percentage has been exceeded. Governors whose votes were counted in that calculation shall be deemed to have cast all their votes for that Director, including the Governor whose votes brought the total over the Adjustment Percentage. The remaining Governors whose votes were not counted in that calculation shall be deemed to have raised the candidate’s total votes above the Adjustment Percentage, and the votes of those Governors shall not count towards the election of that candidate. These remaining Governors may vote in the next ballot.

(d) If in any subsequent ballot, only one Director remains to be elected, the Director may be elected by a simple majority of the remaining votes. All such remaining votes shall be deemed to have counted towards the election of the last Director.

9. Assignment of Votes. Any Governor who does not participate in voting for the election or whose votes do not contribute to the election of a Director may assign the votes to which he is entitled to an elected Director, provided that such Governor shall first have obtained the agreement of all those Governors who have elected that Director to such assignment.

10. Founding Member Privileges. The nomination and voting by Governors for Directors and the appointment of Alternate Directors by Directors shall respect the principle that each Founding Member shall have the privilege to designate the Director or an Alternate Director in its constituency permanently or on a rotating basis.

Bemærkninger til forslaget

I. Baggrund

På initiativ af Kina indledtes i efteråret 2014 forhandlinger om indgåelse af en overenskomst om oprettelse af Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank (i det følgende banken). Bankens hovedformål er at fremme en bæredygtig økonomisk udvikling og regionalt samarbejde i Asien gennem investeringer i infrastruktur.

Forhandlingerne blev afsluttet i foråret 2015 og i alt 50 asiatiske og andre stater undertegnede i Beijing den 29. juni 2015 overenskomsten om oprettelse af banken. Danmark undertegnede ikke overenskomsten i Beijing, men udtrykte som andre stater interesse for inden for den i overenskomsten angivne frist efterfølgende at undertegne overenskomsten med henblik på at kunne blive stiftende medlem af banken.

Det følger af overenskomsten om oprettelse af banken, at de stater, der har udtrykt interesse for at blive stiftende medlem, skal undertegne denne senest den 31. december 2015. Overenskomsten om oprettelse af banken skal af medlemsstaterne efter undertegnelsen ratificeres og ratifikationsinstrumentet deponeres hos depositaren (Kina) senest den 31. december 2016.

Overenskomsten træder i kraft, når mindst 10 undertegnende medlemmer, hvis aktietegningsbeløb ved stiftelsen tilsammen udgør mindst 50% af det samlede tegningsbeløb, har deponeret deres ratifikationsinstrument. Det er forventningen, at overenskomsten vil træde i kraft og banken således bliver operativ i løbet af november eller december 2015.

Regeringen rådførte sig den 27. august 2015 med Det Udenrigspolitiske Nævn og tilkendegav, at man agtede at undertegne overenskomsten om oprettelse af banken med henblik på at kunne blive stiftende medlem. Samtidig orienteredes om, at regeringen i Folketingsåret 2015/16 ville fremlægge forslag til Folketingsbeslutning med henblik på indhentelse af Folketingets samtykke til ratifikation af overenskomsten. Udenrigsudvalget blev efterfølgende skriftligt orienteret.

II. Generelt

Der er bred tilfredshed med indholdet af overenskomsten om oprettelse af banken, der lægger sig op ad internationalt anerkendte standarder fra eksisterende multilaterale udviklingsbanker.

Danmark har under forhandlingerne om oprettelse af banken arbejdet for, at banken, lever op til internationale standarder i forhold til bl.a. ledelse, udbudsregler, fattigdomsorientering, miljø- og klimahensyn samt social ansvarlighed.

Det tætte samarbejde under forhandlingerne mellem Danmark og de øvrige vestlige, herunder nordiske, lande forudses fortsat efter, at banken er blevet operativ. For at styrke muligheden for maksimal dansk indflydelse i bankens bestyrelse forudses Danmark at danne en valggruppe med andre ligesindede ikke-regionale medlemmer.

Banken vil udgøre en markant tilføjelse til det eksisterende system af multilaterale finansielle institutioner og ventes at komme til at spille en meget stor rolle for udvikling af Asien, hvor mangel på infrastruktur står i vejen for regional økonomisk integration og vækst. Analyser fra Den Asiatiske Udviklingsbank peger på, at der frem til 2030 er brug for investeringer i infrastruktur i Asien for 8.000 til 11.500 mia. USD. I forhold til den foreløbige forretningsplan vil banken i perioden 2016 til 2018 koncentrere sig om transport-, energi- og vandsektorerne.

Banken vil få en størrelsesorden og politisk vægt, der kan påvirke det samlede billede for internationale finansielle institutioner fremover og få stor politisk og udviklingsmæssig betydning for Asien. Banken vil desuden være vækstskabende og på sigt kunne åbne markeder for danske virksomheder både direkte og indirekte. Dansk medlemskab af banken vil maksimere mulighederne for, at danske virksomheder kan komme i betragtning til kontrakter, der udbydes. Samtidig er dansk medlemskab af banken et vigtigt signal til de asiatiske lande, herunder Kina, om at Danmark ønsker tættere tilknytning til Asien. Det vil både kunne anvendes til at påvirke landenes udvikling i positiv retning samt udbrede kendskabet til danske spidskompetencer inden for bl.a. energisektoren.

Dansk medlemskab af banken vil derfor være udenrigspolitisk, udenrigsøkonomisk og udviklingspolitisk vigtig for Danmark.

Det er forventningen, at banken vil få 57 stiftende medlemmer fra Asien og resten af verden. Medlemmerne uden for Asien tæller bl.a. alle nordiske lande, en række andre europæiske lande, herunder EU-landene Nederlandene, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien og Polen samt Sydafrika, Brasilien, Australien og New Zealand. USA deltog ikke i forhandlingerne, og har i første omgang valgt at stå uden for overenskomsten.

I overenskomsten om oprettelse af banken er medlemmerne kategoriseret i to grupper: En gruppe af regionale medlemmer, der udover de asiatiske medlemmer bl.a. tæller Rusland, Australien og New Zealand, og en gruppe af ikke-regionale medlemmer, der tæller europæiske lande samt Sydafrika og Brasilien.

Bankens aktiekapital udgør 100 mia. USD, hvoraf 75% vil komme fra de regionale medlemmer og 25% vil komme fra de ikke-regionale medlemmer. Af de 100 mia. USD skal 20% (svarende til 20 mia. USD) indbetales som kapitalindskud, mens 80% (svarende til 80 mia. USD) alene er garantikapital, som ikke skal indbetales. Garantiforpligtelsen vil kun blive aktuel, såfremt banken ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser.

Det samlede danske tegningsbeløb andrager i henhold til overenskomsten i alt 369,5 mio. USD, hvoraf 20% (svarende til ca. 500 mio. kr). skal indskydes fordelt med fem rater à 100 mio. kr. i perioden 2016-2019, idet der dog kan blive tale om indbetaling af to rater i 2016. Danmarks andel af garantikapitalen udgør ca. 2 mia. kr. Den forholdsvis store garantiforpligtelse betyder, at banken kan opnå en højere kreditvurdering, og dermed også selv være i stand til at optage lån på de internationale kapitalmarkeder, og investere disse midler i infrastrukturprojekter. Verdensbanken og de øvrige udviklingsbanker benytter samme model.

Det er forventningen, at det danske kapitalindskud helt eller delvist vil kunne kategoriseres som udviklingsbistand, hvorfor indskuddet forudsættes finansieret over udviklingsbistanden (FL§6.3).

Generalsekretæren for bankens midlertidige sekretariat, kineseren Jin Liqun, blev i august valgt til midlertidig præsident for banken. Jin forventes valgt som præsident for banken for en femårig periode, når banken bliver operativ. Bankens hovedkontor vil komme til at ligge i Beijing.

III. Om overenskomstens indhold

Overenskomsten er udfærdiget i en engelsk, en kinesisk og en fransk udgave med lige gyldighed. Den indeholder bestemmelser om bankens formål, opgaver og medlemskab (kapitel I), kapital (kapitel II), virksomhed (kapitel III), økonomi (kapitel IV), ledelse (kapitel V), almindelige bestemmelser (kapitel VI), udtræden og suspension af medlemmer (kapitel VII), midlertidig og definitiv standsning af bankens virksomhed (kapitel VIII), retsstilling, immuniteter, privilegier og fritagelser (kapitel IX), ændringer, fortolkning og voldgift (kapitel X) og afsluttende bestemmelser (kapitel XI).

Det fremgår af artikel 1, at banken har til formål bl.a. at fremme en bæredygtig økonomisk udvikling og regionalt samarbejde og partnerskab om imødegåelse af udviklingsmæssige udfordringer i tæt samarbejde med andre multi- og bilaterale udviklingsinstitutioner.

De nærmere opgaver for banken - med det sigte at gennemføre formålet - er beskrevet i artikel 2. Heraf fremgår bl.a., at banken i forhold til finansiering skal tage særlig hensyn til de behov, der findes hos mindre udviklede lande i regionen.

Det fremgår af artikel 3, at lande, der er medlem af den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling eller Den Asiatiske Udviklingsbank, kan blive medlem af AIIB.

Artikel 4, 5 og 6 indeholder bestemmelser om aktiekapital, aktietegning og indbetaling af tegnede aktiebeløb. Fordelingen af andele er baseret på en formel for købekraftskorrigeret bruttonationalprodukt (BNP), hvor BNP tæller med 60% og købekraft tæller med 40%.

Af artikel 9 fremgår, at bankens midler og faciliteter alene kan anvendes til de opgaver, der er nævnt i artikel 2 samt i overensstemmelse med sunde bankprincipper. I artikel 11 er modtagerkredsen og retningslinjer for bankens virksomhed beskrevet.

De nærmere forretningsprincipper for bankens virksomhed er opregnet i artikel 13, mens de nærmere vilkår og betingelser er beskrevet i artikel 14. Det fremgår af artikel 15, at banken også har mulighed for at yde bl.a. teknisk rådgivning og bistand, såfremt det tjener bankens formål og falder inden for bankens opgaveområder.

Det fremgår af artikel 21 om bankens struktur, at banken har et repræsentantskab, en bestyrelse, en præsident og en eller flere vicepræsidenter.

Det fremgår af artikel 22 og 23, at hvert medlem af banken er repræsenteret i repræsentantskabet, og at repræsentantskabet er bankens højeste myndighed i alle anliggender. Endvidere at repræsentantskabet skal mødes mindst én gang årligt, og er beslutningsdygtig, når et flertal af repræsentantskabsmedlemmerne, der repræsenterer mindst to tredjedele af medlemmernes samlede stemmer, er til stede. Repræsentantskabet kan delegere beføjelser til bestyrelsen.

Af artikel 25 fremgår, at bankens bestyrelse består af 12 medlemmer, hvoraf 9 vælges af de repræsentantskabsmedlemmer, der repræsenterer de regionale medlemmer og at tre vælges af de repræsentantskabsmedlemmer, der repræsenter de ikke-regionale medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på to år. Der udpeges af det enkelte bestyrelsesmedlem en eller flere suppleanter

Det fremgår af artikel 26, at bestyrelsen er ansvarlig for ledelsen af bankens almindelige virksomhed og bl.a. skal udforme bankens politikker. Bestyrelsen skal endvidere med et flertal, der repræsenterer mindst tre fjerdedele af medlemmernes samlede stemmetal, træffe beslutninger om bankens væsentlige operationelle og finansielle politikker samt om delegering af beføjelser til præsidenten i overensstemmelse med bankens politikker. Bestyrelsen vil endvidere skulle føre løbende tilsyn med forvaltningen og driften af banken. Bestyrelsen skal i dette øjemed oprette en tilsynsmekanisme i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed, åbenhed, uafhængighed og ansvarlighed. Bestyrelsen skal endvidere bl.a. godkende bankens strategi, årsplan og budget samt fremlægge reviderede regnskaber til repræsentantskabets godkendelse.

Af artikel 27 fremgår, at bestyrelsen afholder møde så ofte, som bankens virksomhed kræver det og at der forudsættes afholdt møder med jævne mellemrum i løbet af året. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, der repræsenterer mindst to tredjedele af medlemmernes samlede stemmetal, er tilstede. Det fremgår, at der kan holdes elektroniske møder eller foretages elektronisk afstemning uden at afholde et møde.

Artikel 28 indeholder regler om fordelingen af stemmeandele blandt medlemmerne.

Artikel 29 omhandler valg af præsident for banken. Den pågældende skal være statsborger i et regionalt medlemsland og vælges af repræsentantskabet gennem en åben, gennemsigtig og kvalifikationsbaseret tilgang. Embedsperioden er fem år med mulighed for genvalg én gang. Præsidenten er formand for bestyrelsen, og varetager efter bestyrelsens anvisning løbende bankens forretninger.

Det fremgår af artikel 32, at banken har sit hovedsæde i Beijing, men kan oprette agenturer eller filialkontorer andre steder.

Af artikel 34 fremgår, at bankens arbejdssprog er engelsk. Endvidere bl.a. at banken skal udarbejde en politik om offentliggørelse af oplysninger for at fremme gennemsigtighed i sin virksomhed.

Det fremgår af artikel 35, at banken skal indgå i et tæt samarbejde med sine medlemmer og andre finansielle institutioner og internationale organisationer, som beskæftiger sig med regionens økonomiske udvikling eller bankens forretningsområder, herunder indgå aftaler med disse.

Artikel 37 indeholder nærmere bestemmelser om medlemmers udtræden af banken, mens artikel 38 indeholder bestemmelser om suspension af medlemskab ved repræsentantskabets beslutning med kvalificeret flertal, i det tilfælde et medlem ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til overenskomsten.

I artikel 46-52 er de nærmere regler for immuniteter og privilegier, herunder for bankens ansatte, beskrevet.

Artikel 53 indeholder bestemmelser om ændring af overenskomsten, artikel 54 bestemmelser om fortolkning af overenskomsten og artikel 55 bestemmelser om voldgift i visse tilfælde af uoverensstemmelse mellem banken og et medlem.

Artikel 57-60 indeholder bestemmelser om undertegnelse og deponering, ratifikation, ikrafttræden og påbegyndelse af bankens virksomhed.

Til overenskomsten hører bilag A om tegning ved stiftelsen af den autoriserede aktiekapital for lande, som kan blive medlem. Antallet af aktier og tegningsbeløb er opført for hvert enkelt medlem opdelt i en kolonne bestående af regionale medlemmer (Del A) og en kolonne bestående af ikke-regionale medlemmer (Del B).

Til overenskomsten hører endvidere bilag B om valg af bestyrelsesmedlemmer, der indeholder en række bestemmelser, som repræsentantskabet vil skulle lægge til grund ved fastsættelse af regler for gennemførelse af valg af medlemmer til bestyrelsen.

 
IV: Økonomiske konsekvenser mm
 
Positive konsekvenser/mindre udgifter
Negative konsekvenser/merudgifter
Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommune og regioner af beslutningsforslaget
Ingen
Ingen
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Dansk deltagelse i banken vil have positive konsekvenser for dansk erhvervsliv.
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Ingen EU-retlige aspekter
Ingen EU-retlige aspekter