Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0391
 
31992L0091
 
32000L0054
 
32013L0030
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Alvorlig personskade, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra b, og § 8, stk. 1, nr. 2
Bilag 2 Oplysninger i anmeldelse efter § 4, stk. 1
Bilag 3 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.1)

I medfør af § 3, stk. 3, §§ 49 og 52, stk. 1, § 52 a, § 69 a, stk. 1 og 3, og § 72, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på offshore olie- og gasaktiviteter som defineret i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 16.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 29, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og disse medfører sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici.

§ 2. I bekendtgørelsen forstås ved:

1) Ulykke: Ulykke efter arbejdsskadelovens § 6.

2) Erhvervssygdomme: Erhvervssygdomme efter arbejdsskadesikringslovens § 7, stk. 1.

3) Uarbejdsdygtig: Den tilskadekomne er ude af stand til i fuldt omfang at varetage sit sædvanlige arbejde.

4) Nærved hændelse: En hændelse, som kunne have ført til en ulykke eller en skade på anlægget af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.

5) Sikringspligtig arbejdsgiver: Enhver arbejdsgiver, der har sikringspligt efter § 48 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 2. I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014, jf. bilag 3, forstås ved:

1) Uheld, som ikke er et større uheld: Ulykke, jf. stk. 1, nr. 1.

2) Større uheld: Større ulykke, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 28.

3) Kompetent myndighed: Arbejdstilsynet.

4) Sikkerheds- og miljøkritisk element: Sikkerheds- og miljøkritisk element som defineret i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 25.

5) Alvorlig kvæstelse: Alvorlig personskade, jf. bilag 1.

6) Større miljøhændelse: Større miljøhændelse som defineret i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 27.

§ 3. Henholdsvis operatøren og ejeren skal registrere oplysninger om følgende:

1) Enhver ulykke.

2) Ethvert dødsfald.

3) Ethvert udslip af kulbrinter.

4) Enhver hændelse, der har medført eller kunne have medført udslip af en biologisk agens, som har forårsaget, eller, efter vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici efter bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., vurderes at kunne forårsage sygdom hos mennesker.

5) Ethvert utilsigtet udslip af stoffer og materialer, som har forårsaget, eller, efter vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici efter bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter, vurderes at kunne forårsage dødsfald eller sygdom hos mennesker.

6) Enhver ikke ubetydelig skade på anlæggets konstruktion eller udstyr af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.

7) Enhver evakuering af personale.

8) Enhver nærved hændelse.

9) Enhver hændelse med fartøjer på kollisionskurs og indtrufne kollisioner mellem fartøjer og et anlæg.

Stk. 2. Registreringen skal ske digitalt eller på papir på en måde, der er tilgængelig for Arbejdstilsynet.

Stk. 3. Registreringen skal indeholde oplysninger, der gør henholdsvis operatøren og ejeren i stand til at anvende disse til at imødegå gentagelse af hændelser som nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Anlæggets sikkerhedsorganisation skal have adgang til oplysningerne i registreringen i det omfang, de har betydning for sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold.

§ 4. Den sikringspligtige arbejdsgiver skal anmelde enhver ulykke, der medfører:

1) dødsfald, eller

2) at den tilskadekomne er uarbejdsdygtig i én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1, skal ske digitalt til Arbejdstilsynet via Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles anmeldesystem EASY, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kravet i stk. 2 om anvendelse af EASY gælder ikke for udenlandske sikringspligtige arbejdsgivere, som ikke har et CVR-nummer. Udenlandske sikringspligtige arbejdsgivere, som ikke har et CVR-nummer, skal anmelde digitalt på en måde, der er tilgængelig for Arbejdstilsynet efter dennes nærmere anvisninger.

Stk. 4. Anmeldelsen efter stk. 1 skal som minimum indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 2.

Stk. 5. Den sikringspligtige arbejdsgiver skal efter anmodning fra Arbejdstilsynet indsende supplerende oplysning om, hvor længe den tilskadekomne var uarbejdsdygtig, jf. stk. 1, nr. 2.

Stk. 6. Anmeldelse efter stk. 1 skal ske til Arbejdstilsynet snarest muligt og inden 10 arbejdsdage efter hændelsesdagen med kopi til henholdsvis operatør eller ejer, hvor disse ikke er den sikringspligtige arbejdsgiver.

Stk. 7. Den tilskadekomne skal have en kopi af anmeldelsen efter stk. 1, nr. 2.

Stk. 8. Henholdsvis operatøren og ejeren skal give anlæggets sikkerhedsorganisation adgang til anmeldelser efter stk. 1.

Stk. 9. Dokumenter, der indsendes digitalt til Arbejdstilsynet af den sikringspligtige arbejdsgiver i forbindelse med anmeldelse af arbejdsulykker m.v. skal være forsynet med en digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til den gældende OCES standard eller højere.

Stk. 10. Arbejdstilsynet kan beslutte at behandle et dokument, der er indsendt digitalt, selv om dokumentet ikke er forsynet med digital signatur, jf. stk. 9.

§ 5. Henholdsvis operatøren og ejeren skal endvidere anmelde følgende:

1) Enhver nærved hændelse, der kunne have medført

a) dødsfald,

b) ulykke med alvorlig personskade til følge, jf. bilag 1, eller

c) fare for anlæggets integritet.

2) Enhver hændelse, der har medført eller kunne have medført udslip af en biologisk agens, og som har forårsaget, eller, efter vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici efter bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., vurderes at kunne forårsage sygdom hos mennesker.

3) Ethvert utilsigtet udslip af stoffer og materialer, som har forårsaget, eller, efter vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici efter bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter, vurderes at kunne forårsage dødsfald eller sygdom hos mennesker.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 skal ske til Arbejdstilsynet snarest muligt og inden 10 arbejdsdage efter hændelsesdagen.

Stk. 3. Henholdsvis operatøren og ejeren skal give anlæggets sikkerhedsorganisation adgang til anmeldelser efter stk. 1.

Stk. 4. Anmeldelse efter stk. 1 skal ske digitalt til Arbejdstilsynet.

§ 6. Henholdsvis operatøren og ejeren skal anmelde de hændelser med tilhørende oplysninger, i henhold til det fælles indberetningsformat, som fremgår af bilag I, hændelsestyper A-F, og I, til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014, jf. bilag 3.

§ 7. Virksomheder, der er registreret i Danmark, og som selv eller via datterselskaber gennemfører offshore olie- og gasaktiviteter uden for EU som rettighedshavere eller operatører, skal efter anmodning fra Arbejdstilsynet indgive oplysninger om større ulykker uden for EU, jf. offshoresikkerhedslovens § 52 b, stk. 1.

§ 8. Henholdsvis operatøren og ejeren skal straks telefonisk eller på anden tilsvarende måde underrette Syd- og Sønderjyllands Politi, som derefter underretter Arbejdstilsynet om følgende:

1) Ethvert dødsfald, der er sket på anlægget.

2) Enhver ulykke, der har medført alvorlig personskade, jf. bilag 1.

3) Enhver ulykke eller hændelse i øvrigt, som medfører, at en eller flere personer akut bringes i land.

Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal straks telefonisk eller på anden tilsvarende måde underrette Arbejdstilsynet om følgende:

1) Utilsigtede udslip af olie eller gas, der medfører brand eller eksplosion.

2) Utilsigtet udslip af ikke antændt naturgas eller fordampet associeret gas, hvis den udledte masse er større end eller lig med 1 kg.

3) Udslip af ikke antændt væsker af råolie, hvor den udledte masse er større end eller lig med 60 kg.

4) Enhver hændelse, der kan have medført udslip af en biologisk agens, jf. § 5, stk. 1, nr. 2.

5) Ethvert utilsigtet udslip af stoffer og materialer, jf. § 5, stk. 1, nr. 3.

6) Enhver betydelig skade på anlæggets konstruktion eller udstyr af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.

7) Enhver ukontrolleret udblæsning fra en brønd uanset varigheden.

8) Helikopteruheld på eller nær anlæg.

9) Enhver ikke planlagt nødevakuering af en del af eller alle ombordværende som følge af en større ulykke eller såfremt der er betydelig risiko for en sådan ulykke.

Stk. 3. Henholdsvis operatøren og ejeren skal straks telefonisk eller på anden tilsvarende måde underrette Arbejdstilsynet om enhver nærved hændelse, der kunne have medført dødsfald eller fare for anlæggets integritet, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a og c.

Stk. 4. Henholdsvis operatøren og ejeren skal i de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, efterlade hændelsesstedet urørt og afspærret, medmindre politiet bestemmer andet, eller hensynet til at afværge en overhængende eller umiddelbar fare nødvendiggør andet.

Stk. 5. Henholdsvis operatøren og ejeren skal snarest muligt efter, at hændelserne nævnt i stk. 1-3 er konstateret, underrette anlæggets sikkerhedsorganisation om hændelsen.

Stk. 6. Den efterfølgende anmeldelse efter § 4, stk. 6, og § 5, stk. 2, af de hændelser, der er nævnt i stk. 1-3, skal ledsages af en redegørelse for operatørens, ejerens eller andre arbejdsgiveres opfølgning på hændelsen, herunder en beskrivelse af hændelsesforløbet og oplysninger om, hvilke foranstaltninger der som følge af hændelsen er eller vil blive truffet for at undgå gentagelser, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Den efterfølgende anmeldelse efter § 6, af de hændelser, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-3 og 5-8, skal foretages i henhold til bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014, jf. bilag 3.

§ 9. Læger og tandlæger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet erhvervssygdom i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter, skal anmelde dette til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen i henhold til bestemmelserne herom i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 2. Endvidere skal læger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en person har været udsat for skadelige påvirkninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., anmelde dette til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

§ 10. Operatøren, ejeren og andre arbejdsgivere skal give oplysninger til brug for statistiske beregninger i forbindelse med opgørelse af ulykker eller nærved hændelser til Arbejdstilsynet på dennes forlangende, herunder opgørelse over antallet af udslip af kulbrinter, der ikke er omfattet af anmeldepligten efter § 5, stk. 1.

§ 11. Henholdsvis operatøren og ejeren skal anmelde større ulykker til Havarikommissionen samt enhver anden hændelse, der medfører dødsfald for en til fire personer, der befinder sig på offshoreanlægget, hvor kilden til faren opstår, eller som udfører en olie- og gasaktivitet i forbindelse med anlægget eller tilsluttet infrastruktur, jf. bekendtgørelse om Havarikommissionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Stk. 2. Anmeldelsen skal ledsages af en redegørelse, der beskriver ulykken og dens forløb og de umiddelbare årsager til denne.

§ 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §3, § 4, stk. 1-8, §§ 5-9 eller 11.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for ulykker, andre hændelser, samt formodede eller konstaterede erhvervssygdomme og farlige påvirkninger, der indtræder eller konstateres på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1083 af 5. september 2013 om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven ophæves.

§ 14. § 6, § 7 og § 8, stk. 7, finder anvendelse fra og med den 19. juli 2016 for operatører, der planlægger eller gennemfører brøndaktiviteter, og for ejere af planlagte ikkeproduktionsanlæg og rørledninger og operatører af planlagte produktionsanlæg og tilsluttet infrastruktur, hvortil der ikke er meddelt tilladelse efter § 28 i lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 13. maj 2013, den 19. juli 2015.

Stk. 2. §§ 6, 7 og 8, stk. 7, finder anvendelse fra og med den 19. juli 2018 for anlæg og tilsluttet infrastruktur, hvortil der er meddelt driftstilladelse efter § 28 i lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 13. maj 2013, før den 19. juli 2015.

Beskæftigelsesministeriet, den 9. oktober 2015

Jørn Neergaard Larsen

/ Nanna Møller


Bilag 1

Alvorlig personskade, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra b, og § 8, stk. 1, nr. 2

1) Knoglefraktur, undtagen fraktur på en enkelt finger eller tå.

2) Tab af en eller flere legemsdele.

3) Dislokation af skulder, hofte, knæ eller rygrad.

4) Større forbrændinger.

5) Tab af syn, permanent eller midlertidigt.

6) Skade på øje eller øjne ved ætsning, forbrænding fra varmt metal eller indtrængen af et objekt.

7) Elektrisk stød eller elektrisk forbrænding, der medfører bevidstløshed eller kræver genoplivning.

8) Hypotermi.

9) Tab af bevidsthed.

10) Personskade i øvrigt, der medfører, at tilskadekomne akut bringes i land.


Bilag 2

Oplysninger i anmeldelse efter § 4, stk. 1

Anmeldelse efter § 4, stk. 1, af ulykker skal indeholde følgende oplysninger, jf. § 4, stk. 4:

1) Oplysninger om skadelidte og skaden:

a) Navn

b) CPR-nummer eller i mangel heraf, køn, fødselsdato og nationalitet (statsborgerskab)

c) Offshore stillingsbetegnelse

d) Ansættelsesdato i virksomheden

e) Tidspunkt for skiftets påbegyndelse

f) Offshoreerfaring i antal år

g) Skadens art (skadetype)

h) Skadet legemsdel

i) Forventet uarbejdsdygtighed (antal dage)

2) Oplysninger om anmelder og virksomheden:

a) Virksomhedens CVR-nummer eller i mangel heraf virksomhedens navn, adresse, branchetilhørsforhold, beliggenhedskommune og selskabsform.

b) Anmelders CPR-/CVR-nummer og navn og adresse, hvis anmelderen er en anden end arbejdsgiver.

3) Oplysninger om ulykken:

a) Ulykkessted

b) Ulykkesdato og ulykkestidspunkt

c) Navn på anlægget

d) Ulykkens hændelsesforløb, herunder oplysning om kontakt-/skademåde og tilhørende materielt element/teknik


Bilag 3

Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014

af 13. oktober 2014

om fastlæggelse af et fælles format for udveksling af oplysninger om indikatorer for større farer gennem operatører og ejere af offshore olie- og gasanlæg og et fælles format for medlemsstaternes offentliggørelse af oplysninger om indikatorer for større farer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF1), navnlig artikel 23, stk. 2, og artikel 24, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Medlemsstaterne skal sikre, at operatører og ejere af offshore olie- og gasanlæg som minimum meddeler den kompetente myndighed oplysninger om indikatorer for større farer, jf. bilag IX til direktiv 2013/30/EU. Disse oplysninger skulle gøre det muligt for medlemsstaterne at udsende tidlig varsling om en potentiel forringelse af sikkerheds- og miljømæssigt afgørende barrierer og sætte dem i stand til at træffe forebyggende foranstaltninger, herunder i lyset af deres forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).2)
(2)
Oplysningerne skal også godtgøre den samlede effektivitet af de foranstaltninger og kontrolmekanismer, som de individuelle operatører og ejere samt branchen som helhed har iværksat for at forebygge større uheld og minimere risikoen for miljøet. Derudover skal oplysningerne og dataene gøre det muligt at sammenligne individuelle operatørers og ejeres præstationer inden for samme medlemsstat og præstationer inden for branchen som helhed på tværs af medlemsstater.
(3)
Da der ikke findes et fælles dataindberetningsformat for alle medlemsstater, er det vanskeligt for dem at udveksle sammenlignelige og pålidelige data. Et fælles format for operatørers og ejeres indberetning af data til medlemsstaterne skulle gøre operatørernes og ejernes sikkerheds- og miljøresultater mere gennemsigtige og tilvejebringe relevante og EU-dækkende sammenlignelige oplysninger om offshore olie- og gasaktiviteters sikkerhed og lette formidlingen af de indvundne erfaringer i forbindelse med større uheld og næsten-uheld.
(4)
Med henblik på at fremme offentlighedens tillid til autoriteten og integriteten af offshore olie- og gasaktiviteter i EU bør medlemsstaterne jævnligt offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i punkt 2 i bilag IX til direktiv 2013/30/EU, jf. artikel 24 i direktiv 2013/30/EU. Et fælles format og de nærmere vilkår for de oplysninger, som medlemsstaterne skal offentliggøre, skulle gøre det nemt at sammenligne data på tværs af grænser.
(5)
Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det rådgivende udvalg om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter —

1) EUT L 178 af 28.6.2013, s. 66.

2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

I denne forordningen fastlægges fælles formater for:

a)
indberetninger fra operatører og ejere af offshore olie- og gasanlæg til medlemsstaternes kompetente myndigheder i henhold til artikel 23 i direktiv 2013/30/EU
b)
medlemsstaternes offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 24 i direktiv 2013/30/EU.

Artikel 2

Rapporteringsreference og indgivelsesdatoer

1.
Operatører og ejere af offshore olie- og gasanlæg indsender de rapporter, der er omhandlet i artikel 1, litra a), inden ti arbejdsdage fra hændelsen.
2.
Rapporteringsperioden for de oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, litra b), er hvert år mellem den 1. januar og 31. december fra kalenderåret 2016. Det fælles offentliggørelsesformat anvendes til at offentliggøre de oplysninger, der kræves i artikel 24 i direktiv 2013/30/EU, på den kompetente myndigheds websted senest den 1. juni i det år, der følger efter rapporteringsperioden.
3.
De formater, der er omhandlet i bilag I og II, anvendes til de indberetninger og den offentliggørelse, der er omhandlet i henholdsvis artikel 1, litra a) og b).

Artikel 3

Nærmere vilkår for de oplysninger, der skal udveksles

Bilag I omhandler de nærmere vilkår for de oplysninger, der skal udveksles i overensstemmelse med punkt 2 i bilag IX til direktiv 2013/30/EU.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

 
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
 
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formanden

_________________________________

BILAG I

Fælles dataindberetningsformat for hændelser og større uheld i offshore olie- og gasindustrien

I henhold til artikel 23 i direktiv 2013/30/EU

Generelle bemærkninger vedrørende de nærmere vilkår for de oplysninger, der skal udveksles

a.
De nærmere vilkår for de oplysninger, der skal udveksles, er knyttet til punkt 2 i bilag IX til direktiv 2013/30/EU om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og navnlig risikoen for et større uheld som defineret i dette direktiv.
b.
Punkt 2 i bilag IX til direktiv 2013/30/EU indeholder ledende og laggende centrale ydeevneindikatorer med henblik på at give et godt billede af sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter i en medlemsstat og i EU, men nogle af ydeevneindikatorerne har en varslingsfunktion f.eks. vedrørende svigt af sikkerheds- og miljøkritiske elementer (SECE) og dødsulykker.
c.
I henhold til artikel 3, stk. 4, i Rådets direktiv 92/91/EØF3) skal arbejdsgiveren straks anmelde alvorlige arbejdsulykker og/eller dødsulykker samt farlige episoder til de kompetente myndigheder. Disse oplysninger skal anvendes af den kompetente myndighed til indberetning af de oplysninger, der kræves i henhold til punkt 2, litra g) og h), i bilag IX til direktiv 2013/30/EU.

3) Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 348 af 28.11.1992, s. 9).

Billede 1

Billede 2

Billede 3

Billede 4

Billede 5

Billede 6

Billede 7

Billede 8

Billede 9

Billede 10

Billede 11

Billede 12

Billede 13

Billede 14

Billede 15

_________________________________

BILAG II

Fælles offentliggørelsesformat

(I henhold til artikel 24 i direktiv 2013/30/EU)

Billede 16

Billede 17

Billede 18

Billede 19

Billede 20

Billede 21

Billede 22

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 183, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 1, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1, dele af Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 1992, nr. L 348, side 9, som ændret ved Europa- Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/391/EØF, dets særdirektiver og Rådets direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF med henblik på forenkling og rationalisering af rapporterne om den praktiske gennemførelse (EØS-relevant tekst), EU-Tidende 2007, nr. L 165, side 21, og dele af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 2000, nr. L 262, side 21 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014/EU af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling af oplysninger om indikatorer for større farer gennem operatører og ejere af offshore olie- og gasanlæg og et fælles format for medlemsstaternes offentliggørelse af oplysninger om indikatorer for større farer, EU-Tidende 2014, nr. L 302, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.