Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring 2016

Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, regulerer hvert år – med udgangspunkt i satspuljereguleringsprocenten – gebyret for ansøgning om navneændring, jf. § 25 a, stk. 1, i navneloven.

Pr. 1. januar 2016 udgør gebyret for ansøgning om navneændring 510 kr.

Social- og Indenrigsministeriet, den 23. september 2015

P.M.V.
Nina Eg Hansen

/ Brian Gresell Nørgaard