Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Betingelser for tilsagn om tilskud
Kapitel 5 Udvikling af nye teknologier, processer og praksis
Kapitel 6 Videnoverførsel
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Oplysningspligt
Kapitel 10 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 11 Ikrafttræden
Bilag 1 Beregning af omkostningseffektivitet for udviklingsprojekter for indsatsområderne 1) Klima, Natur og Miljø, 2) Dyrevelfærd og 3) Økologi
Bilag 2 Referencebedrifter for landbrugets forskellige driftsgrene og driftsformer og model til beregning af korrektionsfaktorer
Bilag 3 Beregning af omkostningseffektivitet for udviklingsprojekter for indsatsområde 5) MRSA
Bilag 4 Beregning af omkostningseffektivitet for projekter om videnoverførsel for indsatsområde 4) Biodiversitet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2 og § 9, stk. 4 i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 40, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Formålet med ordningen er

1) at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed inden for det primære jordbrug, og

2) at fremme videnoverførsel inden for det primære jordbrug.

§ 2. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til projekter inden for følgende indsatsområder:

1) Klima, Natur og Miljø.

2) Dyrevelfærd.

3) Økologi.

4) Biodiversitet i det intensivt drevne landbrug.

5) MRSA.

§ 3. I forbindelse med fastsættelse af indikative rammer, der alene vedrører midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), kan NaturErhvervstyrelsen træffe beslutning om, at projekter under en sådan ramme kun kan medfinansieres med midler fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde, som er fastsat med hjemmel i landbrugsstøtteloven.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forordning nr. 640/2014: Kommissionens Delegerede Forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

2) Forordning nr. 809/2014: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

3) Forordning nr. 1303/2013: Europa-Parlamentets og Rådet forordning nr. 1303/2013/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.

4) Forordning nr. 1305/2013: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af Landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.

5) Forordning nr. 1306/2013: Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008.

6) Forordning nr. 1308/2013: Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007.

7) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede, og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster eller elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

8) Pilotprojekt: Forsøgsaktiviteter der gennemføres inden et egentligt udviklingsprojekt. Et pilotprojekt skal ikke nødvendigvis efterfølges af et udviklingsprojekt. Et pilotprojekt kan indeholde forskningsaktiviteter, som er nødvendige for at gennemføre projektet.

9) Primær jordbrugsproduktion: Produktion af primære jordbrugsprodukter, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til det første salg er omfattet af definitionen.

10) Primær jordbrugssektor: Virksomheder, der beskæftiger sig med aktiviteter inden for primær jordbrugsproduktion.

11) Primære jordbrugsprodukter: Produkter omfattet af bilag I til Traktaten om Den Europæiske Funktionsmåde (TEUF).

12) Projekt om videnoverførsel: Aktiviteter til kompetenceudvikling, information og demonstration, hvis primære formål er at sprede viden om videnskabelig praksis inden for den primære jordbrugssektor.

13) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

14) SMV: Mikrovirksomheder, små eller mellemstore virksomheder, som defineret i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, (EU-Tidende 2003, nr. L 124, af 20. maj 2003, side 36.)

15) Udviklingsprojekt: Aktiviteter, hvis formål er at udvikle nye og forbedrede teknologier, processer og praksisser indenfor den primære jordbrugssektor, herunder aktiviteter til test og afprøvning. Et udviklingsprojekt kan indeholde aktiviteter til demonstration af resultaterne af udviklingsprojektet, hvis demonstrationen udgør sidste del af test eller validering af den udviklede teknologi, proces eller praksis. Et udviklingsprojekt kan indeholde forskningsaktiviteter, som er nødvendige for at gennemføre projektet.

16) Værtsbedrift: En bedrift med husdyr- og eller planteproduktion, der indgår som forsøgsbedrift i et projekt efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Alle ansøgninger om tilskud, projektændringer og udbetalinger efter denne bekendtgørelse skal ske via Tast selv-service.

Stk. 2. Al øvrig skriftlig kommunikation med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Kontrol

§ 6. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske og den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Efter lovens § 10 kan NaturErhvervstyrelsen fra andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at foretage kontrol.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 7. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen på et særligt skema, der tilgås, udfyldes og indsendes via Tast selv-service.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud kan indsendes fra den 1. oktober 2015 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. december 2015.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet for egen regning og risiko.

Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Et udfyldt ansøgningsskema.

2) En projektbeskrivelse.

3) Et budget.

4) En samarbejdsaftale for udviklingsprojekter og pilotprojekter, jf. kapitel 5.

5) Dokumentation for medfinansiering med midler fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde. Dokumentationen skal være vedhæftet det udfyldte ansøgningsskema.

6) To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr., jf. dog stk. 5. Tilbuddene skal være vedhæftet det udfyldte ansøgningsskema.

7) Foreningens vedtægter, hvis ansøger er en forening.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan se bort fra stk. 4, nr. 5, hvis der alene findes én leverandør på markedet. Ansøgers begrundelse for kun at vedlægge ét tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Afgørelse og prioritering

§ 8. NaturErhvervstyrelsen kan give helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst, herunder ved manglende dokumentation på medfinansiering med midler fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde,

2) projektet ikke har relevans i forhold til ordningens formål,

3) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige, eller

4) projektets kvalitet ikke er tilstrækkelig, herunder at

a) projektets aktiviteter ikke er beskrevet klart og præcist,

b) der ikke er sammenhæng mellem projektaktiviteterne,

c) projektet ikke indeholder de nødvendige aktiviteter i forhold til projektets målsætning, og

d) de nødvendige aktører og kompetencer ikke er til stede i forhold til projektets målsætninger og aktiviteter.

Stk. 2. For ansøgninger om tilskud til projekter om videnoverførsel, jf. kapitel 6, kan NaturErhvervstyrelsen give helt eller delvist afslag, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udbyderen af aktiviteterne ikke har den nødvendige kapacitet i form af personalets kvalifikationer og uddannelse til at udføre aktiviteterne.

§ 9. NaturErhvervstyrelsen foretager en prioritering, jf. §§ 10 og 11, af de tilskudsberettigede ansøgninger inden for hver af de i stk. 2 nævnte bevillingsmæssige rammer.

Stk. 2. Den indikative ramme er på 18 mio. kr. til Klima, Natur og Miljø, 8 mio. kr. til Dyrevelfærd, 10 mio. kr. til Økologi, 2 mio. kr. til Biodiversitet og 2. mio. kr. til MRSA, jf. dog § 12.

§ 10. Ved prioriteringen af udviklingsprojekter og pilotprojekter, jf. kapitel 5, for indsatsområde nr. 1, 2 og 3, jf. § 2, lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på

1) omkostningseffektivitet, jf. bilag 1, og

2) projektets nyhedsværdi.

Stk. 2. Ved beregning af omkostningseffektivitet for projekter, jf. stk. 1, nr. 1, skal der anvendes de fastsatte referencebedrifter, jf. bilag 2, for landbrugets forskellige driftsgrene og driftsformer. De ansøgninger, der har en omkostningseffektivitet på 5 % eller lavere i forhold til det samlede antal tilskudsberettigede ansøgninger, bortprioriteres.

Stk. 3. Prioritering foretages pr. indsatsområde, jf. § 2, nr. 1, 2 og 3, på baggrund af et pointsystem. For at være tilskudsberettiget skal et projekt have minimum 1 point og ingen af kriterierne, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, må score 0 point. Ansøgninger, med en omkostningseffektivitet mellem 6-30 %, tildeles 1 point. Ansøgninger, med en omkostningseffektivitet mellem 31-60 %, tildeles 2 point. Ansøgninger, med en omkostningseffektivitet mellem 61-100 %, tildeles 3 point. Ansøgninger, med en nyhedsværdi som omfatter enkelte virksomheder inden for delsektoren eller driftsgrenen, tildeles 0 point. Ansøgninger, med en nyhedsværdi som omfatter hele delsektoren eller driftsgrenen, tildeles 1 point. Ansøgninger, der omfatter hele den primære jordbrugssektor i Danmark, tildeles 2 point. Ansøgninger, der omfatter den primære jordbrugssektor på internationalt plan, tildeles 3 point. Vægtningsfaktoren mellem de to prioriteringskriterier vil være 0,8 for omkostningseffektivitet og 0,2 for nyhedsværdi.

Stk. 4. I tilfælde af pointlighed mellem ansøgninger, jf. stk. 3, vil vægtningsfaktoren være 0,6 for A, ændringen i driftsresultatet på bedriftsniveau og 0,4 for B, antallet af bedrifter som forventes at implementere resultatet af udviklingsprojektet, jf. bilag 1.

Stk. 5. Ved prioritering af udviklingsprojekter og pilotprojekter, jf. kapitel 5, for indsatsområde nr. 5, jf. § 2, lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på

1) omkostningseffektivitet, jf. bilag 3, og

2) nyhedsværdi.

Stk. 6. Projektet skal som minimum omhandle et af nedenstående fokusområder, der hvert tildeles 1 point og indgår i beregning af omkostningseffektivitet, jf. bilag 3:

1) Bedste praksis vedr. anvendelse af antibiotika.

2) Alternativer til antibiotika.

3) Vaccination.

4) Fravænning.

5) Hygiejne, smittebeskyttelse og management.

6) Sanering.

7) Smitteveje under danske forhold.

Stk. 7. Prioritering for indsatsområde nr. 5, jf. § 2, foretages på baggrund af et pointsystem. For at være tilskudsberettiget skal et projekt have minimum 1 point og ingen af kriterierne, jf. stk. 5, nr. 1 og 2, må score 0 point. Ansøgninger med en omkostningseffektivitet der er 1,4 eller lavere tildeles 0 point. Ansøgninger med en omkostningseffektivitet mellem 1,5-10 tildeles 1 point. Ansøgninger med en omkostningseffektivitet mellem 11-20 tildeles 2 point. Ansøgninger med en omkostningseffektivitet over 21 tildeles 3 point. Ansøgninger med en nyhedsværdi som omfatter enkelte virksomheder inden for delsektoren eller driftsgrenen tildeles 0 point. Ansøgninger med en nyhedsværdi som omfatter hele delsektoren eller driftsgrenen tildeles 1 point. Ansøgninger der omfatter hele den primære jordbrugssektor i Danmark tildeles 2 point. Ansøgninger der omfatter den primære jordbrugssektor på internationalt plan tildeles 3 point. Vægtningsfaktoren mellem de to prioriteringskriterier vil være 0,8 for omkostningseffektivitet og 0,2 for nyhedsværdi.

Stk. 8. I tilfælde af pointlighed, jf. stk. 7, vil prioriteringskriteriet nyhedsværdi være den afgørende faktor. I tilfælde af fortsat pointlighed, vil den beregnende omkostningseffektivitet være den afgørende faktor.

§ 11. Ved prioriteringen af projekter om videnoverførsel, jf. kapitel 6, for indsatsområde nr. 1, 2 og 3, jf. § 2, lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på

1) projektets udbredelsespotentiale og

2) projektets effekt til at fremme videnoverførsel.

Stk. 2. De ansøgninger, der har et udbredelsespotentiale på 10 % eller lavere i forhold til det samlede antal tilskudsberettigede ansøgninger, bortprioriteres.

Stk. 3. Prioriteringen foretages pr. indsatsområde, jf. kapitel 6, for indsatsområde nr. 1, 2 og 3, jf. § 2, på baggrund af et pointsystem. For at være tilskudsberettiget skal et projekt have minimum 1 point, og ingen af kriterierne, jf. stk. 1, nr. 1 og 2 må score 0 point. Ansøgninger, med et udbredelsespotentiale mellem 11-30 %, tildeles 1 point. Ansøgninger, med et udbredelsespotentiale mellem 31-60 %, tildeles 2 point. Ansøgninger, med et udbredelsespotentiale mellem 61-100 %, tildeles 3 point. Ansøgninger, hvor der er ingen eller meget begrænset effekt, tildeles 0 point. Ansøgninger, hvor der er en lille effekt, tildeles 1 point. Ansøgninger, hvor der er en middel effekt, tildeles 2 point. Ansøgninger, hvor der er en stor effekt, tildeles 3 point. Vægtningsfaktoren mellem de to prioriteringskriterier vil være 0,5 for udbredelsespotentiale og 0,5 for effekt til at fremme videnoverførsel.

Stk. 4. I tilfælde af pointlighed, jf. stk.3, vil det beregnede udbredelsespotentiale være den afgørende faktor.

Stk. 5. For projekter om videnoverførsel, jf. kapitel 6, for indsatsområde nr. 4, jf. § 2, skal den deltagende værtsbedrift have en størrelse på mindst 100 ha. Ved prioritering af projekter om videnoverførsel, jf. kapitel 6, for indsatsområde nr. 4, jf. § 2, lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på omkostningseffektivitet, jf. bilag 4. Projektet skal som minimum omhandle et af nedenstående fokusområder, der hvert tildeles 1 point og indgår i beregning af omkostningseffektivitet, jf. bilag 4:

1) Blomsterstriber.

2) Barjordsstriber.

3) Fodpose.

4) Insektvold.

5) Lærkepletter.

6) Tilhørende naturtiltag på brak/MFO brak.

7) Udyrkede hjørner, striber og lign. på en dyrket mark.

8) Bi- og vildtvenlige beplantninger.

9) Faunafremmende plantedække.

10) Andre tiltag som kan gavne biodiversiteten i det intensive landbrugsland.

11) Beregning af effekt på driftsresultat.

Stk. 6. Prioritering for indsatsområde nr. 4, jf. § 2, foretages på baggrund af et pointsystem. For at være tilskudsberettiget skal et projekt have minimum 1 point. Ansøgninger, med en omkostningseffektivitet der er lavere end 2, tildeles 0 point. Ansøgninger, med en omkostningseffektivitet mellem 2-3, tildeles 1 point. Ansøgninger,med en omkostningseffektivitet mellem 4-5, tildeles 2 point. Ansøgninger, med en omkostningseffektivitet over 6, tildeles 3 point.

Stk. 7. I tilfælde af pointlighed, jf. stk. 6, vil den beregnede omkostningseffektivitet være den afgørende faktor.

§ 12. Ubrugte midler inden for det enkelte indsatsområde omfordeles til de øvrige indsatsområder forholdsmæssigt i forhold til de tilskudsberettigede ansøgninger.

Stk. 2. Hvis det fulde beløb for den ene projekttype ikke søges, eller hvis der ikke gives tilsagn for det fulde beløb, omfordeles overskudsmidlerne til den anden projekttype. Er der overansøgning i forhold til den samlede ramme, vil ansøgninger med færrest vægtede point blive frasorteret.

Kapitel 4

Betingelser for tilsagn om tilskud

Generelle betingelser for tilsagn om tilskud

§ 13. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til et projekt, at

1) de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om første udbetaling,

2) ansøger afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

3) projektet afsluttes på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest to år fra tilsagnsdatoen, medmindre NaturErhvervstyrelsen i særlige tilfælde meddeler dispensation herfra,

4) tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning, opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling og slutrapport rettidigt til NaturErhvervstyrelsen,

5) udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængelige i fem år regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud,

6) tilsagnshaver, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af EU´s udbudsregler eller tilbudslovens regler, holder dokumenter, som dokumenterer, at EU´s udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt, tilgængelige i mindst fem år fra datoen for afsluttende udbetaling, og

7) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.

Særlige betingelser for tilsagn om tilskud

§ 14. Det er, udover betingelserne i § 13, en betingelse for tilsagn om tilskud, at

1) de samlede tilskudsberettigede udgifter beløber sig til mindst 300.000 kr., dog mindst 150.000 kr. for pilotprojekter, jf. kapitel 5, og projekter om videnoverførsel, jf. kapitel 6,

2) projektet vedrører produkter, der er omfattet af bilag 1 til TEUF,

3) der indsendes dokumentation for bevilling af medfinansieringen fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde,

4) resultaterne af et projekt offentliggøres, og

5) udviklingsprojekter og pilotprojekter, jf. kapitel 5, gennemføres i et samarbejde mellem mindst to aktører, hvoraf mindst én skal være primær jordbrugsproducent. Der skal udarbejdes og indsendes en projektrelateret samarbejdsaftale mellem deltagerne og udpeges en ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan i tilsagnet fastsætte betingelser i forbindelse med udgifter til værtsbedrifter.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder krav om skiltning.

Stk. 4. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om, to år efter projektet er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistrikts-programmet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 71 i forordning nr. 1305/2013.

Kapitel 5

Udvikling af nye teknologier, processer og praksis

§ 15. Tilskud kan ydes til projekter om udvikling af nye teknologier, processer og praksisser indenfor den primære jordbrugssektor, herunder tilskud til pilotprojekter.

Stk. 2. Tilskud kan ydes til virksomheder, organisationer og foreninger.

Tilskudsberettigede udgifter

§ 16. De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til

1) løn til tilsagnshavers personale,

2) konsulentbistand,

3) køb af analyser,

4) køb af nye materialer,

5) køb af nyt udstyr

6) lokaleleje, og

7) 15 % overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter, end dem nævnt i stk. 1, som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen fastsætter værdien af udstyr, med en anskaffelsespris på 50.000 kr. eller over, der har værdi efter projektets afslutning. Værdien modregnes i opgørelsen af de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

Stk. 5. Indtægter genereret under gennemførelsen af projektet fratrækkes ved opgørelse af de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

Stk. 6. Indtægter genereret efter gennemførelsen af projektet fratrækkes ved opgørelse af de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

§ 17. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud,

2) udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel,

3) udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel,

4) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, c) i forordning nr. 1303/2013,

5) finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, a) i forordning nr. 1303/2013,

6) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69 i forordning nr. 1303/2013,

7) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

8) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet,

9) udgifter til opførelse og ombygning af bygninger,

10) almindelige driftsudgifter,

11) udgifter til projekter, der kun omfatter forskningsaktiviteter,

12) udgifter til rejser og indkvartering til tilsagnshavers personale,

13) udgifter til enkeltfakturaer på beløb mindre end 1000 kr. og

14) udgifter til løn til tilsagnshavers personale, hvis den enkelte medarbejder har tidsregistreret under 15 timers arbejde på et projekt.

Beregning af tilskud

§ 18. NaturErhvervstyrelsen kan efter denne bekendtgørelse give tilsagn om tilskud på 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud skal medfinansieres med midler fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde, jf. § 3.

Stk. 3. Det samlede offentlige tilskud kan udgøre 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Kapitel 6

Videnoverførsel

§ 19. Tilskud kan ydes til projekter om videnoverførsel, herunder vidensdeling og videnskabelig praksis. Tilskuddet skal være til gavn for personer beskæftiget i mikrovirksomheder- samt, små og mellemstore virksomheder inden for den primære jordbrugssektor.

Stk. 2. Tilskuddet ydes til virksomheder, organisationer og foreninger, der udbyder aktiviteter til videnoverførsel.

Tilskudsberettigede udgifter

§ 20. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte udgifter til

1) løn til tilsagnshavers personale,

2) konsulentbistand,

3) køb af nye materialer

4) lokaleleje, og

5) 15 % overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

Stk. 2. Tilskudsberettigede udgifter i forbindelse med demonstrationsaktiviteter kan ud over udgifterne i stk. 1 omfatte relevante investeringsomkostninger, herunder udgifter til køb af nyt udstyr.

Stk. 3. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter end dem nævnt i stk. 1 og stk. 2, som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen fastsætter værdien af udstyr, med en anskaffelsespris på 50.000 kr. eller over, der har værdi efter projektets afslutning. Værdien modregnes i opgørelsen af de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

Stk. 6. Indtægter genereret under gennemførelsen af projektet fratrækkes ved opgørelse af de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

Stk. 7. Indtægter genereret efter gennemførelsen af projektet fratrækkes ved opgørelse af de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

§ 21. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud,

2) udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel,

3) udgifter til leje og leasing af brugt udstyr,

4) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. art. 69, stk. 3, c) i forordning nr. 1303/2013,

5) finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. art. 69, stk. 3, a) i forordning, nr. 1303/2013,

6) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69 i forordning nr. 1303/2013,

7) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

8) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet,

9) udgifter til opførelse og ombygning af bygninger,

10) almindelige driftsudgifter,

11) udgifter til kurser, der er omfattet af de almindelige uddannelsesprogrammer eller -systemer indenfor landbrugsuddannelser, de gymnasiale uddannelser eller højere,

12) udgifter til rejser og indkvartering til tilsagnshavers personale,

13) udgifter til enkeltfakturaer på beløb mindre end 1.000 kr. og

14) udgifter til løn til tilsagnshavers personale, hvis den enkelte medarbejder har tidsregistreret under 15 timers arbejde på et projekt.

Beregning af tilskud

§ 22. NaturErhvervstyrelsen kan efter denne bekendtgørelse give tilskud på 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud skal medfinansieres med midler fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde, jf. § 3.

Stk. 3. Det samlede offentlige tilskud kan udgøre 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 23. Ændring af et projekt, herunder fristen for projektets afslutning, kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen, på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring af et projekt skal ske via Tast selv-service. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Anmodning om forlængelse af projektperioden skal, uanset stk. 2, være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Der kan maksimalt indsendes en budgetændring pr. år. NaturErhvervstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra dette. Anmodninger om budgetændringer skal indgives til NaturErhvervstyrelsen på et særligt skema, der tilgås via Tast selv-service.

Stk. 5. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

§ 24. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 15, stk. 2, og § 19, stk. 2, kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 25. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes på et særligt skema, der tilgås via Tast selv-service, og vedlægges følgende:

1) Ansøgningsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) En opgørelse over tilskudsberettigede udgifter.

3) Alle udgiftsbilag.

4) Dokumentation for betaling af udgifterne.

5) De eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder.

6) Dokumentation for udbetaling af medfinansieringen fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde, jf. § 3.

7) En slutrapport. Slutrapporten skal udfærdiges på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i to rater. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 3. Det er en betingelse for rateudbetaling, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt rateopgørelser. Ved slutudbetaling er det endvidere en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt den endelige opgørelse og slutrapporten for projektet.

Stk. 4. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

§ 26. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Oplysningspligt

§ 27. Tilsagnshaver skal efter lovens § 8, stk. 1, i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal være opfyldt, på forlangende afgive en erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud er opfyldte.

Stk. 2. Tilsagnshaver skal efter lovens § 8, stk. 2, i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal være opfyldt, underrette NaturErhvervstyrelsen, hvis betingelserne for tilsagn om tilskud ikke længere er opfyldt.

Kapitel 10

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

§ 28. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 9, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke overholder sin oplysningspligt efter lovens § 8,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller

5) betingelserne for tilsagn om tilskud efter § 13 og § 14 ikke er opfyldt.

§ 29. Uanset § 28 kan NaturErhvervstyrelsen opretholde tilsagnet eller foretage en proportionel nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter for et projekt, hvis følgende ikke er overholdt:

1) Betingelsen i § 13, stk. 1, nr. 6.

2) Betingelsen fastsat efter § 14, stk. 1, nr. 4.

3) Betingelsen fastsat efter § 14, stk. 3.

4) Betingelsen fastsat efter § 14, stk. 4.

5) EU's udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven.

6) Ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

7) Tilsagnshaver ikke overholder sin oplysningspligt efter lovens § 8.

Stk. 2. Tilskuddet vil blive nedsat ud fra en vurdering af alvor, omfang og varighed af overtrædelsen, hvorvidt der er tale om gentagelse, jf. artikel. 35 i forordning nr. 640/2014 samt ud fra en vurdering af det eventuelle økonomiske tab for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der vurderes at være forbundet hermed.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1159 af den 28. oktober 2014 om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf, og ansøgninger der er modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 3. december 2014.

NaturErhvervstyrelsen, den 28. september 2015

Jette Petersen

/ Lone Pinnerup Frederiksen


Bilag 1

Beregning af omkostningseffektivitet for udviklingsprojekter for indsatsområderne 1) Klima, Natur og Miljø, 2) Dyrevelfærd og 3) Økologi

Omkostningseffektivitet = (A*B)/C

A angiver ændringen i driftsresultatet på bedriftsniveau. Ved denne beregning skal ansøger anvende de i bilag 2 fastsatte referencebedrifter.

B angiver antallet af bedrifter som forventes at implementere resultatet af udviklingsprojektet.

C angiver det ansøgte beløb i kr.


Bilag 2

Referencebedrifter for landbrugets forskellige driftsgrene og driftsformer og model til beregning af korrektionsfaktorer

Kvæg, konventionel, antal årskøer 166 stk., areal med afgrøder 148 ha, antal bedrifter 3.108 bedrifter.

Kvæg, økologisk, antal årskøer 164 stk., areal med afgrøder 195 ha, antal bedrifter 372 bedrifter.

Svin, konventionel, antal årssøer 755 stk., antal slagtesvin 9.300 stk., areal med afgrøder 175 ha vinterhvede, antal bedrifter 2.716 bedrifter.

Svin, økologisk, antal årssøer 420 stk., antal slagtesvin 5.200 stk., areal med afgrøder 110 ha vårbyg, antal bedrifter 29 bedrifter.

Planter, konventionel, areal med afgrøder 68 ha, antal bedrifter 38.829 bedrifter.

Planter, økologisk, areal med afgrøder 50,6 ha, antal bedrifter 3.600 bedrifter.

Æg, konventionel, antal årshøner 60.000 stk., areal med afgrøder 95 ha vinterhvede, antal bedrifter 261 bedrifter.

Æg, økologisk, antal årshøner 15.000 stk., areal med afgrøder 81 ha, antal bedrifter 90 bedrifter.

Slagtekyllinger, konventionel, antal slagtekyllinger 680.000 stk., areal med afgrøder 141 ha vinterhvede, antal bedrifter 153 bedrifter.

Slagtekyllinger, økologisk, antal slagtekyllinger 365.000 stk., areal med afgrøder 157 ha, antal bedrifter 261 bedrifter.

Pelsdyr, konventionel, antal årstæver 2.100 stk., areal med afgrøder 68 ha, antal bedrifter 1169 bedrifter.

Gartneri, væksthus, blandet, areal med produktion 21.799 m2, antal gartnerier 52 gartnerier.

Gartneri, friland, blandet, areal med produktion 117 ha, antal gartnerier 129 gartnerier

For at tage højde for de forskellige forudsætninger der kan være for at skabe høj omkostningseffektivitet, etablerer NaturErhvervstyrelsen korrektionsfaktorer mellem driftsgren og driftsform. Korrektionsfaktorerne dannes på baggrund af de indkomne ansøgninger efter følgende metode:

1) Ansøgningerne grupperes efter driftsgren og driftsform i henhold til de angivne referencebedrifter.

2) Den gennemsnitlige omkostningseffektivitet beregnes for hver driftsgren og driftsform.

3) Den højeste omkostningseffektivitet identificeres og bruges som reference.

4) Der etableres korrektionsfaktorer, der sikrer, at ingen driftsgren og driftsform, i gennemsnit, har bedre eller ringere forudsætninger for en høj omkostningseffektivitet.


Bilag 3

Beregning af omkostningseffektivitet for udviklingsprojekter for indsatsområde 5) MRSA

Omkostningseffektivitet = (A)/B

A angiver antallet af fokusområder (1-7).

B angiver det ansøgte beløb i mio. kr.


Bilag 4

Beregning af omkostningseffektivitet for projekter om videnoverførsel for indsatsområde 4) Biodiversitet

Omkostningseffektivitet = A/B

A angiver antallet af fokusområder (1-11).

B angiver det ansøgte beløb i mio. kr.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.