Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, som ændret ved bekendtgørelse nr. 684 af 22. maj 2015, foretages følgende ændring:

1. Tabel 2 i Bilag 3 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2015.

Stk. 2. Sager om ansøgninger om tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og anmeldelse efter kapitel 7 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, modtaget af kommunalbestyrelsen før den 1. oktober 2015, behandles efter de hidtil gældende regler.

Miljøstyrelsen, den 29. september 2015

Claus Torp

/ Hans Peter Olsen


Bilag 1

»Tabel 2. Det generelle ammoniakkrav ved udvidelser og renoveringer for den del af kvælstofudskillelsen som vedrører fast gødning inklusiv dybstrøelse.

     
Dyretype – kvælstof-
udskillelse ab dyr i
2005/2006 korrigeret
for ny viden.
Kg N ab dyr
Bedste staldsystem
(referencestaldsystem)
Ammoniaktab i kg N
fra stald og lager
uden yderligere teknologi-
anvendelse
Det fastsatte generelle ammoniakkrav for udvidelser/
renoverede staldanlæg
Kg N - Maksimal ammoniak-
emission fra stald og lager
1 årsso (bidrag fra løbe-/drægtighedsstald) 18,49
Dybstrøelse 4,26
2,98 (30 % krav)
1 smågris 7,2- 30 kg 0,53
Dybstrøelse 0,15
0,12 (20 % krav)
1 prod. Slagtesvin 30- 102 kg 3,08
Dybstrøelse 0,80
0,56 (30 % krav)
Slagtekyllinger, 1000 stk. 35 dage 48,7
Dybstrøelse 6,52
5,54 (15 % krav)
Skrabekyllinger, 56 dage 63,4
Dybstrøelse 9,69
8,23 (15 % krav)
Økologiske kyllinger, 81 dage 127,0
Dybstrøelse + udeareal 17,75
15,09 (15 % krav)
Tunge kalkuner, hanner 87,8
Dybstrøelse 23,21
19,73 (15 % krav)
Tunge kalkuner, høner 48,1
Dybstrøelse 12,72
10,81 (15 % krav)
Høns, 100 stk., Fritgående 88,0
Gulvdrift med gødningskumme + udeareal Dybstrøelse+staldgødning 28,94
20,26 (30 % krav)
Høns, 100 stk., Skrabehøns 86,83
Gulvdrift med gødningskumme Dybstrøelse+staldgødning 31,94
22,36 (30 % krav)
Høns, 100 stk., Burhøns 69,51
Bure med gødningsbånd Staldgødning 10,08
7,06 (30 % krav)
HPR-høner, 100 stk. 104,2
Rugeæg, gulvdrift+gødningskumme Dybstrøelse+staldgødning 33,21
28,23 (15 % krav)
Hønniker, konsumæg, 100 producerede, 112 dage 11,7
Dybstrøelse 3,35
2,85 (15 % krav)
Hønniker, rugeæg, 100 producerede, 119 dage 14,0
Dybstrøelse 4,01
3,41 (15 % krav)

«