Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 28. september 2015 i sag 27.2015

A

v/advokat Klara Elisabeth Hoffritz, HK/Privat

mod

B

v/advokat Johnny Norup, Advodan Billund

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Steffen Kjøller Jensen, udpeget af Dansk Erhverv, og faglig sekretær Claus Olsen, udpeget af HK.

Mellem klageren, A, født den 8. april 1979, og indklagede, B, blev den 2. juli 2013 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes inden for spedition med uddannelsesperiode fra den 3. juli 2013 til den 17. december 2014.

Denne sag drejer sig om erstatning og godtgørelse i anledning af virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen på et tidspunkt, hvor eleven var gravid.

A har ved sin faglige organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 26. maj 2015 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 400.038,50 kr., subsidiært et mindre beløb, med tillæg af procesrente fra den 10. oktober 2014. Som en del af den subsidiære påstand indgår, at pensionsbeløb indbetales til en af eleven anvist pensionsordning.

Beløbet i den principale påstand er opgjort som 229.748,40 kr., svarende til 12 måneders løn, i godtgørelse for brud på ligebehandlingsloven, 64.524,60 kr. i erstatning efter funktionærlovens § 3, svarende til løn for oktober til december 2014, 50.000 kr. i tab af uddannelsesgode, 35.437,50 kr. i feriegodtgørelse for optjeningsårene 2013 og 2014, 12.896,10 kr. i manglende pensionsbidrag, 4.200 kr. for manglende afholdelse af feriefridage for 2014 og 3.231,90 kr. i manglende betaling til fritvalgskonto. Af de opgjorte beløb vedrører 17.353,70 kr. pension, herunder af feriegodtgørelse, beløb til fritvalgskonto og betaling for feriefridage. I den subsidiære påstand indgår i stedet for kravet om godtgørelse efter ligebehandlingsloven et krav på 29.032,50 kr. i medfør af funktionærlovens § 2 b, svarende til 1 ½ måneders løn.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Sagen har været behandlet på Tvistighedsnævnets møde den 1. september 2015.

Sagsfremstilling

Eleven, der var elev i indklagedes afdeling i Y, meddelte ved sms af 19. juni 2014 sin chef i Y-afdelingen, N1, at hun var gravid. Den 28. september 2014 sygemeldte hun sig over for N1 med angivelse af, at hun havde smerter i ryggen. Hun gentog i sms af 1. september 2014, at hun var sygemeldt på grund af sin ryg, og at hun skulle til fysioterapeut senere samme dag.

Ved ophævelsesblanket, underskrevet af praktikvirksomheden den ”10.10.2014”, og registreret af erhvervsskolen den 11. september 2014, blev uddannelsesaftalen ophævet ensidigt af praktikvirksomheden med virkning fra den 5. september 2014 og med begrundelsen: ”Utallige henstillinger omkring et meget stort fravær under praktikperioden. ”

Det fremgår af virksomhedens registrering af fraværsdage, at eleven fra den 1. januar til den 31. august 2014 havde i alt 26 fraværsdage, heraf 7 dage registreret på helligdage, og 11 dage i perioden efter den 19. juni 2014.

Ved brev af 18. september 2014 protesterede HK første gang mod ophævelsen af uddannelsesaftalen.

Under sagens forberedelse for Tvistighedsnævnet har indklagede fremsat tilbud om, at eleven kan komme tilbage og fuldføre sin uddannelse i Y-afdelingen, hvilket eleven dog ikke har ønsket.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at N1 var leder af afdelingen i Y og den uddannelsesansvarlige i forhold til hende. I juni 2014 begyndte hun at få det dårligt om aftenen og natten. Hun troede, at det var madforgiftning, men den 19. juni 2014 fandt hun ud af, at hun var gravid. Hun sygemeldte sig over for N1, fordi han var hendes chef. Hun har aldrig fået at vide, at sygemelding skulle ske til V1, som hun kun havde kontakt med i relation til kørselsregnskaber. På et tidspunkt i juli måned troede hun, at hun var ved at abortere, men det skete ikke, og det fortalte hun N1, da hun vendte tilbage efter denne sygeperiode. Hun blev først bekendt med ophævelsen af uddannelsesaftalen, da skolen henvendte sig til hende herom.

V1 har forklaret bl.a., at han har drevet B med spedition og shipping siden begyndelsen af 1990’erne. Der er ansat 18-20 medarbejdere i de tre afdelinger i X, Y og Z, herunder 3-4 ansatte i Y. Virksomheden beskæftiger mange kvinder, og graviditet og barselsorlov blandt de ansatte er helt almindeligt. De har kontor i X, i Y og i Z. N1 var daglig leder i Y, men bogholderiet er placeret i X. N1 havde det seneste halve års tid fortalt, at A’s arbejdsindsats ikke var tilfredsstillende, idet hun lavede mange fejl og havde meget fravær, hvilket han tog som udtryk for, at hun havde mistet koncentrationen og sit engagement i forhold til arbejdet. Der var en dårlig stemning i afdelingen, og i konsekvens heraf havde en anden medarbejder sagt op. Det var svært for N1 at få dagligdagen på kontoret til at fungere. Udover de registrerede fraværsdage var der også for sent fremmøde, som ikke blev registreret. Han vidste ikke, at A var gravid, da han på baggrund af N1’s oplysninger besluttede at ophæve uddannelsesaftalen. N1 havde på intet tidspunkt nævnt noget om graviditeten, selvom han jævnligt kom i Y-afdelingen. Han blev derfor meget overrasket over henvendelsen fra HK.

Procedure

Klager har anført, at indklagede i denne situation, hvor eleven var gravid på ophævelsestidspunktet og forinden havde orienteret sin chef herom, ikke har løftet bevisbyrden for, at ophævelsen ikke er sket i strid med ligebehandlingslovens regler. Der tilkommer derfor eleven en godtgørelse, der efter sagens omstændigheder bør fastsættes til 12 måneders løn, ligesom eleven har krav på erstatning efter funktionærlovens § 3. Alternativt er eleven i anledning af ophævelsen berettiget til en godtgørelse for usaglig afskedigelse i medfør af funktionærlovens § 2 b. I en situation som den foreliggende, hvor der ikke er tale om, at uddannelsesaftalen udløb under graviditeten, bør der tillige fastsættes en godtgørelse for tab af uddannelsesgode. Hertil kommer feriegodtgørelse mv., som er opgjort i overensstemmelse med gældende regler herom.

Indklagede har anført, at det efter V1’s forklaring må lægges til grund, at han ikke var bekendt med graviditeten, da han underskrev ophævelsesblanketten, og at ophævelsen derfor ikke var begrundet i elevens graviditet. Det må endvidere lægges til grund, at det registrerede fravær ikke er udtryk for det reelle fravær, og at eleven havde et fravær, der sagligt kunne begrunde en ophævelse af uddannelsesaftalen. Ophævelsen af uddannelsesaftalen var derfor berettiget. Under alle omstændigheder bør kravene nedsættes til et mindre beløb, idet der også bør henses til det fremsatte tilbud om genansættelse. Det anerkendes dog, at eleven har krav på feriegodtgørelse og manglende betaling for feriefridage og betaling til fritvalgskonto som opgjort af klager.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad godtgørelse efter ligebehandlingsloven

Eleven meddelte den 19. juni 2014 sin daglige leder N1, at hun var gravid. På N1’s foranledning og på grundlag af hans oplysninger besluttede V1 herefter at ophæve uddannelsesaftalen med den begrundelse, at eleven havde haft for meget fravær. Efter de foreliggende oplysninger var en ophævelse med denne begrundelse ikke berettiget.

Tvistighedsnævnet finder, at indklagede under disse omstændigheder ikke har løftet bevisbyrden for, at ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke var helt eller delvist begrundet i elevens fravær på grund af graviditet.

Der tilkommer derfor eleven en godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 16, jf. § 9.

Tre voterende udtaler:

Vi finder under hensyn til, at eleven – hvis ikke uddannelsesaftalen havde været ophævet – kunne have forventet at færdiggøre sin uddannelse hos indklagede, at godtgørelsen passende kan fastsættes til 172.311,30 kr., svarende til 9 måneders løn. Det forhold, at eleven under nævnets behandling af sagen er blevet tilbudt at færdiggøre sin uddannelse i virksomheden, kan ikke begrunde en nedsættelse af godtgørelsen.

To voterende udtaler:

Under hensyn til Højesterets dom, refereret i U 2015-1318H, og under hensyn til det fremsatte tilbud om genansættelse finder vi, at godtgørelsen bør fastsættes til et lavere beløb end 9 måneders løn.

Ad erstatning efter funktionærlovens § 3

Da ophævelsen af uddannelsesaftalen var uberettiget, har eleven krav på erstatning i medfør af funktionærlovens § 3. Under hensyn til, at elevaftalen efter sit indhold udløb den 17. december 2014, og til, at eleven på ophævelsestidspunktet måtte forventes at kunne afslutte sin uddannelse inden uddannelsesperiodens udløb, findes eleven alene at have krav på erstatning for løn mv. indtil den 17. december 2014, hvilket beløb skønsmæssigt udgør 54.000 kr., hvoraf 146 kr. vedrører pension.

Ad godtgørelse for tab af uddannelsesgode

Tre voterende udtaler:

Da godtgørelsen efter ligebehandlingsloven må anses for at kompensere for i det væsentlige samme forhold som godtgørelsen for tab af uddannelsesgode, findes der ikke grundlag for at tage elevens påstand herom til følge.

To voterende udtaler:

Under hensyn til sagens omstændigheder finder vi, at godtgørelse for tabt uddannelse gode kan fastsættes til 50.000 kr.

Ad øvrige krav

Elevens krav på feriegodtgørelse, pension, betaling til fritvalgskonto og betaling for manglende afholdelse af feriefridage, der er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, og som ikke er bestridt af indklagede, tages til følge. Det bemærkes dog, at pensionsbeløbet i overensstemmelse med klagers subsidiære påstand, som ikke ses at være imødegået af indklagede, ikke skal udbetales til eleven, men til en af eleven anvist pensionsordning.

Efter stemmeflertallet tages elevens påstand herefter til følge med i alt 282.076,80 kr., hvoraf 16.970,15 kr. skal indbetales til en af eleven anvist pensionsordning.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 265.106,65 kr. til A og 16.970,15 kr. til en af hende anvist pensionsordning med renter fra den 10. oktober 2014.