Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0391
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.1)

I medfør af § 49 og § 72, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1193 af 9. oktober 2015 om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på offshore olie- og gasaktiviteter som defineret i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 16.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 29, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og disse medfører sikkerheds- og sundhedsmæssige risici.

Formål

§ 2. Det påhviler henholdsvis operatøren og ejeren at sikre, at sikkerhedsgruppen erhverver sig den fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, således at den kan opfylde sine pligter i sikkerhedsorganisationen.

Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal senest 4 uger efter valg eller udpegning af nye medlemmer af sikkerhedsgruppen tilmelde disse medlemmer til uddannelsen i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Uddannelsen skal være gennemført snarest og senest 5 måneder efter valget eller udpegningen.

Stk. 3. Sikkerhedsgruppen har pligt til at deltage i uddannelsen. Medlemmer af sikkerhedsgruppen, der inden for de sidste 5 år har gennemført den hidtil gældende arbejdsmiljøuddannelse for anlæg, skal ikke gennemføre uddannelsen.

Uddannelsens indhold

§ 3. Sikkerhedsgruppen skal bl.a. undervises i det forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde på anlæg og i kendskab til reglerne på området, herunder regelsøgning.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan på forlangende få tilsendt materiale over udbudte kurser fra operatøren og ejeren.

Stk. 3. Arbejdstilsynet kan, hvis de udbudte kurser ikke skønnes tilstrækkelige til at bibringe kursusdeltagerne den fornødne viden, stille krav til kursets indhold, længde og deltagerantal.

Underviserkvalifikationer

§ 4. En underviser i sikkerheds- og sundhedsarbejde på anlæg skal være i besiddelse af kendskab til sikkerheds- og sundhedsforhold på anlæg og være i besiddelse af pædagogiske kvalifikationer.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan anmode om dokumentation for, at underviserne besidder de fornødne kvalifikationer og kan forlange evalueringsskemaer tilsendt.

Straf

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 2, stk. 1-3, § 3, stk. 2 og 3, og § 4, stk. 2.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1506 af 15. december 2010 om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse på offshoreanlæg ophæves.

Arbejdstilsynet, den 23. oktober 2015

Peter Vesterheden

/ Katrine Krone

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 183, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 1, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1.