Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0391
 
32010L0032
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål m.v.
Kapitel 2 Henholdsvis operatører og ejere uden sikkerhedsorganisation
Kapitel 3 Henholdsvis operatører og ejere med sikkerhedsorganisation
Kapitel 4 Aftaler
Kapitel 5 Valg og udpegning af medlemmer af sikkerhedsorganisationen
Kapitel 6 Operatørens og ejerens øvrige pligter
Kapitel 7 Dispensation
Kapitel 8 Tilsyn
Kapitel 9 Straf
Kapitel 10 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.1)

I medfør af § 49 og § 72, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1193 af 9. oktober 2015 om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og formål m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på offshore olie- og gasaktiviteter som defineret i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 16.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 29, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og disse medfører sikkerheds-og sundhedsmæssige risici.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter samarbejdet om sikkerhed og sundhed for alle arbejdsgivere og ansatte i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter.

§ 2. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet varetages gennem samarbejde mellem henholdsvis operatøren, ejeren, øvrige arbejdsgivere, arbejdslederne og de øvrige ansatte.

Stk. 2. Samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal være organiseret senest 4 uger efter, at anlægget er taget i brug.

Stk. 3. For mobile anlæg som defineret i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 14, der organiserer samarbejdet om sikkerhed og sundhed på anlægget på en anden hensigtsmæssig, velfungerende måde, kan bestemmelserne i §§ 4-36 fraviges i det omfang, det er foreneligt med direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.

Stk. 4. For de ansatte, der foretager besøg på ikkepermanent bemandede anlæg, varetages samarbejdet om sikkerhed og sundhed af den del af sikkerhedsorganisationen, der er etableret på det permanent bemandede anlæg, som det pågældende ikke permanent bemandede anlæg er tilknyttet.

§ 3. I bekendtgørelsen forstås ved:

1) Arbejdsområde: Den del af et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, som en sikkerhedsgruppe er knyttet til og varetager sine opgaver for.

2) Sikkerhedsorganisation: Operatørens henholdsvis ejerens organiserede samarbejde for alle arbejdsgivere og ansatte om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter.

Kapitel 2

Henholdsvis operatører og ejere uden sikkerhedsorganisation

§ 4. Hvor henholdsvis operatøren og ejeren er arbejdsgiver for 1-9 ansatte, der arbejder på et eller flere anlæg, er der ikke pligt til at oprette en sikkerhedsorganisation for operatørens henholdsvis ejerens anlæg.

Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter kan finde sted. Samarbejdet sker ved løbende direkte kontakt og dialog mellem henholdsvis operatøren og ejeren, andre arbejdsgivere, eventuelle arbejdsledere og de øvrige ansatte.

§ 5. Henholdsvis operatører og ejere uden sikkerhedsorganisation for anlæg skal hvert år i samarbejde med de ansatte og eventuelle arbejdsledere på disse anlæg gennemføre en drøftelse om sikkerhed og sundhed, hvor deltagerne

1) tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år,

2) fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå,

3) vurderer, om det foregående års mål er nået,

4) fastlægger mål for det kommende års samarbejde, og

5) drøfter, om der er den nødvendige sagkundskab om sikkerhed og sundhed til stede på anlægget.

Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal overfor Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige sikkerheds- og sundhedsdrøftelse har fundet sted.

§ 6. Henholdsvis operatører og ejere uden sikkerhedsorganisation for anlæg skal sikre, at de ansatte, der arbejder på anlæggene, får alle nødvendige oplysninger af betydning for sikkerhed og sundhed, og skal sikre, at de ansatte får adgang til at fremsætte forslag vedrørende sikkerhed og sundhed på anlægget.

Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at de ansatte inddrages ved planlægning og indførelse af ny teknologi, herunder om konsekvenser for sikkerhed og sundhed ved valg af udstyr, personlige værnemidler m.v.

Kapitel 3

Henholdsvis operatører og ejere med sikkerhedsorganisation

Etablering af sikkerhedsorganisation

§ 7. Hvor henholdsvis operatøren og ejeren er arbejdsgiver for 10 eller flere ansatte, der arbejder på et eller flere anlæg, skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed på operatørens henholdsvis ejerens anlæg organiseres i en sikkerhedsorganisation.

Sikkerhedsorganisationen på anlæg

§ 8. På anlæg med 5 eller flere ansatte skal henholdsvis operatøren og ejeren, der er omfattet af § 7, etablere

1) en eller flere sikkerhedsgrupper og

2) et sikkerhedsudvalg.

§ 9. På anlæg med 1-4 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed finde sted ved løbende direkte kontakt og dialog mellem henholdsvis operatøren og ejeren, eventuelle arbejdsledere og de øvrige ansatte.

Stk. 2. Anlæg omfattet af stk. 1 skal indgå i et fælles sikkerhedsudvalg med et andet anlæg, som drives af samme virksomhed.

§ 10. En sikkerhedsgruppe for et arbejdsområde består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt sikkerhedsrepræsentant.

Stk. 2. Ved etablering af en sikkerhedsgruppe skal henholdsvis operatøren og ejeren i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne, jf. § 13, tage stilling til, inden for hvilken del af anlægget sikkerhedsgruppen skal varetage sine opgaver. Sikkerhedsgruppernes arbejdsområder skal tilsammen omfatte alle ansatte på virksomhedens anlæg.

Stk. 3. Antallet af sikkerhedsgrupper i en sikkerhedsorganisation fastsættes efter § 13.

Stk. 4. Hvis arbejdsleder og sikkerhedsrepræsentant i en sikkerhedsgruppe ikke er til stede samtidigt, varetager det tilstedeværende medlem sikkerhedsgruppens opgaver. Foranstaltninger, der er truffet i den andens fravær, skal hurtigst muligt meddeles denne.

§ 11. Et sikkerhedsudvalg består af arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter fra en eller flere sikkerhedsgrupper med henholdsvis operatøren og ejeren eller dennes repræsentant som formand. Formanden skal kunne handle på operatørens henholdsvis ejerens vegne i spørgsmål vedrørende sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Er der 1 eller 2 sikkerhedsgrupper på anlægget, består sikkerhedsudvalget ud over formanden af sikkerhedsgruppens eller sikkerhedsgruppernes medlemmer. Er der mere end 2 sikkerhedsgrupper, vælger sikkerhedsrepræsentanterne mellem sig et antal medlemmer og arbejdsgiveren udpeger blandt arbejdslederne et antal medlemmer til sikkerhedsudvalget, jf. § 13.

Stk. 3. Sikkerhedsudvalgets medlemmer vælges for 2 år.

Stk. 4. Der vælges suppleanter til sikkerhedsudvalget efter samme regler som for valg af medlemmer til sikkerhedsudvalg.

Stk. 5. Hvis en arbejdsleder eller sikkerhedsrepræsentant ophører som medlem af en sikkerhedsgruppe, ophører den pågældende som medlem af sikkerhedsudvalget.

Stk. 6. Er der indgået aftale efter § 23, stk. 5, om en valgperiode for sikkerhedsrepræsentanter på mere end 2 år, er denne valgperiode også gældende for sikkerhedsudvalgets medlemmer.

§ 12. Henholdsvis operatører og ejere med sikkerhedsorganisation for anlæg skal hvert år i samarbejde med de ansatte og eventuelle arbejdsledere på disse anlæg gennemføre en drøftelse om sikkerhed og sundhed, hvor deltagerne

1) tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år,

2) fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå,

3) vurderer, om det foregående års mål er nået,

4) fastlægger mål for det kommende års samarbejde, og

5) drøfter, om der er den nødvendige sagkundskab om sikkerhed og sundhed til stede på anlægget.

Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal overfor Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige sikkerheds- og sundhedsdrøftelse har fundet sted.

Sikkerhedsorganisationens størrelse

§ 13. Henholdsvis operatøren og ejeren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne det nødvendige antal sikkerhedsgrupper og medlemmer af sikkerhedsudvalg ud fra et nærhedsprincip.

Stk. 2. Antallet af sikkerhedsgrupper og medlemmer af sikkerhedsudvalget på det enkelte anlæg skal fastsættes således, at sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg til enhver tid kan løse sine opgaver på tilfredsstillende måde i forhold til

1) anlæggets ledelsesstruktur,

2) anlæggets øvrige struktur, herunder indretning og størrelse,

3) anlæggets sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer,

4) arbejdets organisering, herunder anvendelse af skiftehold, jf. § 24, stk. 4,

5) særlige ansættelsesformer og

6) andre hensyn, som påvirker sikkerhedsorganisationens opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed.

Stk. 3. Antallet af sikkerhedsrepræsentanter skal endvidere fastsættes således, at alle ansatte kan komme i kontakt med deres sikkerhedsrepræsentanter, og at de ansatte kan drøfte forhold vedrørende sikkerhed og sundhed med medlemmer af sikkerhedsorganisationen inden for de ansattes arbejdstid.

Stk. 4. Der skal være mindst det samme antal sikkerhedsrepræsentanter som arbejdsledere i sikkerhedsorganisationen.

Sikkerhedsudvalgets opgaver

§ 14. Det strategiske, dvs. overordnede opgaver, varetages af sikkerhedsudvalget.

Stk. 2. Opgaverne består i at:

1) Planlægge, lede og koordinere samarbejdet om sikkerhed og sundhed på anlægget. Sikkerhedsudvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici,

2) gennemføre de møder, der er nævnt i § 36, stk. 3,

3) medvirke til sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sikre, at sikkerhedsgrupperne orienteres og vejledes herom,

4) deltage i udarbejdelsen af anlæggets sikkerheds- og sundhedsredegørelse, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.,

5) deltage i fastsættelse af sikkerhedsorganisationens størrelse, jf. § 13,

6) rådgive henholdsvis operatøren og ejeren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i anlæggets strategiske ledelse og daglige drift,

7) sikre, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og sikre at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Sikkerhedsudvalget skal en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader på anlægget,

8) holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici,

9) opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på anlægget og de ansattes behov, samt sikre, at der føres stadig kontrol med overholdelsen af instruktionerne,

10) sikre udarbejdelse af en plan over sikkerhedsorganisationens opbygning med oplysning om medlemmer og sikre, at de ansatte bliver bekendt med planen og

11) medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, der udfører arbejde på anlægget.

Stk. 3. Sikkerhedsudvalget skal høres forinden eventuel henvendelse til særligt sagkyndige, når det drejer sig om bistand ved planlægning eller løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål i forbindelse med overordnede, planlæggende, fremadrettede eller koordinerende opgaver.

Stk. 4. Når sikkerhedsudvalget rådgiver henholdsvis operatøren og ejeren, og denne ikke følger rådet, har sikkerhedsudvalget ret til en begrundelse herfor. Begrundelsen skal så vidt muligt gives inden det pågældende arbejde udføres, dog inden 3 uger. Det samme gælder, når udvalget giver flere indstillinger om samme sag.

§ 15. Sikkerhedsudvalget skal holde ekstraordinære møder, når der indtræffer alvorlige ulykker, alvorlige forgiftninger eller andre sundhedsskader eller alvorlige hændelser, der kunne have medført ulykker eller sundhedsskader, samt når der i øvrigt er behov herfor. Ekstraordinære møder afholdes, hvis formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 udvalgsmedlemmer fremsætter begæring herom.

§ 16. Dagsordenen for sikkerhedsudvalgets ordinære møder skal ved opslag på anlægget senest 10 dage før mødet være tilgængelig for øvrige ansatte på anlægget.

Stk. 2. Der skal udarbejdes referat af sikkerhedsudvalgets møder. Referatet, der skal godkendes af mødedeltagerne, skal udleveres til udvalgets medlemmer samt gøres tilgængeligt for samtlige ansatte på anlægget ved opslag på et egnet sted.

Stk. 3. I sikkerhedsudvalgets møder deltager endvidere offshore medic.

Sikkerhedsgruppens opgaver

§ 17. De daglige opgaver udføres af sikkerhedsgruppen inden for den del af anlægget, som sikkerhedsgruppen dækker.

Stk. 2. Opgaverne består i at:

1) Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici,

2) deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af sikkerheds- og sundhedsredegørelse, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper,

3) medvirke til, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici er nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt, jf. bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.,

4) medvirke til, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov,

5) deltage i opfølgning på ulykker og erhvervssygdomme samt tilløb hertil,

6) påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed,

7) virke som kontaktled mellem de ansatte og sikkerhedsudvalget,

8) forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som sikkerhedsgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for anlægget, for sikkerhedsudvalget og

9) forelægge eventuelle forslag til forbedringer af sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold for sikkerhedsudvalget.

Stk. 3. Sikkerhedsgruppen skal høres forinden eventuel henvendelse til særligt sagkyndige om bistand ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål, der berører sikkerhedsgruppens arbejdsområde.

§ 18. Sikkerhedsgruppen skal imødegå risici i forbindelse med opståede sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og, hvis risikoen ikke kan imødegås på stedet, underrette anlægschefen herom.

Stk. 2. Hvis der ikke er tid til at underrette anlægschefen, og sikkerhedsgruppen skønner, at der er tale om overhængende, betydelig fare for de ansattes sikkerhed og sundhed, som den ikke selv kan afværge, kan sikkerhedsgruppen standse arbejdet eller arbejdsprocessen i det omfang, det er nødvendigt for at afværge faren. . Sikkerhedsgruppen skal omgående give meddelelse om standsningen til anlægschefen og forklare, hvorfor arbejdsstandsningen var nødvendig.

Stk. 3. Anlægschefen underretter efterfølgende sikkerhedsudvalgets formand om modtagne meddelelser efter stk. 1 og 2.

Kapitel 4

Aftaler

§ 19. Bestemmelserne i §§ 8-13 finder ikke anvendelse i det omfang, der for at styrke og effektivisere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed

1) er indgået en aftale om organiseringen af samarbejdet om sikkerhed og sundhed mellem en eller flere lønmodtagerorganisationer og den eller de modstående arbejdsgiverorganisationer, henholdsvis operatører og ejere eller andre arbejdsgivere eller dem, de bemyndiger hertil og

2) henholdsvis operatører og ejere, der er omfattet af en aftale indgået efter nr. 1, hvor der er indgået en aftale mellem henholdsvis operatøren og ejeren, herunder eventuelle arbejdsledere, og de offshoreansatte på et eller flere af virksomhedens anlæg.

Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at virksomheden er omfattet af en aftale i henhold til stk. 1. Virksomhedsaftalen efter stk. 1, nr. 2, skal være skriftlig og være tilgængelig for virksomhedens offshoreansatte.

Stk. 3. En aftale om organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed efter stk. 1 berører ikke varetagelsen af de opgaver, funktioner, pligter og rettigheder m.v., der er fastsat i bekendtgørelsen.

Stk. 4. En virksomhedsaftale, der er indgået efter stk. 1, nr. 2, skal sikre, at organiseringen af samarbejde om sikkerhed og sundhed er i overensstemmelse med operatørens henholdsvis ejerens struktur på offshoreområdet, og at den ændrede organisering styrker og effektiviserer samarbejdet.

Stk. 5. Virksomhedsaftalen skal som minimum indeholde følgende elementer:

1) Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes for at sikre, at den ændrede organisation om samarbejdet om sikkerhed og sundhed styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen.

2) Beskrivelse af en procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen på det eller de pågældende anlæg.

3) Beskrivelse af, hvordan opgaver og funktioner varetages, herunder arbejdsledernes og de øvrige ansattes deltagelse i sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

4) Beskrivelse af, hvordan virksomhedsaftalen kan ændres og opsiges.

5) Oversigt over den aftalte organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed i form af en organisationsplan.

§ 20. En sikkerhedsorganisation kan udvides til også at omfatte

1) flere driftsmæssigt forbundne henholdsvis operatører og ejere eller

2) flere arbejdsgivere på samme arbejdssted.

Stk. 2. Organisering efter stk. 1 er betinget af, at

1) der er indgået aftale i henhold til § 19 for hver af operatørerne og ejerne og øvrige arbejdsgivere, der er omfattet af den fælles sikkerhedsorganisation,

2) hver af de arbejdsgivere, der er omfattet af den fælles sikkerhedsorganisation, selv deltager eller udpeger mindst 1 ansat til at repræsentere sig i den fælles sikkerhedsorganisation,

3) der derudover deltager mindst 1 valgt sikkerhedsrepræsentant, jf. § 24, fra hver af de arbejdsgivere, der er omfattet af den fælles sikkerhedsorganisation,

4) der er mindst det samme antal sikkerhedsrepræsentanter som arbejdsledere i sikkerhedsorganisationen og

5) det samlede antal medlemmer i den fælles sikkerhedsorganisation er tilstrækkelig til, at sikkerhedsorganisationen kan varetage de daglige, planlæggende og koordinerende opgaver på tilfredsstillende måde hos alle de deltagende arbejdsgivere.

§ 21. Med henblik på at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed mellem samarbejdsudvalg, de lokale aftaleparter og sikkerhedsorganisationen kan opgaverne i forbindelse med sikkerhed og sundhed varetages af et samarbejdsorgan, hvis

1) der er indgået aftale i henhold til § 1 og

2) hvis personer, der er valgt til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet, er repræsenteret i samarbejdsorganet.

§ 22. Funktionen som sikkerhedsrepræsentant og tillidsrepræsentant kan varetages af én og samme person, hvis

1) valg til henholdsvis sikkerhedsrepræsentant og tillidsrepræsentant foregår særskilt og

2) alle ansatte, der ikke er arbejdsledere eller virksomhedsledere i henhold til offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 4 og 32, er sikret valgret og er valgbare til funktionen som sikkerhedsrepræsentant, jf. § 24, stk. 2-4 og 9.

§ 23. Spørgsmål om fortolkning af og brud på de indgåede aftaler efter § 19 afgøres efter de sædvanlige fagretlige regler for området. Brud på aftaler indgået efter § 19, stk. 1, nr. 2, kan dog ikke indbringes for Arbejdsretten, men afgøres ved faglig voldgift.

Kapitel 5

Valg og udpegning af medlemmer af sikkerhedsorganisationen

Sikkerhedsrepræsentanten

§ 24. Hos henholdsvis operatører og ejere, hvor der skal etableres en sikkerhedsorganisation på virksomhedens anlæg, jf. § 7, skal de ansatte vælge sikkerhedsrepræsentanter i det antal, som er fastsat efter § 13 eller følger af en aftale om organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed efter § 19.

Stk. 2. Valgret har samtlige ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser. Arbejdsledere og virksomhedsledere i henhold til offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 4 og 32, deltager ikke i valget.

Stk. 3. Valg af sikkerhedsrepræsentant foretages af de ansatte i hvert arbejdsområde på anlægget.

Stk. 4. Hvor der til holddrift er ansat flere skiftehold, og disse skiftehold ikke er samtidigt til stede på anlægget, eller hvis det af anden grund ikke er hensigtsmæssigt, at skifteholdene er fælles om en sikkerhedsrepræsentant, finder reglerne i stk. 3, jf. stk. 1, anvendelse for hvert af skifteholdene.

Stk. 5. Valget gælder for 2 år, eller indtil sikkerhedsrepræsentantens beskæftigelse i det pågældende arbejdsområde på anlægget ophører, jf. dog stk. 6. Der kan indgås en aftale mellem henholdsvis operatøren og ejeren og de ansatte om, at der for fremtidige valg af sikkerhedsrepræsentanter gælder en længere valgperiode, dog højst 4 år.

Stk. 6. Såfremt sikkerhedsrepræsentanten er fraværende på grund af orlov, sygdom eller andet fravær i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder, kan der vælges ny sikkerhedsrepræsentant for den resterende del af valgperioden eller for en ny valgperiode.

Stk. 7. Sikkerhedsrepræsentanten repræsenterer de ansatte på anlægget i spørgsmål om de ansattes sikkerhed og sundhed i arbejdet på anlægget.

Stk. 8. Sikkerhedsrepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommendes eller tilsvarende fagligt område. Sikkerhedsrepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet.

Stk. 9. For så vidt angår valgbarhed og valgenes gyldighed gælder normalt reglerne for valg af tillidsrepræsentanter inden for det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde.

§ 25. Uoverensstemmelser om sikkerhedsrepræsentantens valg, valgbarhed og beskyttelse og valgenes gyldighed, herunder spørgsmål om, hvilke regler der finder anvendelse, og om brud på eller fortolkninger af reglerne, afgøres ved fagretlig behandling, jf. lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

Arbejdslederen

§ 26. Hvor der hos henholdsvis operatører og ejere skal etableres en sikkerhedsorganisation på virksomhedens anlæg, jf. § 7, skal henholdsvis operatøren og ejeren udpege de arbejdsledere, der skal indgå i sikkerhedsorganisationen, i det antal, som er fastsat efter § 13 eller følger af en aftale om organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed efter § 19.

Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal ved udpegning af arbejdsledere sikre, at arbejdslederen har det fornødne kendskab til sit arbejdsområde på anlægget.

Stk. 3. En arbejdsleder, der indgår i sikkerhedsorganisationen, må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet hermed.

Stk. 4. Hvis en arbejdsleder i sikkerhedsgruppen afskediges efter udløbet af en eventuel prøvetid, og det af en af parterne gøres gældende, at afskedigelsen er begrundet i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, kan arbejdslederens ansættelsesforhold i opsigelsesperioden ikke afbrydes, før spørgsmålet har været organisationsmæssigt forhandlet efter reglerne inden for det pågældende overenskomstområde eller behandlet i overensstemmelse med funktionærlovens regler om forhandling og mægling. Forhandlingen og mæglingen skal ske hurtigst muligt.

Kapitel 6

Operatørens og ejerens øvrige pligter

§ 27. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed etableres, udvikles og vedligeholdes, således at medlemmerne af sikkerhedsorganisationen kan løse opgaverne på tilfredsstillende måde. Henholdsvis operatøren og ejeren skal herunder sikre, at virksomhedens øverste ledelse er repræsenteret i virksomhedens sikkerhedsorganisation.

Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at medlemmerne af sikkerhedsorganisationen kan deltage

1) i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på anlægget inden for deres område, herunder deltagelse i de møder der er nævnt i § 36, stk. 3,

2) i udarbejdelsen af anlæggets risikovurdering og

3) i nedbringelse af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici så meget, som det er rimeligt praktisk muligt, jf. bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter.

Stk. 3. På anlæg med sikkerhedsorganisation skal henholdsvis operatøren og ejeren sikre, at sikkerhedsorganisationen følger op på alvorlige ulykker, alvorlige forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, og når der i øvrigt er særlige forhold, der kræver opfølgning.

§ 28. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at de ansatte har mulighed for regelmæssig kontakt med den del af sikkerhedsorganisationen, som varetager opgaverne inden for deres arbejdsområde.

Stk. 2. Hvis sikkerhedsrepræsentanten eller arbejdslederen i sikkerhedsorganisationen ikke er til stede, skal det sikres, at de ansatte har mulighed for at tilkalde en ansvarlig repræsentant for virksomheden.

Stk. 3. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at de ansatte og øvrige arbejdsgivere er gjort bekendt med, hvem der er medlem af sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg.

§ 29. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere i sikkerhedsorganisationen får den tid til rådighed til at varetage deres pligter, der er rimelig i forhold til anlægget og dets sikkerheds- og sundhedsmæssige standard.

Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at der stilles de nødvendige midler til rådighed for samarbejdet om sikkerhed og sundhed, og afholder herunder udgifterne ved sikkerhedsrepræsentantens hverv og godtgør tab af indtægt, udgifter og indtægtstab i forbindelse med nødvendig deltagelse i uddannelse, jf. bekendtgørelse om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Stk. 3. Uoverensstemmelse herom afgøres ved fagretlig behandling, jf. lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

Stk. 4. Hvis sikkerhedsrepræsentanterne anmoder herom, skal henholdsvis operatøren og ejeren give dem mulighed for forsvarlig opbevaring af materiale utilgængeligt for uvedkommende.

§ 30. Henholdsvis operatøren og ejeren skal give sikkerhedsorganisationen, jf. § 10 eller sikkerhedsudvalget, jf. § 8, nr. 2, adgang til de lister og de beskrevne hændelsesforløb i rapporter over arbejdsulykker på virksomheden, der udarbejdes i henhold til bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter. Det samme gælder de enkelte sikkerhedsgrupper, jf. § 8, nr. 1, inden for deres område.

§ 31. Henholdsvis operatøren og ejeren har pligt til at gøre sikkerhedsorganisationens medlemmer bekendt med de afgørelser, som Arbejdstilsynet har truffet, og de påbud, som Arbejdstilsynet skriftligt har afgivet. Sikkerhedsorganisationens medlemmer skal desuden gøres bekendt med øvrige skriftlige oplysninger om aktiviteter til beskyttelse og forebyggelse fra Arbejdstilsynet eller andre særligt sagkyndige.

Samarbejde mellem flere arbejdsgivere og andre på samme anlæg

§ 32. På anlæg, hvor andre arbejdsgivere ud over henholdsvis operatøren og ejeren lader arbejde udføre, skal henholdsvis operatøren og ejeren i samarbejde med de øvrige arbejdsgivere sikre, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed for alle, der er beskæftiget på anlægget, organiseres og varetages.

Stk. 2. Hendholdsvis operatøren og ejeren koordinerer de foranstaltninger til varetagelse af de ansattes sikkerhed og sundhed, der skal udføres af de enkelte arbejdsgivere på anlægget. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at der med de enkelte arbejdsgivere træffes aftale herom.

Stk. 3. Med henblik på at samordne deres foranstaltninger til at varetage sikkerhed og sundhed skal Henholdsvis operatøren og ejeren og de øvrige arbejdsgivere oplyse hinanden om risici forbundet med den enkelte arbejdsgivers arbejdsopgaver på anlægget. Den enkelte arbejdsgiver skal videregive de modtagne oplysninger til sine ansatte.

§ 33. Den enkelte arbejdsgiver på anlægget skal sikre, at de foranstaltninger, som er aftalt med henholdsvis operatøren og ejeren, jf. § 32, stk. 2, tilvejebringes og vedligeholdes, samt føre effektivt tilsyn hermed.

Stk. 2. Ansatte, der arbejder på et anlæg, hvor flere arbejdsgivere lader arbejde udføre, skal foruden de regler, der gælder for det arbejde, de skal udføre, tillige rette sig efter de regler, der gælder for arbejdsgivernes samarbejde, jf. § 32.

§ 34. Henholdsvis operatøren og ejeren skal koordinere arbejdsgivernes samarbejde om sikkerhed og sundhed ved møder samt ved personlig kontakt på anlægget.

Stk. 2. I møderne deltager henholdsvis operatøren og ejeren, arbejdsgiverne eller disses repræsentanter samt sikkerhedsgrupperne på anlægget.

§ 35. §§ 32-34 finder tilsvarende anvendelse for arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver.

Koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet mellem anlæg

§ 36. Hvor henholdsvis operatøren og ejeren driver flere anlæg skal denne sikre, at samarbejdet mellem sikkerhedsudvalgene og sikkerhedsgrupperne koordineres.

Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at medlemmerne af de enkelte sikkerhedsudvalg har adgang til referater fra møder afholdt i sikkerhedsudvalgene på de andre anlæg.

Stk. 3. En henholdsvis operatør og ejer, der driver flere anlæg, skal sikre, at medlemmerne af sikkerhedsorganisationen har lejlighed til at mødes 1-2 gange om året. På disse møder drøftes de enkelte sikkerhedsudvalgs indsats, og der kan udveksles erfaringer fra de enkelte anlæg om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.

Kapitel 7

Dispensation

§ 37. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra bekendtgørelsen, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt i det omfang, det er foreneligt med direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.

Kapitel 8

Tilsyn

§ 38. De enkelte medlemmer af sikkerhedsorganisationen har ret til at mødes med tilsynsmyndigheden som led i tilsynsbesøg på anlægget.

Kapitel 9

Straf

§ 39. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 5, stk. 2, §§ 6 og 7, § 14, stk. 3 og 4, § 24, stk. 1, § 26, stk. 1, og §§ 27-36.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.v.

§ 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2015.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 1504 af 15. december 2010 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg.

2) Bekendtgørelse nr. 1505 af 15. december 2010 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg.

Arbejdstilsynet, den 23. oktober 2015

Peter Vesterheden

/ Katrine Krone

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 183, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 1, EU-Tidende 2008, nr. L 311, s. 1, og Rådets direktiv 2010/32/EU af 10. maj 2010 om iværksættelse af rammeaftalen indgået af HOSPEEM og EPSU om forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren, EU-Tidende 2010, nr. L 134, side 66.