Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0058
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Generelle forskrifter for signalgivning vedrørende sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter
Bilag 2 Forskrifter for sikkerhedsskilte
Bilag 3 Forskrifter for lydsignaler
Bilag 4 Forskrifter for lyssignaler
Bilag 5 Forskrifter for mundtlige anvisninger
Bilag 6 Forskrifter for tegngivning
Bilag 7 Forskrifter for afmærkning af beholdere og rørsystemer
Bilag 8 Forskrifter for afmærkning og placering af ildslukningsmateriel
Bilag 9 Forskrifter for afmærkning af forhindringer og steder, der frembyder en fare, samt af færdselsveje
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter1)

I medfør af §§ 17, 43, 43 a, § 55, stk. 1, og § 72, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1193 af 9. oktober 2015 om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på offshore olie- og gasaktiviteter, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 16, og omfatter sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 29, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og disse medfører sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici.

Stk. 3. Symboler til markedsføring af farlige stoffer og blandinger, produkter og/eller udstyr berøres ikke af reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed: En signalgivning, der – anvendt i forbindelse med en bestemt genstand, en bestemt aktivitet eller en bestemt situation – efter omstændighederne ved hjælp af et sikkerhedsskilt, en farve, et lysende eller akustisk signal, en mundtlig anvisning eller en tegngivning giver en anvisning eller en forskrift vedrørende sikkerhed og sundhed.

2) Forbudssignal: Et signal, der forbyder en adfærd, der vil kunne frembyde fare.

3) Advarselssignal: Et signal, der advarer mod en risiko eller fare.

4) Påbudssignal: Et signal, der foreskriver en bestemt adfærd.

5) Redningssignal eller signal, der angiver flugtvej: Et signal, der giver anvisning vedrørende nødudgange eller førstehjælps- eller redningsudstyr.

6) Anvisningssignal: Et signal, der giver andre anvisninger end de signaler, som er nævnt i nr. 2-5.

7) Sikkerhedsskilt: Et skilt, der ved en kombination af en geometrisk form, farver og et symbol eller piktogram giver en bestemt anvisning, og som er gjort klart synligt ved hjælp af en tilstrækkelig belysning.

8) Supplerende skilt: Et skilt, der anvendes sammen med et sikkerhedsskilt som defineret i nr. 7, og som giver yderligere oplysninger.

9) Sikkerhedsfarve: En farve, der er tillagt en bestemt betydning.

10) Symbol eller piktogram: Et billede, der illustrerer en situation eller giver anvisninger om en bestemt adfærd, og som er anbragt på et skilt eller en lysende flade.

11) Lyssignal: Et signal, der udsendes gennem en anordning bestående af gennemsigtige eller gennemskinnelige materialer, der oplyses indefra eller bagfra, således at det selv fremstår som en lysende overflade.

12) Lydsignal: Et indkodet lydsignal, der udsendes og udbredes ved hjælp af en anordning uden anvendelse af menneskelig eller syntetisk stemme.

13) Mundtlig anvisning: Et forudbestemt mundtligt budskab med anvendelse af menneskelig eller syntetisk stemme.

14) Tegngivning: En bevægelse eller gestus med arme eller hænder i kodet form med henblik på at vejlede personer, der udfører manøvrer, der kan udgøre en risiko eller fare for de ansatte.

§ 3. Hvor der kan opstå fare, der ikke kan imødegås tilstrækkeligt ved tekniske foranstaltninger, skal signalgivning anvendes i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Stk. 2. Signalgivning skal endvidere anvendes, hvis dette følger af anden lovgivning, samt hvis aktivitetens karakter gør det nødvendigt.

§ 4. Ved anvendelse af signalgivning skal de generelle forskrifter, som er anført i bilag 1, følges.

Stk. 2. Desuden skal de særlige forskrifter for udformning, anvendelse og vedligeholdelse m.v. følges for:

1) sikkerhedsskilte, som er anført i bilag 2,

2) lydsignaler, som er anført i bilag 3,

3) lyssignaler, som er anført i bilag 4,

4) mundtlige anvisninger, som er anført i bilag 5,

5) tegngivning, som er anført i bilag 6,

6) afmærkning af beholdere og rørsystemer, som er anført i bilag 7,

7) afmærkning og placering af ildslukningsmateriel, som er anført i bilag 8, og

8) afmærkning af forhindringer og steder, der frembyder fare, samt af færdselsveje, som er anført i bilag 9.

§ 5. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får den nødvendige instruktion og oplæring i betydningen og anvendelsen af signalgivning.

§ 6. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra §§ 3-5, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt i det omfang, det er foreneligt med direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (niende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3-5.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 672 af 16. juni 2010 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning på offshoreanlæg ophæves.

Stk. 3. Den standard, som er nævnt i bilag 1, pkt. 4.1, kundgøres ikke i Lovtidende. Den pågældende standard ligger til gennemsyn hos Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet, den 23. oktober 2015

Peter Vesterheden

/ Katrine Krone


Bilag 1

Generelle forskrifter for signalgivning vedrørende sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter

1.
Indledende bemærkninger
 
1.1
Når signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed kræves i henhold til § 3, skal den være i overensstemmelse med de specifikke krav i bilag 2-9.
 
1.2
I dette bilag introduceres disse specifikke krav, de forskellige former for anvendelse af signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed beskrives, og de generelle regler om alternativ og supplerende anvendelse nævnes.
 
1.3
Signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed må kun anvendes til at give den besked eller oplysning, der er specificeret i bekendtgørelsen.
   
2.
Signalgivningens forskellige former
 
2.1
Permanent signalgivning
 
2.1.1
I forbindelse med forbud, advarsler og påbud samt placering og identificering af rednings- og førstehjælpsudstyr skal der anvendes permanent signalgivning i form af sikkerhedsskilte.
 
2.1.2
Til at vise, hvor der findes brandslukningsudstyr, og hvilken slags udstyr der er tale om, skal der anvendes permanente sikkerhedsskilte eller afmærkning med sikkerhedsfarve.
 
2.1.3.
Mærkningen på beholdere og rør skal foretages som fastsat i bilag 7.
 
2.1.4.
Signalgivningen ved forhindringer, som man kan støde imod, og signalgivningen på steder, hvor der er risiko for, at man kan styrte ned, skal være en permanent signalgivning i form af sikkerhedsskilte eller afmærkning med sikkerhedsfarve.
 
2.1.5.
Afmærkning af færdselsveje skal være permanent og skal foretages ved hjælp af en sikkerhedsfarve.
 
2.2.
Lejlighedsvis signalgivning
 
2.2.1.
Signalering af akutte farer, tilkaldelse af personer til udførelse af særlige opgaver samt evakuering af personer er en form for lejlighedsvis signalgivning, til hvilken der skal anvendes lyssignaler, lydsignaler eller mundtlige anvisninger, og der skal tages højde for alternativ og supplerende anvendelse, jf. pkt. 3 i dette bilag.
 
2.2.2.
Dirigeringen af personer, der udfører manøvrer, der kan indebære en risiko eller fare, er en form for lejlighedsvis signalgivning, der skal udføres ved hjælp af tegngivning eller mundtlige anvisninger.
   
3.
Alternativ og supplerende anvendelse af signalgivning
 
3.1.
Hvis virkningen er den samme, kan der frit vælges mellem:
Sikkerhedsfarve eller sikkerhedsskilt til at angive risici i forbindelse med ujævnheder eller højdeforskelle.
Lyssignaler, lydsignaler og mundtlige anvisninger.
Tegngivning og mundtlige anvisninger.
 
3.2.
Nogle former for signalgivning kan anvendes samtidig, nemlig:
Lyssignaler og lydsignaler.
Lyssignaler og mundtlige anvisninger.
Tegngivning og mundtlige anvisninger.
   
4.
Angivelserne i nedenstående skema gælder for alle former for signalgivning, i hvilke der indgår en sikkerhedsfarve.

Farve
Betydning
Anvisning - Nærmere oplysninger
Rød
Forbud
Farlig adfærd
Fare - Alarm
Stop, standsning, nødafbrydere, evakuering
Ildslukningsmateriel og -udstyr
Identificering og angivelse af placering
Gul
Advarsel
Giv agt, forsigtighed udvises, afprøvning, kontrol
Blå
Påbud
Særlig optræden eller handling, påbud om brug af personlige værnemidler
Grøn
Redningsforanstaltninger, førstehjælp
Døre, flugtveje, materiel, rednings- eller førstehjælpsposter, lokaler
Ingen fare længere
Tilbagevenden til normale forhold

 
4.1.
De standarder for farver til mærkning, der er fastsat af Dansk Standard, skal anvendes. Farverne har følgende betegnelser:
Rød: nr. 5 DS 735.
Gul: nr. 25 DS 735.
Grøn:nr. 40 DS 735.
Blå: nr. 52 DS 735.
Hvid: nr. 65 DS 735.
Sort: nr. 70 DS 735.
   
5.
Virkningen af en given form for signalgivning må ikke forringes på grund af:
 
5.1.
Tilstedeværelsen af et andet signal eller en anden lys- eller lydkilde af samme art, som kan virke forstyrrende for øjnene eller hørelsen, hvilket navnlig betyder følgende:
 
5.1.1.
Man skal undgå at placere for mange skilte i umiddelbar nærhed af hinanden.
 
5.1.2.
Der må ikke samtidig anvendes to lyssignaler, som kan forveksles.
 
5.1.3.
Der må ikke anvendes et lyssignal i nærheden af en anden lignende lyskilde.
 
5.1.4.
Der må ikke samtidig anvendes to lydsignaler.
 
5.1.5.
Der må ikke anvendes et lydsignal, hvis baggrundsstøjen er for kraftig.
 
5.2.
Midler eller anordninger til signalgivning i en dårlig udformning, i et utilstrækkeligt antal, med en dårlig placering, i en dårlig tilstand eller med en ukorrekt funktion.
   
6.
Midler og anordninger til signalgivning skal efter omstændighederne regelmæssigt rengøres, vedligeholdes, afprøves, repareres og eventuelt udskiftes, således at de bevarer deres særlige egenskaber og hele tiden er i funktionsdygtig stand.
   
7.
Antallet og placeringen af de midler eller anordninger til signalgivning, der tages i anvendelse, skal afpasses efter omfanget af de pågældende risici eller af det berørte område.
   
8.
Signalgivning, der kræver energitilførsel, skal være tilsluttet en anden energikilde i tilfælde af, at den normale energitilførsel afbrydes, medmindre risikoen forsvinder samtidig med, at energitilførslen afbrydes.
   
9.
Når aktiveringen af et lys- eller lydsignal angiver, at der påbegyndes en planlagt handling, skal signalet være aktiveret så lang tid, som handlingen kræver.
 
9.1.
Lys- eller lydsignaler skal tilkobles igen umiddelbart efter hver brug.
   
10.
Lys- og lydsignaler skal inden ibrugtagningen underkastes kontrol med henblik på at konstatere, om de er i funktionsdygtig stand og virker efter hensigten. Disse anordninger skal derefter i fornødent omfang afprøves med regelmæssige mellemrum.
   
11.
I de tilfælde, hvor de berørte ansatte har forringede muligheder for at høre eller se, f.eks. under brug af personlige værnemidler, skal der træffes passende foranstaltninger for at supplere eller erstatte det omhandlede signal.
   
12.
Områder, rum eller aflukker, der anvendes til oplagring af store mængder farlige stoffer eller blandinger, skal være angivet med et passende advarselsskilt, der vælges blandt skiltene i bilag 2, nr. 3.2, eller være afmærket i overensstemmelse med bilag 7, nr. 1, medmindre etiketterne på selve emballagerne eller beholderne er tilstrækkelige i dette øjemed. Hvis bilag 2, punkt 3.2 ikke indeholder et passende advarselsskilt til advarsel mod farlige kemiske stoffer eller blandinger, skal det relevante farepiktogram, jf. bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger mv. (CLP-forordningen) anvendes.


Bilag 2

Forskrifter for sikkerhedsskilte

1.
Væsentlige krav
 
1.1.
Med hensyn til udformning og farvevalg skal sikkerhedsskiltene være i overensstemmelse med nr. 3 i dette bilag, svarende til de enkelte sikkerhedsskiltes formål (forbudsskilte, advarselsskilte, påbudsskilte, redningsskilte samt skilte vedrørende ildslukningsmateriel).
 
1.2.
Supplerende skiltning kan anvendes til understøttelse af de enkelte sikkerhedsskiltes formål.
 
1.3.
Piktogrammerne skal være så enkle som muligt, og detaljer, der ikke bidrager til forståelsen, skal udelades.
 
1.4.
De anvendte piktogrammer kan afvige en smule fra eller gøres mere detaljerede end illustrationerne i nr. 3 i dette bilag, under forudsætning af at de har en tilsvarende betydning og ikke bliver vanskeligere at forstå.
 
1.5.
Sikkerhedsskiltene skal være fremstillet af et materiale, der bedst muligt kan modstå slag, dårlige vejrforhold og andre belastninger fra det omgivende miljø.
 
1.6.
Sikkerhedsskiltene skal være af en sådan størrelse og farve- og lysegenskaberne af en sådan art, at skiltene let kan ses og forstås.
   
2.
Anvendelse af sikkerhedsskilte
 
2.1.
Sikkerhedsskiltene skal i princippet placeres i en højde og på en måde, der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages hensyn til eventuelle forhindringer, enten ved indgangen til et område, hvor det generelt er risikabelt at færdes, eller i umiddelbar nærhed af en given risiko eller en given genstand, og de skal placeres på et veloplyst, let tilgængeligt og iøjnefaldende sted.
 
2.1.1.
Med forbehold af eventuelle andre regler herom, skal der, hvor den naturlige belysning er utilstrækkelig, anvendes selvlysende farver, reflekterende materialer eller kunstig belysning.
 
2.2.
Når den situation, der begrundede opsætningen af sikkerhedsskiltet, ikke længere foreligger, skal sikkerhedsskiltet fjernes.
     
3.
Skilte
 
 
3.1.
Forbudsskilte
Væsentlige krav:
1) Rund form.
2) Sort piktogram på hvid bund og rød bjælke, der går nedad fra venstre mod højre tværs over piktogrammet i en vinkel på 45° i forhold til vandret. Den røde farve skal dække mindst 35 pct. af skiltets overflade.

Rygning forbudt

Rygning forbudt

Rygning og åben ild forbudt

Rygning og åben ild forbudt

Ingen adgang for fodgængere

Ingen adgang for fodgængere

Sluk ikke med vand

Sluk ikke med vand

Ikke drikkevand

Ikke drikkevand

Adgang forbudt for uvedkommende

Adgang forbudt for uvedkommende

Ingen adgang for kørende transport

Ingen adgang for kørende transport

Må ikke berøres

Må ikke berøres

 
3.2.
Advarselsskilte
Væsentlige krav:
1) Trekantet form.
2) Sort piktogram på gul bund, sort kant. Den gule farve skal dække mindst 50 pct. af skiltets overflade

Brandfarlige stoffer eller høj temperatur (medmindre der findes et særligt skilt vedrørende høj temperatur)

Brandfarlige stoffer

Eksplosionsfarlige stoffer

Eksplosionsfarlige stoffer

Giftige stoffer

Giftige stoffer

Ætsende stoffer

Ætsende stoffer

Radioaktive stoffer

Radioaktive stoffer

Kran i arbejde

Kran i arbejde

Pas på kørende transport

Pas på kørende transport

Farlig elektrisk spænding

Farlig elektrisk spænding

Giv agt

Giv agt

Dette skilt må ikke anvendes til advarsel mod farlige kemiske stoffer eller blandinger, medmindre skiltet anvendes i overensstemmelse med bilag 7, pkt. 5, andet afsnit, til at angive oplagring af farlige stoffer eller blandinger.

Laserstråling

Laserstråling

Brandnærende

Brandnærende

Ikke-ioniserende stråling

Ikke-ioniserende stråling

Stærkt magnetfelt

Stærkt magnetfelt

Ujævnheder

Ujævnheder

Højdeforskel

Højdeforskel

Biologisk fare (Dette skilt er beskrevet i Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v.).

Biologisk fare

Lav temperatur

Lav temperatur

 
3.3.
Påbudsskilte
Væsentlige krav:
1) Rund form.
2) Hvidt piktogram på blå bund. Den blå farve skal dække mindst 50 pct. af skiltets overflade.

Øjenværn påbudt

Øjenværn påbudt

Hovedværn påbudt

Hovedværn påbudt

Høreværn påbudt

Høreværn påbudt

Åndedrætsværn påbudt

Åndedrætsværn påbudt

Fodværn påbudt

Fodværn påbudt

Beskyttelseshandsker påbudt

Beskyttelseshandsker påbudt

Beskyttelsesdragt påbudt

Beskyttelsesdragt påbudt

Ansigtsværn påbudt

Ansigtsværn påbudt

Faldsikring påbudt

Faldsikring påbudt

Obligatorisk fodgængerpassage

Obligatorisk fodgængerpassage

Generelt påbud (i givet fald med supplerende skilt)

Generelt påbud

 
3.4.
Redningsskilte
Væsentlige krav:
1) Rektangulær eller kvadratisk form.
2) Hvidt piktogram på grøn bund. Den grønne farve skal dække mindst 50 pct. af skiltets overflade.

Flugtvej/nødudgang

Flugtvej/nødudgang

Retningsangivelse (anvendes som supplerende skilt til de nedenfor viste skilte)

Retningsangivelsesskilt

Førstehjælp

Førstehjælp

Båre

Båre

Nødbruser

Nødbruser

Øjenskylning

Øjenskylning

Telefon til redningsvæsen og førstehjælp

Telefon til redningsvæsen og førstehjælp

 
3.5.
Skilte vedrørende ildslukningsmateriel
Væsentlige krav:
1) Rektangulær eller kvadratisk form.
2) Hvidt piktogram på rød bund. Den røde farve skal dække mindst 50 pct. af skiltets overflade.

Brandslange

Brandslange

Stige

Stige

Ildslukker

Ildslukker

Telefon til brandvæsen

Telefon til brandvæsen

Retningsangivelse (anvendes som supplerende skilt til skiltene vist ovenfor)

Retningsangivelse


Bilag 3

Forskrifter for lydsignaler

1.
Væsentlige krav
 
1.1.
Et lydsignal skal:
1) Være klart højere end den omgivende støj, således at det kan høres, men det må dog ikke være unødvendigt højt eller smertefuldt.
2) Bl.a. med hensyn til impulslængde, adskillelse mellem impulser og impulsserier være let genkendeligt og klart forskelligt fra dels et andet lydsignal, dels andre lyde i omgivelserne.
 
1.2.
Hvis et anlæg kan udsende et lydsignal med varierende og ensartet frekvens, skal den varierende frekvens i forhold til den ensartede frekvens anvendes til at angive et højere fareniveau eller en større nødvendighed af den indgriben eller handling, der anmodes om eller kræves.
   
2.
Koder
 
2.1.
Evakueringslydsignaler skal være uafbrudte.


Bilag 4

Forskrifter for lyssignaler

1.
Væsentlige krav
 
1.1.
Det lys, der udsendes af et signal, skal under hensyntagen til betingelserne for benyttelse heraf danne en passende kontrast til omgivelserne uden at blænde på grund af for stor lystæthed og uden at være vanskeligt synligt på grund af utilstrækkelig lystæthed.
 
1.2.
Den lysende overflade, hvorfra der udsendes et signal, kan være ensfarvet eller forsynet med et
piktogram på en bestemt baggrundsfarve.
 
1.3.
Den ensfarvede bund skal være i overensstemmelse med listen over farvernes betydning, som anført i bilag 1, nr. 4, dog kan der i stedet for farven gul som advarselsfarve vælges orange.
 
1.4.
Hvis et signal er forsynet med et piktogram, skal dette være i overensstemmelse med de regler, der gælder for det gældende sikkerhedsskilt, som anført i bilag 2, jf. dog nr. 1.3 i dette bilag.
   
2.
Særlige regler for anvendelse
 
2.1.
Hvis en anordning kan udsende et konstant og et blinkende lyssignal, skal det blinkende lyssignal i forhold til det konstante lyssignal angive en højere grad af fare, eller at det i højere grad haster med at gribe ind.
 
2.1.1.
I et blinkende lyssignal skal hvert blink vare så længe og blinkene komme med en sådan hyppighed at
1) meddelelsen forstås fuldt ud og
2) enhver forveksling med andre lyssignaler eller med et konstant lyssignal undgås.
 
2.2.
Hvis der anvendes et blinkende lyssignal i stedet for eller sammen med et lydsignal, skal der anvendes en identisk signalkode.
 
2.3.
Hvor der er tale om lyssignaler til angivelse af kritiske faresituationer, skal disse gøres til genstand for en særlig kontrol eller udstyres med en reservelampe.


Bilag 5

Forskrifter for mundtlige anvisninger

1.
Væsentlige krav
 
1.1.
En mundtlig anvisning i form af korte meddelelser, sætninger, ordgrupper eller isolerede ord, eventuelt i kodeform, sendes fra den talende til en eller flere tilhørere.
 
1.2.
Mundtlige budskaber skal være så korte, enkle og klare som muligt. Den talende skal i tilstrækkelig grad være i stand til at formulere sig, og tilhøreren eller tilhørerne i tilstrækkelig grad i stand til at høre, for at den mundtlige anvisning skal kunne opfattes.
 
1.3.
Den mundtlige anvisning sendes direkte (ved brug af den menneskelige stemme) eller indirekte (den menneskelige stemme eller en syntetisk stemme, der udsendes via et apparat eller anlæg, der er beregnet dertil).
 
1.4.
De berørte ansatte skal kende den sprogbrug, der anvendes, for at kunne udsende og fuldt ud forstå det mundtlige budskab og for på baggrund af budskabet at kunne forholde sig som påkrævet med hensyn til sikkerhed og sundhed.


Bilag 6

Forskrifter for tegngivning

1.
Krav
 
1.1.
Tegngivning skal være præcis, enkel, bestå af store bevægelser, være let at udføre og forstå samt være absolut entydig.
 
1.2.
Hvis begge arme bruges samtidig, skal de bruges symmetrisk, og der må kun gives et tegn ad gangen.
 
1.3.
Under forudsætning af at ovennævnte krav overholdes, kan de tegn, der anvendes, afvige en smule fra eller være mere detaljerede end de tegn, der er opført i bilag 9, nr. 3 i direktiv nr. 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet, hvis deres betydning og forståelse er mindst lige så klar.
   
2.
Særlige regler for anvendelse af tegn
 
2.1.
Den person, der afgiver et signal, kaldet signalmand, giver i forbindelse med manøvrering af en byrde instrukser ved hjælp af tegn til en modtager, kaldet operatør.
 
2.2.
Signalmanden skal kunne se, hvad der skal manøvreres, og følge den manøvrerede genstand med øjnene, uden at han derved udsættes for fare i forbindelse med manøvreringen.
 
2.3.
Signalmanden skal udelukkende koncentrere sig om at give instrukser i forbindelse med manøvreringen og sikkerheden for de ansatte, der befinder sig i umiddelbar nærhed.
 
2.4.
Hvis de betingelser, der er anført i nr. 2.2 i dette bilag, ikke er opfyldt, skal der anvendes flere
signalmænd.
 
2.5.
Operatøren skal afbryde manøvreringen og bede om nye instrukser, hvis han ikke kan udføre de
modtagne ordrer på en tilstrækkelig sikker måde.
     
2.6.
Tilbehør ved tegngivning
 
2.6.1.
Signalmanden skal let kunne genkendes af operatøren.
 
2.6.2.
Signalmanden skal bære en eller flere beklædningsgenstande eller lignende, som gør ham let genkendelig, f.eks. jakke, hjelm, manchetter, armbind, eller være forsynet med håndholdte tegngivningsanordninger, som f.eks. såkaldte »slikkepinde«.
 
2.6.3.
De nævnte beklædningsgenstande eller lignende skal have en stærk farve, helst den samme farve, som udelukkende anvendes af signalmanden.


Bilag 7

Forskrifter for afmærkning af beholdere og rørsystemer

1.
Beholdere, der anvendes på arbejdsstedet, og som indeholder farlige stoffer eller blandinger, som er klassificeret som farlige i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger mv. (CLP-forordningen), og beholdere, der anvendes til oplagring af sådanne farlige stoffer eller blandinger, samt synlige rørsystemer, der indeholder eller leder sådanne farlige stoffer og blandinger, skal være forsynet med en mærkning/etikettering (piktogram eller symbol på en bundfarve), som fastsat i disse regler, medmindre andet følger af arbejdsmiljølovgivningens regler om mærkning.1)
 
1.1.
Første afsnit finder ikke anvendelse på beholdere, der anvendes kortvarigt under arbejdet, eller beholdere, hvis indhold udskiftes hyppigt, forudsat at der træffes passende alternative foranstaltninger, f.eks. i form af underretning, oplæring eller instruktion, der garanterer det samme beskyttelsesniveau.
 
1.2.
Den i første afsnit nævnte afmærkning kan:
1) erstattes af advarselsskilte som vist i bilag 2, med samme piktogram eller symbol,
2) suppleres med yderligere oplysninger, som f.eks. det farlige stofs eller blandings navn og/eller formel samt nærmere oplysninger om risikoen, eller
3) for transport af beholderne på arbejdsstedet suppleres med eller erstattes af de skilte, som anvendes i EU i forbindelse med transport af farlige stoffer og blandinger.
   
2.
Afmærkningen skal placeres som følger:
1) på den eller de synlige steder, 2) i form af skilte, selvklæbende mærker, eller
3) ved påmalinger.
   
3.
De væsentlige krav, som er nævnt i bilag 2, punkt 1.4, samt bestemmelserne i bilag 2, punkt 2, vedrørende anvendelse af skilte, gælder i givet fald også for den mærkning/etikettering, der er omhandlet i punkt 1 i dette bilag.
   
4.
Afmærkningen af rør skal anbringes på et synligt sted i nærheden af de steder, der frembyder størst fare, såsom ventiler og samlinger, og med passende mellemrum, jf. dog punkt 1.2 og punkt 3.
   
5.
Områder, rum eller aflukker, der anvendes til oplagring af store mængder farlige stoffer eller blandinger, skal være angivet med et passende advarselsskilt, der vælges blandt skiltene i bilag 2, punkt. 3.2, eller være afmærket i overensstemmelse med bilag 7, punkt 1, medmindre etiketterne på de forskellige emballager eller beholdere er tilstrækkelige i dette øjemed under hensyn til bilag 2, punkt 1.5, vedrørende størrelsen.
 
5.1.
Oplagringer af en række farlige stoffer eller blandinger kan angives ved advarselsskiltet »Giv agt«.
 
5.1.2.
Ovennævnte skilte eller mærkning/etikettering skal alt efter omstændighederne placeres ved oplagringsområdet eller på døren ind til oplagringsrummet.

1) CLP-forordningen indeholder en overgangsbestemmelse for kemiske blandinger, som inden den 1. juni 2015 er markedsført med gammel mærkning efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater. Disse skal først være mærket efter CLP-forordningen fra 1. juni 2017, jf. CLP-forordningens artikel 61(4), 2. afsnit. Dette indebærer, at blandinger, der er markedsført lovligt med gammel mærkning inden 1. juni 2015, som befinder sig på virksomhederne med gammel mærkning, eller som lovligt købes med gammel mærkning, kan anvendes med gammel mærkning, indtil 1. juni 2017.


Bilag 8

Forskrifter for afmærkning og placering af ildslukningsmateriel

1.
Indledende bemærkninger
 
1.1.
Dette bilag finder anvendelse på materiel, som udelukkende anvendes til slukning af ild.
   
2.
Brandslukningsmateriel skal farvemærkes, og dets placering skal angives ved hjælp af et skilt eller en farvemærkning af de områder, hvor det er placeret, eller ved indgangen til disse.
   
3.
Til afmærkning af dette udstyr anvendes rødt. Den røde farve skal dække en så stor del af overfladen, at udstyret bliver let genkendeligt.
   
4.
De skilte, som er omhandlet i bilag 2, nr. 3.5, skal anvendes til at vise placeringen af dette materiel.


Bilag 9

Forskrifter for afmærkning af forhindringer og steder, der frembyder en fare, samt af færdselsveje

1.
Afmærkning af forhindringer og steder, der frembyder en fare
 
1.1.
De steder på anlægget m.v., hvor de ansatte færdes, og hvor der er risiko for at støde mod forhindringer eller risiko for nedfaldende genstande, eller risiko for at personer kan falde ned, skal afmærkes ved hjælp af gul- og sortstribede eller rød- og hvidstribede bånd.
 
1.2.
Afmærkningens dimensioner skal afpasses efter størrelsen af den forhindring eller det sted, der frembyder en fare.
 
1.3.
De gule og sorte eller røde og hvide striber skal have en hældning på 45° og skal være omtrent lige brede, jf. eksemplet i nr. 1.4.
 
1.4.
Eksempel:
 
Afmærkning af forhindringer og steder der frembyder fare
2.
Afmærkning af færdselsveje
 
2.1.
Når lokalernes anvendelse og udstyr gør det påkrævet af hensyn til de ansattes beskyttelse, skal
færdselsveje, der benyttes af køretøjer, være klart afmærket med en uafbrudt stribe i en tydelig farve, helst hvid eller gul, valgt under hensyntagen til underlagets farve.
 
2.2.
stribernes placering skal tages hensyn til den for sikkerheden nødvendige afstand mellem køretøjerne og genstande, der befinder sig i nærheden, samt mellem fodgængere og køretøjer.
 
2.3.
Færdselsveje i fri luft på anlægget m.v. skal ligeledes om nødvendigt være afmærket, medmindre de er afgrænset eller flisebelagt på passende vis.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (niende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 1992, nr. L 245, side 23, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014 om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, EU-Tidende 2014, nr. L 65, side 1.