Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0088
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.1)

I medfør af § 51, stk. 4, § 55, stk. 1, og § 72, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1193 af 9. oktober 2015 om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven:

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for beskæftigelse af ansatte i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter som defineret i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 16.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 29, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og disse medfører sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici.

Stk. 3. Bekendtgørelsen vedrører den ansattes beskæftigelse hos den virksomhed, der har indgået aftale om tjenesteforhold med den ansatte, jf. § 4, stk. 2, uanset hvem der er arbejdsgiver for vedkommende.

Stk. 4. Ansatte omfattet af stk. 1 skal som minimum sikres de rettigheder, der følger af denne bekendtgørelse.

§ 2. Offshoresikkerhedslovens § 51, stk. 1 og 2, om maksimal gennemsnitlig ugentlig arbejdstid og daglig hvileperiode samt denne bekendtgørelses §§ 5 og 7 finder ikke anvendelse på ansatte med ledelsesfunktioner eller andre ansatte, der har beføjelser til at træffe selvstændige beslutninger, når arbejdstidens længde som helhed som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke måles eller fastsættes på forhånd, eller når de ansatte selv kan fastsætte den.

Definitioner

§ 3. I bekendtgørelsen forstås ved:

1) Arbejdsgiver: Den virksomhed, som har instruktionsbeføjelser for ansatte, der udfører arbejde.

2) Arbejdstid: Det tidsrum, hvor den ansatte står til arbejdsgiverens rådighed.

3) Hvileperiode: Det tidsrum, der ikke er arbejdstid.

4) Fridøgn: En hvileperiode på 24 sammenhængende timer i land.

5) Natperiode: Et tidsrum på mindst 7 timer, som omfatter tidsrummet mellem kl. 00.00 og kl. 05.00. Medmindre andet er aftalt, er natperioden fra kl. 22.00 til kl. 05.00.

6) Natarbejder: En ansat, der

a) normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller

b) udfører arbejde i natperioden i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder.

7) Skifteholdsarbejde: Enhver form for tilrettelæggelse af holdarbejde, som består i, at de ansatte afløser hinanden på de samme arbejdspladser efter en bestemt tidsplan, herunder på skift, og som kan være kontinuerligt eller diskontinuerligt, hvilket kræver, at de ansatte arbejder på forskellige tidspunkter over en given periode af dage eller uger.

8) Skifteholdsarbejder: Ansat, som deltager i skifteholdsarbejde.

9) Offshorearbejde: Arbejde, der hovedsageligt udføres på eller fra et anlæg eller tilsluttet infrastruktur og som direkte eller indirekte har forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter.

Pligter

§ 4. Den virksomhed, der har indgået aftale om tjenesteforhold med en ansat, skal sikre den ansattes rettigheder efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Hvis arbejdsgiveren er en anden end den virksomhed, der er nævnt i stk. 1, skal denne i tilrettelæggelsen af arbejdet sikre, at virksomheden efter stk. 1 kan opfylde sine forpligtelser efter denne bekendtgørelse.

Fridøgn og varigheden af offshorearbejde

§ 5. En ansat skal så vidt muligt i umiddelbar forlængelse af den periode, hvor den ansatte har udført offshorearbejde, have mindst 3 sammenhængende fridøgn for hver 14 dage, den ansatte har udført offshorearbejde.

§ 6. Varigheden af offshorearbejde må højst udgøre 28 sammenhængende døgn.

Pauser

§ 7. En ansat med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til pauser af et sådant omfang, at formålet med pauserne tilgodeses.

Stk. 2. Nærmere bestemmelser for fastsættelse af pauser, herunder varighed og kriterier for tildeling af pauser, kan fastsættes i kollektive overenskomster eller aftaler mellem vedkommende arbejdsgiverpart og arbejdstagerorganisation.

Stk. 3. Hvor der ikke findes bestemmelser om pauser i overenskomster eller aftaler, placeres pauserne efter de normale retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdstiden på anlægget og tilsluttet infrastruktur.

Natarbejdets varighed

§ 8. Natarbejdere, hvis arbejde er særlig risikofyldt eller indebærer en betydelig fysisk eller psykisk belastning, må i gennemsnit, beregnet for en referenceperiode på 14 dage, ikke arbejde mere end 8 timer i løbet af en periode på 24 timer, i hvilken de udfører natarbejde, jf. dog § 14, stk. 2.

Stk. 2. Arbejde omfattet af stk. 1 defineres i forbindelse med risikovurderingen i henhold til bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Arbejdsmedicinske undersøgelser og natarbejderes overførsel til dagarbejde

§ 9. Ansatte skal tilbydes arbejdsmedicinske undersøgelser, inden de begynder beskæftigelse med natarbejde og derefter inden for regelmæssige tidsrum på mindre end 3 år.

Stk. 2. Den arbejdsmedicinske undersøgelse skal tilrettelægges og gennemføres med henblik på at forebygge og bekæmpe arbejdsbetingede lidelser som følge af natarbejde.

Stk. 3. Undersøgelsen skal forestås af arbejdsmedicinske klinikker eller afdelinger, herunder arbejdsmedicinske ambulatorier, eller af andre lignende sagkyndige.

Stk. 4. Eventuelle udgifter i forbindelse med den arbejdsmedicinske undersøgelse efter stk. 1 afholdes af arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal sørge for, at undersøgelsen kan foregå uden tab af indtægt for den ansatte og så vidt muligt i arbejdstiden.

§ 10. Den, der forestår arbejdsmedicinske undersøgelser, jf. § 9, stk. 3, indsender resultaterne heraf til Arbejdstilsynet og orienterer den undersøgte ansatte om resultaterne. Resultaterne skal på anmodning meddeles den ansatte skriftligt. Resultaterne må ikke overlades til arbejdsgiveren.

Stk. 2. Arbejdstilsynet orienterer virksomheden, hvis resultaterne af den arbejdsmedicinske undersøgelse giver anledning til at træffe nye foranstaltninger, herunder løbende helbredsundersøgelser for de ansatte eller foranstaltninger i forbindelse med arbejdets planlægning og tilrettelæggelse.

Stk. 3. Undersøgelsesresultater for en ansat og optegnelser, der ligger til grund herfor, skal af den, der forestår undersøgelserne, opbevares i mindst 40 år efter, at den ansattes natarbejde er ophørt. Opbevaring og eventuel videregivelse af materialet skal i øvrigt følge de af direktøren for Arbejdstilsynet givne retningslinjer efter arbejdsmiljølovgivningen, hvori der kan fastsættes en kortere opbevaringstid.

Stk. 4. Den ansatte kan forlange at blive gjort bekendt med de opbevarede oplysninger nævnt i stk. 3.

§ 11. Natarbejdere, der lider af helbredsproblemer, som påviseligt skyldes, at de udfører arbejde i natperioder, skal, når det er muligt, overføres til dagarbejde, som passer til dem.

Oplysning om regelmæssig beskæftigelse af natarbejdere

§ 12. Arbejdsgivere, som regelmæssigt beskæftiger natarbejdere, skal på anmodning oplyse Arbejdstilsynet herom.

Risikostyring

§ 13. I risikovurderingen efter bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. skal der indgå en vurdering af de særlige sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, som natarbejde, arbejde, der er tilrettelagt efter en speciel rytme, samt nedsættelse af den daglige hvileperiode, jf. § 16, medfører. Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at reducere disse risici så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.

Stk. 2. Foranstaltningerne efter stk. 1 skal for så vidt angår arbejde, der er tilrettelagt efter en speciel rytme, særligt tage hensyn til det generelle princip om, at arbejdet skal tilpasses mennesket, navnlig med henblik på at afbøde virkningen af monotont arbejde og arbejde i en fast rytme og alt efter arbejdets art til kravene vedrørende sikkerhed og sundhed, særlig for så vidt angår pauser i arbejdstiden.

Fravigelser

§ 14. Den daglige hvileperiode, jf. offshoresikkerhedslovens § 51, stk. 2, kan nedsættes til 8 sammenhængende timer

1) for skifteholdsarbejde, når den ansatte skifter hold og ikke mellem afslutningen af det ene holds arbejde og begyndelsen af det andet holds har mulighed for at tage den daglige hvileperiode,

2) ved aktiviteter, der er kendetegnet ved flere kortere arbejdsperioder i løbet af dagen eller

3) for aktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 8, stk. 1, kan fraviges, hvis der ydes de pågældende natarbejdere tilsvarende kompenserende hvileperioder eller i usædvanlige tilfælde passende beskyttelse, jf. § 17.

§ 15. Når naturomstændigheder, ulykker eller overhængende fare for ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift, kan offshoresikkerhedslovens § 51, stk. 2, samt bekendtgørelsens §§ 5-8 fraviges i det omfang, det er nødvendigt, indtil regelmæssig drift er genoprettet.

Stk. 2. For ansatte, der udfører behandling og pleje af personer, kan offshoresikkerhedslovens § 51, stk. 2, og bekendtgørelsens §§ 6 og 7 fraviges i det omfang, det er nødvendigt.

Stk. 3. Fravigelser efter stk. 1 eller 2 skal registreres på en måde, der er tilgængelig for Arbejdstilsynet.

Stk. 4. Repræsentanterne for de ansatte i det etablerede samarbejde for sikkerhed og sundhed på anlægget, jf. offshoresikkerhedslovens § 46, skal have adgang til oplysningerne i registreringerne efter stk. 3 i det omfang, oplysningerne har betydning for sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold.

Aftaler om hvileperiodefravigelser

§ 16. Vedkommende arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisation kan aftale, at den daglige hvileperiode på 11 timer, jf. offshoresikkerhedslovens § 51, stk. 2, i et begrænset omfang kan nedsættes til 8 timer, jf. dog § 13.

Stk. 2. Det kan aftales mellem arbejdsgivere, der er omfattet af en aftale efter stk. 1 og ansatte, der ikke er omfattet af en aftale efter stk. 1, at den daglige hvileperiode på 11 timer, jf. offshoresikkerhedslovens § 51, stk. 2, i samme omfang og under samme forudsætninger som aftalt efter stk. 1, kan nedsættes til 8 timer, jf. dog § 13.

Stk. 3. Det er en forudsætning for at kunne indgå aftale med en ansat efter stk. 2, at det er nødvendigt, at den ansatte følger samme arbejdstid som de ansatte, der er omfattet af aftalen efter stk. 1.

Stk. 4. Aftaler efter stk. 1 og 2 skal være skriftlige.

Kompenserende hvileperiode m.v.

§ 17. I tilfælde af fravigelse efter §§ 14-16 skal der ydes de ansatte tilsvarende kompenserende hvileperioder.

Stk. 2. Hvor det, i usædvanlige tilfælde, af objektive grunde ikke er muligt at yde kompenserende hvileperioder efter stk. 1, skal der ydes de pågældende ansatte passende beskyttelse.

Dispensation

§ 18. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt i det omfang, det er foreneligt med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden.

Straf

§ 19. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 4-6, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, 3 og 4, § 10, stk. 1 og 3, §§ 11-13, § 15, stk. 3 og 4, eller § 17.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1509 af 15. december 2010 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg ophæves.

Arbejdstilsynet, den 23. oktober 2015

Peter Vesterheden

/ Katrine Krone

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EU-Tidende 2003, nr. L 299, side 9.