Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Sats-tabeller
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2016 af satser efter følgende love:

1) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 8. september 2015.

2) Navneloven, jf. lovbekendtgørelse 1098 af 7. oktober 2014.

3) Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 7. oktober 2014.

4) Lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 20. oktober 2014.

5) Lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 7. oktober 2014.

6) Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015.

7) Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 9. juni 2015.

8) Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de ovennævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2016, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 9039 af 23. januar 2015 om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område.

Social- og Indenrigsministeriet, den 15. oktober 2015

P.M.V.
E.B.
Hans B. Thomsen

/ Maria Schultz


Bilag 1

Sats-tabeller

Indholdsfortegnelse

 
Lov om social service
TABEL 1: Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
TABEL 2: Social service – børn og unge, døgnophold
TABEL 3: Social service – ledsagelse og pasning
TABEL 4: Social service – dækning af nødvendige merudgifter
TABEL 5: Social service – voksne, botilbud
TABEL 6: Social service – hjælpemidler og biler
TABEL 7: Social service – den centrale refusionsordning
TABEL 8: Social service – kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner
 
Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer
TABEL 9: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer
 
Navneloven
TABEL 10: Gebyr for navneændring
 
Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
TABEL 11: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning - gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne samt gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling
 
Lov om børns forsørgelse
TABEL 12: Lov om børns forsørgelse – forhøjet børnebidrag
TABEL 13: Lov om børns forsørgelse – uddannelsesbidrag
TABEL 14: Lov om børns forsørgelse – konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag
TABEL 15: Lov om børns forsørgelse – andre børnebidrag
TABEL 16: Lov om børns forsørgelse – betydning af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag
TABEL 17: Lov om børns forsørgelse – gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag
 
Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
TABEL 18: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren
TABEL 19: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst
 
Parrådgivning
TABEL 20: Parrådgivning - egenbetaling ved parrådgivning
 

Kommunernes styrelse
TABEL 21: Diæter for deltagelse i visse kommunale møder
 
Regioner
TABEL 22: Diæter for deltagelse i visse regionale møder
 
Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.
TABEL 23: Partistøtteloven - støttebeløb pr. stemme
 

 
TABEL 1: Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
   
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
Merudgiftsydelse
1.
Minimum, merudgifter (lov § 41, stk. 3)
4.656
-
-
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov § 42, stk. 3)
2.
Loft over beregningsgrundlag
-
29.274
-
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 1)
3.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering ydelsesloftet (2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent)
-
-
1,4
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet før 1. januar 2011 2)
4.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering ydelsesloftet (satsreguleringsprocenten)
-
-
1,4
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov § 42, stk. 4) 3)
5.
Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse
-
-
1,0
6.
Ophørstillæg, pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Tillæg efter § 12 i bek. indgår ikke i beregningsgrundlaget.
-
-
12,5
Ledsagelse (lov § 45, stk. 5)
7.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
849
-
-
Hjemmetræning, træningsredskaber mv. (lov § 32, stk. 8)
8.
Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber mv. maksimum
596.681
-
-
 
1) Jf. § 14 i bkg. nr. 32 af 21. januar 2015.
2) Jf. § 25, stk. 3 i bkg. nr. 32 af 21. januar 2015.
3) Jf. §§ 15 - 16 i bkg. nr. 32 af 21. januar 2015.

TABEL 2: Social service – børn og unge 1) , døgnophold
   
kr. årlig
 
Formidlet døgnophold, betaling i forbindelse med anbringelsen (lov § 159) 2)3)
1.
Indtægtsgrænse
131.700
 
2.
Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag
26.200
 
3.
Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag
52.300
 
 
1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 3.
2) Jf. bkg.nr. 1387 af 12. december 2006, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1065 af 11. november 2009.
3) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni 2013.

TABEL 3: Social service – Ledsagelse og pasning
 
kr. årligt
kr. mdl.
pct.
Ledsagelse (lov § 97, stk. 7)
1.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
849
-
-
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov § 118, stk. 2)
2.
Løn
-
21.546
-
 
 

TABEL 4: Social service - Dækning af nødvendige merudgifter
 
kr. årlig
kr. mdl.
Dækning af nødvendige merudgifter (lov § 100, stk. 3)
1.    Minimum for skønnede merudgifter
6.288
524

 
 
TABEL 5: Social service – voksne, botilbud
   
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
Betaling for botilbud (lov § 163) 1) 2)
1.
Betalingsandel i procent af boligomkostninger
-
-
10
2.
Betalingsandel i procent af indkomst op til 194.200 kr.
-
-
10
3.
Betalingsandel i procent af indkomst over 194.200 kr.
-
-
20
4.
Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister
42.200
-
-
5.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 178.000 kr.
500
-
-
6.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 178.000 kr.
1.000
-
-
7.
1 pct. nedsættelse af 25 pct. -rabatten
4.921
-
-
 
1) Jf. bkg. nr. 1387 af 12. december 2006, senest ændret ved bkg. nr. 1065 af 11. november 2009.

 
TABEL 6: Social service – hjælpemidler og biler
   
kr. årlig
kr. én gang
Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 112, stk. 5) 1)
1.
Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling
-
840
2.
Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling
-
470
3.
Almindeligt fodtøj, tilskud
-
1.390
Prisliste fra Kennedy Centret (lov § 112, stk. 5) 1) 2)
4.
Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige
 
1.350
5.
Natkikkert
 
5.500
6.
Lupbriller
 
4.200
7.
Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer
 
9.000
8.
Brilleglas og stel, almindelige styrker
 
3.500
9.
Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker
 
5.200
10.
Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende
 
1.950
11.
Medicinske filterglas med styrke
 
4.200
12.
Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)
 
5.300
13.
Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)
 
7.000
14.
Akryløjenproteser
 
8.670
Støtte til køb af bil (lov § 114, stk. 2 og 4) 4)
15.
Bilstøtte, lån, max
-
179.000
16.
Bilstøtte, indkomstgrundlag
214.000
-
17.
Bilstøtte, automatgear
-
24.899
 
1) Jf. bkg. nr. 1432 af 23. december 2012.
2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside www.kennedy.dk.)
3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.
4) Jf. bkg. nr. 719 af 19. juni 2013.

 
TABEL 7: Social service – den centrale refusionsordning
   
pct.
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)
1.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 1.010.000 kr. årligt
0
2.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.010.000 til 1.889.999 kr. årligt
25
3.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.890.000 kr. årligt
50
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 a 1)
4.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 750.000 kr. årligt
0
5.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 750.000 til 1.509.999 kr. årligt
25
6.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.510.000 kr. årligt
50
 
1) Jf. bkg. nr. 873 af 29. august 2012.

TABEL 8: Social service – kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner
 
kr. årligt
1.
Takst for 15-17-åriges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner1)
1.395.227
 
1) Jf. bkg. nr. 186 af 20. februar 2015.

TABEL 9: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer 1) 2)
Skalatrin – kr. årligt (netto)
Skalatrin – kr. månedligt (netto)
Omregningsfaktor
Omregning uden for begrænset fart – med sømandsskattefradrag3)
1.
   
4)
2.
   
4)
3.
       
4)
Omregning begrænset fart – uden sømandsskattefradrag3)
4.
   
4)
5.
   
4)
6.
       
4)
 
1) Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på det ministeriets område: § 32, stk. 5, § 36, stk. 2, § 42, stk. 2, § 79, stk. 3, § 114, stk. 4, § 159, § 160, § 161, stk. 1, § 163, stk. 3, § 192 og § 196, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 8. september 2015.
2) Jf. bilag 1 til bkg. nr. 1366 af 4. december 2013 om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.
3) Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.
4) Satsen forventes at foreligge ved årsskiftet.

TABEL 10: Gebyr for navneændring 1)
   
kr. én gang
1.
Gebyr for ansøgning om navneændring (lov § 25 a, stk.1)
510
   
1) Jf. CIS nr. 10604 af 23. september 2015 om gebyr for navneændring 2016
 

 
TABEL 11: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning - Gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne og gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling
   
kr. én gang
1.
Gebyr for behandling af en anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne (ingen af parterne har bopæl her i landet) (lov § 13, stk. 3)
500
2.
Gebyr for behandling af anmodning om separation (lov § 39, stk. 1)
1)
3.
Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse Gebyr for behandling af anmodning om separation (lov § 39, stk. 1)
1)
4.
Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse Gebyr for behandling af anmodning om separation (lov § 39, stk. 1)
1)
   
1) Beløbene forventes offentliggjort inden udgangen af 2015.

   
TABEL 12: Lov om børns forsørgelse - forhøjet børnebidrag (vejledende indkomstbeløb)1)2)
Normalbidrag
+
1 barn
kr.
2 børn
kr.
3 børn
kr.
4 børn
kr.
5 børn
kr.
100 %
2)
2)
2)
2)
2)
200 %
2)
2)
2)
2)
2)
300 %
2)
2)
2)
2)
2)
   
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene forventes offentliggjort inden udgangen af 2015.

 
TABEL 13: Lov om børns forsørgelse - uddannelsesbidrag (vejledende indkomstbeløb)1)2)
 
1 barn
kr.
2 børn
kr.
3 børn
kr.
4 børn
kr.
5 børn
kr.
Normalbidragets grundbeløb
2)
2)
2)
2)
2)
+ 50 %
2)
2)
2)
2)
2)
+ 100 %
2)
2)
2)
2)
2)
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene forventes offentliggjort inden udgangen af 2015.

 
TABEL 14: Lov om børns forsørgelse- konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag 1)2)
 
kr. én gang
1.
Det normale konfirmations- og beklædningsbidrag
2)
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbet forventes offentliggjort inden udgangen af 2015.

 
TABEL 15: Lov om børns forsørgelse - andre børnebidrag 1)2)
 
kr. én gang
kr. måned
1.
Fødselsbidrag og barselsbidrag
2)
2)
2.
Navngivningsbidrag, herunder ved dåb
2)
 
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene forventes offentliggjort inden udgangen af 2015.

 
TABEL 16: Lov om børns forsørgelse - betydning af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag 1)2)
Fastsættelse af uddannelsesbidraget
kr. måned
1.
Hvis et uddannelsesbidrag er fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget blive nedsat, hvis barnet har en indkomst, der er:
2)
2.
Er barnets indkomst i 2014 ca. ____ kr 2) . om måneden, kan et uddannelsesbidrag, der er fastsat til normalbidraget, bortfalde. Er et uddannelsesbidrag fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget efter en konkret vurdering normalt kun bortfalde, hvis barnet har en indkomst, der væsentligt overstiger:
2)
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene forventes offentliggjort inden udgangen af 2015.

TABEL 17: Lov om børns forsørgelse - gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag
   
kr. én gang
1.
Lov om børns forsørgelse - Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag (lov § 17 a, stk. 1)
1)
   
1) Beløbet forventes offentliggjort inden udgangen af 2015.

 
 
 
TABEL 18: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning - ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren 1)2)
Fastsættelse af bidrag
Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.
1.
Bidrag bør ikke fastsættes
2)
2.
Statsforvaltningen fastsætter et skønsmæssigt bidrag til et mindre beløb end ellers
2)
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene forventes offentliggjort inden udgangen af 2015.

 
TABEL 19: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning - ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst 1)
Bidragsmodtagerens samlede indkomst inkl. bidrag i kr.
Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.
1.
2)
2)
2.
2)
2)
3.
2)
2)
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene forventes offentliggjort inden udgangen af 2015.

TABEL 20: Parrådgivning- egenbetaling ved parrådgivning 1) 2)
1.
Familier med børn under 18 år.
kr. årsindkomst pr. par (brutto)
kr. egenbetaling pr. par
0 - 599.999
500
600.000 - 999.999
1.000
1.000.000 - og derover
2.000
1) Familier uden børn under 18 år er ikke omfattet, men kan købe kursuspladser til fuld pris.
2) Se hjemmesiden for mere information: https://www.familieudvikling.dk/kurser-til-skilte/stoette-fra-socialministeriet.

TABEL 21: Kommunernes styrelse - Diæter for deltagelse i visse kommunale møder
   
kr. pr. dag
1.
Diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer og ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer (lov § 16, stk. 3, § 16, stk. 8, og § 16 a, stk. 1)1)
410
1) § 4, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. Diæterne ydes pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte.

TABEL 22: Regioner - Diæter for deltagelse i visse regionale møder
   
kr. pr. dag
1.
Diæter til regionsrådsmedlemmer og ikke-regionsrådsmedlemmer (lov § 11, stk. 1)1)
410
1) § 4, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 794 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. Diæterne ydes pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte.

TABEL 23: Partistøtteloven – støttebeløb pr. stemme

 
Støttebeløb pr. stemme på grundlag af deltagelse i kommunale og regionale valg, samt til et parti, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg (lov §§ 2, 3 og 4) 1)
kr. årlig/ pr. stemme
1.
Deltagelse i kommunalvalg2)
6,75
2.
Deltagelse i regionalvalg3)
4,25
3.
Deltagelse i Folketingsvalg4)
30,75

1) Jf. § 4a i lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006, hvorefter de årlige støttebeløb pr. stemme, der er fastsat i partistøtteloven, reguleres hvert år 1. januar med 2,0 procent tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om satsreguleringsprocent. Det herved fremkomne beløb afrundes opad til nærmeste beløb, der kan deles med 25 øre. Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding. Reguleringen fandt første gang sted 1. januar 1997. Tilpasningsprocenten for finansåret 2016 udgør 1,4. De anførte beløb er gældende pr. 1. januar 2016 og frem til 31. december 2016.
2) Jf. § 4 i lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006, hvorefter en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg og opnået mindst 100 stemmer, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen.
3) Jf. § 3 i lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006, hvorefter en kandidatliste, der har deltaget i seneste afholdte regionsvalg og opnået mindst 500 stemmer, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i regionen.
4) Jf. § 2 i lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006, hvoraf et parti, der har deltaget i det seneste afholdte folketingsvalg og opnåede mere end 1.000 stemmer ved valget, der har ret til tilskud til politisk arbejde her i landet. 1.000 stemmer ved valget, der har ret til tilskud til politisk arbejde her i landet.