Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32014R0640
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ordningens indhold
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier for støtteberettigelse
Kapitel 5 Forpligtelser
Kapitel 6 Andre forpligtelser
Kapitel 7 Ændring af tilsagn og indtræden i tilsagn
Kapitel 8 Revision af tilsagn
Kapitel 9 Tilskudssatser
Kapitel 10 Udbetaling af tilskud
Kapitel 11 Nedsættelse af tilskud, afslag, bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 12 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 40, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til fastholdelse for jordbrugs- og naturarealer, der indgår i projekter, for hvilke der i medfør af en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser er afsat en økonomisk ramme for ansøgninger om tilsagn om tilskud til fastholdelse. Rammen skal være afsat til ansøgninger om tilsagn om tilskud til fastholdelse i medfør af nærværende bekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1019 af 26. august 2010 om tilskud til fastholdelse af vådområder eller bekendtgørelse nr. 370 af 26. april 2012 om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan gives til ejere og forpagtere af de i stk. 1 anførte arealer. For tilsagn om tilskud til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold kan tilsagnshaver dog ikke være en offentlig institution, en offentlig virksomhed, et kommunalt fællesskab eller en forpagter af arealer, der er ejet af en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Projekt: Projekt, som omhandlet i § 1, stk. 1.

2) Tilsagnsareal: Areal, for hvilket der er givet tilsagn om tilskud.

3) Tilsagnsperiode og tilsagnsår: Periode for tilsagn om tilskud, der begynder den 1. september i det kalenderår, hvor projektet senest skal være afsluttet, og slutter den 31. august 20 år senere. NaturErhvervstyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade, at tilsagnsperioden begynder den 1. september i et tidligere eller senere kalenderår. Tilsagnsperioden omfatter 20 tilsagnsår, der hvert begynder den 1. september og udløber den 31. august det efterfølgende år.

4) Ansøgt areal: Areal, for hvilket der er ansøgt om tilsagn om tilskud.

5) Overdragelse af arealer: Det økonomiske ansvar for driften af arealerne overdrages til en anden fysisk eller juridisk person ved salg, bortforpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for overdragelse.

6) Erhverver: En fysisk eller juridisk person, som overtager det økonomiske ansvar for driften af et eller flere arealer fra en anden fysisk eller juridisk person ved køb, forpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for erhvervelse.

7) Skov: Et landområde på over 0,5 ha bevokset med træer af en højde på over 5 m og med en kronedækningsgrad på mindst 10 pct. eller med træer, der kan nå disse tærskler på lokaliteten, og omfatter ikke landområder, der hovedsagelig anvendes til landbrugsmæssige eller bymæssige formål. For konkret kortlagte lysåbne habitatnaturtyper i skov gælder dog en kronedækningsgrad på mindst 50 pct.

8) Pyntegrønt i kort omdrift, juletræer i kort omdrift, energiskov i kort omdrift og stævningsskov: En produktion, hvor planterne fældes eller stævnes senest det 10. kalenderår efter plantning på arealet eller senest det 14. kalenderår efter såning på arealet.

9) Permanente græsarealer: Arealer, der har været udlagt som græsarealer i mindst 5 år, og som under normale vejrforhold kan afgræsses eller høstes ved slæt i perioden 1. juni til 31. august.

10) Frist for indgivelse af Fællesskema: Den frist for NaturErhvervstyrelsens modtagelse af Fællesskema, der er anført i bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

11) Revisionsklausul: Revisionsklausul, som omhandlet i artikel 48 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.

12) Afgrødegruppe: Afgrødegruppe, som fastlagt i artikel 17, stk. 1, litra b, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

13) Overtrædelse: "manglende opfyldelse" eller "manglende overholdelse", som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 2, litra a, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014.

14) Randzoneareal: Areal, der er randzone i henhold til lov om randzoner og regler udstedt i medfør heraf.

15) Randzonearealkort: Miljø- og Fødevareministeriets vejledende kort over randzonearealer.

Kapitel 3

Administration

Kontrol

§ 3. NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen forestår kontrol på stedet.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med lovens § 10.

Ansøgning

§ 4. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal indgives til NaturErhvervstyrelsen på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Ansøgningen skal være vedlagt et markkort, hvorpå de ansøgte arealer er indtegnet og identificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Der skal anvendes et markkort, der sikrer en grad af nøjagtighed, som mindst svarer til graden af nøjagtighed i kartografi i målforholdet 1:5.000. De markblokke og markbloknumre, der fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets markblokregister ved indgivelse af ansøgningen, og målforholdet skal fremgå af markkortet.

Stk. 2. Ansøgningen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 31. august i det kalenderår, hvor tilsagnsperioden begynder, eller i tilfælde, hvor den 31. august er en helligdag, en lørdag eller en søndag, den første arbejdsdag, der følger herefter. Hvis tilsagnsperioden ønskes påbegyndt den 1. september 2015, skal ansøgningen dog være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. marts 2016.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra de i stk. 2 anførte ansøgningsfrister.

Stk. 4. Hvis tilsagnsperioden for et areal ønskes påbegyndt den 1. september 2015, og arealet er overdraget med virkning inden for perioden efter den 1. september 2015 og inden udløbet af fristen for ansøgning om tilsagn om tilskud for en tilsagnsperiode, der begynder den 1. september 2015, kan erhverver indgive en ansøgning om tilsagn om tilskud. Erhververs indgivelse af ansøgning er betinget af, at ansøgningen er vedlagt en erklæring, hvori den, der drev arealet den 1. september 2015, erklærer sig indforstået med ansøgningen, jf. at tilsagn om tilskud for et areal gives til den, der driver arealet som ejer eller forpagter ved tilsagnsperiodens begyndelse, og hvor erhverver anmoder om at indtræde i det ansøgte tilsagn, hvis ansøgningen om tilsagn om tilskud kan imødekommes. Erklæringen skal indgives på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Hvis der er gennemført flere overdragelser med virkning inden for den nævnte periode, skal ansøgning om tilsagn om tilskud være vedlagt en erklæring for hver af overdragelserne.

§ 5. Hvis et ansøgt areal overdrages, inden der er truffet afgørelse om tilsagn om tilskud, kan erhververen indtræde i ansøgningen på betingelse af, at der indsendes en erklæring herom til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Erklæringen skal indgives på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen.

Kapitel 4

Kriterier for støtteberettigelse

§ 6. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af følgende:

1) Arealet skal indgå i et projekt, som omhandlet i § 1.

2) Projektet skal gennemføres.

3) Der skal for samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet tinglyses servitut, som omhandlet i den bekendtgørelse, som den økonomiske ramme for ansøgninger om tilsagn om tilskud til fastholdelse er afsat i medfør af, jf. § 1, stk. 1.

4) Tilsagnshaver skal som ejer eller forpagter drive arealet ved tilsagnsperiodens begyndelse.

5) Arealet må ikke være tilplantet med skov ved tilsagnsperiodens begyndelse.

§ 7. Tilsagn om tilskud for et areal, der ved tilsagnsperiodens begyndelse er lille sø eller vandhul omfattet af god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, eller permanent vanddækket areal, er betinget af, at nævnte sø, vandhul eller permanent vanddækkede areal er en konsekvens

1) af de afvandingsforhold, der er tilvejebragt under projektet, eller

2) af betingelser om afvandingsforholdene i et tilsagn om tilskud i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, og hvor tilsagnet har været gældende inden for de seneste 5 år forud for tilsagnsperioden for tilsagn om tilskud til fastholdelse.

§ 8. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af,

1) at der for arealet ikke ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til udtagning af produktion som følge af tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning end NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v., aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering, anden servitut end de i § 6, nr. 3, omhandlede eller pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning,

2) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger eller bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder,

3) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud til braklagte randzoner, til miljøbetinget tilskud eller til opretholdelse af ændret afvanding i medfør af landdistriktsloven,

4) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 605 af 14. juni 2007 om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder, bekendtgørelse nr. 1019 af 26. august 2010 om tilskud til fastholdelse af vådområder eller bekendtgørelse nr. 370 af 26. april 2012 om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold,

5) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud til ændret afvanding eller til økologisk arealtilskud i medfør af lov om Landdistriktsfonden, og

6) at arealet ikke er omfattet af § 21 b, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, ved tilsagnsperiodens begyndelse.

§ 9. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af,

1) at arealet ikke med virkning inden for tilsagnsperioden er omfattet af servitut i medfør af bekendtgørelse nr. 892 af 22. september 2005 om tilskud til anlæg af vådområder eller bekendtgørelse nr. 604 af 14. juni 2007 om tilskud til anlæg af vådområder eller af servitut i tilknytning til tilsagn om tilskud til etablering af vådområder i medfør af bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003 eller bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger eller af servitut i tilknytning til tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i forbindelse med anvendelse af miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger til genopretning af vådområder,

2) at arealet ikke med virkning inden for tilsagnsperioden er omfattet af servitut, der er tinglyst af NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med statslig køb og videresalg af arealer, der indgår i vådområdeprojekter eller i lavbundsprojekter,

3) at arealet ikke inden for tilsagnsperioden er omfattet af en tilskudsordning til skovbrug,

4) at arealet ikke inden for tilsagnsperioden er pålagt fredskovspligt, bortset fra ubevoksede fredskovspligtige arealer, og

5) at arealet ikke med virkning inden for tilsagnsperioden er omfattet af aftale eller servitut i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder eller Miljøministeriets bekendtgørelse om genopretning af vådområder.

Kapitel 5

Forpligtelser

§ 10. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af, at de bestemmelser, der skal tinglyses som servitut, jf. § 6, nr. 3, overholdes i hele tilsagnsperioden.

§ 11. Tilsagnsarealerne skal være udlagt som græs- eller naturarealer i hele tilsagnsperioden, dog for de af stk. 3 omfattede arealer regnet fra etableringstidspunktet.

Stk. 2. Det eksisterende plantedække skal være opretholdt ved tilsagnsperiodens begyndelse, hvis tilsagnsarealerne i vækstsæsonen forud for tilsagnsperiodens begyndelse har været udlagt som græsarealer, arealer med lyngvegetation eller arealer med andet plantedække, der kan opretholdes i tilsagnsperioden, og som er anvendeligt til afgræsning eller slæt, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Tilsagnsarealer, som omhandlet i stk. 2, og hvor det eksisterende plantedække ødelægges som følge af etablering af projektet, og tilsagnsarealer, der ikke er omfattet af stk. 2, skal være udlagt med græs, medmindre afvandingsforholdene hindrer plantedække. Græsarealerne skal være etableret senest den 1. maj i det første tilsagnsår.

Stk. 4. Småbiotoper til og med 0,5 ha, der var på tilsagnsarealerne i vækstsæsonen forud for tilsagnsperiodens begyndelse, og som udgøres af beplantning eller andet plantedække end omhandlet i stk. 2, kan uanset stk. 3 opretholdes.

Stk. 5. For tilsagnsarealer, hvor afvandingsforholdene ikke hindrer plantedække, skal det i stk. 2 og 3 anførte plantedække og beplantning og plantedække, der i medfør af stk. 4 opretholdes, fastholdes i hele tilsagnsperioden, dog for de af stk. 3 omfattede arealer regnet fra etableringstidspunktet.

Stk. 6. Uanset stk. 5 gælder følgende:

1) I det i stk. 2-4 anførte plantedække og beplantning kan indgå andre plantearter end de, som indgik ved tilsagnsperiodens begyndelse eller ved plantedækkets etablering, når der er tale om plantearter, der naturligt har indfundet sig på tilsagnsarealerne samtidig med, at de øvrige betingelser for tilsagnet er opfyldt.

2) NaturErhvervstyrelsen kan dispensere således, at det i stk. 2-4 anførte plantedække og beplantning kan ændres, når ændringen efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er en fordel for miljøet, naturen og landskabet.

3) Områder uden tilstrækkeligt plantedække, der er opstået som følge af trampestier med lovlig adgang for offentligheden, eller som udgøres af dyreveksler, er tilladt.

4) NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at plantedækket midlertidigt ikke opretholdes.

Stk. 7. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 2 og stk. 3.

Kapitel 6

Andre forpligtelser

§ 12. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af følgende:

1) De i § 6, nr. 3, omhandlede servitutter skal være tinglyst rettidigt i overensstemmelse med bestemmelserne i den bekendtgørelse, som den økonomiske ramme for ansøgninger om tilsagn om tilskud til fastholdelse er afsat i medfør af.

2) Skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører det tilsagnsår, som udbetaling af tilskud sker for, skal opbevares af tilsagnshaver i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet.

3) Tilsagnshaver skal overholde de bestemmelser om støttemodtageres ansvarsområder med hensyn til information og offentlig omtale, der er fastsat i bilag III, del 1, punkt 2.1 og punkt 2.2, litra a og litra b, 1. pkt., og del 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

4) Tilsagnshaver skal give de oplysninger og fremsende de dokumenter, som NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for administrationen af tilsagnet.

Kapitel 7

Ændring af tilsagn og indtræden i tilsagn

§ 13. NaturErhvervstyrelsen kan ved modtagelse af fyldestgørende dokumentation tillade, at et areal udgår af tilsagnet, hvis arealet er genstand for offentlige eller af myndighederne godkendte indgreb som led i fysisk planlægning.

Stk. 2. Arealet udgår af tilsagnet med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, hvor betingelserne for tilsagnet ikke opfyldes for hele tilsagnsåret.

§ 14. Hvis tilsagnshaver overdrager et tilsagnsareal med virkning inden tilsagnsperiodens udløb, er det en betingelse for, at tilsagnet kan opretholdes, at erhverver kan være tilsagnshaver efter denne bekendtgørelse og indtræder i tilsagnet med virkning fra tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, og at der rettidigt indgives producentskifteerklæring herom til NaturErhvervstyrelsen. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder, jf. dog § 21, stk. 2, og pligter efter tilsagnet, således at NaturErhvervstyrelsen kan bestemme, at tilskud, der er udbetalt til en tidligere tilsagnshaver, skal tilbagebetales af den nye tilsagnshaver, medmindre den tidligere tilsagnshaver uretmæssigt har fået udbetalt tilskuddet.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan endvidere bestemme, at tilskud, der er udbetalt til en tidligere tilsagnshaver, skal tilbagebetales af den nye tilsagnshaver i tilfælde, hvor NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud som følge af, at de arealer, der er anmeldt i producentskifteerklæringen, er større end de arealer, der kan fastslås.

Stk. 3. Producentskifteerklæringen skal indgives på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Producentskifteerklæringen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den dag, hvor den førstkommende frist for indgivelse af Fællesskema udløber efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet. Hvis den nævnte overdragelse finder sted mindre end 8 uger før den førstkommende frist for indgivelse af Fællesskema, skal producentskifteerklæringen dog være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 8 uger efter den nævnte overdragelse. Hvis den anførte frist for NaturErhvervstyrelsens modtagelse af producentskifteerklæringen er en helligdag, en lørdag eller en søndag, udløber fristen den første arbejdsdag, der følger herefter.

Stk. 4. Ved rettidig modtagelse af producentskifteerklæringen, jf. stk. 3, registrerer NaturErhvervstyrelsen erhverver som ny tilsagnshaver.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 3 anførte frist.

Stk. 6. Ved producentskifte, hvor NaturErhvervstyrelsen ikke har modtaget producentskifteerklæring på det i stk. 3 anførte særlige skema ved udløbet af den førstkommende frist for indgivelse af Fællesskema efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, godkender NaturErhvervstyrelsen producentskifteerklæring som rettidigt modtaget, når følgende betingelser opfyldes:

1) NaturErhvervstyrelsen modtager et Fælleskema, hvor det overdragne tilsagnsareal er indberettet, og hvor erhverver ved markering i de relevante felter har oplyst, at tilsagnsbetingelserne opfyldes. Fællesskemaet skal være modtaget senest ved udløbet af den førstkommende frist for indgivelse af Fællesskema efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet til erhververen.

2) NaturErhvervstyrelsen modtager producentskifteerklæring på det i stk. 3 anførte særlige skema senest ved udløbet af en frist, der fastsættes i et brev, som NaturErhvervstyrelsen sender til overdrager og erhverver.

Kapitel 8

Revision af tilsagn

§ 15. Hvis et areal inden for det pågældende tilsagnsår bliver omfattet af § 21 b, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, anvendes revisionsklausulen. Revisionen består i bortfald af tilsagnet for arealet med virkning fra begyndelsen af det pågældende tilsagnsår, og § 16, stk. 2-7, finder anvendelse.

§ 16. Hvis revisionsklausulen skal anvendes som følge af nye regler, ændring af regler m.m., fastsættes ved bekendtgørelse hvad revisionen omfatter.

Stk. 2. Hvis et tilsagn om tilskud omfatter et tilsagnsareal, der bliver omfattet af revision, kan tilsagnshaver indgive en erklæring om, at revision af tilsagnet ikke accepteres.

Stk. 3. Der gælder følgende bestemmelser for erklæringen:

1) Erklæringen kan kun omfatte tilsagn, hvor et tilsagnsareal bliver omfattet af revision inden for det tilsagnsår, som erklæringen vedrører.

2) Erklæringen skal omfatte alle de tilsagnsarealer, der er omfattet af det eller de tilsagn, som erklæringen vedrører.

Stk. 4. Erklæringen kan tidligst indgives ved begyndelsen af det tilsagnsår, som erklæringen vedrører, og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den dag, hvor fristen for indgivelse af Fællesskema udløber i det kalenderår, hvor tilsagnsåret, som erklæringen vedrører, udløber.

Stk. 5. Erklæringen skal indgives til NaturErhvervstyrelsen på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Erklæringen skal indeholde de oplysninger, der forlanges til brug for sagsbehandlingen. I tilfælde, hvor der kræves indtegning på et markkort, skal der anvendes et markkort, der sikrer en grad af nøjagtighed, som mindst svarer til graden af nøjagtighed i kartografi i målforholdet 1:5.000. De markblokke og markbloknumre, der fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets markblokregister ved indgivelse af erklæringen, og målforholdet skal fremgå af markkortet.

Stk. 6. Ved rettidig modtagelse af erklæringen bortfalder det eller de tilsagn, der er omfattet af erklæringen, hvis erklæringen er i overensstemmelse med stk. 2-4. Det eller de tilsagn, der er omfattet af erklæringen, bortfalder med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, som erklæringen vedrører.

Stk. 7. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 4 anførte frist.

Kapitel 9

Tilskudssatser

§ 17. Hvis den økonomiske ramme for ansøgninger om tilsagn om tilskud til fastholdelse er fastsat på grundlag af bestemmelserne i § 19, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 370 af 26. april 2012 om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold eller på grundlag af bestemmelserne i § 20 i bekendtgørelse nr. 1019 af 26. august 2010 om tilskud til fastholdelse af vådområder, fastsættes det årlige tilskud, som anført i § 19, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 370 af 26. april 2012.

§ 18. For tilsagn om tilskud til fastholdelse, der ikke er omfattet af § 17, udgør det årlige tilskud følgende beløb, jf. dog stk. 2 og 3:

1) 1.800 kr. pr. ha for arealer, hvor afvandingsforholdene er ændret som følge af betingelser under et tilsagn om tilskud i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

2) 3.500 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, og som

a) inden for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014 har været udnyttet jordbrugsmæssigt i omdrift,

b) var anmeldt som udyrkede arealer i Fællesskema for 2014, og som har været udnyttet jordbrugsmæssigt i omdrift inden for perioden 1. januar 2010 – 31. december 2013,

c) inden for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014 har været udnyttet jordbrugsmæssigt til frugt- eller bærproduktion, til planteskole på friland, til stævningsskov eller til dyrkning i kort omdrift af pyntegrønt, juletræer eller energiskov, eller

d) inden for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014 har været omfattet af tilsagn om tilskud til udtagning af agerjord i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

3) For arealer, der ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, og som inden for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014 har været omfattet af et tilsagn om tilskud i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v., en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug, en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om miljøbetinget tilskud, en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer, en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til pleje af græs- og naturarealer eller en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding: 3.500 kr. pr. ha, når arealerne i vækstsæsonen forud for tilsagnsperioden for de nævnte tilsagn eller i vækstsæsonen forud for den første tilsagnsperiode i en uafbrudt række af tilsagn i medfør af en af de nævnte bekendtgørelser blev anvendt på en af følgende måder:

a) Var anmeldt som udtagne arealer under hektarstøtteordningen eller enkeltbetalingsordningen.

b) Blev udnyttet jordbrugsmæssigt i omdrift.

c) Blev udnyttet jordbrugsmæssigt til frugt- eller bærproduktion, til planteskole på friland, til stævningsskov eller til dyrkning i kort omdrift af pyntegrønt, juletræer eller energiskov.

d) Var anmeldt som udyrkede arealer under enkeltbetalingsordningen. Arealerne skal have været udnyttet jordbrugsmæssigt i omdrift inden for en forudgående periode på 3 vækstsæsoner.

4) 1.800 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, 2 eller 3, og

a) som var anmeldt i Fællesskema for 2014 som permanente græsarealer eller som udyrkede arealer, eller

b) hvis arealerne ikke var anmeldt i Fællesskema for 2014, var permanente græsarealer inden for perioden 1. januar 2010 - 31. december 2014.

5) For arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, 2, 3 eller 4, og som inden for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014 har været omfattet af et tilsagn om tilskud i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v., en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug, en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om miljøbetinget tilskud, en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer, en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til pleje af græs- og naturarealer eller en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding: 1.800 kr. pr. ha, når arealerne i vækstsæsonen forud for tilsagnsperioden for de nævnte tilsagn eller i vækstsæsonen forud for den første tilsagnsperiode i en uafbrudt række af tilsagn i medfør af en af de nævnte bekendtgørelser var permanente græsarealer eller anmeldt under enkeltbetalingsordningen eller i Fællesskema som udyrkede arealer.

6) 300 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, 2, 3, 4 eller 5.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud på grundlag af de i stk. 1, nr. 2-5, anførte beløb er betinget af,

1) at der foreligger fyldestgørende dokumentation for arealanvendelsen, og

2) at dyrkning af den pågældende afgrøde ikke har været i modstrid med naturbeskyttelsesloven, museumsloven, regler udstedt i medfør af de nævnte love eller afgørelser i medfør af nævnte love og regler.

Stk. 3. Hvis der for anmeldelsen af et areal under hektarstøtteordningen eller enkeltbetalingsordningen ved kontrol er konstateret fejl i anmeldelsen, anvendes kontrolafgørelsen ved fastlæggelse af arealanvendelsen.

§ 19. Uanset § 17 og § 18 nedsættes det årlige tilskud for det pågældende tilsagnsår til 0 kr. pr. ha for følgende arealer:

1) Arealer, der er anmeldt som miljøfokusområder i Fællesskema for det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber.

2) Arealer, der er randzonearealer i perioden fra tilsagnsårets begyndelse og til og med fristen for indgivelse af Fællesskema i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber.

3) Arealer, der er registreret som randzonearealer på det randzonearealkort, der er offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort den 1. februar i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber. Der er dog ikke nedsættelse af det årlige tilskud for arealer, for hvilke der i medfør af lov om randzoner er meddelt dispensation således, at randzonebredden er ændret til 0 meter, og hvor dispensationen er meddelt og har virkning inden fristen for indgivelse af Fællesskema i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber.

4) Arealer, der er beliggende inden for de 2 meter bræmmer, der gælder efter § 69 i lov om vandløb, og langs med arealer, for hvilke der er nedsættelse af tilskud efter nr. 2 eller 3.

Kapitel 10

Udbetaling af tilskud

§ 20. Tilskud for et tilsagnsår udbetales samlet efter udløbet af tilsagnsåret.

Stk. 2. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto, jf. dog § 21, stk. 2.

§ 21. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indgives på et særligt skema, Fællesskema, der indgives efter bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af tilskud for et tilsagnsareal skal indgives af den, der ved udløbet af fristen for indgivelse af Fællesskema driver arealet som ejer eller forpagter, og som er registreret i NaturErhvervstyrelsen som tilsagnshaver eller i tilfælde af producentskifte vil indtræde i tilsagnet, jf. § 14. Tilskud for arealet udbetales til den, der har indgivet anmodningen om udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan anmodning om udbetaling af tilskud i 2016 indgives på et særligt skema, der ikke er Fællesskema, og som ikke udfyldes og indgives elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. Det særlige skema fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Uanset stk. 2 kan anmodning om udbetaling af tilskud i 2016 indgives samtidig med ansøgning om tilsagn om tilskud for en tilsagnsperiode, der begynder den 1. september 2015. Anmodning om udbetaling af tilskud i 2016 skal være vedlagt et markkort, for hvilket bestemmelserne om markkort i § 4, stk. 1, er opfyldt. Der er dog ikke krav om markkort, hvis de arealer, for hvilke der ansøges om tilsagn om tilskud, er identiske med de arealer, for hvilke der anmodes om udbetaling af tilskud i 2016.

Kapitel 11

Nedsættelse af tilskud, afslag, bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

Afgrødegruppe

§ 22. Ved anvendelse af bestemmelserne i § 23 opgøres afgrødegruppens areal således, at arealer, for hvilke kriterier for støtteberettigelse, jf. kapitel 4, er overtrådt, ikke er medtaget.

Nedsættelse af tilskud i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 640/2014 ved overtrædelse af forpligtelser eller andre forpligtelser

§ 23. Ved overtrædelse af en forpligtelse, jf. kapitel 5, eller anden forpligtelse, jf. kapitel 6, nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med en sanktionsprocent. Sanktionsprocenten beregnes som den samlede procent for alvor og varighed for den pågældende overtrædelse x forholdet mellem størrelsen af det samlede areal, hvor der er konstateret overtrædelse af en forpligtelse eller anden forpligtelse, og størrelsen af den pågældende afgrødegruppe.

Stk. 2. Ved overtrædelse af forpligtelser eller andre forpligtelser, der ikke knytter sig til de enkelte arealer, fastsættes størrelsen af det areal, hvor overtrædelsen er konstateret, som størrelsen af den pågældende afgrødegruppe.

Stk. 3. Ved flere overtrædelser af forpligtelser eller andre forpligtelser inden for den samme afgrødegruppe nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med den samlede sanktionsprocent, der er summen af sanktionsprocenterne for de enkelte overtrædelser. Nedsættelsen kan dog maksimalt udgøre 100 pct. af årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe.

Stk. 4. Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 10 pct., nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe yderligere. Ved beregning af nedsættelsen anvendes den samlede sanktionsprocent ganget med en faktor. Nedsættelsen kan dog maksimalt udgøre 100 pct. af årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe. Der anvendes følgende faktor:

1) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 10 pct. og højst 20 pct., anvendes en faktor på 1,2.

2) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 20 pct. og højst 50 pct., anvendes en faktor på 1,3.

3) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 50 pct. og højst 100 pct., anvendes en faktor på 1,4.

Stk. 5. Ved gentagen overtrædelse af en forpligtelse eller anden forpligtelse kan der ved beregning af nedsættelse af årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe anvendes en samlet sanktionsprocent, der er skærpet på følgende måde, idet nedsættelsen dog maksimalt kan udgøre 100 pct. af årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe:

1) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 0 pct. og højst 10 pct., anvendes den samlede sanktionsprocent ganget med en faktor på 1,2.

2) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 10 pct. og højst 20 pct., anvendes den samlede sanktionsprocent ganget med en faktor på 1,5.

3) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 20 pct. og højst 50 pct., anvendes den samlede sanktionsprocent ganget med en faktor på 1,8.

4) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 50 pct. og højst 100 pct., anvendes den samlede sanktionsprocent ganget med en faktor på 2.

Stk. 6. Stk. 4 og 5 finder dog ikke anvendelse på overtrædelser, der ikke knytter sig til de enkelte arealer. For de nævnte overtrædelser kan sanktionsprocenten for den pågældende overtrædelse blive forhøjet, hvis der er tale om gentagen overtrædelse.

Stk. 7. Stk. 1-6 finder også anvendelse i tilfælde, hvor overtrædelsen skyldes en ny tilsagnshavers forhold, og hvor tilskuddet for det pågældende tilsagnsår skal udbetales til en tidligere tilsagnshaver, jf. § 21, stk. 2.

Afslag, bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 24. Der gives afslag på eller den søgte støtte trækkes helt tilbage, hvis kriterierne for støtte ikke opfyldes, jf. artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) nr. 640/2014. Ved overtrædelse af kriterier for støtteberettigelse for et areal, jf. kapitel 4, bortfalder tilsagn om tilskud for arealet.

§ 25. Tilsagn om tilskud for et areal bortfalder,

1) hvis tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) hvis tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 9, stk. 2,

3) hvis tilsagnshaver ikke opfylder sin oplysningspligt efter lovens § 8, eller

4) hvis anmodning om udbetaling af tilskud indgivet på Fællesskema ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, jf. dog § 21, stk. 3, ikke er modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 25 kalenderdage efter fristen for indgivelse af Fællesskema i det kalenderår, hvor det pågældende tilsagnsår udløber.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan bestemme, at tilsagn om tilskud for et areal bortfalder, hvis forpligtelser eller andre forpligtelser er overtrådt.

Stk. 3. Ved bortfald af tilsagn om tilskud, jf. stk. 1 og 2, træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af tilskud.

Kapitel 12

Ikrafttræden

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

NaturErhvervstyrelsen, den 15. december 2015

Jette Petersen

/ Steen Bonde

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget en bestemmelse fra Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse, EU-Tidende 2014, nr. L 181, side 48. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af denne bestemmelse er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.