Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

I medfør af § 11 a i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen udpeger følgende områder som drikkevandsressourcer:

1) Områder med drikkevandsinteresser.

2) Områder med særlige drikkevandsinteresser.

3) Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne nævnt i nr. 2.

4) Delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2 og 3, og som er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening, de anses for følsomme over for.

5) Delområder inden for de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).

§ 2. De udpegede områder er vist på bilag nr. 1-4:

1) Bilag 1: Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser.

2) Bilag 2: Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.

3) Bilag 3: Følsomme indvindingsområder.

4) Bilag 4: Indsatsområder.

Stk. 2. Bilagene vises ligeledes på Danmarks Miljøportal.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. april 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1255 af 26. november 2014 om udpegning af drikkevandsressourcer ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 19. april 2016

Esben Lunde Larsen

/ Mads Leth-Petersen


Bilag 1

Bilag1_Drikkevandsinteresser 1

Bilag1_Drikkevandsinteresser 2

Bilag1_Drikkevandsinteresser 3

Bilag1_Drikkevandsinteresser 4

Bilag1_Drikkevandsinteresser 5

Bilag1_Drikkevandsinteresser 6

Bilag1_Drikkevandsinteresser 7

Bilag1_Drikkevandsinteresser 7


Bilag 2

Bilag2_IOLuOSD 1

Bilag2_IOLuOSD 2

Bilag2_IOLuOSD 3

Bilag2_IOLuOSD 4

Bilag2_IOLuOSD 5

Bilag2_IOLuOSD 6

Bilag2_IOLuOSD 7

Bilag2_IOLuOSD 8


Bilag 3

Bilag3_FI 1

Bilag3_FI 2

Bilag3_FI 3

Bilag3_FI 4

Bilag3_FI 5

Bilag3_FI 6

Bilag3_FI 7

Bilag3_FI 8


Bilag 4

Bilag4_IO 1

Bilag4_IO 2

Bilag4_IO 3

Bilag4_IO 4

Bilag4_IO 5

Bilag4_IO 6

Bilag4_IO 7

Bilag4_IO 8