Sagsforløb 2015/1 BF 5
Den fulde tekst

Fremsat den 8 oktober 2015 af Carolina Magdalene Maier (ALT), Josephine Fock (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT)

Forslag til folketingsbeslutning

om legalisering af medicinsk cannabis

Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingssamling at udarbejde et lovforslag, der gør det muligt for praktiserende læger i Danmark at udskrive medicinske cannabisprodukter til patienter, der vurderes at kunne nyde godt af behandlingen ud fra en defineret symptomliste.

Bemærkninger til forslaget

Almindelige bemærkninger

Nyere forskning har vist, at cannabis brugt til medicinske formål kan lindre og smertedække forskellige lidelser og sygdomme. Ifølge bl.a. Kræftens Bekæmpelse er det videnskabeligt bevist, at cannabinoider i et vist omfang kan lindre forskellige ubehagelige symptomer ved f.eks. kræft og ved smertefulde symptomer ved sclerose. Ny forskning i mus og rotter peger desuden på, at cannabis – ud over at lindre bivirkninger ved kræft – kan have antiinflammatorisk virkning, blokere syge kræftcellers vækst, forhindre de blodkar, som forsyner tumorer, i at vokse, have antiviral effekt og lindre muskelkramper forårsaget af multipel sclerose (MS).

En legalisering af medicinsk cannabis kan medføre, at alle de danskere, der oplever lindrende virkning ved indtagelse af cannabisprodukter, med sikkerhed for pris og kvalitet og med ordentlig rådgivning kan rekvirere produkterne hos egen læge, såfremt de opfylder kriterierne på symptomlisten. Dermed opnås en nødvendig afkriminalisering og afstigmatisering af en lang række danskere, og der opnås et prisniveau på præparaterne, som alle patienter uagtet indtægt kan bekoste. Samtidig tilføres der midler til statskassen via de afgifter, der pålægges medicinen, som med fordel kan anvendes til at rådgive og uddanne praktiserende læger i at vejlede patienterne kvalificeret om brugen af medicinsk cannabis.

Til trods for at talrige lidelser som f.eks. MS, epilepsi, depression, kræft, kvalme og svimmelhed kan behandles med eller har potentiale til at kunne blive behandlet med cannabinoider – de aktive ingredienser i cannabisplanten – er medicinsk cannabis fortsat forbudt i Danmark.

Det betyder, at et stort antal danskere er nødt til at anskaffe sig ulovlige cannabispræparater til medicinsk brug, hvis de ønsker at benytte produktet – og det har store konsekvenser for de berørte mennesker. For det første kriminaliseres de for at købe og indtage et produkt, som de oplever har en positiv virkning på deres sygdom. For det andet oplever nogle stigmatisering fra omgivelserne. For det tredje er det meget bekosteligt at indkøbe medicinsk cannabis på det sorte marked – indtægter som i øvrigt går direkte i lommen på kriminelle producenter. For det fjerde modtager patienter ingen rådgivning om den rette anvendelse af produkterne. For det femte er der ingen garanti for renheden af det stof, de køber, da det ikke er underlagt kvalitetskontrol.

Men selv om medicinsk cannabis er forbudt i Danmark, har knap hver 14. dansker alligevel selv benyttet eller kender en, der har benyttet, behandlingsformen. Mange af dem fortæller, at behandlingsformen er en succes, og disse historier bakkes i stigende grad op af forskningen, som viser, at cannabis brugt til medicinske formål kan lindre og smertedække mange forskellige lidelser og sygdomme. Ifølge bl.a. Kræftens Bekæmpelse er det videnskabeligt bevist, at cannabinoider i et vist omfang kan lindre forskellige ubehagelige symptomer ved f.eks. kræft og smertefulde symptomer ved sclerose, og derudover skriver det amerikanske Cancer Society, at videnskabelige undersøgelser dokumenterer, at cannabis anvendt til medicinsk brug kan have kvalmelindrende, smertestillende og angstdæmpende effekt på kræftpatienter, ligesom det kan stimulere appetitten hos hiv/aids-patienter.

Der er altså gode erfaringer med cannabis’ positive effekt på smertelindring og endda tegn på, at cannabis kan have en egentlig bremsende effekt på kræft. Samtidig udmærker medicinsk cannabis sig ved, at det modsat megen af den medicin, der for nuværende anvendes til f.eks. smertelindring, kvalmereduktion og kramper, ikke har de store bivirkninger. Ifølge Sundhedsstyrelsen viser erfaringer fra Holland således, at patienter generelt tåler medicinsk cannabis godt, da en lav dosis ofte giver en tilstrækkelig lindring, til at bivirkninger sjældent forekommer.

Skriftlig fremsættelse

Carolina Magdalene Maier (ALT):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om legalisering af medicinsk cannabis.

(Beslutningsforslag nr. B 5)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.