Den fulde tekst
L 6
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område. (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann (V)).
Lovf som fremsat 7/10 15
Fremsat skr 7/10 15
1.beh 23/10 15
Betænkning 10/12 15
2.beh 15/12 15
Lovf som vedt 17/12 15
3.beh 17/12 15
Lov nr 1741 af 22. december 2015
Ordførere: (1.beh) Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Karina Adsbøl (DF), Jan E. Jørgensen (V), Laura Lindahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Trine Torp (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
Efter 1.beh henvist til Social- og Indenrigsudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Det overordnede mål med lovforslaget er
– at Familieretsafdelingen får samme organisatoriske status som resten af Ankestyrelsen. Det sker dels ved at ændre klageadgangen i relation til de sager på det familieretlige område, hvor ministeren i dag er klageinstans, så sagerne ikke længere kan påklages til ministeren, men til Ankestyrelsen som en selvstændig myndighed, dels ved at ændre visse kompetencebestemmelser i den familieretlige lovgivning, så det ikke er ministeren, men Ankestyrelsen, der behandler visse familieretlige sager som 1. instans,
– at give mulighed for, at Ankestyrelsen kan behandle principielle eller generelle familieretlige sager på et møde med udvidet votering, hvor der deltager beskikkede medlemmer (lægfolk).
Loven træder i kraft den 1. januar 2016.
Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag L 186 (folketingsåret 2014-15, 1. samling), der bortfaldt på grund af udskrivelsen af folketingsvalg den 27. maj 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 1 (IA).