Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Information m.v.
Kapitel 3 Tilskudsberettigede aktiviteter
Kapitel 4 Ansøgning om tilskud
Kapitel 5 Tilsagn om tilskud
Kapitel 6 Tilskuddets størrelse
Kapitel 7 Lejefastsættelse
Kapitel 8 Udbetaling, regnskab og revision
Kapitel 9 Kontrol
Kapitel 10 Klage
Kapitel 11 Ikrafttrædelse
Bilag 1 Instruks for revision af regnskaber for energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning med tilskud ydet i henhold til bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning i privat udlejningsbyggeri
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14.52.62 til § 14 på finansloven for finansåret 2015 fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan inden for en ramme på 50 mio. kr. i hvert af årene 2015, 2016 og 2017:

1) yde refusion til landsomfattende sammenslutninger af lejerforeninger af udgifter til information om ordningen, jf. § 2, stk. 2,

2) yde tilskud til partsrådgivning til lejere i private udlejningsejendomme, der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål og

3) yde tilskud til gennemførelse af energibesparende arbejder og klimatilpasning i private udlejningsejendomme, der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål.

Stk. 2. Midlerne er omfattet af Kommissionens Forordning (EU) nr. 1407/2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.

Stk. 3. Landsomfattende sammenslutninger af lejerforeninger, jf. stk.1, nr. 1, afgrænses i overensstemmelse med anvendelsen af begrebet i § 54, stk. 2, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Kapitel 2

Information m.v.

§ 2. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan af den årlige ramme, jf. § 1, anvende 1 mio. kr. årligt til refusion af udgifter til information og faciliteter afholdt af landsomfattende sammenslutninger af lejerforeninger.

Stk. 2. Refusion efter stk. 1 ydes til udgifter vedrørende information om ordningen og vejledning til lejere om, hvilken rådgivning der kan være relevant i det konkrete aftaleforløb inden for maksimalt 1 mio. kr.

§ 3. Landsomfattende sammenslutninger af lejerforeninger kan hvert år ansøge Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om at få andel i de midler, der er nævnt i § 2.

Stk. 2. Ansøgning, jf. stk. 1, indsendes til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet senest den 1. februar.

Stk. 3. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddeler tilsagn om refusion af dokumenterede udgifter, jf. stk. 1. Refusionen til en enkelt ansøger kan maksimalt udgøre 0,5 mio. kr. årligt.

Stk. 4. Eventuel uforbrugt ramme, jf. § 2, overføres til rammen for partsrådgivning og tilskud, jf. § 5, stk. 1.

§ 4. Anmodning om refusion indsendes til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vedlagt regnskab for de afholdte udgifter. Regnskabet skal være forsynet med påtegning af registreret eller statsautoriseret revisor om, at udgifter, der er medtaget i regnskabet, er anvendt til tilskudsberettigede aktiviteter. Refusionsanmodning kan indsendes én gang årligt inden udgangen af november.

Kapitel 3

Tilskudsberettigede aktiviteter

§ 5. Inden for det i § 1 anførte beløb kan Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til udlejningsejendomme, der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål yde tilskud til følgende:

1) Partsrådgivning for lejere.

2) Energibesparende arbejder.

3) Arbejder vedrørende klimatilpasning.

Stk. 2. Partsrådgivning, jf. stk.1, nr. 1, kan omfatte teknisk, økonomisk og juridisk rådgivning efter lejernes eget valg.

Stk. 3. Energibesparende arbejder, jf. stk. 1, nr. 2, kan omfatte følgende:

1) Energibesparende foranstaltninger, der er foreslået i et energimærke.

2) Isolering og efterisolering af ydervægge, herunder etageadskillelser ved ydervægge, lofter og gulve mod kælder eller port.

3) Udskiftning af vinduer og døre til vinduer og døre med højere isoleringsværdi.

4) Forbedring af eksisterende vinduer og døre til en energistandard, der mindst svarer til kravene i det gældende Bygningsreglement.

5) Isolering af tekniske installationer, herunder rør til varme og varmt vand.

6) Andre energibesparende forbedringer af tekniske installationer, herunder styring efter klima- og udendørs temperaturforhold, døgnstyring, pulsstyring og indregulering af anlæg m.v.

7) Forbedring af mekanisk ventilation til energibesparende ventilationsløsninger, herunder varmegenvinding.

Stk. 4. Arbejder vedrørende klimatilpasning, jf. stk.1, nr. 3, kan omfatte konkrete tiltag til oversvømmelsessikring af ejendommen, som er anbefalet i klimatilpasningstjek, jf. http://www.klimatilpasning.dk/borger/gratis-klimatjek.aspx.

Stk. 5. Arbejder omfattet af stk. 3 og 4, skal være omfattet af en aftale, mellem ejer og et flertal af lejerne, jf. § 8, stk. 1, og udgifterne skal udgøre mindst 20.000 kr. pr. beboelseslejemål.

Stk. 6. Det er en betingelse for gyldigheden af en aftale, jf. stk. 5, om energibesparende arbejder, jf. stk. 3, at:

1) lejerne før aftalens indgåelse fra ejer har modtaget huslejenævnets forhåndsgodkendelse af den lejeforhøjelse, projektet medfører for det enkelte lejemål, beregnet efter § 58, stk. 1, i lov om leje, herunder fordelingen af udgifterne mellem forbedring og vedligeholdelse,

2) lejerne før aftalens indgåelse af ejer er blevet orienteret om, at de har mulighed for at antage konsulentbistand til partsrådgivning og

3) lejerne før indgåelse af aftale om energibesparende arbejder fra ejer har modtaget en skriftlig erklæring fra et certificeret energimærkningsfirma om de energimæssige konsekvenser af projektet.

Stk. 7. Det er en betingelse for gyldigheden af en aftale, jf. stk. 5, om arbejder vedrørende klimatilpasning, jf. stk. 4, at betingelserne i stk. 6, nr. 1 og 2, er opfyldt.

Stk. 8. Forhåndsgodkendelse, jf. stk. 5, nr. 1, kan undlades, såfremt udlejer i aftalen med lejerne erklærer, at de tilskudsberettigede arbejder ikke vil medføre lejeforhøjelse.

§ 6. Aftalen har virkning for alle lejere af beboelseslejemål i ejendommen.

§ 7. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan ikke ydes til arbejder, hvortil der ydes støtte efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Kapitel 4

Ansøgning om tilskud

§ 8. Ejere af private udlejningsejendomme, der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål kan ansøge om tilskud til aktiviteter omfattet af § 5, stk. 2-4, såfremt ejeren kan dokumentere, at et flertal af lejerne positivt har tilkendegivet, at de er interesserede i at arbejde videre med et energi- eller klimatilpasningsprojekt.

Stk. 2. Ved ansøgning om tilskud samt ved dokumentation for lejerinteresse skal anvendes skemaer, der findes på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside www.uibm.dk.

§ 9. Ansøgning om tilskud i 2015 skal være Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i hænde senest den 23. november 2015. Ansøgning om tilskud i 2016 og følgende år skal være Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i hænde senest den 1. juni.

Stk. 2. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan fastsætte en ny frist for ansøgning om tilskud, såfremt der ikke er indkommet ansøgninger inden for fristerne, jf. stk. 1, som muliggør fuld udnyttelse af den årlige tilskudsramme, jf. § 1, stk. 1.

§ 10. Tilskud til partsrådgivning, jf. § 5, stk. 2, kan kun ydes til rådgivning, der er påbegyndt efter den 5. maj 2014.

Stk. 2. Tilskud til energibesparende arbejder og klimatilpasning, jf. § 5, stk. 3 og 4, kan kun ydes til arbejder, der påbegyndes, efter at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har modtaget dokumentation, jf. § 13.

Kapitel 5

Tilsagn om tilskud

§ 11. Af den samlede statslige udgiftsramme, jf. § 1, stk. 1, reserveres i 2015 forlods en pulje på 12 mio. kr. til arbejder vedrørende klimatilpasning. I 2016 og 2017 reserveres forlods en pulje på 23,5 mio. kr. til ansøgninger om tilskud til energibesparende arbejder og en pulje på 23,5 mio. kr. til ansøgninger om tilskud til arbejder vedrørende klimatilpasning.

Stk. 2. Uudnyttet udgiftsramme i de reserverede puljer, jf. stk.1, sammenlægges, når ansøgninger på venteliste er behandlet i december måned, jf. § 12, stk. 3.

§ 12. Til energibesparende arbejder, jf. § 5, stk. 3, meddeler Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet tilsagn om tilskud til ansøgninger, i følgende prioriterede rækkefølge:

1) Ejendomme med det dårligste energimærke, hvor det er muligt at give fuldt tilskud i forhold til det ansøgte.

2) Ejendomme med flest beboelseslejemål, hvor det er muligt at give fuldt tilskud i forhold til det ansøgte inden for den resterende ramme.

Stk. 2. Til arbejder vedrørende klimatilpasning, jf. § 5, stk. 4, meddeler Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet tilsagn om tilskud til ansøgninger, der prioriteres således, at ejendomme med flest beboelseslejemål, hvor det er muligt at give fuldt tilskud i forhold til det ansøgte, prioriteres først.

Stk. 3. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddeler afslag på ansøgninger, som ikke opfylder betingelserne for tilskud.

§ 13. Ansøgninger, som opfylder betingelserne for tilskud, men som ikke kan imødekommes inden for rammen, optages på venteliste for ansøgningsåret. Der oprettes en venteliste for ansøgninger om energibesparende arbejder og en venteliste for arbejder vedrørende klimatilpasning.

Stk. 2. Tilbagefald af midler fra annullerede tilsagn tildeles automatisk ansøgninger optaget på venteliste. Tildelingen sker efter den prioriterede rækkefølge, jf. § 12, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet behandler ansøgninger på venteliste i december og august måned. Ministeriet kan herefter inden årets udgang meddele tilsagn om tilskud til ansøgninger, der ikke har kunnet imødekommes i de reserverede puljer, jf. § 11, stk. 1.

Stk. 4. Ventelisterne slettes ved udgangen af året. Ansøgninger, som slettes fra ventelisten kan indsendes som ansøgning om tilsagn det følgende år inden for fristen fastsat i § 9, stk. 1, 2. pkt.

§ 14. Ejer skal inden 6 måneder efter, at tilsagn er meddelt af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet indsende materiale, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. For aftaler om energibesparende arbejder indsendes følgende:

1) Aftale mellem ejer og et flertal af lejerne om gennemførelse af energibesparende arbejder. Aftaleskema, der findes på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside www.uibm.dk, skal anvendes.

2) Huslejenævnets forhåndsgodkendelse af den lejeforhøjelse, som projektet medfører for det enkelte lejemål, beregnet efter § 58, stk. 1, i lov om leje, herunder fordelingen af udgifterne mellem forbedring og vedligeholdelse.

3) En skriftlig erklæring fra et certificeret energimærkningsfirma om de energimæssige konsekvenser af aftalen.

Stk. 3. For aftaler om arbejder vedrørende klimatilpasning indsendes følgende:

1) Aftale mellem ejer og et flertal af lejerne om gennemførelse af arbejder vedrørende klimatilpasning. Aftaleskema, der findes på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside www.uibm.dk, skal anvendes.

2) Huslejenævnets forhåndsgodkendelse af den lejeforhøjelse, som projektet medfører for det enkelte lejemål, beregnet efter § 58, stk. 1, i lov om leje, herunder fordelingen af udgifterne mellem forbedring og vedligeholdelse.

Stk. 4. Såfremt materiale som nævnt i stk. 2 og 3, ikke er indsendt til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet inden udløb af fristen, jf. stk. 1, annulleres den del af tilsagnet, der vedrører energibesparende arbejder og klimatilpasning, jf. § 5, stk. 3 og 4. Den del af tilsagnet, der vedrører partsrådgivning, jf. § 5, stk. 2, kan anmeldes til udbetaling efter § 18.

Kapitel 6

Tilskuddets størrelse

§ 15. Tilskud til dokumenterede udgifter til partsrådgivning for lejerne, jf. § 5, stk. 2, kan højst udgøre følgende beløb:

1) De første 12 boliglejemål 18.300 kr.

2) De resterende boliglejemål 400 kr. pr. lejemål.

Stk. 2. Udgifter til partsrådgivning, jf. stk. 1, er tilskudsberettiget, uanset at der ikke indgås en endelig aftale mellem ejer og et flertal af lejerne om gennemførelse af energibesparende arbejder eller arbejder vedrørende klimatilpasning. Det er en betingelse, at der er meddelt tilsagn, jf. § 11, eller at der er midler på tilskudsrammen til at imødekomme ansøgningen.

Stk. 3. Udgifter til partsrådgivning, jf. stk. 1, afholdes af ejer, som indsender ansøgning om udbetaling af tilskud, jf. § 18.

§ 16. Tilskud til energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning, jf. § 5, stk. 3 og 4, udgør 20 pct. af udgifterne til gennemførelse af de aftalte arbejder, dog højst 30.000 kr. pr. lejlighed og højst 1,5 mio. kr. pr. ejendom.

Kapitel 7

Lejefastsættelse

§ 17. Ved fastsættelse af lejeforhøjelse for forbedringsarbejder, hvortil der ydes tilskud efter denne bekendtgørelse, påhviler det ejeren at sikre, at lejeforhøjelsen til hver enkelt beboelseslejlighed beregnes under hensyntagen til det bevilgede tilskud.

Stk. 2. Grundlaget for lejefastsættelsen er huslejenævnets forhåndsgodkendelse samt fordeling af udgifterne på forbedring og vedligeholdelse. Det samlede tilskudsbeløb, jf. § 15 og § 16, deles på forbedrings- og vedligeholdelsesdelen i samme forhold, som huslejenævnet har lagt til grund i forhåndsgodkendelsen. Den del af tilskudsbeløbet, der vedrører forbedringsdelen, fratrækkes den samlede forbedringsudgift inden beregning af lejeforhøjelsen for de enkelte lejemål.

Stk. 3. Såfremt arbejderne ikke medfører lejeforhøjelse, jf. § 5, stk. 8, tilgår hele tilskudsbeløbet udlejeren.

Kapitel 8

Udbetaling, regnskab og revision

§ 18. Ejer indsender ansøgning om udbetaling af tilskud til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Ved ansøgning om udbetaling skal anvendes et udbetalingsskema, der findes på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside www.uibm.dk. Ansøgning skal indsendes inden 2 år efter datoen for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets bekræftelse af modtaget materiale, jf. § 12, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Ansøgning om udbetaling, jf. stk. 1, skal vedlægges regnskab for de dokumenterede afholdte tilskudsberettigede udgifter. Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 1.

Stk. 3. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan forlænge fristen for ansøgning om udbetaling af tilskud, jf. stk. 1, hvis særlige forhold taler for det.

§ 19. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan beslutte, at tilsagn annulleres helt eller delvis i følgende tilfælde:

1) Tilskudsmodtager har givet vildledende eller urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen om eller udbetaling af tilskud.

2) Den i tilsagnet fastsatte frist for indsendelse af udbetalingsansøgning overskrides.

3) Aftaler om partsrådgivning er indgået inden den 5. maj 2014.

4) Der er indgået aftaler om leverancer m.v. eller påbegyndt arbejder eller gennemført indkøb m.v. vedrørende de tilskudsberettigede arbejder, jf. § 5, stk. 3 og 4, inden dokumentation, jf. § 12, stk. 1 og 2, er modtaget i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

5) Øvrige betingelser for tilsagnet eller udbetaling af tilskud er ikke opfyldt.

Stk. 2. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves helt eller delvis tilbagebetalt i de i stk. 1, angivne tilfælde.

Stk. 3. Tilbagebetaling af tilskud skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges beløbet rente efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i § 5 i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 9

Kontrol

§ 20. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af ansøgninger om udbetalinger og afsluttede sager om tilskud.

Stk. 2. Enhver, der modtager tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet at afgive enhver oplysning, der har betydning for ministeriets kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes.

Kapitel 10

Klage

§ 21. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 11

Ikrafttrædelse

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. oktober 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 435 af 2. maj 2014 om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 ophæves. Bekendtgørelsen har dog fortsat virkning for tilsagn om tilskud meddelt før den 12. oktober 2015.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 8. oktober 2015

Inger Støjberg

/ Frank Bundgaard


Bilag 1

Instruks for revision af regnskaber for energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning med tilskud ydet i henhold til bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning i privat udlejningsbyggeri

§ 1. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, jf. § 18, stk. 2, 2. pkt. i bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.v. og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 3-7.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med det meddelte tilsagn om tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

§ 3. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilsagnets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 4. Ved revisionen skal revisor efterprøve følgende:

1) Om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.

2) Om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder om udgifter, der er medtaget i regnskabet er omfattet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets tilsagn om støtte og udelukkende anvendt til tilskudsberettigede aktiviteter.

3) Om tilskuddet til forbedringsdelen er fradraget i ejerens krav om lejeforhøjelse efter gennemførelse af arbejderne.

Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 5. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 6. Bliver revisor i forbindelse med sit arbejde opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt at påse, at tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger giver Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 7. Det reviderede regnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 4. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.

Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet sammen med det påtegnede byggeregnskab.