Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilbuddets indhold og tilrettelæggelse
Kapitel 2 Uddannelses- og erhvervsvejledning
Kapitel 3 Den individuelle forløbsplan
Kapitel 4 Kompetencebevis
Kapitel 5 Udstyr og lokaler
Kapitel 6 Anmeldelse af deltagerens skader som følge af undervisning under arbejdspladslignende forhold
Kapitel 7 Ikrafttræden
Bilag 1 KOMPETENCEBEVIS
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

I medfør af § 1, stk. 5, § 2, stk. 10, § 8, stk. 4, § 19, stk. 2, og § 20 i lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 15. juni 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Tilbuddets indhold og tilrettelæggelse

§ 1. Produktionsskoler tilbyder individuelle undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion.

§ 2. Undervisningen skal bidrage til udvikling af deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer med henblik på at styrke mulighederne for fortsat uddannelse eller overgang til varig beskæftigelse. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund samt fremme international forståelse.

§ 3. Undervisningen skal endvidere bidrage til deltagernes forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle deres miljøbevidsthed.

§ 4. Produktionsskolernes undervisningstilbud omfatter følgende:

1) Værkstedsundervisning, der omfatter praktisk opgaveløsning og produktion, jf. § 5.

2) Undervisning, der sammenknytter værkstedsundervisningen og den tilhørende teori (integreret undervisning), jf. § 5, stk. 2 og 5.

3) Undervisning, der styrker deltagernes grundlæggende færdigheder, jf. § 6, stk. 1-2. Denne tilbydes deltagere med behov herfor.

4) Anden undervisning, der medvirker til at styrke deltagernes udvikling, jf. § 6, stk. 3.

5) Undervisning, der afledes af arbejdet på værkstedet, jf. § 6, stk. 4.

6) Meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse, jf. § 6, stk. 7.

§ 5. Værkstedsundervisningen skal tage sit udgangspunkt i praktisk arbejde og opgaveløsning med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser.

Stk. 2. Værkstedsundervisningen og den integrerede undervisning skal fremme faglig læring, personlig og social udvikling og danne basis for skolens vejledningsindsats, jf. §§ 8-10.

Stk. 3. Værkstedsundervisningen skal tilrettelægges, så den enkelte deltager sikres en løbende og sammenhængende læringsproces, der i videst muligt omfang foregår i et forpligtende arbejdsmæssigt fællesskab.

Stk. 4. Produktionsskolerne skal udbyde en flerhed af værkstedsundervisningstilbud, der indholdsmæssigt dækker mindst tre beskæftigelsesområder. Tilbuddene skal fortrinsvis have relation til erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser, sådan at deltagerne sikres mulighed for at orientere sig mellem flere beskæftigelsesområder.

Stk. 5. Den integrerede undervisning skal sammenknytte det praktiske arbejde og opgaveløsningen med den tilhørende teori. Gennem tilrettelæggelsen og gennemførelsen af værkstedsundervisningen skal det sikres, at deltagerne møder situationer, der kan fremme deltagernes teoretiske indsigt inden for det pågældende fagområde.

§ 6. Den undervisning, der bidrager til at styrke deltagernes grundlæggende færdigheder, skal omfatte undervisning i almene fag, herunder dansk, matematik og it. Undervisningen skal medvirke til at opfylde elevens forløbsplan, jf. § 11.

Stk. 2. Undervisningen i grundlæggende færdigheder bør så vidt muligt ske i direkte tilknytning til eller i forlængelse af det praktiske arbejde på værkstedet.

Stk. 3. Med henblik på at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige udvikling kan der endvidere tilbydes undervisning i samfundsforhold, historie, psykologi, natur, idræt o.l.

Stk. 4. Produktionsskoletilbud omfatter endvidere afledt undervisning, der udspringer af spørgsmål og problemstillinger opstået i forbindelse med værkstedsundervisningen.

Stk. 5. Produktionsskoleforløb kan omfatte praktikophold af kortere varighed, der tilrettelægges i private eller offentlige virksomheder med henblik på, at den enkelte deltager får afprøvet sine uddannelses- og erhvervsmuligheder inden for et bestemt fagområde.

Stk. 6. Produktionsskoler kan endvidere tilbyde fagrettede ekskursioner og udvekslingsophold i tilknytning til værkstedsundervisning samt indenlandske ekskursioner af højst en dags varighed som led i anden undervisning, jf. § 2.

Stk. 7. I produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal der indgå undervisning i form af mindst to og højst fem ugers meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse, med mindre særlige forhold taler herimod, jf. § 2, stk. 4, i lov om produktionsskoler.

Stk. 8. Med henblik på at den enkelte deltager erhverver sig kompetencer, der medvirker til at opfylde forløbsplanen, kan der indgå undervisning, uddannelse og kurser som er oprettet ved eller i medfør af en uddannelseslov i indtil 1/3 af produktionsskoleforløbet, jf. § 2, stk. 7, i lov om produktionsskoler.

§ 7. Produktionsskoler optager og udskriver deltagere løbende under hensyn til de enkelte deltageres behov, jf. §§ 8-11.

Stk. 2. Produktionsskoleforløb kan ikke udbydes som et på forhånd fast tilrettelagt og tidsafgrænset kursusforløb.

Kapitel 2

Uddannelses- og erhvervsvejledning

§ 8. Produktionsskolen skal tilrettelægge sin virksomhed, så der for den enkelte deltager indgår vejledning, der indeholder mulighed for afklaring, udvikling og perspektivering af personlige, sociale og faglige kompetencer.

§ 9. Skolernes vejledningsvirksomhed omfatter følgende:

1) Formelt tilrettelagt uddannelses- og erhvervsvejledning, herunder vejledning om social- og arbejdsmarkedslovgivning m.m.

2) Daglig vejledning og rådgivning i form af samtaler, der foregår integreret i de sociale og arbejdsmæssige processer.

3) Formelle, fast tilrettelagte vejledningssamtaler med henblik på at sikre, at der løbende sker en evaluering af den enkelte deltagers forløb på skolen.

§ 10. Skolens vejledning skal støtte deltagerne i at opstille mål, der rummer realistiske udfordringer inden for undervisningsforløbets formål og i at nå disse mål gennem forløbet på skolen.

Stk. 2. Skolens vejledning skal endvidere støtte deltagerne i at opstille uddannelses- og erhvervsrettede mål med henblik på forløbet efter produktionsskoleopholdet.

Stk. 3. Skolen skal sikre deltagerne nødvendig vejledning om følgende:

1) Muligheder i uddannelsessystemet og erhvervslivet, herunder om forskellige former for støttet arbejde.

2) Tilskuds- og støttemuligheder, herunder statens uddannelsesstøtte.

3) Forventede beskæftigelsesmuligheder med udgangspunkt i det planlagte uddannelsesforløb.

4) Overgangen til anden uddannelse eller erhverv, herunder oplysninger om adgangskrav og tidsfrister i forbindelse med ansøgning om optagelse på andre uddannelser.

Stk. 4. Vejledningspligten gælder i den periode, hvor deltageren er indskrevet på skolen, herunder i forløb, hvor deltageren er i praktik eller modtager undervisning på andre uddannelsesinstitutioner.

Stk. 5. Afbryder en deltager produktionsskoleforløbet, skal skolen, hvis deltageren ønsker det, vejlede om overgang til anden uddannelse eller beskæftigelse.

Stk. 6. Skolen skal samarbejde med deltagerens eventuelle andre vejledere, f.eks. deltagerens særlige rådgiver i handicapspørgsmål, kurator, skolevejleder, pædagogisk-psykologisk rådgivning eller Ungdommens Uddannelsesvejledning, med mindre andet følger af reglerne om den pågældende ordning.

Kapitel 3

Den individuelle forløbsplan

§ 11. Når deltageren er optaget udarbejder skolen i samarbejde med deltageren en skriftlig plan for deltagerens forløb på skolen. Deltageren og skolen er ansvarlig for at følge op på denne. Skolen har en overordnet initiativpligt.

Stk. 2. På baggrund af en afprøvning af planens enkeltdele sker der en løbende revision af forløbsplanen, dog mindst hver 3. måned, så den i endelig form peger frem mod det videre forløb i forlængelse af produktionsskoleforløbet.

Stk. 3. I forløbsplanen skal der fastsættes mål for de faglige, personlige og sociale kompetencer, deltageren skal søge at opnå under forløbet. Forløbsplanen skal desuden indeholde mål, der rækker ud over produktionsskoleforløbet.

Stk. 4. Forløbsplanen skal indeholde oplysninger om det forløb, deltageren planlægger at gennemføre under produktionsskoleforløbet. Forløbsplanen skal altid indeholde oplysninger om følgende:

1) Deltagerens tilkendegivelse af sit personlige formål med undervisningsforløbet, herunder beskrivelse af hvilke faglige, sociale og personlige kompetencer, der forventes opnået.

2) Valg af værkstedslinje.

3) Beskrivelse af hvordan forløbet forventes at bidrage til opfyldelse af delmål og mål.

4) Angivelse af aftale for næste vejledningssamtale.

5) Deltagelse i undervisning i grundlæggende færdigheder.

6) Deltagelse i praktikforløb.

7) Deltagelse i specialundervisning eller modtagelse af anden specialpædagogisk bistand.

8) Deltagelse i meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse på anden uddannelsesinstitution.

9) Deltagelse i undervisning, uddannelser og kurser oprettet ved eller i medfør af en uddannelseslov.

Stk. 5. Hvis deltageren har en aktuel uddannelsesplan fra folkeskolen, en skriftlig plan i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller anden tilsvarende plan bør der tages udgangspunkt heri.

Kapitel 4

Kompetencebevis

§ 12. Skolen udsteder kompetencebevis til deltageren efter lovens § 2, stk. 8, på baggrund af de kompetencemål, der er fastsat i forløbsplanen, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 2. Kompetencebevis skal udformes i overensstemmelse med den formular, der er fastsat i bilag 1, og skal indeholde oplysninger om:

1) deltagerens navn og cpr-nr.,

2) perioden for produktionsskoleforløbet,

3) hvilke undervisningstilbud mv. deltageren har deltaget i, jf. § 4 og § 6,

4) deltagerens opnåede kompetencer og

5) hvilken produktionsskole, der har udstedt beviset.

Stk. 3. Udstederen skal opbevare en kopi af kompetencebeviset i 30 år. Hvis produktionsskolen nedlægges, skal skolen drage omsorg for, at en anden produktionsskole eller uddannelsesinstitution opbevarer en kopi af kompetencebeviset.

Stk. 4. Hvis en deltager afstår fra at modtage kompetencebevis, jf. lovens § 2, stk. 8, 2. pkt., skal produktionsskolen registrere årsagen hertil og indberette dette til ministeriet i forbindelse med indberetning af oplysninger til brug for udarbejdelse af statistik, jf. lovens § 8, stk. 2.

Kapitel 5

Udstyr og lokaler

§ 13. Produktionsskolens lokaler, udstyr og inventar skal have en tidssvarende standard.

§ 14. Ved godkendelse af ny skole skal den pågældende kommunalbestyrelsen påse, at skolens lokaler, udstyr og inventar kan danne ramme for opfyldelse af formålet med produktionsskolens virksomhed, jf. §§ 1-7, og at eventuelle krav fra brand-, sundheds-, fødevare- og arbejdsmiljømyndigheder m.v. er opfyldt.

Kapitel 6

Anmeldelse af deltagerens skader som følge af undervisning under arbejdspladslignende forhold

§ 15. Deltagere på produktionsskoler, der kommer til skade som følge af undervisning under arbejdspladslignende forhold, er berettiget til erstatning m.v. efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring, jf. § 19, stk. 1, i lov om produktionsskoler. Erstatningsordningen omfatter deltagere, der udløser statstilskud efter lov om produktionsskoler, og de deltagere, for hvem skolen opkræver betaling efter lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. § 19, stk. 2, i lov om produktionsskoler.

Stk. 2. Produktionsskolen anmelder skader til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling via ministeriets digitale forsikringsindberetningssystem InsuBiz, som der er adgang til fra http://www.uvm.dk/Administration/Drift-af-institutioner/Statens-selvforsikring/InsuBiz.

Stk. 3. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afgør, om skaden er sket som følge af undervisning under arbejdspladslignende forhold. Hvis dette er tilfældet, oversender Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling sagen til behandling i Arbejdsskadestyrelsen.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. oktober 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 683 af 11. juli 2000 om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. ophæves.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, den 8. oktober 2015

P.M.V.
Arne Eggert
Afdelingschef

/ Nina Topp


Bilag 1

KOMPETENCEBEVIS

Kompetencebeviset er udstedt i henhold til § 2, stk. 8, i lov om prodduktionsskoler

Produktionsskole:
 
Deltagerens navn:
Deltagerens cpr-nr.:
Forløbets startdato:
Forløbets slutdato:
Periode
(Angiv værkstedsperiode)
Værksted
(Angiv værksted)
Opnåede kompetencer
(Angiv deltagerens opnåede specifikt faglige kompetencer, herunder eventuelt tilknyttede personlige og sociale kompetencer)
Periode:
Værksted:
Deltageren kan:
Periode:
Værksted:
Deltageren kan:
Periode
(Angiv aktivitetsperioden)
Øvrig aktivitet
(Angiv undervisning efter anden uddannelseslovgivning, meritgivende kombinationsforløb, praktikophold og andre aktiviteter)
Opnåede kompetencer
(Angiv deltagerens opnåede specifikt faglige kompetencer, herunder eventuelt tilknyttede personlige og sociale kompetencer)
Periode:
Aktivitet:
Deltageren kan:
Periode:
Aktivitet:
Deltageren kan:
Dato:
Skolens underskrift:

Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Undervisningen skal bidrage til udvikling af deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer med henblik på at styrke mulighederne for fortsat uddannelse eller overgang til varig beskæftigelse.