Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om superficiære fæste- og lejeforhold

Herved bekendtgøres lov nr. 352 af 2. juni 1917 om superficiære Fæste- og Lejeforhold med de ændringer, der følger af § 47 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 33 i lov nr. 542 af 24. juni 2005.

§ 1. Når fæste eller leje af jord udenfor København, Frederiksberg og købstædernes bygrunde er indgået som livsfæste eller på fast åremål, dog mindst 25 år, og brugeren ejer derpå værende beboelsesbygninger, som han ikke er pligtig til at aflevere i kontraktmæssig stand ved brugsforholdets ophør, kan han ved henvendelse til den for regionen beskikkede afløsningsformand (§ 5) kræve den af brugsforholdet omfattede jord ansat til dens værdi i handel og vandel.

§ 2. Begæring om en sådan vurdering må af brugeren eller dennes arvinger skriftlig være indgivet til afløsningsformanden; for livsfæsters vedkommende senest 3 måneder efter brugerens død, for fæstere eller lejere på fast åremål senest 1/2 år før brugskontraktens udløb; indtil 1/2 år efter denne lovs ikrafttræden er det dog tidsnok, at fæstere eller lejere på åremål indgiver begæring inden brugskontraktens udløb.

§ 3. Vurderingsforretningen bør indeholde en nøje angivelse af de omstændigheder, som har været bestemmende for værdiansættelsen, og udskrift skal snarest leveres begge parter. Disse er pligtige til at levere afløsningskommissionen alle de oplysninger, som den måtte afkræve dem.

Stk. 2. Den værdiforøgelse, brugeren i sin besiddelsestid bevislig har tilført jorden ved grundforbedringer, opgøres særskilt og fradrages ved vurderingen. På samme måde opgøres sådan forringelse, for hvilken der ved brugsforholdets udløb ville tilkomme ejeren erstatning; den derfor ansatte værdi tillægges vurderingssummen.

§ 4. Når vurderingsforretningen er sluttet, kan brugeren eller dennes arvinger forlange brugsforholdet forsat på fast åremål i højst 25 år mod at udrede en årlig. Afgift til ejeren af 4 pct. af det beløb, hvortil jorden er vurderet.

Stk. 2. Når brugeren eller dennes arvinger har fremsat krav om brugsforholdets fortsættelse, har ejeren imidlertid ret til at forlange, at brugeren eller arvingerne i stedet for at fortsætte brugsforholdet skal købe jorden for vurderingssummen. Købesummen skal i så fald betales kontant ved skødets udstedelse og alle omkostningerne ved overdragelsen bæres af køberen.

Stk. 3. Hvor fæste- eller lejestedet er beliggende således, at dets væsentlige værdi bestemmes af jordens anvendelse som byggegrund, skal ejeren være berettiget til overfor afløsningskommissionen at fremsætte krav om, at det indgåede fæste- eller lejeforhold opretholdes, indtil kontrakttiden er udløbet. Findes kravet i henhold til ovenstående berettiget, kan ejeren ved kontrakttidens udløb frit disponere over ejendommen, efter at han har givet brugeren eller dennes arvinger fuld erstatning for bygningerne i henhold til bestemmelserne i nærværende paragrafs sidste punktum1).

Stk. 4. For så vidt leje- eller fæstestedet er beliggende således på jordejerens mark, at dets salg på en for hovedejendommen uheldig måde forrykker dennes naturlige grænseforhold, eller at dets opretholdelse som selvstændigt brug er en væsentlig hindring for jordejeren i at gennemføre den for hans ejendom lagte driftsplan, kan jordejeren for afløsningskommissionen fremsætte krav om, at bygningerne skal fjernes og jorden inddrages. Skønnes ejerens krav i henhold til de ovenanførte grunde at være berettiget, er han dog pligtig at erstatte brugeren da denne tilhørende bygningers værdi i handel og vandel, hvorved forstås den værdi, bygningerne ville have for brugeren eller arvingerne, hvis brugsforholdet kunne forsættes.

§ 5. Til at lede afløsningsforretningerne inden for hver region, hvori superficiære fæste- eller lejeforhold forekommer, og hvorfra begæring om vurdering foreligger, udnævner miljø- og fødevareministeren2) en i regionen boende og i landbruget kyndig mand samt en stedfortræder for denne. Når en vurdering skal foretages, udpeger ejeren og brugeren hver en tillidsmand, der i forbindelse med formanden (eller dennes stedfortræder) foretager vurderingen. Formanden og hans stedfortræder beskikkes for 6 år og kan genbeskikkes efter funktionstidens udløb. Ingen kan beskikkes til formand eller stedfortræder den denne, der er ejer eller bruger af jord, på hvilken denne lov kan finde anvendelse.

Stk. 2. Afløsningsformanden skal, så snart han fra en ejer eller bruger af jord, hvis brugsforhold omfattes af denne lov, får begæring om vurdering af jorden, straks lade de to parter vælge tillidsmænd, som derefter i løbet af en måned tilkaldes for sammen med formanden at foretage vurderingsforretning.

Stk. 3. Hvis en af parterne ikke har valgt sin tillidsmand inden 14 dage efter, at afløsningsformanden har opfordret ham til at foretage valget, vælges tillidsmanden af Statsforvaltningen.

Stk. 4. Foretages vurderingsforretningen i henhold til bestemmelserne i næstsidste3) og sidste stykke4) af § 4, kan hver af parterne forlange den trufne afgørelse indanket for miljø- og fødevareministern, hvis kendelse der bliver den endelige.

§ 6. De af ejerne eller af brugerne valgte tillidsmænd må ikke være beslægtede eller besvogrede med afløsningsformanden så nær som i den op- og nedstigende linie eller i den lige Sidelinies første grad. - Formanden kan ikke fungere, såfremt kan på tilsvarende måde er beslægtet eller besvogret med en af parterne.

§ 7. Kan parternes tillidmænd ikke enes om værdiansættelsen, er formandens stemme afgørende, dog at hans ansættelse ikke må gå over eller under de af parternes tillidsmænd fastsatte beløb.

§ 8. Afløsningsformanden (eller dennes stedfortræder) oppebærer i rejsegodtgørelse 30 øre pr. løbende km eller - hvor jernbane kan benyttes - udgiften til tredje klasses jernbanebillet dækket. Endvidere oppebærer kan 6 kr. for hver dag, han er til vurdering på en ejendom, samt yderligere 5 kr. for hver tilendebragt forretning. De af ejeren og brugerne udpegede tillidsmænd har ret til at kræve samme rejsegodtgørelse og samme godtgørelse i dagpenge som formanden.

§ 9. Udgifter, der foranlediges af formandshvervet, såvel udgifter til anskaffelse af protokol til kommissionen. Bekendtgørelser m.v. afholdes af Statsforvaltningen, medens eventuelle ugifter til tillidsmændene afholdes af brugeren.

§ 10. De nærmere regler for forretningsgangen og sagernes behandling ved afløsningen fastsættes af miljø- og fødevareministeren.

§ 11. Denne Lov gælder ikke for Færøerne.

Stk. 2. Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.


Lov nr 145 af 25. marts 2002 om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner5) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog § 79, stk. 1.

Stk. 2. (Udeladt)

§ 79

(Udeladt)


Lov nr. 542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning6) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt)

Miljø- og Fødevareministeriet, den 14. december 2015

Eva Kjer Hansen

/ Jette Petersen

Officielle noter

1) Herved forstås § 4, stk. 4, sidste punktum.

2) Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blev Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sammenlagt til et Miljø- og Fødevareministerium, jf. bekendtgørelse nr. 1229 af 3. november 2015 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene.

3) Herved forstås § 4, stk. 3.

4) Herved forstås § 4, stk. 4.

5) Lovændringen vedrører ændring af § 1 og § 5, stk. 1 og 3.

6) Lovændringen vedrører ændring af § 1, § 5, stk. 1 og 3, og § 9.