Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af dimensionsbekendtgørelsen

(Medbringertruck)

§ 1

I dimensionsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1165 af 8. december 2011, bekendtgørelse nr. 1594 af 12. december 2013 og bekendtgørelse nr. 861 af 1. juli 2014, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 51, stk. 8, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, og § 118, stk. 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 11, stk. 1, indsættes efter »detailforskrifter for køretøjer«: », jf. dog stk. 4«.

3. I § 11 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Bagmonteret gaffeltruck (medbringertruck) betragtes som gods. På lastbil, vogntog bestående af lastbil og påhængsvogn eller vogntog bestående af lastbil og sættevogn må transporteres én bagmonteret medbringertruck, som skal være monteret efter fabrikanten af medbringertruckens anvisninger. Under transporten skal følgende vilkår være opfyldt:

1) Der skal være afskærmning bagtil mod underkøring med en afskærmning efter reglerne i detailforskrifter for køretøjer, som er placeret højst 0,55 m over vejbanen og højst 0,40 m foran medbringertruckens bageste punkt. Hvis højden målt fra vejbanen til underkant af truckens bageste punkt ikke overstiger 0,55 m målt ved køretøjets eller vogntogets tjenestevægt og med eventuel bogie sænket, opfylder medbringertrucken kravene til afskærmning bagtil.

2) Medbringertrucken skal være:

a) i transportstilling (bageste hjul skal vende på tværs af kørselsretningen),

b) forsynet med refleks og refleksplanke efter reglerne for det transporterende køretøj, og

c) forsynet med lygter til markering og signalgivning, som er tilsluttet det transporterende køretøjs lygter.

3) Medbringertruckens afmærkningslygte må ikke anvendes, og afmærkning for langsomt køretøj (rød, reflekterende trekant) skal være afmonteret eller tildækket.

Stk. 4. Ved måling af længde, jf. stk. 1, ses bort fra medbringertruck, der ikke rager længere bagud end 1,50 m.«

4. I § 33, stk. 1, indsættes efter »§ 11, stk. 2«: »og 3«.

5. I § 33, indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2015.

Stk. 2. Ved transport af bagmonteret medbringertruck på køretøjer, der er registreret første gang før ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse og hvor den samlede længde for transporten ikke overskrider længdeangivelserne i § 7, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1, finder de hidtil gældende regler anvendelse indtil den 15. april 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 8. oktober 2015

Carsten Falk Hansen

/ Leif Lorenzen