Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Dyreetiske Råd

I medfør af § 25, stk. 6, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september 2015, fastsættes:

§ 1. Det Dyreetiske Råd består af en formand og mindst 10 andre medlemmer, jf. § 25, stk. 3, i dyreværnsloven.

Stk. 2. Formanden og de øvrige medlemmer udpeges af miljø- og fødevareministeren. Ved udpegning sikres så vidt muligt, at der blandt rådets medlemmer er personer med indsigt i de faglige discipliner, der har særlig betydning for løsningen af de opgaver, som er tillagt Det Dyreetiske Råd.

Stk. 3. Rådets medlemmer beskikkes for en periode på 3 år. Ved udpegning tilstræbes det at opnå en balance mellem tilførsel af nye medlemmer samt det at sikre en tilstrækkelig kontinuitet i rådet.

Stk. 4. Rådet bistås af et sekretariat. Sekretariatet stilles til rådighed af Miljø- og Fødevareministeriet.

§ 2. Det Dyreetiske Råd skal følge udviklingen inden for dyreværn ud fra en etisk vurdering. Rådet kan afgive udtalelser om spørgsmål inden for dyreværn. Rådet skal endvidere på begæring af miljø- og fødevareministeren afgive udtalelse om særlige spørgsmål vedrørende lovgivningen om dyreværn.

Stk. 2. Rådet varetager på eget initiativ eller på ministerens begæring informations- og debatskabende aktiviteter inden for sit virksomhedsområde.

Stk. 3. Rådet afgiver ligeledes høringssvar indenfor rådets arbejdsområde.

§ 3. Det Dyreetiske Råd afholder mindst 3 møder årligt.

Stk. 2. Formanden indkalder til møder i rådet. Dagsorden udsendes som udgangspunkt med mindst 5 hverdages varsel. Referatet fra seneste møde udsendes sammen med dagsorden for næste møde. I ekstraordinære tilfælde kan der udsendes ændret dagsorden frem til mødets start.

Stk. 3. Formanden skal indkalde til møde hurtigst muligt og senest inden 15 dage, dersom to medlemmer udtrykker begrundet ønske herom.

Stk. 4. Formanden leder møderne.

§ 4. I forbindelse med udarbejdelse af udtalelser kan Det Dyreetiske Råd, hvor det skønnes relevant, indhente oplysninger fra personer med særlig viden og eventuelle interesseorganisationer inden for det aktuelle område, med henblik på at afdække de relevante faktuelle forhold og interesser.

§ 5. Det Dyreetiske Råds udtalelser og høringssvar skal reflektere og belyse medlemmernes holdninger til et bestemt emne, samt argumenterne herfor, fremfor at sikre fuldstændig enighed i Rådet.

Stk. 2. I tilfælde af divergerende holdninger blandt medlemmerne angives eventuelt medlemmets navn eller antallet af medlemmer, der deler den pågældende holdning.

§ 6. Formanden udtaler sig på Det Dyreetiske Råds vegne i offentligheden. Formanden kan i konkrete tilfælde bemyndige et andet medlem hertil.

Stk. 2. De øvrige medlemmer skal, når og hvis de udtaler sig offentligt, gøre det klart, at det alene er det enkelte medlems egen holdning der gengives, og ikke rådets, medmindre rådet allerede har udtalt sig offentligt om det pågældende emne, og det er rådets udtalelse, der videreformidles.

Stk. 3. Rådets drøftelser er fortrolige og må ikke gengives uden for rådets egen kreds, medmindre rådet i det enkelte tilfælde beslutter noget andet. Der kræves enstemmighed i rådet om en sådan beslutning.

§ 7. Formanden kan i tilfælde af sit forfald udpege en fungerende formand blandt Det Dyreetiske Råds medlemmer. Ved længerevarende forfald beskikkes en fungerende formand af miljø- og fødevareministeren.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 16. november 2015

Eva Kjer Hansen

/ Cecilie Heerdegen Leth