Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 61-15 om socialtilsyn - godkendelse - vilkår - påbud

Resumé:

Vilkår og påbud skal kunne opfyldes

Socialtilsynet skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med de tilbud, der er angivet i lov om socialtilsyn. I forbindelse med en godkendelse kan socialtilsynet fastsætte vilkår, hvis opfyldelse er en betingelse for fortsat godkendelse. Ligeledes kan socialtilsynet træffe afgørelse om at udstede påbud, hvis overholdelse kan gøres til en betingelse for fortsat godkendelse.

Vilkåret eller påbuddet skal formuleres så tilstrækkeligt klart, at det er tydeligt for tilbuddet, hvad det skal foretage sig for fortsat at være godkendt eller blive endeligt godkendt, og hvornår det således kan forventes at ske.

Der kan ikke gives vilkår efter § 5, stk. 4, i lov om socialtilsyn eller påbud efter § 8, stk. 2, i lov om socialtilsyn om forhold, der ikke kan opfyldes, men som er en fortsat betingelse for godkendelsen. Socialtilsynet kan således ikke betinge en godkendelse af, at tilbuddet fortsat undlader noget. Et sådant vilkår vil ikke kunne opfyldes på et bestemt tidspunkt, og tilbuddet vil således ikke have mulighed for at få en endelig godkendelse. Vilkår og påbud kan derimod anvendes om forhold, som tilbuddet kan ændre, så tilbuddet har mulighed for at opfylde vilkåret og påbuddet.

I den konkrete sag kunne socialtilsynet ikke fastsætte et vilkår om, at plejefamiliens nuværende og fremtidige plejebørn ikke måtte have kontakt eller anden omgang med plejefamiliens tidligere plejebarn. Forhold af en sådan karakter skal i stedet indgå i vurderingen af, om plejefamilien fortsat kan godkendes som generelt egnet.

Lovgivning:

Lov om socialtilsyn - lovbekendtgørelse nr. 1054 af 8. september 2015 - § 5, stk. 4, og § 8, stk. 2

Bekendtgørelse nr. 551 af 28. april 2015 om socialtilsyn § 8, stk. 2.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at belyse rammerne for anvendelse af vilkår og påbud.

2. Reglerne

Lov om socialtilsyn § 5, stk. 4, fastslår, at socialtilsynet i forbindelse med godkendelsen kan fastsætte vilkår, hvis opfyldelse er en betingelse for fortsat godkendelse.

Lov om socialtilsyn § 8, stk. 2, fastslår, at socialtilsynet kan træffe afgørelse om at udstede påbud, hvis overholdelse kan gøres til en betingelse for fortsat godkendelse.

Det fremgår af § 8, stk. 2, i bekendtgørelse om socialtilsyn, at når socialtilsynet træffer afgørelse om udstedelse af påbud, skal der i afgørelsen anføres de forhold, der begrunder påbuddet, og som tilbuddet pålægges at rette op på som en forudsætning for fortsat godkendelse.

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag om klage over socialtilsynets afgørelse truffet den 6. februar 2015.

Resultatet er

• Socialtilsynet kunne ikke fastsætte vilkår om, at jeres nuværende og fremtidige plejebørn ikke må have kontakt eller anden omgang med jeres tidligere plejebarn.

• Socialtilsynet skal behandle jeres sag igen for at vurdere, om I fortsat opfylder betingelserne for godkendelse som plejefamilie.

Det betyder, at vi ophæver socialtilsynets afgørelse af 6. februar 2015.

Det betyder også, at vi hjemviser sagen til ny behandling og afgørelse i socialtilsynet.

Socialtilsynet skal, inden det træffer en ny afgørelse, indhente nærmere oplysninger om forholdene omkring jeres tidligere plejebarn og kontakten til ham.

Socialtilsynet vil kontakte jer.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at socialtilsynets vilkår om, at jeres nuværende og fremtidige plejebørn ikke må have kontakt eller anden omgang med jeres tidligere plejebarn falder uden for rammerne for, hvad der kan gives vilkår om.

Vi finder, at forholdene omkring jeres tidligere plejebarn, herunder karakteren af jeres kontakt til ham, skal indgå i vurderingen af, om I fortsat opfylder betingelserne for generel godkendelse som plejefamilie.

Vi finder dog, at der mangler tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan træffe afgørelse om, hvorvidt forholdene omkring jeres tidligere plejebarn har betydning for jeres fortsatte generelle godkendelse som plejefamilie, og i givet fald hvilken.

Vi lægger ved afgørelsen vægt på bemærkningerne til § 5, stk. 4, i forslag til lov om socialtilsyn (2012/1 LF 205).

Det fremgår heraf, at socialtilsynet kan give en betinget godkendelse. Videre fremgår det, at det må ”skulle anses for overvejende sandsynligt, at tilbuddet efterfølgende vil kunne opfylde betingelsen. Muligheden er således reserveret til de tilfælde, hvor der alene udestår formalia, eller hvor der er andre forhold, som er væsentlige nok til at være en betingelse for godkendelse, men som omvendt trods alt alene udgør en mindre del af det samlede godkendelsesgrundlag.

Det fremgår også, at det er ”vigtigt, at vilkåret formuleres så tilstrækkeligt klart, at det er tydeligt for tilbuddet, hvad det skal foretage sig for at blive endeligt godkendt, og hvornår det således kan forventes at ske. Der henvises i lovbemærkningerne til, at det kan have vidtrækkende betydning for tilbuddet, om og hvornår det kan forvente at blive endeligt godkendt.

Vi lægger også vægt på bemærkningerne i lovforslaget til § 8, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Vi er opmærksomme på, at denne bestemmelse omhandler påbud. Da overholdelse af påbud også kan gøres til betingelse for den fortsatte godkendelse, finder vi dog, at bemærkningerne hertil kan være retningsgivende ved vurderingen af hvilke forhold, der kan begrund både vilkår og påbud, samt formuleringen heraf.

Det fremgår således af lovbemærkningerne, at ”udstedelse af påbud forudsætter, at der kan identificeres tiltag i tilbuddet, som, hvis de gennemføres, kan gøre det acceptabelt, at tilbuddet fortsat er godkendt til målgruppen. Det må endvidere ifølge lovbemærkningerne ”forudsættes, at et påbud har en karakter, som giver tilbuddet mulighed for at efterkomme det. Det skal være helt klart, hvad tilbuddet skal gøre for at overholde påbuddet. Hvis ikke det er muligt bør det i stedet overvejes, om der skal træffe afgørelse om at trække godkendelsen tilbage.

Derudover lægger vi vægt på, at når der træffes afgørelse om udstedelse af påbud, skal de forhold, der begrunder påbuddet, og som tilbuddet pålægges at rette op på som forudsætning fortsat godkendelse, anføres i afgørelsen. Vi henviser til § 8, stk. 2, i bekendtgørelse om socialtilsyn.

Endelig lægger vi vægt på, at både vilkår og påbud skal registreres på tilbudsportalen.

Vi finder på baggrund heraf, at socialtilsynet ikke kan give vilkår og påbud om forhold, der er en vedvarende betingelse for godkendelsen. Vilkår og påbud kan derimod anvendes om forhold, som kan efterkommes.

Vi finder derfor, at det vilkår, som Socialtilsyn har fastsat, ikke opfylder kravene til et vilkår. Vi henviser til, at vilkåret fremstår som en vedvarende betingelse for jeres godkendelse. I har således ikke mulighed for at dokumentere, at I har overholdt vilkåret, således at I kan opnå en endelig godkendelse, og oplysningerne om vilkåret kan slettes fra Tilbudsportalen.

Vi finder dog, at forholdene omkring jeres tidligere plejebarn, herunder karakteren af jeres kontakt til ham, skal indgå i vurderingen af, om I fortsat opfylder betingelserne for generel godkendelse som plejefamilie.

Vi lægger vægt på, at det er en betingelse for godkendelse, at plejefamilien efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet. I denne vurdering indgår blandt andet en vurdering af, om plejefamilien støtter og sikrer barnets udvikling og trivsel samt om plejefamiliens familiestruktur er hensigtsmæssig i forhold til at give barnet trygge og stabile rammer. Socialtilsynet skal således foretage en samlet vurdering af, om I har den fornødne kvalitet til fortsat at kunne være godkendt. I denne vurdering indgår kontakten og forholdene omkring jeres tidligere plejebarn.

Vi henviser også til, at godkendelse af en plejefamilie skal sikre, at såvel anbringende kommune som børnenes forældre kan benytte plejefamilien i forvisning om, at familien kan imødekomme udsatte børns behov.

Vi lægger herefter vægt på, at der ikke er nærmere oplysninger om, hvorvidt I fortsat vil have, at plejebørnene har kontakt med jeres tidligere plejebarn, og i givet fald hvordan I vil gennemføre denne kontakt, så det er foreneligt med fortsat godkendelse som plejefamilie. Der mangler også oplysninger om, hvorvidt jeres tidligere plejebarns tilstedeværelse vil være skadelig for plejebørnene. Vi bemærker i den forbindelse, at børn, der anbringes i en plejefamilie som udgangspunkt er børn, som har et særligt behov for støtte og omsorg, og som er fuldstændig afhængige af den plejefamilie, som de bliver anbragt hos. Det er som følge heraf vores opfattelse, at der ikke må kunne rejses tvivl om plejefamiliens muligheder for at give børnene den omsorg og tryghed, som de er afhængige af.

Socialtilsynet skal derfor indhente nærmere oplysninger som angivet ovenfor. Socialtilsynet skal herefter træffe en ny afgørelse. Hvis socialtilsynet ikke fuldt ud imødekommer jeres ansøgning, skal socialtilsynet i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i socialtilsynets vurdering. Hvis I er uenig i socialtilsynets nye afgørelse, kan I klage til os.

Vi bemærker, at hvis socialtilsynet finder, at I ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse som plejefamilie, skal socialtilsynet, inden der træffes afgørelse om ophør, indgå i dialog med jer om tilsynets overvejelser, således at I har mulighed for at rette op på de forhold, der ligger til grund herfor.

Det følger af § 5, stk. 1 og 4, i lov om socialtilsyn, at socialtilsynet træffer afgørelse om godkendelse som generelt egnede af sociale tilbud, og at socialtilsynet i forbindelse med godkendelsen kan fastsætte vilkår, hvis opfyldelse er en betingelse for fortsat godkendelse.

Det følger også at § 8, stk. 2, i lov om socialtilsyn, at socialtilsynet kan træffe afgørelse om at udstede påbud, hvis overholdelse er en betingelse for fortsat godkendelse.

Derudover følger det af § 6, stk. 1, i lov om socialtilsyn, at det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet. Ifølge § 6, stk. 2, skal tilbuddenes kvalitet vurderes inden for en række angivne temaer.

Det følger af § 5, stk. 1, i bekendtgørelse om socialtilsyn, at socialtilsynet skal foretage en samlet faglig vurdering af tilbuddenes kvalitet og økonomiske bæredygtighed i forbindelse med godkendelse og tilsyn, jf. § 5 og § 7 i lov om socialtilsyn.