Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 62-15 om kontant tilskud - udmåling - fradrag

Resumé:

En borger med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har ret til kontant tilskud, hvis borgerens behov for praktisk hjælp, afløsning og aflastning overstiger 20 timer om ugen.

Tilskuddet kan i særlige tilfælde udbetales til nærtstående.

Betingelsen om mere end 20 timers hjælp om ugen udmåles efter §§ 83 og 84 i serviceloven

Kommunen skal beregne borgerens samlede behov for personlig pleje og praktisk hjælp og afløsning eller aflastning i de 20 timer. Hjælp efter de nævnte bestemmelser er udtømmende. Socialpædagogisk støtte eller anden hjælp indgår ikke i udmålingen.

Bevilling af socialpædagogisk støtte og praktisk hjælp afhænger af, hvad der ydes hjælp og støtte til

Ved bevilling af praktisk hjælp udfører hjælperen den konkrete opgave.

Ved bevilling af socialpædagogisk støtte hjælper og støtter hjælperen borgeren, så borgeren er med til at udføre den faktiske opgave og herved kan udvikle eller vedligeholde sin psykiske, fysiske eller sociale funktionsevne.

Afløsning- og aflastningstimer fratrækkes det bevilgede kontante tilskud

Borgers bevilgede afløsning og aflastning indgår i udmålingen af det kontante tilskud. Når kommunen har beregnet borgerens kontante tilskud, kan de timer, hvor borgeren får afløsning eller aflastning, fratrækkes udbetalingen af tilskuddet i samme omfang som den hjælp, borgeren ville have modtaget uden aflastningsopholdet, så der ikke sker dobbeltdækning af pasningsbehovet. Den reelle udbetaling af tilskuddet kan efter fradraget godt komme under 20 timer om ugen.

Kontant tilskud til nærtstående i særlige tilfælde, § 95, stk. 3

Kommunen kan vælge, om den vil udbetale tilskuddet til nærtstående, hvis borgers hjælpebehov overstiger 20 timer om ugen. Kommunen skal desuden vurdere, om nærtstående, som helt eller delvist passer borgeren, kan administrere ydelsen og tilrettelægge hjælpen.

Borger kan ikke kræve kontant tilskud til nærtstående, men kommunen bør overveje, om bestemmelsen i stk. 3, finder anvendelse, hvis kommunen ikke kan levere den nødvendige hjælp.

Lovgivning:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1053 af 8. september 2015 - § 95, stk. 2 og 3

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, hvornår kommunen skal anvende servicelovens § 95 om kontant tilskud, og hvilke ydelser der skal medregnes i de 20 timer, der er et krav om kontant tilskud i § 95, stk. 2.

Sagen skal endvidere afklare, hvornår afløsning og aflastning fratrækkes det kontante tilskud, så der ikke ydes dobbeltkompensation.

2. Reglerne

Lov om social service § 95, stk. 2, fastslår, at kommunen kan udbetale et tilskud til hjælp til en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84 i over 20 timer om ugen, som den pågældende, og i særlige tilfælde nærtstående, selv antager.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

C-54-01: Ankestyrelsen fandt, at serviceloven ikke er til hinder for at støtte til personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp, der er valgt udbetalt i form af et kontant tilskud til hjælp, man selv antager, kunne medtages under et aflastningsophold på et kommunalt plejehjem. Kommunen skulle foretage en konkret vurdering af, om ansøgers hjælpebehov blev opfyldt under aflastningsopholdet.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at servicelovens bestemmelse om valg af et kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp efter lovens forarbejder ikke er begrænset til alene at vedrøre personlig og praktisk hjælp i eget hjem, og at personlig og praktisk hjælp ikke er begrænset til bestemte boformer. Kommunen kan ifølge lovens bestemmelse i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen fortsat skal gives som naturalhjælp, og henviste til lovens forarbejder herom.

C-48-05: Ankestyrelsen fandt, at kommunen havde været berettiget til at udbetale tilskud til, at en kvinde selv kunne antage den fornødne hjælp. Ankestyrelsen fandt dog samtidig, at kommunen bevarede pligten til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver blev løst, selv om der var ydet tilskud til, at kvinden selv kunne antagne den fornødne hjælp.

Det betød, at hvis kommunen var bekendt med, at en ordning om udbetaling af et tilskud til hjælp, som kvinden selv antog, ikke fungerede, måtte kommunen etablere den nødvendige hjælp og pleje.

93-12: Når en borger modtager kontant tilskud, og kommunen ændrer beregningsgrundlaget herfor, skal kommunen - efter en fornyet konkret vurdering af borgerens behov - regulere det kontante tilskud.

I den konkrete sag fandt Ankestyrelsen, at kommunens afgørelse var mangelfuldt begrundet.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunen ikke havde begrundet, hvorfor borgeren fik nedsat sin bevilling, og at kommunen ikke havde opstillet et budget som en del af den konkrete bevilling.

Ankestyrelsen understregede, at en borger altid har krav på en fyldestgørende begrundelse. Dette gælder især, når borgeren får nedsat sin bevilling.

161-12: Der kan bevilges et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, når tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne.

Når borgeren ikke selv vil være i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne, eksempelvis som følge af udviklingshæmning, hjerneskade eller kognitive funktionsnedsættelser, kan kommunen i særlige tilfælde vælge at udbetale tilskuddet til en nærtstående person, som passer den pågældende.

De særlige tilfælde kan være, hvor der er et hensyn at tage til, at familien kan fungere så normalt som muligt på trods af et stort behov for hjælp og pleje.

I den situation er det ikke borgeren, der er tilskudsmodtager, men derimod den nærtstående. Det betyder, at det er den nærtstående som tilskudsmodtager - og ikke borgeren - der skal være i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Den nærtstående person overtager funktionen som arbejdsleder for borgeren i forbindelse med bevilling af kontant tilskud til hjælp.

Formuleringen ”som helt eller delvis passer den pågældende” i § 95, stk. 3, afgrænser muligheden for, at en værge eller nærtstående kan være tilskudsmodtager.

En af de ting arbejdslederrollen indebærer, er at varetage den daglige instruktion af hjælperne. Det er arbejdslederen, der skal tilrettelægge hjælpen i forhold til borgerens behov og ønsker og foretage den daglige prioritering af opgaverne. Det kræver en direkte deltagelse i pasningen og daglig ledelse af hjælperne at udfylde arbejdslederrollen.

Det indebærer typisk, at borgeren og den nærtstående opholder sig på borgerens bopæl, da det ellers vil være vanskeligt at tage del i at passe den pågældende person, der har behov for hjælp.

178-12: I udlandsbekendtgørelsen er det udtømmende angivet, hvilke typer hjælp efter serviceloven, der kan medtages under midlertidige ophold i udlandet. De personer, der efter bekendtgørelsens § 1 har ret til at medtage ydelser under midlertidige ophold i udlandet, kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering også få dækket ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet. Ekstra omkostninger, der er forbundet med midlertidige ophold kan f.eks. være hjælperes rejse - og opholdsudgifter, udgifter til ekstra hjælper, ekstra omkostninger til transport af hjælpemidler m.v.

I den konkrete sag, hvor borgeren var bevilget et kontant tilskud efter servicelovens § 95, som ikke er omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 2, havde hun således heller ikke ret til at få dækket ekstra omkostninger, der var forbundet med et kortvarigt ophold i udlandet efter bekendtgørelsens § 5.

Kasseret

Følgende principafgørelse er kasseret og gælder ikke længere:

C-21-06: Ankestyrelsen fandt, at en familie med en voksen søn, som havde en alvorlig spastisk lidelse, var berettiget til at modtage regelmæssige aflastningsophold. Der forelå ikke dobbeltdækning af pasningsbehovet, da kommunen foretog fradrag i et bevilget tilskud til personlig og praktisk hjælp, der dækkede en meget stor del af det daglige pasningsbehov, i samme omfang, som der blev ydet aflastningsophold.

C-21-06 er indarbejdet i denne principafgørelse.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over A kommunes afgørelse om kontant tilskud truffet den 9. oktober 2014 og afgørelse om socialpædagogisk støtte truffet den 6. november 2014.

Resultatet er

Du har et hjælpebehov på over 20 timer ugentligt

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse i forhold til betingelsen om mere end 20 timers hjælp til kontant tilskud.

Kommunen skal herefter vurdere, om du opfylder de øvrige betingelser for kontant tilskud.

Kommunen skal endvidere foretage en ny fordeling af de bevilgede opgaver som praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter vores retningslinjer nedenfor. Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke kunne meddele dig afslag på din ansøgning med den begrundelse, at dit behov for personlig pleje, praktisk hjælp og aflastning ikke overstiger 20 timer om ugen.

Vi lægger kommunens oplysning om, at du har behov for hjælp 24 timer i døgnet, til grund.

Vi lægger i særdeleshed vægt på, at kommunen har bevilget aflastning til din værge efter servicelovens § 84 hver anden weekend fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag. Aflastningen er tiltænkt din værge, og må dermed være bevilget efter § 84, stk. 1. Timerne skal derfor medregnes i de 20 timer, som er en af betingelserne for at få kontant tilskud efter servicelovens § 95, stk. 2.

Vi lægger endvidere vægt på, at kommunen i afgørelsen har skematiseret dit behov for personlig pleje og praktisk hjælp med ydelser efter servicelovens § 83 til 196 gange på 5 dage uden en nærmere tidsangivelse.

Vi lægger vægt på, at kommunen har bevilget dig hjælp til praktiske opgaver som f.eks. bad, forflytning og oprydning efter § 85, selvom kommunen ikke har beskrevet et behov for socialpædagogisk støtte ved udførelsen af disse opgaver.

Vi lægger vægt på, at selvom det følger af VISO-rapporten, at du har behov for et pædagogisk miljø med fagpersoner, som har kendskab til dine problemstillinger, er der ikke i rapporten anført et behov for guidning ved praktiske opgaver eller taget stilling til, om du kan varetage opgaverne med hjælp af personalet. De bevilligede opgaver har karakter af praktisk hjælp, men der er ikke oplysninger i sagen om dit udviklingspotentiale i forhold til de fleste praktiske opgaver, som kommunen har bevilget som socialpædagogisk støtte. Vi vurderer derfor, at det ikke er muligt at lave en klar afgrænsning af, hvad der er praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte ud fra sagens oplysninger.

Da du har brug for hjælp 24 timer i døgnet, og da de to døgn hver anden weekend svarer til 24 timers aflastning om ugen, vil det på baggrund af bevillingen af aflastning alene være grundlag for at anse betingelsen om de 20 timer i § 95, stk. 2, som opfyldt.

Vi finder på den baggrund, at dit behov for hjælp til praktiske opgaver som f. eks. bad, forflytning og oprydning og hjælp i form af aflastning overstiger 20 timer om ugen.

Kommunen skal nu tage stilling til, hvorvidt de øvrige betingelser i bestemmelsen om kontant tilskud er opfyldt. Vi kan ikke på baggrund af de foreliggende oplysninger i sagen tage stilling hertil. Kommunen skal nu søge oplyst og vurdere:

om de øvrige betingelser for kontant tilskud er opfyldt, herunder om værgen kan varetage opgaven som arbejdsleder for dig.

om du har et udviklingspotentiale eller med hjælp selv kan varetage de praktiske opgaver, kommunen har bevilget som socialpædagogisk støtte.

Kommunen skal indhente yderligere oplysninger om dit funktionsniveau i dagligdagen til belysning af, om du selv kan varetage nogle af de bevilgede opgaver med hjælp og om der er et udviklingspotentiale i forhold til at gøre dig mere selvhjulpen. Kommunen skal endvidere vurdere, om du opfylder de øvrige betingelser for det kontante tilskud, herunder om værgen kan varetage opgaven som arbejdsleder.

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse. Hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din ansøgning, skal kommunen i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i kommunens vurdering.

Hvis du er uenig i kommunens nye afgørelse, kan du klage igen efter de almindelige klageregler.