Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Herved bekendtgøres lov nr. 268 af 6. maj 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere med de ændringer, der følger af § 32 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 38 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, lov nr. 1108 af 22. december 1993 og § 61 i lov nr. 1336 af 19. december 2008.

§ 1. Miljø- og fødevareministeren1) kan inden for en ramme, der fastsættes på de årlige bevillingslove, yde garanti for lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond til ejere af jordbrugsejendomme med henblik på sanering og omlægning af gæld.

Stk. 2. Ansøgning skal være indgivet til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning inden den 1. april 1994.

§ 2. Statsgaranti efter § 1 kan ydes for lån, hvis

1) der på ansøgers bedrift finder en sådan jordbrugsmæssig produktion sted, at der hertil kræves en arbejdsindsats af ansøger og dennes husstand på mindst 900 timer årligt, eller ansøger har jordbrug som hovederhverv,

2) ansøger har en samlet gæld, der udgør mindst 70,0 pct. af de samlede aktiver, og

3) ansøger kan godtgøre, at der efter optagelse af lånet, eventuel omprioritering med indekslån og eventuel kreditorordning vil være økonomisk overlevelsesevne.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om opfyldelse af de i stk. 1 nævnte betingelser.

§ 3. Der kan ydes garanti for et lån, der udgør indtil 30 pct. af ejendommens kontantværdi. Lånet kan dog højst udgøre et beløb, der svarer til den samlede værdi af restgælden den 15. marts 1993 for gæld, der er pantesikret ud over 70 pct. af ejendommens kontantværdi, og af erhvervsmæssig gæld, der ikke er pantesikret i fast ejendom, samt godkendte sags- og låneomkostninger.

Stk. 2. Der kan højst ydes garanti for et lån på 1.200.000 kr. for hver ansøger og hver bedrift. Garanti for lån under 75.000 kr. ydes ikke. Der kan ikke ydes garanti for mere end et lån pr. bedrift.

Stk. 3. Provenuet af lånet skal anvendes til indfrielse eller bortakkordering af gæld. Provenuet kan ikke anvendes til indfrielse af lån i realkreditinstitutter eller Dansk Landbrugs Realkreditfond.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af den gæld, der kan indgå ved beregningen af lånebeløbet og om lånets udbetaling.

§ 4. Lånet ydes som et 15-årigt nominelt forrentet kontantlån eller som et 15-årigt indekslån. Ydes lånet som et nominelt forrentet kontantlån, afdrages lånet efter serie- eller annuitetsprincippet. Ydes lånet som et indekslån, afdrages lånet efter serielånsprincippet. I ydelsen indgår et administrationsbidrag.

Stk. 2. Hvis lånet ydes som et indekslån, må den samlede belåning af ejendommen med indekslån ikke overstige 50 pct. af ejendommens kontantværdi.

Stk. 3. Lånet skal sikres ved oprykkende panteret i ansøgers ejendom efter bestående pantehæftelser. Lånet skal have pantesikkerhed inden for ejendommens kontantværdi.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren godkender Dansk Landbrugs Realkreditfonds satser for gebyrer og løbende bidrag for de lån, hvortil der ydes garanti efter loven.

§ 5. I lånets løbetid betales samtidig med ydelsen en afgift på 1 pct. pr. år af restgælden.

Stk. 2. Afgiften tilfalder statskassen.

§ 6. Miljø- og fødevareministeren kan tillade, at lån til finansiering af investeringer i ejendommen og dens drift tinglyses med prioritet forud for gældssaneringslånet. Efter tilbagerykning skal gældssaneringslånet have pantesikkerhed inden for ejendommens kontantværdi.

Stk. 2. Er gældssaneringslånet ydet som et indekslån, kan tilbagerykning for nye indekslån kun ske, hvis den samlede belåning af ejendommen med indekslån efter rykningen ikke overstiger 50 pct. af ejendommens kontantværdi.

§ 7. Gældssaneringslånet kan til enhver tid indfries helt eller delvis.

Stk. 2. Lånet forfalder til indfrielse ved ejerskifte, jf. dog § 8, og hvis landbrugspligten på den belånte ejendom ophæves, eller hvis ejendommens jorder i væsentligt omfang overgår til anden anvendelse end jordbrug, samt hvis kravet i § 2, stk. 1, nr. 1, ikke længere er opfyldt.

Stk. 3. Hvis en låntager afhænder en anpart af den belånte ejendom, skal det skyldige lånebeløb nedbringes forholdsmæssigt.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at det skyldige lånebeløb af låntager skal nedbringes forholdsmæssigt, hvis ejendommens kontantværdi nedbringes ved salg af en del af ejendommen.

§ 8. Erhverver låntagerens efterlevende ægtefælle adkomst på den belånte ejendom ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo eller ved arv, kan miljø- og fødevareministeren efter ansøgning bestemme, at gældssaneringslånet kan overtages af ægtefællen.

§ 9. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om de nærmere vilkår for statsgarantien, herunder om opgørelse og godkendelse af tab på gældssaneringslånet m.v.

§ 10. Miljø- og fødevareministeren kan træffe aftale med Dansk Landbrugs Realkreditfond om, at fonden yder gældssaneringslån mod statsgaranti efter denne lov.

§ 11. Miljø- og fødevareministeren kan efter aftale med finansministeren henlægge administrationen af loven til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning2) og kan bemyndige denne til at udøve de beføjelser, der i loven er henlagt til ministeren.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen i stk. 1, herunder at disse afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 12. Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven har miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, mod behørig legitimation adgang uden retskendelse til bedrifter, der har opnået tilsagn om garanti for lån efter loven. På tilsvarende måde har miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, adgang til bedrifternes regnskaber, forretningsbøger m.m.

Stk. 2. Bedrifternes indehavere eller forpagtere og de på bedrifterne beskæftigede personer har pligt til at yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 1 nævnte materiale skal på kontrollerende myndigheders begæring udleveres til de kontrollerende myndigheder.

§ 13. Har støttemodtageren givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, kan miljø- og fødevareministeren bestemme, at gældssaneringslån forlanges indfriet.

§§ 14-14 a. (Ophævet)

§ 15. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til de i denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger herpå.

Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, straffes med bøde. Det samme gælder den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven.

Stk. 3. Den, der overtræder § 12, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 4. I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne eller forsøg herpå.

Stk. 5. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 6. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan miljø- og fødevareministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 7. For så vidt angår den i stk. 6 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926,3) tilsvarende anvendelse.

Stk. 8. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 16. (Udeladt)4)

§ 17. (Udeladt)5)

§ 18. Miljø- og fødevareministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.6)

§ 19. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1108 af 22. december 1993 om ændring af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere (Ændring af ansøgningsfrist)7) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.8)


Lov nr. 430 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer – samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet)9) har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.10)

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Afgørelser om inddrivelse, der inden den 1. oktober 2005 er påklaget til de hidtidige administrative klageinstanser, overgår til behandling i Landsskatteretten den 1. januar 2006, hvis de hidtidige klageinstanser ikke har færdigbehandlet klagen inden denne dato.


Lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler)11) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 85

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. november 2005, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt)


Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)12) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. (Udeladt)

Miljø- og Fødevareministeriet, den 14. december 2015

Eva Kjer Hansen

/ Jette Petersen

Officielle noter

1) Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blev Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri sammelagt til et Miljø- og Fødevareministerium, jf. bekendtgørelse nr. 1229 af 3. november 2015 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene.

2) Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning blev i 1999 omdannet til Finansstyrelsen I forbindelse med nedlæggelsen af Finansstyrelsen i 2003, blev styrelsens opgaver overført til Økonomistyrelsen. I dag varetages den daglige administration af Statens Administration, som blev etableret den 20. januar 2011 ved en udspaltning fra Økonomistyrelsen.

3) Bestemmelserne om tiltalerejsning i retsplejeloven er ændret i forbindelse med politi-og domstolsreformen, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006. Det vil være bestemmelsen i retsplejelovens § 895, der finder anvendelse for den i § 15, stk. 6 nævnte tilkendegivelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1308 af 9. december 2014.

4) Bestemmelsen vedrører indsættelse af § 62B i lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 ad 27. august 1992, som ændret senest ved lov nr. 1078 af 23. december 1992. Lov om stempelafgift er ophævet den 1. januar 2013, jf. § 18, stk. 2 i lov nr. 551 af 18. juni 2012, hvorfor bestemmelsen er udeladt i nærværende lovbekendtgørelse.

5) Bestemmelsen vedrører indsættelse af § 8 A, stk. 1, nr. 4, i lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 28. juli 1992, som ændret ved lov nr. 918 af 25. november 1992, hvorfor bestemmelsen er udeladt i nærværende lovbekendtgørelse.

6) Loven er trådt i kraft den 1. juli 1993, jf. bekendtgørelse nr. 394 af 22. juni 1993.

7) Lovændringen vedrører ændring af § 1, stk. 2.

8) Loven er offentliggjort i Lovtidende den 23. december 1993, og er trådt i kraft den 24. december 1993.

9) Lovændringen vedrører ændring af § 14, stk. 1 og 2, og ophævelse af § 14, stk. 3 og 4.

10) Loven er offentliggjort i Lovtidende den 7. juni 2005, og er trådt i kraft den 8. juni 2005.

11) Lovændringen vedrører ændring af § 14, stk. 1, og indsættelse af § 14 a.

12) Lovændringen vedrører ophævelse af § 14 og § 14 a.