Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank

Herved bekendtgøres lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank, jf. lovbekendtgørelse nr. 92 af 8. februar 2001, med de ændringer, der følger af § 29 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 35 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, lov nr. 1393 af 21. december 2005 og § 55 i lov nr. 1336 af 19. december 2008.1)

§ 1. Kongeriget Danmarks Fiskeribank har til formål at yde lån til dansk fiskeri og akvakultur.

Stk. 2. Instituttets hjemsted er København.

Stk. 3. Banken kan i øvrigt varetage forvaltningsopgaver, som henlægges til den.

§ 2. Der meddeles en statsforskrivning til sikring af den fornødne egenkapital i banken. Forskrivningens størrelse og effektuering fastsættes af miljø- og fødevareministeren2) efter aftale med finansministeren.

§ 3. Bankens bestyrelse kan optage og yde lån efter regler, der fastsættes i bankens vedtægter.

Stk. 2. Den maksimale restgæld på de lån, som banken optager, fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 3. Banken kan optage lån, herunder løbende kreditter, gennem udstedelse af obligationer og andre gældsbreve samt indgå i aftaler om dertil knyttede aktiviteter. Staten garanterer for disse forpligtelser.

§ 4. Bankens ledige midler kan anvendes til udlån, indskud eller til køb af de af banken udstedte eller andre børsnoterede obligationer.

§ 5. (Ophævet)

§ 6. Banken ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Den daglige administration varetages af Økonomistyrelsen3) som forretningsfører.

Stk. 2. Af bestyrelsens medlemmer beskikkes 5 af miljø- og fødevareministeren og 1 af finansministeren. Miljø- og fødevareministeren beskikker et af medlemmerne som formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beskikkelsen gælder i indtil 4 år. Beskikkelsen kan tilbagekaldes inden periodens udløb. Udtræder et medlem af bestyrelsen inden periodens udløb, skal der beskikkes et nyt medlem for den tilbageværende periode.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren udfærdiger bankens vedtægt efter høring af bankens bestyrelse og efter forhandling med finansministeren. Vedtægten indeholder de nærmere regler for ydelse af lån, herunder bestemmelser om en passende garanti fra private pengeinstitutter, samt om den daglige forretningsgang m.v.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren påser, at banken overholder bestemmelserne i loven og regler udfærdiget i medfør af loven.

§§ 6 a-6 b. (Ophævet)

§ 6 c. Modregning mellem på den ene side krav, der tilkommer eller påhviler Kongeriget Danmarks Fiskeribank, og på den anden side statens fordringer og forpligtelser kan foretages i samme omfang, som hvis kravene henholdsvis tilkom eller påhvilede staten.

§ 7. Bankens årsregnskab samt beretning om bankens virksomhed afgives til miljø- og fødevareministeren, hvorefter regnskabet offentliggøres.

Stk. 2. Ministeren kan kræve sig meddelt enhver oplysning om bankens forhold.

Stk. 3. Driftsoverskud henlægges til reserve- og administrationsfonden.

Stk. 4. Eventuelt negativt resultat før hensættelse til tab, ud over hvad der måtte kunne afholdes af reserve- og administrationsfonden, søges dækket på de årlige bevillingslove. Udbetalingen sker, når bankens godkendte regnskab foreligger samt efter særskilt godkendelse i Finansudvalget.

§ 8. Revision af bankens virksomhed foretages efter reglerne for den statslige revision.

§ 8 a. Kongeriget Danmarks Fiskeribank nedlægges med virkning fra udgangen af 2008. Staten overtager ved nedlæggelsen alle bankens aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder og forpligtelser.

Stk. 2. Efter bankens nedlæggelse fastsætter Økonomistyrelsen4) de rentesatser, der skal gælde for bankens eksisterende udlån med en variabel rente, der baseres på bankens løbende udstedelse af obligationer, og de aktuelle rentevilkår m.v., som skal anvendes ved konvertering af udbetalte lån. Fastsættelsen skal ske på grundlag af den effektive rente på statspapirer med samme varighed, som ville gælde for bankens obligationer, med et rentetillæg svarende til forskellen mellem den effektive rente på de pågældende statspapirer og fiskeribankobligationer på tidspunktet for ophøret af bankens obligationsudstedelse.

Stk. 3. Ved videreførelse af bankens ordning vedrørende hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af inkonverterbare, nominelt fastforrentede udlån fastsætter Økonomistyrelsen5) indfrielsesvilkårene i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 354 af 6. juni 1995 om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v., uanset om den nævnte lov ændres eller ophæves.

Stk. 4. Økonomistyrelsen6) underretter låntagerne om, hvorledes de kan få oplysning om fastsættelser efter stk. 2 og 3.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren kan henlægge beføjelserne i henhold til stk. 2-4 til en anden statslig myndighed eller institution.

Stk. 6. Såfremt udviklingen i Kongeriget Danmarks Fiskeribank taler derfor, kan bankens bestyrelse beslutte, at bestemmelserne i stk. 2-4 også anvendes i tiden før bankens nedlæggelse.

Stk. 7. Bestemmelserne i §§ 6 a-6 c forbliver efter nedlæggelsen uændret gældende for fordringer, der tilkom Kongeriget Danmarks Fiskeribank, og for senere opståede krav, der udspringer af sådanne fordringer.

§ 8 b. Administrationen af de aktiver og passiver, som staten overtager fra Kongeriget Danmarks Fiskeribank, varetages af Økonomistyrelsen.7) Økonomistyrelsens afgørelser vedrørende de eksisterende udlån kan påklages til miljø- og fødevareministeren. Økonomistyrelsen8) kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Efter statens overtagelse af aktiver og passiver fastsætter ministeren nærmere regler for udlånene, herunder gebyrer m.v.

Stk. 2. Ministeren kan efter forhandling med vedkommende minister henlægge administrationen i stk. 1 til en anden statslig myndighed eller institution. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders og institutioners afgørelser om myndighedens eller institutionens mulighed for at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

§ 8 c. Bestyrelsen for Kongeriget Danmarks Fiskeribank påser, at der ikke på tidspunktet for bankens nedlæggelse udestår lånetilsagn, igangværende emissioner eller andre forpligtelser, der ikke kan opfyldes efter nedlæggelsen.

Stk. 2. Årsregnskab og beretning for året 2008 i henhold til § 7 udarbejdes af Økonomistyrelsen og godkendes af miljø- og fødevareministeren. Revision sker efter reglerne om den statslige revision.

§ 9. Denne lov træder i kraft den 1. marts 1978.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 78 af 23. marts 1932 om oprettelse af et kreditinstitut for fiskerierhvervet med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 5. april 1967.


Lov nr. 401 af 14. juni 1995 ændring af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank (Fiskeribankloven)9) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.10)


Lov nr. 903 af 16. december 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning11) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 10 Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)


Lov nr. 422 af 31. maj 2000 om ændring af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank12) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.13)


Lov nr. 430 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer – samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet)14) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.15)

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Afgørelser om inddrivelse, der inden den 1. oktober 2005 er påklaget til de hidtidige administrative klageinstanser, overgår til behandling i Landsskatteretten den 1. januar 2006, hvis de hidtidige klageinstanser ikke har færdigbehandlet klagen inden denne dato.


Lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler)16) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 85

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. november 2005, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt)


Lov nr. 1393 af 21. december 2005 om ændring af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank (Afvikling og nedlæggelse m.v. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank)17) indeholder følgende irkafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter datoen for lovens ikrafttrædelse i øvrigt.18)


Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)19) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. (Udeladt)

Miljø- og Fødevareministeriet, den 14. december 2015

Eva Kjer Hansen

/ Jette Petersen

Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse gengiver ikrafttrædelsesbestemmelserne i lov nr. 401 af 14. juni 1995, lov nr. 903 af 16. december 1998, lov nr. 422 af 31. maj 2000, lov nr. 430 af 6. juni 2005, lov nr. 431 af 6. juni 2005, lov nr. 1393 af 21. december 2005 og lov nr. 1336 af 19. december 2008. De bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for de tidligere vedtagne ændringer af loven, der fremgår af lovbekendtgørelse nr. 956 af 4. december 1992, er ikke gengivet i denne lovbekendtgørelse.

2) Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blev Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sammenlagt til et Miljø- og Fødevareministerium, jf. bekendtgørelse nr. 1229 af 3. november 2015 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene.

3) Den daglige administration varetages af Statens Administration, som blev etableret den 20. januar 2011 ved en udspaltning fra Økonomistyrelsen.

4) Opgaven varetages af Statens Administration, som blev etableret den 20. januar 2011 ved en udspaltning fra Økonomistyrelsen.

5) Opgaven varetages af Statens Administration, som blev etableret den 20. januar 2011 ved en udspaltning fra Økonomistyrelsen.

6) Opgaven varetages af Statens Administration, som blev etableret den 20. januar 2011 ved en udspaltning fra Økonomistyrelsen.

7) Opgaven varetages af Statens Administration, som blev etableret den 20. januar 2011 ved en udspaltning fra Økonomistyrelsen.

8) Opgaven varetages af Statens Administration, som blev etableret den 20. januar 2011 ved en udspaltning fra Økonomistyrelsen.

9) Lovændringen vedrører ændring af § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, § 4, stk. 1, § 6, stk. 1-3, og § 7, stk. 3, og indsættelse af § 1, stk. 3, § 2, stk. 3, § 6, stk. 4 og § 7, stk. 4 og 5.

10) Loven er trådt i kraft den 1. december 1995, jf. bekendtgørelse nr. 879 af 22. december 1995.

11) Lovændringen vedrører ændring af § 6, stk. 1, og § 6 a, stk. 1 og 3.

12) Lovændringen vedrører ophævelse af § 2, stk. 1 og 2, hvorefter stk. 3 og 4 bliver stk. 1 og 2, § 5 og ændring af § 2, stk. 3, der bliver stk. 1, § 3, stk. 2 og 3, § 4 og § 6 a, stk. 2.

13) Loven er trådt i kraft den 1. februar 2001, jf. bekendtgørelse nr. 14 af 17. januar 2001.

14) Lovændringen vedrører ændring af § 6 a, stk. 1 og 2, og ophævelse af § 6 a, stk. 3.

15) Loven er offentliggjort i Lovtidende den 7. juni 2005, og er trådt i kraft den 8. juni 2005.

16) Lovændringen vedrører ændring af § 6 a, stk. 1, og indsættelse af § 6 b.

17) Lovændringen vedrører ændring af § 6, stk. 1, indsættelse af § 6 c, § 8 a- § 8 c, og ophævelse af § 7, stk. 5.

18) Loven er trådt i kraft den 1. november 2006, jf. bekendtgørelse nr. 956 af 20. september 2006.

19) Lovændringen vedrører ophævelse af § 6 a og § 6 b.