Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over regler
Bilag 2 Model for modtagelseserklæring for afviste animalske produkter, der kan returneres
Bilag 3 Model for erklæring fra den kompetente myndighed i modtagelandet
Den fulde tekst

Vejledning om kontrolpunkter ved kontrol af animalske produkter fra andre lande og sagsopfølgning ved ulovligt kommercielt indførte animalske produkter

Afsnit I

Indledning

Vejledningen omfatter animalske fødevarer samt animalske biprodukter og afledte produkter heraf, der ikke er bestemt til konsum (herefter benævnt »animalske biprodukter«).

Kontrollen af ulovligt indførte animalske produkter foregår for en stor dels vedkommende uden for grænsekontrolstederne. Denne vejledning beskriver eksempler på de regler, der typisk vil være overtrådt, når disse produkter er ulovligt indført. Endvidere beskrives sagsopfølgningen over for importøren i relation til beslaglæggelse og vurderingen af, om animalske produkter skal returneres ud af landet eller destrueres.

I bilag 1 er en oversigt over den lovgivning, der henvises til.

Afsnit II

Kontrolpunkter ved kontrol af indførte animalske produkter

Eksempler på forhold der gør import af disse produkter ulovlig

Kapitel 1

Manglende registrering som importør eller modtagevirksomhed

Hvis animalske produkter kan indføres lovligt, men importøren ikke er registreret som importør på tidspunktet for indførslen, skal importøren have mulighed for at lade sig registrere efterfølgende. Kontrolenheden skal følge op på, at registrering finder sted. Hvis der er tale om import fra tredjelande, gennemføres kontrollen uanset, at importøren ikke er registreret. Grænsekontrollen vil underrette relevante kontrolenhed om den manglende registrering.

For modtagelse af animalske fødevarer ved samhandel er der desuden krav om, at modtagevirksomheder skal have registreret denne aktivitet.

For animalske biprodukter skal alene importøren være registreret.

Autorisationsbekendtgørelsen, § 21

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, kapitel 3

Kapitel 2

Manglende sundheds- eller identifikationsmærkning

Animalske fødevarer

Animalske fødevarer skal være sundheds- eller identifikationsmærkede . Dette gælder også for importerede animalske fødevarer.

Fødevarer uden sundheds- eller identifikationsmærkning kan ikke indføres lovligt. Fødevarerne kan ikke lovliggøres efterfølgende, idet fødevarer skal mærkes, før de forlader den virksomhed, der skal mærke fødevarerne. Fødevarekontrolenheden skal vurdere, om fødevarerne kan returneres eller skal destrueres. Returnering vil kun være relevant, hvis oprindelsen af varen kan sandsynliggøres.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, artikel 5 og bilag II

Fødevareforordningen, artikel 18

Animalske biprodukter

Der er ikke krav til identifikationsmærkning af animalske biprodukter. Det skal altid være muligt at spore biprodukterne til foregående led (efter princippet et skridt tilbage og et skridt frem) hele vejen, således at man trin for trin i handelskæden kan finde tilbage til oprindelsesanlægget.

Kapitel 3

Manglende sporbarhed

Ved indførsel skal importørerne kunne dokumentere sporbarheden ved oplysning om, hvorfra produkterne er modtaget og i hvilke mængder. Dokumentationen kan foreligge som eksempelvis følgesedler, fakturakopier, opdaterede leverandøroversigter m.m., jf. dog kapitel 4. Ved import fra tredjelande skal modtagevirksomheden opbevare CVED for modtagne partier. Kontrolenhederne skal sanktionere manglende sporbarhed.

Fødevareforordningen, artikel 18

Sporbarhedsforordning (EU) 931/2011

Kapitel 4

Manglende modtageregistrering

Modtagevirksomheden skal løbende føre register over animalske produkter, der indføres fra andre samhandelslande og forevise dette på kontrolenhedens anmodning. Manglende registrering og forevisning af registret betyder ikke i sig selv, at produkterne skal returneres eller destrueres. Kontrolenhederne skal sanktionere overtrædelsen.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, § 5, stk. 1

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, § 6, stk. 1

Kapitel 5

Manglende veterinærkontrol

Kravet omfatter animalske produkter, der importeres fra tredjelande.

Hvis animalske produkter fra tredjelande ikke er veterinærkontrolleret på et grænsekontrolsted ved indførslen, skal produkterne returneres eller destrueres. Fødevarekontrolenheden henholdsvis veterinærenheden skal foretage sagsopfølgning for disse partier.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, § 11, stk. 2

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, § 12, stk. 2

Kapitel 6

Manglende overholdelse af importrestriktioner

Hvis animalske produkter indføres fra et samhandelsland eller fra et tredjeland, bør det undersøges, om der er restriktioner for det pågældende produkt fra landet, jf. bekendtgørelse om import af fødevarer med særlige restriktioner om om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter henholdsvis bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner om om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter.

Fødevarekontrolenheden henholdsvis veterinærenheden skal foretage sagsopfølgning.

Restriktionsbekendtgørelsen for fødevarer

Restriktionsbekendtgørelsen for foder

Restriktionscirkulæret for animalske fødevarer

Restriktionscirkulæret for animalsk foder

Kapitel 7

Manglende overholdelse af temperaturkrav

Animalske fødevarer

Animalske fødevarer skal opbevares og transporteres ved den foreskrevne temperatur. Forkert opbevaringstemperatur kan efter en konkret vurdering betyde, at partiet ikke kan anvendes som fødevare. Fødevarekontrolenheden skal vurdere, om fødevarerne kan returneres, oparbejdes til pelsdyrfoder eller skal destrueres.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, artikel 4, stk. 1, litra a, jf. bilag III

Animalske biprodukter

Animalske biprodukter af kød og kødprodukter, som er bestemt til fremstilling af fodermidler eller råt foder til selskabsdyr, skal transporteres ved højst 7 oC.

Uforarbejdet kategori 3-materiale til fremstilling af fodermidler eller foder til selskabsdyr skal oplagres og transporteres nedkølet, frosset eller ensileret, medmindre det:

forarbejdes inden for 24 timer efter indsamlingen eller efter afslutningen på oplagringen i nedkølet eller frosset form, hvis den efterfølgende transport foregår i transportmidler, hvori oplagringstemperaturen holdes

hvis der er tale om mælk, mælkebaserede produkter eller produkter afledt af mælk, der ikke er blevet underkastet nogen af behandlingerne i bilag X, kapitel II, afsnit 4, del I, i forordning 142/2011 transporteres nedkølet og i isolerede containere, medmindre risiciene på grund af det pågældende materiales karakteristika kan mindskes ved andre foranstaltninger.

Kølevogne skal være indrettet på en sådan måde, at der kan holdes en korrekt temperatur under hele transporten, og sådan at temperaturen kan overvåges.

Biproduktforordningens gennemførelsesforordning, artikel 17, stk. 1, nr. 2, jf. kapitel I, afsnit 2 i bilag VIII

Kapitel 8

Manglende mærkning (undtagen sundheds- og identifikationsmærkning)

Animalske fødevarer

Fødevarekontrolenhederne henvises til vejledning om mærkning af fødevarer. Fødevarekontrolenhederne skal beslaglægge fødevarer, der er fejlagtigt mærkede, og hvor virksomheden ikke vil eller kan rette fejlen, eller som ikke kan lovliggøres ved ommærkning. Fødevarekontrolenheden skal vurdere, om fødevarerne kan returneres eller skal destrueres.

Mærkningsvejledningen for fødevarer

Animalske biprodukter

Animalske biprodukter skal være mærket. Der er ikke mulighed for ommærkning af importerede biprodukter. Ikke korrekt mærkede birodukter skal påbydes returneret eller destrueret.

Biproduktforordningens gennemførelsesforordning, artikel 17, stk. 1, nr. 2, jf. kapitel II i bilag VIII

Afsnit III

Sagsopfølgning i forbindelse med beslaglæggelse, oplagring, returnering og destruktion af animalske produkter, der er ulovlige, herunder ulovligt indført

Indledning

I dette afsnit beskrives de praktiske foranstaltninger og den sagsopfølgning, der typisk skal foretages, når det konstateres, at animalske produkter er ulovlige, herunder ulovligt indført.

I afsnittet beskrives med hvilken hjemmel kontrolenhederne i kontroløjeblikket kan beslaglægge ulovlige animalske produkter, samt muligheden for at oplagre eller destruere de ulovlige produkter. Endvidere beskrives i hvilke tilfælde disse produkter kan returneres, samt de krav der i givet fald stilles til returneringen.

Ud over de hjemler, der er beskrevet i dette afsnit skal den hjemmel, der viser, hvorfor produkterne er ulovlige (faglig hjemmel i veterinærkontrolbekendtgørelserne), angives i afgørelsen.

Kapitel 9

Foranstaltninger under kontrolbesøget m.m.

Beslaglæggelse, animalske fødevarer

Fødevarekontrolenheden kan beslaglægge indførte animalske fødevarer og påbyde, at de returneres eller destrueres. Dette kan være aktuelt ved fødevarer, der ikke overholder lovgivningen, herunder fødevarer der er ulovlig indført, og fødevarer, der ikke kan godkendes til formålet.

Valg af paragraf (procedurehjemmel) i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer:

§ 8
anvendes ved samhandel med mulighed for returnering eller destruktion eller efter konkret vurdering oparbejdning til foder til pelsdyr.
§ 9
anvendes ved samhandel, når fødevarerne skal destrueres.
§ 19
anvendes ved import fra tredjelande med mulighed for returnering eller destruktion eller efter konkret vurdering oparbejdning til foder til pelsdyr
§ 20
anvendes ved import fra tredjelande, når fødevarerne skal destrueres.

Se mulighed for dispensation pkt. 4.2 og 4.3

I det øjeblik fødevarerne beslaglægges, ved man ikke nødvendigvis, om fødevarerne kan returneres, eller der kun kan træffes afgørelse om destruktion, jf. skemaet ovenfor. Den relevante procedurehjemmel angives i det skriftlige påbud. Både den valgte procedurehjemmel og den faglige hjemmel skal anføres i påbuddet.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, §§ 8, 9, 19, 20

Beslaglæggelse, animalske biprodukter

Veterinærenheden kan beslaglægge indførte animalske biprodukter og påbyde, at produkterne returneres eller destrueres. Dette kan være aktuelt ved produkter, der ikke overholder lovgivningen, herunder produkter der er ulovlig indført, og produkter, der ikke kan godkendes til formålet.

Valg af paragraf (procedurehjemmel) i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter:

§ 9
anvendes ved samhandel med mulighed for returnering eller destruktion.
§ 10
anvendes ved samhandel, når produkterne skal destrueres.
§ 19
anvendes ved import fra tredjelande med mulighed for returnering eller destruktion.
§ 20
anvendes ved import fra tredjelande, når produkterne skal destrueres.

Se mulighed for dispensation pkt. 4.2 og 4.3

I det øjeblik produkterne beslaglægges, ved man ikke nødvendigvis, om produkterne kan returneres, eller der kun kan træffes afgørelse om destruktion, jf. skemaet ovenfor. Den relevante procedurehjemmel angives i det skriftlige påbud. Både den valgte procedurehjemmel og den faglige hjemmel skal anføres i påbuddet.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, §§ 9, 10, 19, 20

Placering af beslaglagte produkter

Hvis de pågældende animalske produkter beslaglægges, skal produkterne enten blive i virksomheden/anlægget eller flyttes til et lager eller lignende:

Beslaglæggelse i virksomheden/anlægget

Som hovedregel sker oplagringen af det beslaglagte produkt på selve virksomheden/anlægget afhængig af produktkategorien. Dette forudsætter blandt andet, at det er muligt at sikre beslaglæggelsen, herunder at der i det pågældende rum er tilstrækkelig plads til at kunne omkranse produkterne med tape eller sætte en iøjnefaldende seddel på produkterne, om at disse er beslaglagt.

Beslaglæggelse på et lager eller lignende

Udgifterne til beslaglæggelse skal betales af virksomheden, hvorfor en transport til og oplagring på lager eller lignende kræver en særskilt begrundelse. En sådan begrundelse kan eksempelvis være, at virksomheden/anlægget har tilsidesat tidligere meddelte afgørelser/påbud/forbud, og at der dermed foreligger en begrundet mistanke om/risiko, for at virksomheden ikke vil respektere beslaglæggelsen eksempelvis ved at forsøge at sælge hele eller dele af partiet. En anden begrundelse er eksempelvis, at der foreligger en sundhedsrisiko, forstået på den måde, at der er en risiko, for at det beslaglagte produkt forurener andre varer i virksomheden/anlægget. Endelig skal kontrolenheden vurdere, om produkterne er ulovlige som følge af oprindelse i et område med dyresygdomme. Hvis dette er tilfældet, skal produkterne straks føres til destruktion.

Det er en samlet vurdering, hvorvidt produkterne skal fjernes, og i denne vurdering indgår ligeledes de fysiske muligheder for at foretage en sikker beslaglæggelse.

Beslaglæggelse af produkter på markedet

Hvis importøren allerede har nået at omsætte en del af partiet, påbyder kontrolenhederne importøren at trække produkterne tilbage.

Se endvidere »Instruks om tilbagetrækning af fødevarer«.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, § 8, stk. 1, § 9, stk. 3, § 19, stk. 3, og § 20, stk. 2

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, § 9, stk. 1, § 10, stk. 3, § 19, stk. 3 og § 20, stk. 2

Placering af produkter beslaglagt ved rastepladsaktioner

Animalske produkter, der beslaglægges efter fund i køretøjer, må som udgangspunkt ikke beslaglægges i disse køretøjer. Hovedreglen er, at disse produkter beslaglægges på et lager eller lignende, jf. ovenfor. Dette gælder også for animalske fødevarer, der bestemt til andre samhandelslande efter transport via Danmark. Se i øvrigt vejledning om beslaglæggelse af produkter efter kontrol foretaget af andre myndigheder (under udarbejdelse).

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, § 8, § 9, § 19, § 20

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, § 9, § 10, § 19, § 20

Kapitel 10

Sagsopfølgning

1. Påbud om returnering eller destruktion af animalske produkter

De ulovlige produkter er beslaglagt allerede under kontrolbesøget/kontrolaktionen. Det bør gentages i den skriftlige afgørelse, at produkterne er beslaglagt, så importøren får klagevejledning.

Når det er konstateret, at animalske produkter er ulovlige, skal kontrolenheden afgøre, hvad der skal/kan ske med produkterne. Der anføres generelt en frist på 60 dage, til at returnere, oparbejde eller destruere partiet. For returnering og oparbejdning kan denne frist forlænges, hvis importøren søger om forlængelse.

Generelt gælder, at hvis et animalsk produkt ikke er farligt i sig selv, skal der gives mulighed for returnering. Et animalsk produkt vil typisk kun være farligt i sig selv, hvis der er fare for, at det kommer fra et område med mistanke om eller udbrud af en smitsom husdyrsygdom, en zoonose, eller at produktet er forurenet.

Alle omkostninger i forbindelse med returnering, oparbejdning og destruktion af animalske produkter påhviler importøren. Kontrolenheden må ikke påføre virksomheden unødige omkostninger i henhold til forvaltningsretlige principper.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, § 8, stk. 9, § 9, stk. 7, § 19, stk. 10 og § 20, stk. 6

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, § 9, stk. 9, § 10, stk. 7, § 19, stk. 10 og § 20, stk. 6

Animalske fødevarer

For samhandel er der hjemmel til:

returnering, destruktion eller efter konkret vurdering oparbejdning til foder til pelsdyr hvis fødevarerne ikke overholder gældende regler, og

destruktion hvis fødevarerne kan udgøre en fare for folke- eller dyresundheden.

For import fra tredjelande er der hjemmel til:

returnering, destruktion eller efter konkret vurdering oparbejdning til foder til pelsdyr hvis fødevarerne ikke overholder gældende regler eller ikke kan godkendes til formålet, og

destruktion hvis fødevarerne kan udgøre en fare for folke- eller dyresundheden.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, § 8, § 9, § 19 og § 20

Hvis returnering eller oparbejdning ikke kan gennemføres i praksis, er der hjemmel til at destruere fødevarerne. I sager, hvor der kan træffes afgørelse om returnering, bør importørerne gøres opmærksom på, at de kan vælge at lade produkterne destruere straks og derved spare lageromkostning. Dette kan fx være aktuelt ved animalske produkter med kort holdbarhed eller hvis der er behov for en analyse, som tager lang tid at gennemføre. Der anvendes samme hjemler.

Følgende forhold begrunder påbud om destruktion:

Fødevarerne ikke er lovlige på grund af oprindelsen i et område med mistanke om eller udbrud af en smitsom husdyrsygdom, en zoonose, eller at produktet er forurenet.

Fødevarerne er ikke identifikationsmærket, og det kan ikke konstateres, hvor de kommer fra. Der kan derfor bl.a. være fare for, at de kommer fra et område med mistanke om eller udbrud af en smitsom husdyrsygdom m.v.

Fødevarerne er ikke holdbare ud over den periode returneringsproceduren varer. Beslutning om destruktion træffes i samråd med importøren.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, § 8, stk. 7, og § 19, stk. 8

Animalske biprodukter

For samhandel er der hjemmel til:

returnering eller destruktion hvis produkterne ikke overholder gældende regler, og

destruktion hvis produkterne kan udgøre en fare for folke- eller dyresundheden,.

For import fra tredjelande er der hjemmel til:

returnering eller destruktion hvis produkterne ikke overholder gældende regler eller ikke kan godkendes til formålet, og

destruktion hvis produkterne kan udgøre en fare for folke- eller dyresundheden.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, § 9, § 10, § 19 og § 20

Hvis returnering ikke kan gennemføres i praksis, er der hjemmel til at destruere produkterne. I sager, hvor der kan træffes afgørelse om returnering, bør importørerne gøres opmærksom på, at de kan vælge at lade produkterne destruere straks ogderved spare lageromkostning. Der anvendes samme hjemmel.

Følgende forhold begrunder påbud om destruktion:

Produkterne er ikke lovlige på grund af oprindelsen i et område med mistanke om eller udbrud af en smitsom husdyrsygdom, en zoonose, eller at produktet er forurenet.

Produkterne er ikke mærkede eller er forkert mærket.

Produkterne er ikke holdbare ud over den periode returneringsproceduren varer. Beslutning om destruktion træffes i samråd med importøren.

Biproduktforordningens gennemførelsesforordning, artikel 17, stk. 1, nr. 2, jf. kapitel II i bilag VIII

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, § 9, stk. 7 og § 19, stk. 9

2. Destruktion

Animalske fødevarer

Den pågældende virksomhed påbydes som udgangspunkt selv at destruere varen. Destruktion skal ske på en forsvarlig måde og under tilsyn af fødevarekontrolenheden henholdsvis grænsekontrollen. Hvis fødevarekontrolenheden henholdsvis grænsekontrollen ikke overværer destruktionen, skal virksomheden fremlægge dokumentation for destruktionen.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer § 8, stk. 8, § 9, stk. 6, § 19, stk. 9, og § 20, stk. 4.

Fødevarelovens § 52, stk. 2, giver mulighed for, at fødevarekontrolenheden henholdsvis grænsekontrollen på den overtrædende virksomheds regning kan bestille en vognmand til at transportere den pågældende vare til destruktion.

Animalske biprodukter

Den pågældende virksomhed påbydes som udgangspunkt selv at destruere varen. Destruktion skal ske på en forsvarlig måde og under tilsyn af veterinærenheden henholdsvis grænsekontrollen. Hvis veterinærenheden henholdsvis grænsekontrollen ikke overværer destruktionen, skal virksomheden fremlægge dokumentation for destruktionen.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, § 9, stk. 8, § 10, stk. 6, § 19, stk. 10, § 20, stk. 4

Lov om hold af dyr, § 59 giver mulighed for, at veterinærenheden henholdsvis grænsekontrollen på den overtrædende virksomhed/anlægs regning kan bestille en vognmand til at transportere det pågældende produkt til destruktion.

3. Returnering

Hvis skriftlig kommunikation om returvarer involverer de centrale myndigheder i et tredjeland eller samhandelsland, er det International Handel, der står for kontakten.

3.1. Returnering til tredjelande

Der henvises til cirkulære om returnering af animalske fødevarer.

Animalske produkter kan returneres til alle lande, der ikke er samhandelslande.

Hvis produkterne returneres til oprindelsestredjelandet, er der ikke krav om skriftlig accept fra de kompetente myndigheder i dette land. Kontrolenheden skal sikre sig, at importøren har informeret den kompetente myndigheder i tilstrækkeligt omfang om afvisningsårsagen fx ved kopi af informationsmail.

Hvis produkterne returneres til et andet tredjeland end oprindelsestredjelandet, skal der foreligge en tilladelse fra det modtagende lands kompetente myndighed. Den kompetente myndighed skal acceptere, at produkterne returneres til landet, og afvisningsårsagen skal være angivet i tilladelsen. Myndighedserklæringen skal sendes direkte fra tredjelandsmyndigheden til kontrolenheden eventuelt pr. mail.

Det er virksomhedens ansvar at foranledige fremsendelse af myndighedserklæringen til kontrolenheden.

Kontrolenheden kan imidlertid hjælpe ved at udfylde en »to whom it may concern erklæring«, som vist i bilag 2. Erklæringen gives til den danske importør. Erklæringen viser tredjelandsmyndigheden, at deres tilladelse er et myndighedskrav og viser, hvilket indhold tilladelsen skal have.

I bilag 3 er vist en model for den erklæring, som tredjelandsmyndigheden bliver bedt om at give. Det er ikke obligatorisk at bruge modellen, men hvis den bruges, gives de oplysninger, der kræves i veterinærkontrolbekendtgørelsen.

Produkter, der er beslaglagt uden for et grænsekontrolsted, skal returneres via det nærmeste grænsekontrolsted, der er godkendt til at kontrollere den pågældende type produkter.

Kontrolforordningen, artikel 21, stk. 1

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, § 19

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, § 19

3.2. Returnering til samhandelslande

Generelt

Produkter må som udgangspunkt alene returneres til det samhandelsland, hvor oprindelsesvirksomheden ligger.

Returneringen kan gennemføres, når kontrolenheden har godkendt en tilladelse fra det modtagende lands kompetente myndighed. Den kompetente myndighed skal acceptere, at produkterne indføres i landet, og afvisningsårsagen skal være anført i tilladelsen.

Det er virksomhedens ansvar at indhente myndighedstilladelsen.

Animalske fødevarer

Der henvises til cirkulære om returnering af animalske fødevarer.

Hvis fødevarekontrolenheden vurderer, at fødevarerne kan returneres, skal der fastsættes en frist i afgørelsen til at gennemføre returneringen. Denne frist kan forlænges, hvis importøren søger om forlængelse. Der er p.t. praksis for at forlænge fristen så længe, der stadig er mulighed for at gennemføre en returnering.

Der skal stå i afgørelsen, at hvis returneringen ikke gennemføres inden fristens udløb, skal fødevarerne destrueres. Hvis fristen forlænges, udskydes det tidspunkt, hvor fødevarerne skal destrueres tilsvarende.

Hvis importøren allerede har nået at videresælge noget af de ulovligt indførte fødevarer, skal der tages stilling til, om der skal ske tilbagetrækning. Hvis importøren ikke selv tage initiativ til tilbagetrækningen, skal der gives påbud om tilbagetrækning.

Fødevareforordningen, artikel 19

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, § 8

Animalske biprodukter

Hvis veterinærenheden vurderer, at produkterne kan returneres, skal der fastsættes en frist i afgørelsen til at gennemføre returneringen. Denne frist kan forlænges, hvis importøren søger om forlængelse. Der er p.t. praksis for at forlænge fristen så længe, der stadig er mulighed for at gennemføre en returnering.

Der skal stå i afgørelsen, at hvis returneringen ikke gennemføres inden fristens udløb skal produkterne destrueres. Hvis fristen forlænges, udskydes det tidspunkt, hvor produkterne skal destrueres tilsvarende.

Hvis importøren allerede har nået at videresælge nogle af de ulovligt indførte produkter, påbyder veterinærenheden importøren at trække produkterne tilbage, hvorefter produkterne beslaglægges.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, § 9, stk. 1, § 10, stk. 3

4. Oparbejdning

Animalske fødevarer

Hvis fødevarerne efter en konkret vurdering kan oparbejdes til foder til pelsdyr, skal dette fremgå som en mulighed i afgørelsen. I modsat fald nævnes denne mulighed ikke.

Følgende vilkår skal knyttes til afgørelsen:

»Ønskes fødevarerne oparbejdet til foder til pelsdyr, er der krav om, at fødevarene forarbejdes i overensstemmelse med bestemmelserne i Biproduktforordningens gennemførelsesforordning, bilag IV, inden anvendelsen.«

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, § 8, § 19

Animalske biprodukter

Der findes ikke en tilsvarende mulighed for at oparbejde animalske biprodukter.

5. Dispensation til forarbejdning af afviste animalske produkter

5.1. Dispensation til forarbejdning af afviste animalske produkter fra tredjelande

I de tilfælde hvor årsagen til afvisningen er tilstedeværelse af zoonotiske patogener, som kan elimineres ved varmebehandling, skal kontrolenheden oplyse importøren om, at vedkommende kan søge om dispensation, således at produkterne ved varmebehandling bringes til at opfylde gældende bestemmelser.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, § 51, stk. 1, nr. 2-3

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, § 50, stk. 1, nr. 2

5.2. Dispensation til oparbejdning af afviste animalske produkter fra andre samhandelslande

I de tilfælde hvor årsagen til afvisningen er tilstedeværelse af zoonotiske patogener, som kan elimineres ved varmebehandling, skal kontrolenheden oplyse importøren om, at vedkommende kan søge om dispensation, således at produkterne ved varmebehandling bringes til at opfylde gældende bestemmelser.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, § 51, stk. 1, nr. 1

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, § 50, stk. 1, nr. 1

Fødevarestyrelsen, den 11. juli 2017

Erik Engelst


Bilag 1

Oversigt over regler

EU-lovgivning

Fødevareforordningen

Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (som ændret)

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (som ændret)

Kontrolforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (som ændret)

Biproduktforordningens gennemførelsesforordning

Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (som ændret)

Sporbarhedsforordningen

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 931/2011 af 19. september 2011 om de sporbarhedskrav, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 gælder for animalske fødevarer

National lovgivning

Autorisationsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

Veterinærkontrolbekendtgørelse for animalske non-food produkter

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter

Restriktionsbekendtgørelse for fødevarer

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter

Restriktionsbekendtgørelse for foder

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter

Restriktionsdirkulæret for animalske fødevarer

Cirkulære om undersøgelse ved import af animalske fødevarer med særlige restriktioner

Restriktionscirkulæret for animalsk foder

Cirkulære om undersøgelse ved import af animalsk foder med særlige restriktioner

Returvarecirkulæret

Cirkulære om returnering af animalske fødevarer

Mærkningsvejledningen for fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer


Bilag 2

Model for modtagelseserklæring for afviste animalske produkter, der kan returneres

(Anvend officielt FVST-brevpapir med engelsksproget brevhoved)

To whom it may concern

This is to confirm that the Danish Veterinary and Food Administration has rejected the consignment specified below due to (specificer afvisningsårsag).

[The consignment is seized at the border inspection post. ]*) [The consignment is seized at the following establishment/plant. (Specificer virksomheden/anlægget)]

[The consignment has been rejected following analyses of random samples taken at the border inspection post at the time of import. Following the random sampling, the consignment was provisionally approved for import but has now been seized due to the results of the analyses. ]**)

[The consignment has not been presented for veterinary checks. ]***)

[The consignment could not be approved following veterinary checks at the border inspection post]****)

Identification of the consignment:

Product name:

Quantity: (XX kg , YY kartoner e.a.)

Origin / approval no. :

Health certificate no. :

Container no. /Seal no., where appropriate:

Bill of Lading:

Exporter:

In order for the Danish Veterinary and Food Administration to release seized consignments for shipment to countries outside the EU, we need a confirmation as illustrated in the attached model from the competent food safety authority / animal health authority in the country to where the consignment is sent.

Dato og underskrift

*) Indsæt denne sætning hvis partiet er afvist efter analyse af mistankeprøver, hvor partiet tilbageholdes på grænsekontrolstedet.

**) Indsæt denne sætning hvis partiet er afvist efter analyse af stikprøver udtaget ved veterinærkontrollen på grænsekontrolstedet.

***) Indsæt denne sætning hvis partiet er indført uden veterinærkontrol.

****) Indsæt denne sætning hvis partiet ikke kunne godkendes til formålet efter gennemført veterinærkontrol.

HUSK AT SLETTE [ ], DEN IKKE RELEVANTE SÆTNING, DIVERSE KURSIVSTEDER OG DISSE FODNOTER! !


Bilag 3

Model for erklæring fra den kompetente myndighed i modtagelandet

To the Danish Veterinary and Food Administration

Date:

NN (competent food safety authority / animal health authority of the receiving country) hereby accepts to receive under its control the consignment specified below that has been rejected by the Danish Veterinary and Food Administration (date) due to (specify reason for rejection / seizure).

Identification of consignment:

Product name:

Quantity: (XX kg , YY kartoner e.a.)

Origin / approval no. :

Health certificate no. :

Container no. /Seal no., where appropriate:

Bill of Lading:

Exporter:

The consignment will be sent to the following consignee/establishment: (Name and address)

NN guarantees, that the above-mentioned consignment will not be re-exported to the EU.

Seal and Signature