Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

§ 1. Bekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2013 om god skik for finansielle virksomheder ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2015.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 29. oktober 2015

Troels Lund Poulsen

/ Hans Høj