Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den. 19 oktober 2015 i sag 28.2015

A

v/forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen, 3F

mod

B

v/advokat Marianne Rask, Tellus Advokater

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Charlotte Strøm Petersen, udpeget af GLS-A, og forhandlingssekretær Peter Kaae Holm, udpeget af 3F.

Mellem klageren, A, født den 28. marts 1987, og indklagede, B, blev den 8. maj 2012 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter eleven skulle uddannes som landbrugsassistent, trin 1, med uddannelsesperiode fra den 1. juni 2012 til den 31. maj 2014.

Denne sag drejer sig om, hvorvidt eleven i uddannelsesperioden havde krav på betaling af voksenløn efter den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, Jordbrugsoverenskomsten.

A har ved sin faglige organisation, 3F, Den Grønne Gruppe, ved klageskrift modtaget den 29. maj 2015 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale 517.763,81 kr.

B har påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

Parterne er enige om opgørelsen af beløbet.

Sagen har været behandlet på Tvistighedsnævnets møde den 1. september 2015.

Sagsfremstilling

A var fra den 3. oktober 2011 til den 31. maj 2012 ansat hos indklagede som staldmedarbejder, inden han påbegyndte uddannelsesforholdet. Af ansættelseskontrakten vedrørende dette ansættelsesforhold fremgår bl.a., at medarbejderen ved ansættelsens påbegyndelse ikke havde nogen anciennitet, og at lønniveauet var fastsat på baggrund af, at der var tale om en ”worker with none experience”. A havde dog forinden været ansat fra den 1. marts til den 31. maj 2011 som staldmedarbejder i en svinestald hos N1 og fra den 1. juli til den 30. september 2011 i som staldmedarbejder i en malkekobesætning hos N2.

Juridisk konsulent i Kristelig Fagforening, N3, og indklagedes advokat, advokat Marianne Rask, havde den 26. og 27. november 2014 en mailkorrespondance om et under denne sag ikke nærmere specificeret lønkrav. Det fremgår af mailkorrespondancen bl.a.:

”Til N3

Som opfølgning på vores samtale d.d. skriver jeg lige hvilke punkter jeg er uenig med her i og hvorfor.

Manglende lønudbetaling

Lønsatsen er efter min opfattelse forkert. Uddannelsesaftalen som landbrugsassistent er en del af landbrugsuddannelsen, hvorfor… ¬Det får konsekvenser dels for din udregning af månedslønnen, men også for satsen for overtidsbetaling på søndage.

Ved opgørelsen af overarbejde på søn- og helligdage …

Opgørelsen af løn under ferie 2012-2013 …

Brud på arbejdstidsdirektivet …

Hej Marianne.

Som sagt på din telefonsvarer har jeg nu undersøgt nærmere vedrørende indplaceringen og er enig med dig i, at det skal ske efter Jordbrugets Uddannelses anvisning.

Jeg er derfor som sagt indstillet på at frafalde løn- og feriepengekravet.

…¬

Til N3

Jeg har noteret, at I frafalder kravet om manglende lønudbetaling og ferieløn for ferieåret 2012-2013 og 2013-2014.

Desuden har jeg som aftalt pr. telefon drøftet med mine klienter, hvorvidt de var indstillet på, at afslutte sagen mindeligt på nuværende tidspunkt ved at betale 10.000 kr. for brud på arbejdsdirektivet til fuld og endelig afgørelse for ethvert mellemværende vedrørende hele ansættelsesforholdet.

Hej Marianne.

Tak for svar og resultat fra jeres møde. Jeg drøfter dette med A og vender tilbage mandag. ”¬

Sagen blev herefter behandlet på et mæglingsmøde den 10. december 2014 i Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug. Af referatet fra dette møde fremgår bl.a.:

”Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser har onsdag d. 10. december 2014 afholdt mæglingsmøde vedrørende manglende løn, løn under ferie samt godtgørelse for brud på arbejdstidsdirektivet elev A under hans ansættelse B.

Under mødet blev ovenstående samt elevens eventuelle krav om løn som voksenelev debatteret.

Fællesudvalget kunne ikke forlige parterne.

…”

Ved brev af 24. marts 2015 rettede 3F på vegne af A henvendelse til indklagede med anmodning om betaling af løn som voksenarbejder. Der blev den 20. maj 2015 afholdt yderligere et møde i det faglige udvalg om dette krav, uden at parterne kunne blive enige.

Regelgrundlag

Af erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 2, fremgår:

”Nævnet kan kun tage stilling til spørgsmål om fortolkning af en kollektiv overenskomst, hvis nævnets faste medlemmer er enige om det. ”

Af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, fremgår:

”Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Af Jordbrugsoverenskomsten for 2011-2013 § 25 m fremgår om løn til voksne elever bl.a.:

”- ved voksne elever forstås elever, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år

- voksne elever, som gennemgår en faglig oplæring i henhold til erhvervsuddannelses-

loven/landmandsuddannelsen, anbefales lønnet som voksne arbejdere

…”

I overensstemmelse med opmanden, højeresteretsdommer Lene Pagter Kristensens, tilkendegivelse i en faglig voldgift afholdt den 8. februar 2010 om forståelsen af ordet ”anbefales”, fik bestemmelsen i Jordbrugsoverenskomsten for 2013-2015 følgende ordlyd:

”Ved voksne elever forstås elever, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år.

Voksne elever, som i mindst 12 måneder forud for uddannelsesaftalens oprettelse har været ansat i den pågældende virksomhed, aflønnes som voksne arbejdere.

For alle øvrige voksne elever anbefales det, at disse aflønnes som voksen arbejder:

anbefaling betyder i disse forbindelser, at virksomheden skal have saglige grunde til ikke at tilbyde løn som voksen arbejder.

saglige grunde kan eksempelvis være, at eleven ikke har forudgående relevant praktisk erfaring inden for overenskomstområdet, eller at den opnåede erfaring kun er ganske kortvarig, dvs. væsentlig mindre end 12 måneder

…”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han ikke tidligere har hørt om utilfredshed med sin arbejdsindsats på N1 og hos N2, og han blev ikke bortvist. Fra den 3. oktober 2011 udførte han alt forefaldende arbejde i kostalden hos indklagede, bortset fra at blande foder og foretage insemination. Han fungerede som en slags leder i stalden under B i forhold til de tre rumænske arbejdere i stalden, som han havde været med til at finde. Ansættelseskontrakten blev udfyldt af B, mens de sad og gennemgik den. Han oplyste ved den lejlighed, at han havde arbejdet tre måneder i en svinestald og tre måneder i en kostald, men B sagde, at det var for lidt erfaring til at være relevant, hvorfor det ikke blev noteret i kontrakten. Kristelig Fagforening har tidligere varetaget hans interesser over for indklagede.

B har forklaret bl.a., at han driver landbrug sammen med sin far. De har cirka 450 malkekøer og 3-4 ansatte. Ved ansættelsen var det meget sparsomt, hvad A fortalte om sig selv. Han fortalte på intet tidspunkt om sine tidligere ansættelser, hvilket kan skyldes, at han var blevet bortvist. Ansatte med relevant erhvervserfaring får 3-4.000 kr. mere om måneden i løn. Det er normalt, at de arbejder i stalden, inden der indgås en uddannelsesaftale. Han gennemgik ansættelsesaftalen med A, inden de skrev den under. Hvis A havde oplyst herom, ville han have indhentet referencer på ham. Det gør han altid. Det var ikke vigtigt for arbejdet i stalden, om A havde forudgående erfaring, men det betød noget for fastsættelsen af lønnen. Derfor skrev han punkt 4 og 5 på engelsk, så han var sikker på, at A forstod det.

V1 har forklaret bl.a., at han fra den 1. juli 2013 til den 21. januar 2014 arbejdede sammen med A i stalden. B ikke var til stede, var det A, der fungerede som sjakbajs, og som han kunne spørge til råds.

Procedure

Klager har anført, at der ikke er grundlag for at antage, at det nu rejste lønkrav med bindende virkning blev frafaldet af Kristelig Fagforening. Spørgsmålet om voksenløn afhænger ikke af en fortolkning af overenskomsten, idet dette blev endeligt afklaret med opmandens tilkendegivelse i den faglige voldgift. Eleven, der på tidspunktet for indgåelsen af uddannelsesaftalen var over 25 år, havde haft 14 måneders erhvervserfaring i landbruget, heraf 8 måneder hos indklagede og 3 måneder i en anden kostald, hvorfor det ikke var sagligt at undlade at betale ham voksenløn i henhold til Jordbrugsoverenskomstens § 25 m.

Indklagede har anført, at sagen bør afvises fra Tvistighedsnævnet, idet den vedrører en tvist om fortolkningen af Jordbrugsoverenskomsten. Til støtte for frifindelsespåstanden har indklagede anført, at opmandens tilkendegivelse i relation til overenskomstens § 25 m ikke er bindende for indklagede, som ikke har tiltrådt overenskomsten. Hertil kommer, at Kristelig Fagforening med bindende virkning frafaldt lønkravet i november 2014. Under alle omstændigheder opfyldte eleven ikke betingelserne for at opnå voksenløn. Hans tidligere ansættelser, som han fortiede over for indklagede ved ansættelsen, kan ikke have betydning for vurderingen af hans forudgående erhvervserfaring.

Spørgsmålet om, hvorvidt lønkravet er frafaldet

Efter indholdet af mailkorrespondancen fra november 2014 mellem advokat Marianne Rask og Kristelig Fagforening og referatet af mødet i det faglige udvalg lægger vi til grund, at Kristelig Fagforening først under mødet fremsatte krav om aflønning som voksenarbejder, hvilket krav eleven efterfølgende fastholdt og videreførte med hjælp fra 3F.

Klager findes derfor ikke at have frafaldet at gøre kravet på voksenløn gældende over for indklagede.

Ad spørgsmålet om fortolkningstvist

Tre voterende udtaler:

Vi finder i lighed med tidligere afgørelser fra Tvistighedsnævnet vedrørende denne bestemmelse i overenskomsten, at en stillingtagen til, om eleven skal have voksenløn, indebærer en fortolkning af overenskomstens § 25 m, herunder til spørgsmålet om hvad der forstås ved ”ganske kortvarigt - væsentlig mindre end 12 måneder”, om arbejde i en svinestald er ”forudgående erhvervserfaring inden for området”, og om det er sagligt at bortse fra tidligere erhvervserfaring, som eleven ikke oplyste om ved ansættelsen.

Da de faste medlemmer af Tvistighedsnævnet ikke er enige om at behandle disse fortolkningsspørgsmål, stemmer vi for at afvise sagen i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 2.

To voterende udtaler:

Udgangspunktet efter Jordbrugsoverenskomstens § 25 m er, at elever, som på tidspunktet for uddannelsesaftalens indgåelse er 25 år, skal aflønnes som voksenarbejder, medmindre der er saglige grunde til at undlade dette. Det er i overenskomsten præciseret, at saglige grunde f.eks. kunne være, at eleven ikke har forudgående praktisk erfaring inden for arbejdsområdet, eller at den opnåede erfaring kun er ganske kortvarig, dvs. væsentlig mindre end 12 måneder.

Vi finder, at vurderingen af, om der var saglige grunde til at undlade at betale A voksenløn, herefter beror på en konkret anvendelse af de i overenskomsten opstillede kriterier og ikke en fortolkning af overenskomsten, som kan føre til sagens afvisning fra Tvistighedsnævnet i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 2.

På den baggrund stemmer vi for at realitetsbehandle kravet.

Der afsiges vedrørende afvisningsspørgsmålet kendelse efter stemmeflertallet, således at kravet om voksenløn afvises fra Tvistighedsnævnet.

T h i b e s t e m m e s:

Sagen afvises fra Tvistighedsnævnet.