Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Definition af det omkostningsbaserede indeks (takststigningsloftet)
Bilag 2 Model til beregning af den maksimale gennemsnitlige takst i år n
Bilag 3 Model til beregning af den gennemsnitlige takst i år n, i tilfælde hvor det omkostnings-baserede indeks i år n-1 i henhold til § 11, stk. 2, er sat til 0
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)

I medfør af § 6 a, stk. 6, og § 31, stk. 2, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 31, stk. 1:

Anvendelsesområde

§ 1. Den gennemsnitlige stigning i taksten for standardbilletter må ikke overstige prisudviklingen i det omkostningsbaserede indeks (takststigningsloftet), jf. bilag 1.

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på takster for standardbilletter, der giver mulighed for valgfri brug i bus, tog, metro, letbane m.v., inkl. mulighed for omstigning på tværs af transportformerne.

Stk. 2. Trafikselskaber og jernbanevirksomheder, herunder metro-, letbane- og andre selskaber, der fastsætter takster for personbefordring i offentlig servicetrafik, er omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 3. På øer, hvor der ikke er mulighed for omstigning mellem bus og tog m.v., finder bekendtgørelsen endvidere anvendelse på de takster, der fastsættes af trafikselskabet.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ligeledes anvendelse på Øresundsbilletter og kort for så vidt angår de takster, der fastsættes i Danmark.

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Takst: Pris for en rejse med offentlig servicetrafik.

2) Standardbillet: En rejsehjemmel som f.eks. kontantbillet, klippekort, periodekort eller rejsekort, der giver adgang til at benytte offentlig servicetrafik, herunder ret til valgfri benyttelse af bus, tog, metro og letbane i den ønskede rejserelation, jf. dog § 2, stk. 3.

3) Takstsystem: Et system af parametre, der indgår i fastsættelse af taksten for en given rejse med offentlig servicetrafik, herunder taksten, rabatberegningsprincipper, rabatprocenter, rabattrin, zone- eller afstandssystem m.v.

4) Priskategori: Enhver kombination af billettype, kundekategori, rejselængde m.v.

5) Gennemsnitstaksten: Den sammenvejede gennemsnitlige pris pr. rejse for samtlige priskategorier i takstsystemet, jf. § 5, stk. 4.

6) Det omkostningsbaserede indeks: Et indeks, der fastsætter et loft for, hvor meget taksterne i den kollektive trafik må stige pr. år (takststigningsloftet). Den årlige stigningstakt beregnes på baggrund af den årlige procentvise stigning i henholdsvis nettoprisindekset, nettoprisindekset for brændstof, et lønindeks for den private sektor samt ændringen i obligationsrenten, som opgøres i procentenheder, jf. bilag 1.

Dokumentationskrav

§ 4. Dokumentation for kommende ændringer af taksten for standardbilletter skal sendes til Trafik- og Byggestyrelsen mindst 30 dage før, den ønskede ændring træder i kraft.

Stk. 2. Dokumentationen skal omfatte en komplet oversigt over de nuværende takster samt de ændrede takster.

Stk. 3. Dokumentationskravet gælder også andre parametre i takstsystemet, jf. § 3, nr. 3.

Beregning af gennemsnitstakst

§ 5. Dokumentationen, jf. § 4, stk. 1, skal omfatte en beregning af gennemsnitstaksten både før og efter den ønskede ændring og en beregning af den procentvise udvikling i gennemsnitstaksten ved ændringen.

Stk. 2. Dokumentationen skal udspecificeres således, at det er muligt at foretage en kontrol af beregningens metode og forudsætninger.

Stk. 3. Princippet for beregningen af gennemsnitstaksten skal følge modellen i bilag 2.

Stk. 4. Sammenvejning af gennemsnitstaksten skal baseres på antal rejser i hver priskategori, og den skal foretages efter en konsistent metode, jf. § 6.

§ 6. Beregningen af gennemsnitstaksten, jf. § 5, sker årligt efter en konsistent metode, jf. bilag 2.

Stk. 2. Ved takstnedsættelser, der kompenseres af staten, tages udgangspunktet i normalprisen før takstnedsættelsen, medmindre andet er godkendt, jf. stk. 3.

Stk. 3. Der kan fastsættes en ny metode til beregning af gennemsnitstaksten, hvis det kan dokumenteres, at den nye metode indebærer en mere korrekt opgørelse af gennemsnitstaksten i takstsystemet. Den nye metode skal følge modellen i bilag 2 og skal godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen.

Loft over årlig takstændring

§ 7. Trafik- og Byggestyrelsen godkender, at den fremsendte dokumentation, jf. §§ 4-5, sandsynliggør, at udviklingen i gennemsnitstaksten ikke overstiger udviklingen i det omkostningsbaserede indeks.

Stk. 2. Det skal på anmodning fra Trafik- og Byggestyrelsen til enhver tid kunne dokumenteres, at takstændringer ikke overstiger udviklingen i det omkostningsbaserede indeks, herunder dokumenteres, at de anvendte opgørelsesmetoder er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

§ 8. Hvis gennemsnitstaksten stiger mindre end udviklingen i det omkostningsbaserede indeks, kan den del af stigningen, der ikke er benyttet i et år, opspares til benyttelse i ét af de efterfølgende to år.

Stk. 2. Den forventede opsparing oplyses sammen med den indsendte dokumentation, jf. § 4.

Genberegning af gennemsnitstakst

§ 9. Der skal årligt foretages en genberegning af gennemsnitstaksten, jf. §§ 5-6.

Stk. 2. Genberegningen skal for et givent år ske senest den 30. maj det følgende år.

Stk. 3. Trafik- og Byggestyrelsen skal godkende genberegningen. Den godkendte difference kan indregnes i en fremtidig takstfastsættelse.

§ 10. Ved strukturelle ændringer i et takstsystem skal det dokumenteres, at der ikke sker takststigninger, der overstiger det omkostningsbaserede indeks.

Stk. 2. Der kan fastsættes en ny metode til beregning af gennemsnitstaksten. Den nye metode skal følge modellen i bilag 2 og skal godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 3. Takststigninger i forbindelse med strukturelle ændringer kan beregnes over flere år.

Beregning af takststigningsloftet

§ 11. Finansministeriet fastsætter årligt det omkostningsbaserede indeks efter modellen i bilag 1.

Stk. 2. Hvis det omkostningsbaserede indeks ved fastsættelsen resulterer i en negativ takstudvikling, sættes udviklingen i indekset til 0. Der korrigeres i det følgende år for forskellen mellem 0 og denne negative takstudvikling efter modellen i bilag 3.

Stk. 3. Trafik- og Byggestyrelsen meddeler hvert år inden udgangen af 1. kvartal selskaberne omfattet af § 2, stk. 2, det omkostningsbaserede indeks for det efterfølgende år og offentliggør indekset på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.

Klageadgang

§ 12. Afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 251 af 22. marts 2010 om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber m.v. ophæves.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 22. oktober 2015

Carsten Falk Hansen

/ Jan Albrecht


Bilag 1

Definition af det omkostningsbaserede indeks (takststigningsloftet)

Det omkostningsbaserede indeks er beregnet på baggrund af de 4 nedenstående indeks, der vægtes med de angivne procentsatser.

Indeks
Vægt i pct.
Nettoprisindeks
20
Nettoprisindeks for brændstof
10
Lønindeks for privat sektor
60
Den gennemsnitlige obligationsrente
10

Den årlige stigningstakt beregnes på baggrund af den årlige procentvise stigning i henholdsvis nettoprisindekset, nettoprisindekset for brændstof, et lønindeks for den private sektor samt ændringen i obligationsrenten, som opgøres i procentenheder.

Finansministeriet skønner over udviklingen i de 4 indeks fremadrettet. Den endelige stigningstakt i nettoprisindekset og nettoprisindekset for brændstof opgøres af Danmarks Statistik. Den endelige stigningstakt i de private lønninger opgøres af Dansk Arbejdsgiverforening i Strukturstatistikken, og den gennemsnitlige obligationsrente opgøres af Nationalbanken.

Det omkostningsbaserede indeks fastsættes som skønnet for det vægtede gennemsnit af de 4 ovennævnte indeks det kommende år, som beregnes på baggrund af det seneste skøn med afsæt i talgrundlaget for Finansministeriets Økonomiske Redegørelse. Hertil lægges niveaukorrektioner for de foregående år med afsæt i ændrede skøn for de 4 indeks i Finansministeriets Økonomiske Redegørelser og de endelige opgørelser af de 4 indeks.


Bilag 2

Model til beregning af den maksimale gennemsnitlige takst i år n

GT nGTn-1 ∙ (1 + ∆In + B)

Hvor

GTn = Procentvis udvikling i den gennemsnitlige takst fra det foregående år til året n,

Formel

GT n = den gennemsnitlige takst i året n,

Formel

j = priskategori

J = samtlige priskategorier i alle takstsystemer inden for et trafikselskab eller en jernbanevirksomhed

pris jn = taksten for priskategori j i år n

rejser jn = antal årlige rejser foretaget på priskategori j i år n

ΔIn = Procentvis udvikling i det omkostningsbaserede indeks i år n,

Formel

B = Den opsparede takststigning jf. § 8, stk. 2. B = bn-1 + bn-2, hvor bn-1 og bn-2 er de uforbrugte dele af opsparingerne fra henholdsvis år n-1 og år n-2. B ≥ 0.


Bilag 3

Model til beregning af den gennemsnitlige takst i år n, i tilfælde hvor det omkostnings-baserede indeks i år n-1 i henhold til § 11, stk. 2, er sat til 0

GT n * GTn-2 · (1+ ∆In + ∆In-1), hvor ∆In-1 ≤ 0 og (∆In + ∆In-1) ≥ 0

Hvis (∆In + ∆In-1) < 0, benyttes flere år indtil (∆In + ∆In-1 +···+ ∆In-m) ≥ 0, hvor ∆In-m er den procentvise udvikling i det omkostningsbaserede indeks m år før år n:

GT n * GTn-m-1 · (1+ ∆In + ∆In-1 +···+ ∆In-m)