Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - er handicap - ej medhold

J. nr. 2014-6810-27170

En socialrådgiver med medfødte forandringer i alle ekstremiteter søgte en stilling med henvisning til bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv. Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at tage stilling til, om der er sket overtrædelser af disse regler. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hans handicap var blevet tillagt betydning i forbindelse med, at han ikke kom i betragtning til stillingen.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med en ansættelsesproces hos indklagede. Klager gjorde i sin ansøgning opmærksom på, at han søgte stillingen efter lovbekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har ikke handlet i strid med forskelsbehandlingsloven i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Sagsfremstilling

Klager, der blev uddannet som socialrådgiver i 2013, søgte i marts 2014 en stilling som socialrådgiver/socialformidler i den indklagede kommune. Han henviste i sin ansøgning til, at han søgte stillingen efter bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Det fremgik ikke af ansøgningen, hvilket handicap der var tale om.

Klager har medfødte forandringer i alle ekstremiteter. Han har svære medfødte hånddefekter på begge hænder, hvor der er gribefunktion, men betydelig nedsat muskelkraft og bevægelighed i hænder og fingre.

Indklagede søgte to socialrådgivere/socialformidlere. Den ene stilling var en fastansættelse, og den anden stilling var et barselvikariat.

Det fremgik af stillingsopslaget, at det forventedes af ansøgere til den faste stilling, at de havde:

"særlig interesse i og viden om beskæftigelse

grundlæggende kendskab til beskæftigelseslovgivning og serviceloven

kendskab til it-systemet Opera eller er villig til at lære det

kendskab til excel eller er indstillet på at lære det

evne for at arbejde struktureret og systematisk."

Herudover fremgik det af stillingsopslaget, at det af ansøgere til begge stillinger forventedes, at de:

"kan koordinere og arbejde selvstændigt i en travl hverdag

har erfaring med borgere med afhængighedsproblematik eller har lyst til at lære det

forstår at omgås vores målgruppe på en empatisk og professionel måde

har erfaring med administrativt arbejde og er god til at formulere dig såvel i tale som på skrift

har lyst til at arbejde med kvalitetsudvikling."

Klager blev ikke indkaldt til samtale, men fik en mail fra indklagede, hvori de blandt andet skrev, at:

"Vi må desværre meddele dig, at vi har besluttet at besætte den ledige stilling til anden side.

Vi har modtaget et stort antal ansøgninger og har valgt at tilbyde stillingen til den kandidat, som vi finder bedst kvalificeret til stillingen.

Ved udvælgelsen har vi særlig lagt vægt på ansøgernes erfaring og personlige kompetencer, og det er vores vurdering at den valgte ansøger både fagligt og personligt matcher de kvalifikationer vi efterspørger bedst muligt."

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af handicap, fordi han har søgt stillingen med henvisning til fortrinsretten. Han ønsker godtgørelse for dette.

Indklagede gør gældende, at de ikke har udsat klager for forskelsbehandling på grund af handicap.

Indklagede henviser til, at de har fokus på at være en rummelig arbejdsplads samt overholde gældende regler. De har for at sikre overholdelse af reglerne om fortrinsadgang for handicappede udarbejdet en formular, som skal udfyldes af alle ansøgere, der ønsker at komme i betragtning til opslåede stillinger.

Ved udfyldelse af formularen bliver ansøgere spurgt, om de anmoder om fortrinsadgang for handicappede, hvortil der via en drop-down menu skal vælges "ja" eller "nej".

Herudover oplyses ansøgerne om, at de skal vedlægge dokumentation, såfremt de ønsker at benytte fortrinsretten for handicappede. Der er mulighed for at vedhæfte en fil med dokumentation.

Indklagede har i november 2013 konfereret med Beskæftigelsesministeriet om muligheden for at stille dokumentationskrav for retten til at søge en stilling med fortrinsadgang.

De har i den forbindelse fået at vide, at

"Beskæftigelsesministeriet er enig i, at det er Jobcentret, der afgør, om en person med handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked. En ansøger, der ønsker at anvende fortrinsadgangen, og som ikke henvises direkte via Jobcentret, skal kunne forevise dokumentation fra Jobcentret for fortrinsberettigelsen. Hvis ansøgeren aldrig har været i forbindelse med sit Jobcenter, men alligevel ønsker at benytte sig af fortrinsadgangen, må pågældende på egen hånd rette henvendelse til Jobcenteret, for at få tilsagn om, at pågældende tilhører målgruppen."

På baggrund af Beskæftigelsesministeriets rådgivning har indklagede nu som praksis, at ansøgere, der angiver at ville søge en stilling med fortrinsadgang, alene indkaldes til samtale efter reglerne om fortrinsadgang, såfremt vedkommende har vedhæftet dokumentation for retten til at søge med fortrinsadgang.

Klager havde ved udfyldelse af ansøgningsformularen valgt "nej" til spørgsmålet om, hvorvidt han ønskede at benytte fortrinsadgang for handicappede. Indklagede har som dokumentation herfor indsendt en udskrift fra deres rekrutteringssystem.

Klager har i sin ansøgning under selve ansøgningen og hans signatur med småt noteret, at han søgte stillingen efter bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv. Han havde ikke vedlagt dokumentation for sin berettigelse til at søge stillingen med fortrinsadgang.

Indklagede har på den baggrund set bort fra klagers oplysning om, at han ønskede at benytte fortrinsadgangen.

Indklagede har først modtaget dokumentation for, at klager reelt er handicappet ved Ligebehandlingsnævnets fremsendelse af akter i forbindelse med klagen over forskelsbehandling.

Indklagede har vurderet klager på lige vilkår med samtlige andre ansøgere. Han er ikke blevet udvalgt til ansættelsessamtale på baggrund af en faglig vurdering af ham.

Indklagede modtog 55 ansøgninger til de opslåede stillinger. Ved udvælgelsen af, hvilke ansøgere der skulle indkaldes til samtale, blev der lagt vægt på:

Erfaring med beskæftigelsesindsats for udsatte borgere

Generel arbejdserfaring

Skriftlige kompetencer

IT kompetencer

Begrænset krav til oplæring

Herudover er der foretaget en samlet vurdering af ansøgningerne, hvorefter de, der blev vurderet bedst egnede til jobbet, blev indkaldt til samtale.

Indklagede fandt det ikke relevant at indkalde klager til samtale, primært fordi han ikke havde erfaring fra jobcenter eller anden forvaltning med direkte myndighedsopgaver. Klagers praktikperiode ved et jobcenter i 2. semester på hans uddannelse fandtes ikke at modsvare ønsket om relevant joberfaring.

Derudover blev klager fravalgt grundet manglende kendskab til det relevante sagsområde, idet flere ansøgere havde specifik erfaring fra arbejdet i et jobcenter, et socialcenter eller begge dele.

Indklagede ansatte i den faste stilling en medarbejder, som i forvejen var ansat som vikar i stillingen, hvorfor reglerne om fortrinsadgang ikke finder anvendelse for denne stilling, jf. § 2, stk. 3, i bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v., hvoraf det fremgår at fortrinsretten ikke finder anvendelse, såfremt der til det pågældende arbejde ansættes en person, der allerede er ansat i virksomheden eller institutionen.

I barselvikariatet blev der ved valget af kandidat til den ledige stilling lagt vægt på, at kandidaten havde kendskab til den indklagede kommune fra en tidligere ansættelse i Socialforvaltningen og havde to års erfaring fra et jobcenter.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, at der ved forskelsbehandling forstås enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af blandt andet handicap.

Ligebehandlingsnævnet finder på baggrund af de indsendte lægelige oplysninger, at klager må anses for at have et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

En arbejdsgiver må ikke ved ansættelse forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger på grund af handicap.

Nævnet finder, at klager ikke har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Det forhold, at klager - muligvis i strid med reglerne i bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. - ikke blev indkaldt til samtale, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at han har påvist sådanne faktiske omstændigheder. Indklagede har i stillingsopslaget angivet, at de til den faste stilling ønskede ansøgere, der blandt andet havde en særlig interesse i og viden om beskæftigelse, og til begge stillingerne ønskede ansøgere, som blandt andet havde erfaring med borgere med afhængighedsproblematik eller havde lyst til at lære det og erfaring med administrativt arbejde.

Indklagede ansatte til den faste stilling den person, der allerede var ansat som vikar i stillingen, og i barselvikariatet ansatte de en person, der havde kendskab til den indklagede kommune fra en tidligere ansættelse, og som havde to års erfaring fra et jobcenter.

Der er således intet, der tyder på, at klagers handicap er blevet tillagt betydning i forbindelse med, at han ikke kom i betragtning til stillingerne.

Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at tage stilling til, om der er sket en overtrædelse af reglerne om fortrinsadgang for handicappede til ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere. Klage over manglende overholdelse af disse regler skal indbringes for Beskæftigelsesankenævnet, der kan afgive udtalelse om, hvorvidt den offentlige arbejdsgiver har overholdt reglerne.

Ligebehandlingsnævnet kan alene vurdere, om klager i forbindelse med ansættelsesprocessen har været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap i strid med forskelsbehandlingslovens regler.

Klager får ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, stk. 1, om forbud mod forskelsbehandling

§ 7a om delt bevisbyrde

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

§ 3, om fortrinsadgang

Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

§ 6, stk. 2, om ansættelse ved offentlige arbejdsgivere

<2014-6810-27170>