Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - er handicap - ej medhold

J. nr. 2014-6810-30819

En socialrådgiver med medfødte forandringer i alle ekstremiteter søgte en stilling med henvisning til bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv. Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at tage stilling til, om der er sket overtrædelser af disse regler. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hans handicap var blevet tillagt betydning i forbindelse med, at han ikke kom i betragtning til stillingen.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med en ansættelsesproces hos indklagede. Klager gjorde i sin ansøgning opmærksom på, at han søgte stillingen efter lovbekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har ikke handlet i strid med forskelsbehandlingsloven i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Sagsfremstilling

Klager, der blev uddannet som socialrådgiver i 2013, søgte i april 2014 en stilling som handicaprådgiver i den indklagede kommune. Han henviste i sin ansøgning til, at han søgte stillingen efter bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Det fremgik ikke af ansøgningen, hvilket handicap der var tale om.

Klager har medfødte forandringer i alle ekstremiteter. Han har svære medfødte hånddefekter på begge hænder, hvor der er gribefunktion, men betydelig nedsat muskelkraft og bevægelighed i hænder og fingre.

Det fremgik af stillingsopslaget, at indklagede søgte en kollega, som havde:

"

Erfaring med handicapområdet samt Voksen Udrednings Metoden

Socialfaglig baggrund (socialrådgiver, socialformidler)

Initiativ og et positivt menneskesyn

Åbenhed og ærlighed som værdier

Evner at arbejde systematisk inden for det socialfaglige myndighedsområde

Kørekort en fordel"

Klager blev ikke indkaldt til samtale, men fik en mail fra indklagede, hvori de takkede for klagers interesse i stillingen. De oplyste at der var 23 ansøgere til stillingen, og at de havde valgt at besætte stillingen til anden side.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af handicap, fordi han har søgt stillingen med henvisning til fortrinsretten. Han ønsker en godtgørelse.

Indklagede gør gældende, at de ikke har udsat klager for forskelsbehandling på grund af handicap.

Indklagede beklager, at klager ikke blev indkaldt til samtale. Dette skyldtes, at de overså fodnoten med skriftstørrelse 8, hvoraf det fremgik, at klager ønskede at benytte sig af reglerne om fortrinsadgang for handicappede. Det var på ingen måde hensigten at omgås bekendtgørelse nr. 727 af 7. juni 2009.

Indklagede udvalgte kandidater til stillingen som handicaprådgiver ud fra et kriterium om at prioritere personer med stor erfaring inden for handicapområdet samt erfaring med Voksen Udrednings Metoden (VUM).

Indklagede vurderede, at klager ikke opfyldte disse kriterier, hvorfor hans ansøgning blev frasorteret under screeningsprocessen. Indklagede kan derfor med sikkerhed sige, at klager ikke havde fået jobbet, selvom han havde været til samtale.

Ud af 23 ansøgere blev fire personer indkaldt til samtale.

De fire personer, der blev indkaldt, havde følgende profiler inden for det ønskede fokusområde:

- Person 1: Erfaring fra handicapområdet siden 2002 samt erfaring med VUM

- Person 2: Erfaring fra handicapområdet siden 2002 samt erfaring med VUM

- Person 3: Erfaring fra handicapområdet siden 2005

- Person 4: Erfaring fra handicapområdet siden 2008 samt erfaring med VUM

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, at der ved forskelsbehandling forstås enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af blandt andet handicap.

Ligebehandlingsnævnet finder på baggrund af de indsendte lægelige oplysninger, at klager må anses for at have et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

En arbejdsgiver må ikke ved ansættelse forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger på grund af handicap.

Nævnet finder, at klager ikke har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Det forhold, at klager - muligvis i strid med reglerne i bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. - ikke blev indkaldt til samtale, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at han har påvist sådanne faktiske omstændigheder. Indklagede har i stillingsopslaget angivet, at de ønskede en person med erfaring med handicapområdet samt Voksen Udrednings Metoden, hvilket klager ikke havde. De personer, der blev indkaldt til samtale, havde en del års erfaring fra handicapområdet, og tre af dem havde også erfaring med Voksen Udrednings Metoden.

Der er således intet, der tyder på, at klagers handicap er blevet tillagt betydning i forbindelse med, at han ikke kom i betragtning til stillingen.

Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at tage stilling til, om der er sket en overtrædelse af reglerne om fortrinsadgang for handicappede til ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere. Klage over manglende overholdelse af disse regler skal indbringes for Beskæftigelsesankenævnet, der kan afgive en udtalelse om, hvorvidt den offentlige arbejdsgiver har overholdt reglerne.

Ligebehandlingsnævnet kan alene vurdere, om klager i forbindelse med ansættelsesprocessen har været udsat for forskelsbehandling på grund af sit handicap i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager får ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, stk. 1 om forbud mod forskelsbehandling

§ 7a om delt bevisbyrde

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

§ 3, om fortrinsadgang

Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

§ 6, stk. 2, om ansættelse ved offentlige arbejdsgivere

<2014-6810-30819>