Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Veterinære Sundhedsråd

I medfør af § 28, stk. 3 og 4, og § 29, stk. 1, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september 2015, fastsættes:

Det Veterinære Sundhedsråd

§ 1. Det Veterinære Sundhedsråd er et uafhængigt og uvildigt organ.

§ 2. Det Veterinære Sundhedsråd består af 6 medlemmer, der har en veterinærvidenskabelig uddannelse. Medlemmerne udnævnes af miljø- og fødevareministeren for 4 år ad gangen. Genudnævnelse kan finde sted.

Stk. 2. Københavns Universitet indstiller 4 medlemmer, heraf 3 medlemmer med forskningsbaseret veterinærvidenskabelig indsigt indenfor henholdsvis patologi, klinisk veterinærmedicin og farmakologi og 1 medlem med særlig viden om hold af særlige dyr. Den Danske Dyrlægeforening indstiller 2 medlemmer, der er praktiserende dyrlæger med særligt kendskab til henholdsvis produktionsdyr og familie- og hobbydyr.

Stk. 3. Ministeren sikrer ved udnævnelsen, at kendskab til anerkendt praktisk og videnskabelige erfaringer med dyrs fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov hermed er repræsenteret i rådet. Tilsvarende skal indsigt i sygdomme, sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse være repræsenteret i rådet.

Stk. 4. Ministeren udnævner formand og næstformand blandt rådets medlemmer.

Stk. 5. Ministeren indhenter en udtalelse fra rådet forud for udnævnelser efter stk. 1 og 4.

Opgaver

§ 3. Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser i sager, der forelægges rådet af miljø- og fødevareministeren eller af Fødevarestyrelsen. Rådet kan endvidere afgive udtalelser vedrørende hold af særlige dyr i sager, der forelægges rådet af ministeren eller af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Rådet afgiver på begæring af ministeren eller Fødevarestyrelsen udtalelser om særlige spørgsmål af principiel karakter vedrørende forhold af veterinær betydning, jf. § 29, stk. 2, i lov om dyrlæger.

Stk. 3. Ministeren eller Fødevarestyrelsen kan anmode rådet om udtalelser til brug for andre offentlige myndigheder.

Stk. 4. Rådet afgiver på anmodning fra politi og anklagemyndighed udtalelser om konkrete veterinærfaglige spørgsmål i straffesager.

§ 4. Det Veterinære Sundhedsråd offentliggør sine udtalelser. Er der tale om udtalelser i straffesager, offentliggøres disse først, når der foreligger en afgørelse.

Arbejdsform

§ 5. Sagerne behandles skriftligt eller mundtligt. Formanden træffer bestemmelse om fremgangsmåden ved sagernes behandling.

Stk. 2. Det Veterinære Sundhedsråd afgiver udtalelser ved enstemmighed, jf. dog stk. 3 og § 6. Ved sygdom eller andet frafald kan udtalelser afgives af 5 af rådets medlemmer.

Stk. 3. Kan enighed ikke opnås, skal alle rådsmedlemmers synspunkter føres til protekol. Rådet afgiver herefter udtalelse ved kvalificeret flertal, jf. dog § 8, stk. 1.

Stk. 4. Såfremt rådet afgiver en udtalelse til miljø- og fødevareministeren eller Fødevarestyrelsen, hvorom der ikke er enighed, skal dette udtrykkeligt angives i udtalelsen.

§ 6. Formanden kan på rådets vegne afgive udtalelser i konkrete sager, der ikke har principiel karakter.

§ 7. Det Veterinære Sundhedsråd kan indhente bidrag hos særligt sagkyndige eller anmode sådanne om at deltage i behandling af en sag, når behandling af sagen forudsætter en særlig viden.

Inhabilitet og tavshedspligt

§ 8. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke medvirke ved rådets behandling af den pågældende sag, jf. forvaltningslovens kapitel 2.

Stk. 2. Den, der deltager i behandling af en sag, og som er bekendt med, at der for vedkommende selv foreligger forhold, som er nævnt i forvaltningslovens regler om inhabilitet, skal snarest underrette rådets formand herom.

§ 9. Det Veterinære Sundhedsråds sagsbehandling er fortrolig.

Stk. 2. Der påhviler rådets medlemmer, og andre der medvirker ved sagernes behandling, tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27.

Sekretariatsbetjening

§ 10. Fødevarestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Det Veterinære Sundhedsråd.

Stk. 2. Sekretariatet forbereder rådets møder og sagsbehandling og kan, efter rådets retningslinjer, varetage visse sager på rådets vegne.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. janaur 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 121 af 24. juni 2005 om forretningsorden for Det Veterinære Sundhedsråd ophæves.

Stk. 3. Medlemmer, der er beskikket i medfør af § 2 i bekendtgørelse nr. 121 af 28. februar 2005 om forretningsorden for Det Veterinære Sundhedsråd, forbliver medlemmer af rådet indtil udløb af beskikkelesesperioden.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 15. december 2015

Eva Kjer Hansen

/ Charlotte Røgild Knudsen