Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren

§ 1

I bekendtgørelsen nr. 1110 af 17. september 2015 om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 1, ændres »2-10« til: »2-11«.

2. § 2, stk. 1, nr. 8-10, affattes således:

»8) Aktiviteter vedrørende afsætningsfremme.

9) Aktiviteter vedrørende udvikling af fartøjer og udstyr ombord med henblik på højnelse af arbejdsmiljø.

10) Aktiviteter med henblik på information og oplysning om den fælles fiskeripolitik.«

3. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 11:

»11) Aktiviteter, der kan bidrage til at forbedre den økonomiske fortjeneste.«

4. I § 6, stk. 1, ændres »1. november« til: »2. november«.

5. I § 7, stk. 1, ændres »§ 2, nr. 2-10« til: »§ 2, nr. 2-11«.

6. I § 19, stk. 1, ændres »§ 17« til: »§ 18«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. november 2015.

NaturErhvervstyrelsen, den 27. oktober 2015

Jette Petersen

/ Aksel Nielsen